ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Agia Anastasia Monastery Pharmakolytria - Thessaloniki, Greece

Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας - Θεσσαλονίκη
The Monastery of St. Anastasia is located at the southern foot of Mount Omvrianou, in Hortiatis area, near the town of Vasilikon, Thessaloniki. 
Η Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του όρους Ομβριανού, κλάδου του Χορτιάτη, πλησίον της κωμόπολης των Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης. 
It was built in honor of St. Anastasia who was martyred in 304 AD during the persecutions of Diocletian.
Είναι σταυροπηγιακή μονή και χτίστηκε προς τιμή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας που μαρτύρησε το 304 μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού.
According to tradition founded by Empress Theophano, wife of Leo StSofou (866-912), 888 AD.
Κατά την παράδοση ιδρύθηκε από την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέοντα Στ΄ του Σοφού (866-912), το 888 μ.Χ.
Popi Nicolaides looking happy to be in such a unique and special place full of beauty and religiousness.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευχαριστημένη από τη μοναδικότητα του τόπου, την ομορφιά και τη θρησκευτικότητα του χώρου.
In 1522 the monk Theonas (later Metropolitan of Thessaloniki St.) founded the present monastery, on the site of old ruins.
Το 1522 ο μοναχός Θεωνάς (μετέπειτα μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και άγιος) ίδρυσε τη σημερινή μονή, στη θέση των παλαιών ερειπίων.
During the second half of the 16th century it reaches its peak, hosting about 300 monks, but was destroyed in 1789.
Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αι. φτάνει στη μεγαλύτερη ακμή της, αφού έφτασαν να μονάζουν εκεί περίπου 300 μοναχοί, αλλά καταστράφηκε το 1789.
The view from the Monastery is spectacular.
Η θέα από το Μοναστήρι είναι μαγευτική.
It was established in 1522 by Saint Theonas, Metropolitan Bishop of Thessaloniki, on the position of an older church, probably belonging to the Monastery of Chortaitos which is said to have been founded by Emperor Leon VI, The Wise, in the 9th century.
Ιδρύθηκε το 1522 από τον Όσιο Θεωνά, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, στη θέση παλαιότερου ναού, μάλλον της ονομαστής Μονής Χορταΐτου, την οποία, κατά την παράδοση, είχε ιδρύσει ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ΄, ο σοφός, τον 9ο αιώνα.
There was a significant contribution of the monastery in the Revolution of 1821 and was destroyed again along with other villages in the repression of the revolution on June 12, 1821.
Σημαντική ήταν η προσφορά της μονής στην Επανάσταση του 1821. Καταστράφηκε ξανά μαζί με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής κατά την καταστολή της επανάστασης στις 12 Ιουνίου 1821.
The Turks burned it down many times, while almost all of its present buildings were constructed after the big fire of 1821.
Οι Τούρκοι την έκαψαν πολλές φορές, ενώ σχεδόν όλα τα σημερινά κτίσματά της χτίστηκαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1821.
Memorial of Captain Chapsa dedicated for the battle of Vasilikon, outside the Monastery of Agia Anastasia.
Μνημείο του Καπετάν Χάψα στο σημείο της μάχης των Βασιλικών, έξω από τη Μονή Αγίας Αναστασίας.
Another memorial dedicatede to the heros who were killed during the battle of May 3rd, 1905.
Ακόμη ένα μνημείο με τα ονόματα ανθρώπων που έπεσαν κατά τη μάχη της 3ης Μαΐου 1905.

Popi and Phivos Nicolaides enjoy the spectacular views of the monastery and the surrounding landscape.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την καταπληκτική θέα του μοναστηριού και του τοπίου.
Rebuilt in 1832 and in the early 20th century, 20 monks were inhabited . It was burned again in 1853.
Ανοικοδομήθηκε το 1832 για να φτάσει στις αρχές του 20ου αιώνα να έχει 20 μοναχούς. Ξανακάηκε το 1853.
The south and west wing of the monastery are part of the office buildings of the 16th century.
Η νότια και δυτική πτέρυγα της μονής αποτελούν μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων του 16ου αι.
Exterior view with hand painted Orthodox icon on the wall of the main entrance of the Monastery.
Εξωτερική θέα με ζωγραφισμένη στο χέρι θρησκευτική εικόνα της Ορθοδοξίας στον τοίχο της κυρίας εισόδου του Μοναστηριού.
St. Theonas (second ktitor) and St. Epiphany (first ktitorissa), of the monastery of Anastasia in Vasilika - Thessaloniki, mosaic on the lintel of the Abbey.
Ο Άγιος Θεωνάς (δεύτερος κτήτωρ) και η Αγία Θεοφανώ (πρώτη κτητόρισσα), της Μονής Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης - ψηφιδωτό στο υπέρθυρο της Μονής.
In later years, between 1921-1971, an Ecclesiastical School was in operation.
Στα νεότερα χρόνια, μεταξύ 1921-1971, λειτούργησε Εκκλησιαστική Σχολή.
Today the monastery belongs to the jurisdiction of the Ecumenical Patriarcheioukai and is inhabited by 2-3 monks.
Σήμερα η μονή ανήκει στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει 2 με 3 μοναχούς.
Popi Nicolaides in front of St. Anastasia icon. St. Anastasia was from Rome and she was the daughter of a wealthy family. Her mother instructed her in the faith of Christ.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά στην εικόνα της Αγίας Αναστασίας. Η Αγία Αναστασία καταγόταν από τη Ρώμη και ήταν κόρη πλούσιας οικογένειας. Ακολούθησε τη μητέρα της, η οποία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό.
The impressive south wing of the monastery with the paratholia in its interior, has been extant since Theona’s times.
Η εντυπωσιακή νότια πτέρυγα της μονής με το παραθόλια στο εσωτερικό της, σώζεται από την εποχή του Θεωνά.
As a young widow, she never remarried and secretly dedicated her time to the poor, those in prisons and served their needs daily. She would wash their wounds and especially console them during their anguish.
Μετά το θάνατο του συζύγου της (τον οποίο αναγκάστηκε από τον πατέρα της να παντρευτεί), διέθεσε την περιουσία της για τον Χριστιανισμό και προέτρεπε τους Χριστιανούς να μαρτυρήσουν για την πίστη τους.
The Romans arrested her and put her to death by fire in 304 AD. She was proclaimed as a Saint and she received the honour of Deliverer of Potions because among the many miracles, through her intercessions and prayers, she healed many from the effects of potions, poisons, spells and other harmful substances.
Οι Ρωμαίοι την συνέλαβαν και την έκαψαν ζωντανή το 304 μ.Χ. Ανακηρύχθηκε Αγία και ονομάστηκε Φαρμακολύτρια, γιατί ανάμεσα στα πολλά της θαύματα, γιάτρευε ασθενείς και έλυνε τα μάγια, δηλαδή τις φαρμακείες.
Rita Marcou lighting a candle. Everything here compose a moving image and a heartwarming atmosphere.
Η Ρίτα Μάρκου ανάβει ένα κεράκι. Όλα εδώ συνθέτουν μία συγκινητική εικόνα και ατμόσφαιρα.
In the fifth century the relics of the saint were transferred to Constantinople, where a church was built and dedicated to her.
Τον πέμπτο αιώνα τα λείψανα της αγίας μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου χτίστηκε ένας ναός αφιερωμένος σε αυτήν.
Katerina Pontiki Hadjiosef happy to be here in such a religious and historical place full of beauty and unique atmosphere.
Η Κατερίνα Ποντίκη Χατζηιωσήφ ευχαριστημένη που βρίσκεται σ' αυτό το εξαιρετικά ωραίο μέρος με την πλούσια θρησκευτική και ιστορική παράδοση.
The church belongs to the type of basilica with a dome and dates back to the years after the renovation of 1830.
Το καθολικό της ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και ανάγεται στα χρόνια μετά την ανακαίνιση του 1830.
The monastery has preserved a collection of religious articles and works created by the monks.
Το μοναστήρι διατηρεί συλλογή θρησκευτικών αντικειμένων και έργων, δημιουργίες από μοναχούς.
The beautiful interior of the church of Saint Demetrios.
Ο υπέροχος εσωτερικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Δημητρίου.
The holy monastery is a Stavropegic one, which means that it reports directly to the Ecumenical Patriarch.
Η μονή είναι Σταυροπηγιακή, δηλαδή υπάγεται άμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Popi Nicolaides in the church of the Monastery in front of a beautiful Byzantine icon.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά από μια υπέροχη Βυζαντινή εικόνα.
The Holy Monastery of Agia Anastasia is an important and at the same time a pilgrimage of stunning beauty.
Η Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας αποτελεί ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικής ομορφιάς προσκύνημα.
The surviving frescoes and the Byzantine hagiography are of particular interest and beauty.
Το σύνολο των σωζόμενων τοιχογραφιών και της βυζαντινής αγιογραφίας είναι ξεχωριστά έργα ομορφιάς.
Inside the church of the Monastery with the old Byzantine holy icons and other objects.
Το εσωτερικό του ναού του Μοναστηριού με τις παλιές Βυζαντινές εικόνες και άλλα ιερά αντικείμενα.
Along with the surviving pictures, heirlooms, manuscripts and other objects of miniaturization, they all give a complete picture of the artistic and intellectual radiation experienced by the monastery since its inception to date.
Μαζί με τις σωζόμενες εικόνες, τα εκκλησιαστικά κειμήλια, τα χειρόγραφα και τα αντικείμενα της μικροτεχνίας δίνουν μια πλήρη εικόνα της καλλιτεχνικής και πνευματικής ακτινοβολίας που γνώρισε η μονή από την ίδρυσή της έως σήμερα.
There are some places on earth where by just standing and looking outwards can be a truly humbling experience
Υπάρχουν κάποια μέρη στη γη όπου απλά, το να στέκεσαι και να κοιτάζεις γύρω σου, μπορεί να είναι μια πραγματικά συγκινητική εμπειρία.
In the yard of the Monastery.    -   Στην αυλή του Μοναστηριού.
Entirely of traditional building materials such as stone, marble and ceramic bricks, which connects today’s Macedonian land with the glorious Byzantine past.
Εξολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρο, και κεραμικά τούβλα, που συνδέουν το σήμερα της Μακεδονικής γης με το λαμπρό βυζαντινό παρελθόν.
The green yard of the Monastery full of trees and flowers.
Η καταπράσινη αυλή του Μοναστηριού, γεμάτη δέντρα και λουλούδια.
A living museum of Byzantine and post-Byzantine art.
Ένα ζωντανό μουσείο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.
Evgenia and Petros Alexandridis happy to be here in such a religious and historical place full of beauty and unique atmosphere.
Η Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης ευχαριστημένοι που βρίσκονται σ' αυτό το εξαιρετικά ωραίο μέρος με την πλούσια θρησκευτική και ιστορική παράδοση.
At the main entrance of the holy Monastery of St. Anastasia with our good friend Pambis Katoundas.
Στην κύρια είσοδο της Iεράς Μονής, της Αγίας Αναστασίας με το φίλο μας Μπάμπη Κατούντα.
Another interesting visit in all respects. Henry Miller's quote : “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.”...
Ακόμη μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη από κάθε άποψη. Ο Χένρι Μίλλερ είπε ότι: "Ο αληθινός προορισμός κάποιου, δεν είναι ποτέ ένας τόπος, αλλά, μάλλον, ένας νέος τρόπος αντίκρυσης των πραγμάτων...Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video