ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Delos Island - Greece

Beauties of Greece
Snapshots by Michalis Yiannatsos
It’s the head priest of the Cyclades, the birthplace of the immortals. It’s Delos. 
Είναι η πρωθιέρεια των Κυκλάδων, η γενέτειρα των αθανάτων. Είναι το νησί που «βάφτισε» τις Κυκλάδες, ως νησιωτική συστάδα που αναπτύσσεται κυκλικά γύρω του. Είναι η Δήλος.
Delos is not a museum; Delos is not there to tell a story. Delos is history itself. 
Η Δήλος δεν είναι μουσείο. Η Δήλος δεν χρησιμοποιείται ως χώρος που αφηγείται μια ιστορία. Η Δήλος είναι η ίδια η Ιστορία.
The island of Delos near the center of the Cyclades archipelago, is one of the most important mythological, historical and archaeological sites in Greece.
Το νησί της Δήλου κοντά στο κέντρο του αρχιπελάγους των Κυκλάδων, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μυθολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία στην Ελλάδα.
The archaeological excavations in the island are among the most extensive in the Mediterranean Sea. 
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί είναι από τις πιο εκτεταμένες στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Delos had a position as a holy sanctuary for a millennium before Olympian Greek mythology made it the birthplace of Apollo and Artemis.
Η Δήλος είχε μια θέση ως ιερός χώρος για μια χιλιετία, πριν την ελληνική μυθολογία με τους Ολυμπίους θεούς, υπήρξε ο τόπος γέννησης του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος.
Michalis Yiannatsos having the chance to walk around the revival of the glory of the Greek civilization.
Ο Μιχάλης Γιαννάτσος έχει την ευκαιρία για μια μοναδική περιήγηση στην αναβίωση της αίγλης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
It’s a UNESCO world heritage site. It’s an ark of history, floating lazily on the waters of the Aegean Sea, just a few miles away from cosmopolitan Mykonos.
Είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, της ΟΥΝΕΣΚΟ. Είναι μια κιβωτός Ιστορίας που πλέει ράθυμα στα νερά του Αιγαίου, λίγα μόλις μίλια μακριά από την κοσμοπολίτικη Μύκονο.
The Terrace of the Lions. 
The crouching lions standing at the original location are replicas of the surviving ones. The original marble lions are located in the Delos museum to be protected from further erosion.
Το Αίθριο των Λεόντων.
Τα σπασμένα λιοντάρια που στέκονται στην αρχική τους θέση είναι αντίγραφα. Τα πρωτότυπα, μαρμάρινα λιοντάρια βρίσκονται στο μουσείο της Δήλου, για να προστατεύονται από την περαιτέρω διάβρωση.
The original marble lions are located in the Delos museum to be protected from further erosion.
Τα πρωτότυπα, μαρμάρινα λιοντάρια βρίσκονται στο μουσείο της Δήλου, για να προστατεύονται από την περαιτέρω διάβρωση.
In the ancient times, the myth of god Apollo, god of light, and goddess Artemis having been born there rendered the island sacred.
Στους αρχαίους χρόνους, ο μύθος της γέννησης, του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος έκανε το νησί ιερό.
Delos is classed to be nirvana for archaeologists. Extensive Greco-Roman ruins, occupying much of the island’s, make Delos is said to be the equal of the famous Delphi and Olympia.
Το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν Ορτυγία. Η σημερινή Δήλος έχει χαρακτηριστεί σαν νιρβάνα για τους αρχαιολόγους. Εκτεταμένα αρχαιολογικά ευρήματα, της ελληνορωμαϊκής περιόδου, καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του νησιού, τα οποία κάνουν το νησί της Δήλου να έχει την ίδια αξία με τους Δελφούς και την Ολυμπία.
 
Established as a culture center, Delos had an importance that its natural resources could never have offered.
Καθιερώθηκε ως κέντρο του πολιτισμού, η Δήλος είχε σπουδαιότητα, που ποτέ δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν οι φυσικοί της πόροι.
No mortal would ever be allowed to be born on its land. But, a cradle of gods as the island has been, no mortals would ever be allowed to die on it either. 
Κανένας θνητός δεν επιτρεπόταν να γεννηθεί στα χώματά της. Και, εφόσον επρόκειτο για λίκνο αθανάτων, κανένας θνητός δεν επιτρεπόταν ούτε και να πεθάνει εκεί.
So, apart from it being a conspicuous religious and economic centre, the island had also been exclusive in that: even during the years of peak of the Delian Alliance, women on the brink of childbirth and people close to dying would be carried to the neighbouring island of Rinia.
Έτσι, εκτός από τη σπουδαιότητα που είχε ως θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο, το νησί διατηρούσε και μια αποκλειστικότητα: ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης άνθησης της Δηλιακής Συμμαχίας, οι γυναίκες που επρόκειτο να γεννήσουν, όπως και όσοι και όσες φαίνονταν να πλησιάζουν το τέλος της ζωής τους, στέλνονταν στο γειτονικό νησί της Ρήνειας.
Όλος ο τότε γνωστός κόσμος αναγνώριζε την ιερότητα του νησιού και ήξερε τη μοναδικότητά του.
The whole of the known world of that period was aware of the sacredness of the island and of its uniqueness.
No other island on Earth hosts so many monumental antiquities from the Archaic, the Classical, and the Hellenistic periods, i.e. the centuries of the great Greek art, on a territory used exclusively as an archaeological site.
Κανένα νησί στον κόσμο δεν φιλοξενεί τόσα πολλά και μνημειώδη κειμήλια αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, δηλαδή των αιώνων της μεγάλης ελληνικής τέχνης, σε μια έκταση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως αρχαιολογικός χώρος.
Visitors coming from the neighbouring islands are not there on an educational trip; they have rather embarked on a lifetime experience.
Οι επισκέπτες, του νησιού, που καταφθάνουν καθημερινά από τα γειτονικά νησιά, δεν κάνουν απλώς μια εκπαιδευτική εκδρομή, στην πραγματικότητα, ζουν μια απαράμιλλη εμπειρία ζωής.
As if by magic, the sacredness of the island lives on: the multitudes of people, who flock to share the island’s uniqueness, can do nothing but just visit it. The archaeological experience is the one and only activity the island is about. Its enchanting landscape is home to nobody.
Με ένα μαγικό, υπερβατικό τρόπο, η ιερότητα της Δήλου επανέρχεται διαρκώς: καθώς ολόκληρο το νησί αποτελεί έναν αρχαιολογικό χώρο χωρίς άλλες δραστηριότητες, οι χιλιάδες άνθρωποι που συρρέουν για να μοιραστούν τη μοναδικότητά του, το επισκέπτονται με το δέος του ανθρώπου που βρίσκεται σε τόπο ιερό.
History is thus repeating itself: in a place of such importance, no person is ever born or dies.
Η Ιστορία επαναλαμβάνεται: σε ένα τόσο σπουδαίο μέρος κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται και δεν πεθαίνει.
Delos was one of the most sacred places of ancient Greece, and one of the most robust trade centers as well.
Η Δήλος ήταν ένας από τους πιο ιερούς τόπους της αρχαίας Ελλάδα και ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά κέντρα.
The island undoubtedly owed its success to its superb location at the very center of the Aegean, allowing seafarers to meet it in the middle of their
Η επιτυχία του νησιού, αναμφίβολα οφείλεται στην υπέροχη τοποθεσία του στο κέντρο του Αιγαίου, επιτρέποντας στους ναυτικούς, να συναντηθούν στη μέση του ταξιδιού τους.
Souzana Yiannatsou enjoys the marvelous archaelogical treasures and the short tour to a long history...
Η Σουζάνα Γιαννάτσου απολαμβάνει τους μοναδικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς και τη σύντομη περιήγηση στη μακρά ιστορία... 
Its claim as the birthplace of Apollo gave Delos a strong religious identity that lasted all the way until Byzantine times.
Η διεκδίκηση της ως η γενέτειρα του Απόλλωνα προσέδωσε στη Δήλο μια ισχυρή θρησκευτική ταυτότητα που κράτησε σε όλη τη διαδρομή μέχρι τους Βυζαντινούς χρόνους.
In an era when religious festivals were economic engines, attracting thousands of pilgrims and generating healthy economic growth, Delos stood strong at the center of the wealthiest commercial centers and benefited greatly.
Σε μια εποχή που τα πανηγύρια προσέλκυαν χιλιάδες προσκυνητές και δημιουργούσαν οικονομική ανάπτυξη, η Δήλος στάθηκε ισχυρή στο κέντρο των πλουσιότερων εμπορικά κέντρα και επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
Michalis Yiannatsos discovering centuries of Greek history and civilization at the fascinating archaelogical site. 
Ο Μιχάλης Γιαννάτσος ανακαλύπτοντας αιώνων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο συναρπαστικό αρχαιολογικό χώρο.
Its importance also made it coveted by the most powerful maritime powers that strove for control of its harbors and sanctuary.
Η σημασία της την έκανε πολυπόθητο στόχο από τις πιο ισχυρές τότε ναυτικές δυνάμεις που αγωνίστηκαν για τον έλεγχο των λιμανιών και του ιερού της.
Nowadays, Delos reserves its uniqueness to the known world: nowhere else in the Globe is there a natural insular archaeological site of this size and importance.
Σήμερα, το νησί παραμένει μοναδικό σε ολόκληρο το γνωστό κόσμο: πουθενά δεν υπάρχει ένας τόσο μεγάλος φυσικός νησιωτικός αρχαιολογικός χώρος, τόσο μεγάλης σπουδαιότητας
. Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video