ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

The Monastery of Saint John The Baptist in Mesa Potamos - Cyprus

Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού - Κύπρος
The monastery is built in a wooded area on the southern slopes of the Troodos Mountain.
Η μονή είναι κτισμένη σε κατάφυτη περιοχή στις νότιες πλαγιές του όρους Τρόοδος.


Its foundation dates back to the 12th century, founding period and other monasteries in the Troodos, says father Nyfon who embarked on a spiritual journey
Η ίδρυσή της ανάγεται στον 12ο αιώνα, περίοδο ίδρυσης και άλλων μοναστηριών στο Τρόοδος, λέει ο πάτερ Νύφων, ο οποίος ξεκίνησε ένα πνευματικό ταξίδι.

This monastery has been maintained by the Frankish and Venetian rule in Cyprus. Near the waterfall River.
Αυτό το μοναστήρι έχει διατηρηθεί από την εποχή της Φραγκοκρατίας και την κυριαρχία των Βενετών στην Κύπρο. Κοντά στον καταρράκτη Μέσα Ποταμού.

During the early 1980's, the miraculous ancient icon of Saint John the Baptist, was stolen from the church of the Monastery and was sold abroad.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κλάπηκε από τον Ναό της Μονής η θαυματουργή αρχαία εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, η οποία πωλήθηκε στο εξωτερικό.

The icon was finally identified and from the actions taken by the Church of Cyprus, it was returned back to Cyprus and is now back on its iconostasis, at the church of the Monastery.
Η εικόνα τελικά εντοπίστηκε και με ενέργειες της Εκκλησίας της Κύπρου, επιστράφηκε ξανά στην Κύπρο και σήμερα βρίσκεται και πάλι στη θέση της στο τέμπλο του Ναού της Μονής.
The Monastery of Timios Prodromos (St. John the Baptist) lies in the Troodos forest area of Mesa Potamos.
Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου (Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή) βρίσκεται στη δασική περιοχή του Τροόδους, του Μέσα Ποταμού.

The Monastery “is located among beautiful mountains covered in dense pine forests, has springs of water near a small river”.
Το Μοναστήρι "βρίσκεται ανάμεσα σε όμορφα βουνά, που καλύπτονται με πυκνά πευκοδάση, γάργαρα νερά κοντά σε ένα μικρό ποτάμι".

Monk Nyfon with his sister Eleni Michaelidou who lives in Switzerland, and came to visit his brother.
Ο μοναχός Νύφων με την αδελφή του, Ελένη Μιχαηλίδου που ζει στην Ελβετία, και ήρθε να δει τον αδελφό της.

It is considered to be of the same age as the other major Monasteries of Cyprus, namely Kykkos, Macheras, Trooditissa, Trikoukkia, Saint Nicholas tis Stegis, and others.
Θεωρείται ότι είναι σύγχρονη των άλλων μεγάλων Μονών της Κύπρου, δηλαδή του Κύκκου, Μαχαιρά, Τροοδίσσης, Τρικουκκιάς, Αγίου Νικολάου της Στέγης και άλλων.

The Monastery of Saint John the Baptist is situated between the villages of Platres, Saitas and Kato Amiantos.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού όπως είναι γνωστή βρίσκεται μεταξύ των χωριών Πλατρών, Σαϊτά και Κάτω Αμιάντου.

The Monastery, dates back to the Byzantine period, and more precisely to the 12th century.
Η Μονή, ανάγεται στη Βυζαντινή Περίοδο και πιο συγκεκριμένα στον 12ο αιώνα.

In 1914, the Monastery was destroyed and a hotel was built. This hotel started business in 1915 and was running until 1960. 
Το 1914, η Μονή καταστράφηκε και στη θέση της χτίστηκε ξενοδοχείο, το οποίο λειτούργησε το 1915 μέχρι το 1960.
After the closure of the hotel in 1960, the place was abandoned, and until 1998 the church was heavily damaged. (In the photo: Popi Nicolaides & Eleni Michaelides).
Μετά το κλείσιμο του ξενοδοχείου το 1960, ο τόπος εγκαταλείφθηκε και μέχρι το 1998 η εκκλησία έφερε έντονα σημάδια φθοράς. (Στη φώτο: Πόπη Νικολαΐδου και Ελένη Μιχαηλίδου).

In 1998, the Bishopric of Limassol made efforts for the restoration of the church, which continued in the up to 2003.
Το 1998, η Μητρόπολη Λεμεσού κατέλαβε προσπάθειες για την αναπαλαίωση του Ναού, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι το 2003.

Popi & Phivos Nicolaides enjoy the magnificent landscape and the unique spirituality of the Monastery.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν το μαγευτικό τοπίο και τη μοναδική πνευματικότητα, της Μονής.

The Monastery was restored in 2003 under the guidance of the Bishopric of Limassol and the donations made by our late Konstantinos Leventis.
Η Μονή ανακαινίσθηκε το 2003 κατόπιν καθοδήγησης της Μητρόπολης Λεμεσού και της δωρεάς, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Λεβέντη.

The Monastery of Saint John the Baptist (Timios Prodromos) of Mesa Potamos is the first male monastery belonging to administrative region of the Bishopric of Limassol, and it follows the typicon of Mount Athos.
Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού είναι η πρώτη ανδρική Μονή της Μητροπολιτικής περιφέρειας Λεμεσού και ακολουθεί το Αγιορείτικο Τυπικό.

Chrysostomos Chrysostomou a friend of the monastery, monk Nyfon and his sister Eleni Michaelides at the entrance of the monastery.
Ο Χρυσόστομος Χρυσοστόμου φίλος της Μονής, ο μοναχός Νύφων και η αδελφή του Ελένη Μιχαηλίδου στην είσοδο του Μοναστηριού.

The establishment of the Monastery and its history testifies the culture, tradition and the rich spirituality of Byzantium.
Η ίδρυση και η ιστορία της Μονής μαρτυρούν τον πολιτισμό, την παράδοση και την πλούσια πνευματικότητα του Βυζαντίου.

The Holy Monastery of Timios Prodromos of is an important and at the same time a pilgrimage of stunning beauty.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου αποτελεί ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικής ομορφιάς προσκύνημα.
 
Natural stone from Mount Troodos, marble and solid brick are the main materials used for the construction of the Monastery.
Φυσική πέτρα από το βουνό του Τροόδους, μάρμαρο και συμπαγές τούβλο, είναι τα κύρια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση της Μονής.

Built in the architectural building standards of the monasteries, the holy monastery of St. John the Baptist adorns the area.
Χτισμένο στα αρχιτεκτονικά οικοδομικά πρότυπα των μοναστηριών, το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου κοσμεί την περιοχή.


Information for its establishment and its founders are unfortunately not known.
Πληροφορείς για την ίδρυση και τους Κτήτορες, της Μονής δυστυχώς δεν υπάρχουν.
The seven monks try hard to maintain the building complex of the Monastery in a good condition which was ruined in 1986.
Οι επτά μοναχοί προσπαθούν σκληρά για να συντηρούν το κτιριακό συγκρότημα της Μονής, το οποίο ήταν ερειπωμένο το 1986.

A monk is a member of a religious community of men, typically one living under vows of poverty, chastity, and obedience.
Ένας μοναχός είναι μέλος μιας θρησκευτικής κοινότητας ανδρών, συνήθως ζει κάτω από όρκους, λιτής ζωής, αγνότητας και υπακοής.
Monk Nyfon (previously Menelaos Michaelides) decided to dedicate his life to serving God and has voluntarily choose to leave mainstream society and live his life in prayer and contemplation in a monastery.
Ο μοναχός Νύφων (στην κοσμική του ζωή, Μενέλαος Μιχαηλίδης) έχει αποφασίσει, να αφιερώσει τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού και έχει οικειοθελώς επιλέξει να εγκαταλείψει την υπόλοιπη κοινωνία και να ζήσει τη ζωή του με προσευχή και περισυλλογή σε ένα μοναστήρι.

It was not an easy decision to leave, relatives, friends and the earthly pleasures, the comfort of life and devote yourself to the tough monastic life.
Δεν ήταν και μια εύκολη απόφαση να αφήσεις, συγγενείς, φίλους και την άνεση της ζωής και να αφοσιωθείς σε μια σκληρή μοναστική δοκιμασία.

In 1995 Menelaos Michaelides at age 24 won the Cyprus male beauty contest and participated to Manhunt International male contest in Thailand!
Το 1995 ο Μενέλαος Μιχαηλίδης στα 24 του χρόνια κέρδισε τα ανδρικά καλλιστεία, της Κύπρου και αντιπροσώπευσε τη χώρα του στην Θαϋλάνδη!

Nyfon understands why people (like us) struggle with the idea of a young man, even a college graduate, entering religious life: "It seems so different to be easily accepted by others. For several years my relatives didn’t accept it… But it was a conscious choice through internal need.
Ο Νύφων καταλαβαίνει γιατί άνθρωποι (όπως εμάς) δεν κατανοούν εύκολα την ιδέα ενός νεαρού άνδρα, που τελείωσε μάλιστα και πανεπιστήμιο, να επιλέγει τη θρησκευτική ζωή. «Φαίνεται τόσο διαφορετικό και δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Για χρόνια οι ίδιοι οι γονείς μου δεν το δέχτηκαν…». Ήταν όμως, μια συνειδητή επιλογή μέσα από μια εσωτερική ανάγκη.

The Monastery of St. John the Baptist is an astonishing monument of Byzantine art.
Η Μονή Τιμίου Προδρόμου αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης.

Keeps the ritual of Mount Athos, without losing contact with their visitors. Follows the tradition without depriving the vitality of the seven monks.
Τηρεί το αγιορείτικο λατρευτικό τυπικό, χωρίς να χάνει την επαφή με τους επισκέπτες της. Ακολουθεί την παράδοση χωρίς να αποστερεί τη ζωντάνια από τους επτά μοναχούς.

The life of monks is dedicated to worship, reading, and working in the monastery. In addition to their attendance at church, the monks spent several hours in private prayer, and meditation.
Η ζωή των μοναχών είναι αφιερωμένη στην προσευχή, το διάβασμα, και σε εργασίες στο μοναστήρι. Εκτός από τη συμμετοχή τους στην εκκλησία, οι μοναχοί περνούν αρκετές ώρες με προσευχή και διαλογισμό.

After quite a long time, brother Nyfon and sister Eleni look happy sharing some time together... And life goes on, until the next stop...
Μετά από αρκετό καιρό, τα αδέλφια Νύφων και Ελένη περνώντας λίγη ώρα μαζί... Και η ζωή συνεχίζεται μέχρι τον επόμενο σταθμό...
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video