ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

The Delphi Archaeological Museum - Greece

Archaeological Museum of Delphi
one of the most important museums in the world

Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο
Delphi Archaeological museum is one of the principal museums of Greece and one of the most visited. Founded in 1903, it has been rearranged several times and houses the discoveries made at the panhellenic sanctuary of Delphi.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών είναι ένα από τα κυριότερα μουσεία της Ελλάδας και ένα από τα πιο επισκέψιμα. Ιδρύθηκε το 1903 και έχει αναδιοργανωθεί αρκετές φορές. Φιλοξενεί τις ανακαλύψεις που έγιναν στο πανελλήνιο ιερό των Δελφών.

The museum houses an impressive collection associated with ancient Delphi, including the earliest known notation of a melody, the famous Charioteer and many other treasures.
Το μουσείο στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή που συνδέεται με τους αρχαίους Δελφούς, συμπεριλαμβανομένης της παλαιότερης γνωστής σημειογραφίας μιας μελωδίας, ως επίσης του διάσημου Ηνίοχου και πολλών άλλων θησαυρών.

The Archaeological Museum of Delphi, one of the most important in Greece, exhibits the history of the Delphic sanctuary, site of the most famous ancient Greek oracle.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, ένα από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα. Παρουσιάζει την ιστορία του Δελφικού Ιερού, του πιο διάσημου αρχαίου ελληνικού μαντείου.

Popi Nicolaides & Lygia Malioti are ready to enter the museum which is housed in a two-storey building, with fourteen exhibition rooms.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη έτοιμες να επισκεφθούν το Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε διώροφο κτίριο, με δεκατέσσερις εκθεσιακούς χώρους.

The Delphi Archaeological Museum is at the foot of the main archaeological complex and displays a large number of important found among the ruins.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών βρίσκεται στους πρόποδες του αρχαιολογικού συγκροτήματος και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό σημαντικών αντικειμένων, που βρέθηκαν ανάμεσα στα ερείπια.

The engraved inscription on the marble pillar (circa 100 AD.) reveals that this votive with the bust of Plutarch was set up by the people of Delphi in honour of the great author and priest of Apollo.
Η χαραγμένη επιγραφή στη μαρμάρινη στήλη (γύρω στο 100 μ.Χ.) Αναθηματικό με την προτομή του Πλούταρχου προς τιμήν του μεγάλου συγγραφέα και ιερέα του Απόλλωνα.
ΔΕΛΦΟΙ ΧΑΙΡΩΝΕΥΣΙ ΝΟΜΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ ΕΘΗΚΑΝ ΤΟΙΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΩΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ

Bronze tripods and cauldrons with decorative elements inspired by mythical creatures, such as griffins, as well as bronze figurines of warriors.
Χάλκινοι τρίποδες και καζάνια με διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από μυθικά πλάσματα, όπως γρύπες, καθώς και χάλκινα ειδώλια πολεμιστών.

Bronze votive shield late 8th c. BCE.. The earliest examples of this type of shield were found in grave offerings in Cyprus.
Χάλκινη αναθηματική ασπίδα τέλη 8ου αι. π.Χ.. Τα πρώτα δείγματα αυτού του τύπου ασπίδας βρέθηκαν σε ταφικές προσφορές στην Κύπρο.

Tributes to the oracle of Crete and Cyprus at the time highlight the special relationship with both remote islands.
Τα αφιερώματα στο μαντείο από την Κρήτη και την Κύπρο σηματοδοτούν τότε την ιδιαίτερη σχέση με τα δύο απομακρυσμένα νησιά.

Today the museum accommodates one of the most valuable collections of ancient Greek art. Bronze votive shield.
Σήμερα το μουσείο φιλοξενεί μία από τις πιο πολύτιμες συλλογές της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Χάλκινη αναθηματική ασπίδα.

Kouri of Delphi, archaic male statues known also as Cleobis and Biton, which were produced at Argos between 610 and 580 BC.
Οι Κούροι των Δελφών, αρχαϊκά ανδρικά αγάλματα γνωστά και ως Κλέοβις και Βίτων ή Διόσκουροι, που κατασκευάστηκαν στο Άργος μεταξύ 610 και 580 π.Χ.

A moving story lies behind the statues of Kleobis and Biton. These were two brothers from Argos who pulled their mother's cart all the way from the city to the sanctuary of Hera; the goddess rewarded their devotion by sending peaceful death in their sleep.
Μία συγκινητική ιστορία βρίσκεται πίσω από τα αγάλματα του Κλεόβι και του Βίτωνα. Αυτοί ήσαν δύο αδέλφια από το Άργος που τραβούσαν το καρότσι της μητέρας τους σε όλη τη διαδρομή από την πόλη στο ιερό της Ήρας. Η θεά ανταμείβει την αφοσίωσή τους στέλνοντας ειρηνικό θάνατο στον ύπνο τους.

According to the inscription, which is saved fragmentally in the plinth of a statue, it is a work of Argeia sculptor Polymedis and was a tribute to Argies in Apollo.
Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται αποσπασματικά στην πλίνθο του ενός αγάλματος, πρόκειται για έργο του Αργείου γλύπτη Πολυμήδη και αποτελούσε αφιέρωμα των Αργείων στον Απόλλωνα.

The two monumental archaic statues were found during the archaeological excavations of the period 1893-94 near the Treasure of the Athenians.
Τα δυο μνημειακά αρχαϊκά αγάλματα βρέθηκαν κατά την διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών της περιόδου 1893-94 κοντά στο Θησαυρό των Αθηναίων.

Poi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis in front of the statue of a bull made with silver and gold a piece of art to sit and admire!
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά από το άγαλμα του ταύρου κατασκευασμένου από ασήμι και χρυσό. Ένα έργο τέχνης, να κάθεσαι και να το χαζεύεις!

These are dedicated to the very precious offerings found in a pit on the Sacred Street.
Αυτά είναι αφιερώματα από τις πολύτιμες προσφορές που βρέθηκαν σε ένα λάκκο της Ιεράς Οδού.

The room reminds of a safe where visitors are let in to admire the precious objects.
Η αίθουσα θυμίζει ένα χρηματοκιβώτιο, όπου οι επισκέπτες μπορούν, να θαυμάσουν τα πολύτιμα αντικείμενα.


Popi Nicolaides looks happy to be in the golden area of the Museum!
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη που βρίσκεται στο χώρο του Μουσείου από χρυσό!
Popi Nicolaides impressed by the Sphinx of Naxos. An inscription at the base of the column renews the right of "promantia" for Naxos in the 4th century BC.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από τη Σφίγγα της Νάξου. Μια επιγραφή στη βάση της στήλης ανανεώνει το δικαίωμα της «προμαντείας» για τη Νάξο τον 4ο αιώνα π.Χ.

This room displays the Sphinx of Naxos and the friezes of the Siphnian Treasury.
Η αίθουσα παρουσιάζει τη Σφίγγα της Νάξου και τις ζωφόρους του Θησαυρού των Σιφνίων.

The Sphinx is the most impressive exhibit. It is an enormous statue which crowned an ionic column and capital, totaling 12 meters in height. The Sphinx was dedicated by the city of Naxos, a wealthy island of the Aegean in its prime time, i.e. between 575 and 560 BC.
Η Σφίγγα είναι το πιο εντυπωσιακό έκθεμα. Πρόκειται για ένα τεράστιο άγαλμα σε μια ιονική στήλη με κιονόκρανο, ύψους 12 μέτρων. Ήταν αφιέρωμα από την πόλη της Νάξου, ένα πλούσιο νησί του Αιγαίου στην εποχή, της ακμής της, δηλαδή μεταξύ 575 και 560 π.Χ.

The parts of the treasury displayed include one of the two Kores, i.e. the elegant female figures supporting the vestibule of the treasury, one of the capitals and parts of the frieze.
Τα μέρη του θησαυρού που εμφανίζονται, περιλαμβάνουν μία από τις δύο Κόρες, δηλαδή τις κομψές γυναικείες μορφές, που υποστηρίζουν τον προθάλαμο του θησαυρού, ένα από τα κύρια μέρη της ζωφόρου.

The Sphinx of the Naxians, dated to 560 BC, comprises one of the earliest representations in art of the demonic creature with a lion's body, bird's wings and a woman's head.
Η Σφίγγα των Ναξίων, που χρονολογείται στο 560 π.Χ., περιλαμβάνει μια από τις πρώτες παραστάσεις στην τέχνη του δαιμονικού πλάσματος με το σώμα του λιονταριού, τα φτερά του πουλιού και το κεφάλι της γυναίκας.

Lygia & Gregoris Maliotis admire parts of the Treasury of the Siphnians. On the façade of the temple-like ionic Treasury of the Siphnians there are two kore (maidens), instead of columns, between the pilasters.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν τμήματα των θησαυρών. Στην πρόσοψη του ναόκτιστου ιωνικού Θησαυρού των Σιφνίων, υπήρχαν δύο κόρες, αντί για στήλες, μεταξύ των παραστάδων, που αποτελούσαν ωραία υποστηρίγματα.

The archaic and classical facades of the Temple of Apollo. The archaic sculptures, made of Parian marble, include a carriage with four horses, carrying Apollo.
Αρχαϊκές και κλασικές προσόψεις του ναού του Απόλλωνα. Τα αρχαϊκά γλυπτά, κατασκευασμένα από παριανό μάρμαρο, περιλαμβάνουν μια άμαξα με τέσσερα άλογα, που μεταφέρουν τον Απόλλωνα.

What remains from the east pediment of the Archaic Temple of Apollo. Apollo's four horses are in the center, flanked by three korai and three kouroi.
Ότι έχει απομένει από το ανατολικό αέτωμα του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα. Τα τέσσερα άλογα του Απόλλωνα βρίσκονται στο κέντρο, πλαισιωμένα από τρεις κόρες και τρεις κούρους.

The scenes unfolding upon the sculpted surfaces of the treasuries compose a mythological panorama.
Οι σκηνές που εκτυλίσσονται πάνω στις γλυπτικές επιφάνειες των θησαυρών συνθέτουν ένα μυθολογικό πανόραμα.

The friezes of the Siphnian Treasury. The eastern part of the frieze presents scenes related to the Trojan war.
Οι ζωφόροι του Θησαυρού των Σιφνίων. Το ανατολικό τμήμα της ζωφόρου παρουσιάζει σκηνές που σχετίζονται με τον Τρωικό πόλεμο.

The two pediments of the Treasury of the Athenians are fragmentary and depict, apparently, the meeting of Theseus and Peirithus (eastern pediment) and Hercules in a battle scene (western pediment).
Τα δύο αετώματα του Θησαυρού των Αθηναίων είναι αποσπασματικά και απεικονίζουν, προφανώς, τη συνάντηση του Θησέα και του Πειρίθους (βασιλιάς των Λαπιθών και σύζυγος της Ιπποδάμειας, 
ανατολικό αέτωμα) και του Ηρακλή σε μια σκηνή μάχης (δυτικό αέτωμα).

Fully armed Amazon on horseback. It was one of the acroteria which decorated the comers of the roof of the Athenian Treasury.
Έφιππη Αμαζόνα πάνοπλη. Αποτελούσε ένα από τα ακρωτήρια που κοσμούσαν τις γωνίες της στέγης του Θησαυρού των Αθηναίων.

White kylix with a drawing of Apollo, 480-470 BCE. The god is crowned with a myrtle wreath and is seated on a lion-footed stool. He is holding his lyre and pours libations from a phiale, while a crow or a raven watches from a perch.
Λευκή κύλικα (αγγείο)
 με σχέδιο του Απόλλωνα, 480-470 π.Χ. Ο θεός στέφεται με στεφάνι μυρτιάς και κάθεται σε ένα σκισμένο με λιοντάρι σκαμνί. Κρατάει τη λύρα του και ρίχνει θυσίες από μια φιάλη, ενώ ένα μαύρο πουλί παρακολουθεί.
Popi Nicolaides looks carefully at the unique exhibits. The permanent exhibition covers over a thousand years, from the Mycenaean era to the Greco-Roman times.
Η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζει προσεχτικά τα σπάνια εκθέματα. Η μόνιμη έκθεση καλύπτει πάνω από χίλια χρόνια, από τη μυκηναϊκή εποχή μέχρι την ελληνορωμαϊκή εποχή.

The Archaeological Museum of Delphi is one of the most important museums not only of Greece, but also of the entire modern world.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου.

The Archaeological Museum of Delphi is located adjacent to the archaeological site, and it is one of the top must-see museums in Greece, mainly because of the breadth and quality of artifacts it includes.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο και είναι ένα από τα κορυφαία μουσεία στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του εύρους και της ποιότητας των αντικειμένων που περιλαμβάνει.

Delphi is famous for its many preserved athletic statues. It is known that Olympia originally housed far more of these statues, but time brought ruin to many of them, leaving Delphi as the main site of athletic statues.
Οι Δελφοί φημίζονται για τα πολλά διατηρημένα αγάλματα 
αθλητών. Είναι γνωστό ότι η Ολυμπία στέγαζε αρχικά πολύ περισσότερα από αυτά τα αγάλματα, αλλά ο χρόνος έφερε σε πολλά από αυτά την καταστροφή, αφήνοντας τους Δελφούς την κύρια θέση των αθλητικών αγαλμάτων.
The exhibits that housed in its halls are among the most important discoveries in the history of civilization.
Τα εκθέματα που στεγάζονται στις αίθουσες του είναι από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στην ιστορία του πολιτισμού.

Architectural sculptures, statues, objects donated to the sanctuary and oracle are mainly the objects exhibited in the Archaeological Museum of Delphi.
Αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα, δωρεές στο ιερό και στο μαντείο είναι κυρίως αντικείμενα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών.

Effigies of the sacred omphalos were positioned in several spots of the sanctuary. One such marble copy of the Hellenistic times has been found and is on display in the museum.
Σε διάφορα σημεία του ιερού τοποθετήθηκαν αντίγραφα του ιερού ομφαλού. Ένα τέτοιο μαρμάρινο αντίγραφο των ελληνιστικών χρόνων έχει βρεθεί και εκτίθεται στο μουσείο.

The Dancers of Delphi is a column identified due to the inscription of its base. It was dedicated by the Athenians, made of Pentelic marble.
Οι Χορεύτριες των Δελφών είναι μια στήλη 
από πεντελικό μάρμαρο, που αναγνωρίζεται λόγω της επιγραφής της βάσης της. Ήταν αφιερωμένη από τους Αθηναίους.
The column ended in a composition consisting of acanthus leaves out of which sprang three female figures with their hands lifted, as if dancing.
Η στήλη τελείωνε σε μια σύνθεση, που αποτελείται από φύλλα ακάνθου, από τα οποία ξεπηδούν τρεις θηλυκές μορφές, με τα χέρια τους να ανυψώνονται, σαν να χορεύουν.

The sacred symbol of Delphi, the omphalos (navel) that signified the center of the earth, was kept in Apollo's temple.
Το ιερό σύμβολο των Δελφών, ο ομφαλός που σημάδεψε το κέντρο της γης, φυλασσόταν στο ναό του Απόλλωνα.

The room contains Late Classical and early Hellenistic objects, among which the Dancers of Delphi and the ex voto of Daochos.
Η αίθουσα περιέχει αντικείμενα της ύστερης κλασσικής και πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, μεταξύ των οποίων οι Χορεύτριες των Δελφών και το μνημείου του Δαόχου.
The Treasure of Thessaly, where the famous Daohos Monument, a marble elongated base where the statues of eight members of the family of the seer and the statue of Apollo stood.
Ο Θησαυρός των Θεσσαλών, όπου ήταν τοποθετημένο το περίφημο Μνημείο του Δαόχου, μια μαρμάρινη επιμήκης βάση όπου ήσαν τοποθετημένα τα αγάλματα οκτώ μελών της οικογένειας του αναθέτη μαζί με το άγαλμα του Απόλλωνα.
 
The masterpiece of art, the Charioteer of Delphi, 478 or 474 BC, Delphi Museum.
Το αριστούργημα τέχνης, ο Ηνίοχος (αρματηλάτης) των Δελφών, 478 ή 474 π.Χ., στο Μουσείο Δελφών.

The statue constituted one of the finest specimens of 5th century bronze sculpture. It belonged to a larger complex including the chariot, the horses and possibly a stable boy.
Το άγαλμα αποτελούσε ένα από τα ωραιότερα δείγματα του χάλκινου γλυπτού του 5ου αιώνα. Ανήκε σε ένα μεγαλύτερο συγκρότημα, όπως το άρμα, τα άλογα και ίσως ένα σταθερό αγόρι.

The Charioteer of Delphi is another ancient relic that has withstood the centuries. It is one of the best known statues from antiquity. The charioteer has lost many features, including his chariot and his left arm, but he stands as a tribute to athletic art of antiquity.
Ο Ηνίοχος των Δελφών είναι ένα άλλο αρχαίο εύρημα που έχει αντέξει τους αιώνες. Είναι ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα από την αρχαιότητα. Ο αρματηλάτης έχει χάσει πολλά χαρακτηριστικά, όπως το άρμα του και το αριστερό του χέρι, αλλά στέκεται ως αφιέρωμα στην αθλητική τέχνη της αρχαιότητας.

The Charioteer of Delphi, also known as Heniokhos (Greek: Ηνίοχος, the rein-holder), is one of the best-known statues surviving from Ancient Greece, and is considered one of the finest examples of ancient bronze sculptures.
Ο αμαξηλάτης των Δελφών, γνωστός και ως Ηνίοχος, είναι ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα που σώζονται από την αρχαία Ελλάδα και θεωρείται ένα από τα ωραιότερα δείγματα αρχαίων χάλκινων γλυπτών.

The life-size (1.8m) statue of a chariot driver was found in 1896 at the Sanctuary of Apollo in Delphi. It is now in the Delphi Archaeological Museum.
Το άγαλμα ενός αμαξηλάτη (1,8 μ.) βρέθηκε το 1896 στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών.

The famous Charioteer, a masterpiece of classical art sculpted in bronze, a rarely preserved material. The statue was set up at Delphi to commemorate the victory of the tyrant Polyzalus of Gela in Sicily, in the Pythian Games of 470 BC, which were held at Delphi.
Ο διάσημος αμαξηλάτης, ένα αριστούργημα κλασσικής τέχνης, χάλκινο γλυπτό, σπάνια διατηρημένο υλικό. Το άγαλμα προσφέρθηκε στους Δελφούς για να τιμήσει τη νίκη του τύραννου Πολύζαλου της Γέλας στη Σικελία, που νίκησε στους Πυθικούς Αγώνες του 470 π.Χ. στους Δελφούς.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis visiting the Archaeological Museum of Delphi which presents the history of the most famous oracle of the ancient Greek world.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, όπου παρουσιάζεται η ιστορία, του πιο διάσημου μαντείου του αρχαίου ελληνικού κόσμου
Reconstruction of the Sanctuary of Apollo, Delphi, Greece.
Ανακατασκευή του Ιερού του Απόλλωνα, των Δελφών.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video