ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Cidatel Hill - Amman, Jordan

Η Ακρόπολη του Αμμάν, Ιορδανία
 
The Amman Citadel Hill is a historical site at the center of downtown Amman, Jordan.
Η Ακρόπολη του Αμμάν είναι ιστορική τοποθεσία στο κέντρο, του Αμμάν, πρωτεύουσας της Ιορδανίας.
The Amman Citadel sits on the highest hill in Amman, Jebel Al Qala’a (about 850 m), and is the site of ancient Rabbath-Ammon.
Η περιοχή που είναι γνωστή ως Ακρόπολη, βρίσκεται στον ψηλότερο λόφο του Αμμάν, (περίπου 850 μ.) και είναι ο τόπος του αρχαίου Ραμπάθ Αμμών.
Known in Arabic as Jabal al-Qal'a, the L-shaped hill is one of the seven jabals (mountains) that originally made up Amman.
Γνωστή στα αραβικά ως Jabal al-Qal'a, το λόφο σε σχήμα L είναι ένας από τους επτά λόφους, που αρχικά αποτελούσαν τον Αμάν.
There's plenty to see, but the Citadel's most striking sights are the Temple of Hercules and the Ummayad Palace.
Υπάρχουν πολλά να δείτε, αλλά τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ακρόπολης είναι ο ναός του Ηρακλή και το παλάτι των Ουμαγιαδών.
Andreas Frantzis, Doros Zavallis, Popi Nicolaides, Gianna Frantzi & Kyriacos Aloneftis listening carefully our tour guide Hani Hussein Ali heyasat who was well experienced, highly informative and very helpful.
Ο Ανδρέας Φραντζής, Δώρος Ζαβαλλής, Πόπη Νικολαΐδου, Γιάννα Φραντζή & Κυριάκος Αλωνεύτης, παρακολουθούν προσεχτικά τον ξεναγό μας, Χάνι Χουσέιν, Χέγιασατ ο οποίος ήταν πολύ έμπειρος, άκρως κατατοπιστικός και πολύ πρόθυμος να μας βοηθήσει.
Significant remaining portions of wall fortifications reminding the old glory of the ancient site!
Σημαντικά υπόλοιπα τμημάτων, των οχυρώσεων θυμίζοντας την παλιά δόξα τoυ αρχαιολογικού χώρου!
Popi Nicolaides admires the dazzling view across the capital city Amman and
famous landmark of the Roman Theater.
Η Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζει την εκπληκτική θέα της πρωτεύουσας Αμμάν και το διάσημο ορόσημο, το Ρωμαϊκό θέατρο.
A famous landmark in the Jordanian capital, it dates back to the Roman period when the city was known as Philadelphia as it is seen from Citadel Hill.
Ένα διάσημο ορόσημο στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή περίοδο, όταν η πόλη ήταν γνωστή ως Φιλαδέλφεια, όπως φαίνεται από την Ακρόπολη.
The two giant standing pillars are the remains of the Roman Temple of Hercules. 
Οι δύο γιγαντιαίοι κάθετοι κίονες είναι τα ερείπια του ρωμαϊκού ναού του Ηρακλή.
Lygia & Gregoris Maliotis impressed by Citadel's most striking sight the Temple of Hercules.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης εντυπωσιασμένοι από το εκπληκτικό αξιοθέατο της Ακρόπολης, το ναό του Ηρακλή.
When the city was conquered by the Greeks in 331 BC, the city was renamed Philadelphia.
Όταν η πόλη κατακτήθηκε από τους Έλληνες το 331 π.Χ., η πόλη μετονομάστηκε σε Φιλαδέλφεια.
Once connected to the Forum (downtown), the temple was built during the reign of Roman Emperor Marcus Aurelius (AD 161–80).
Αφού συνδεόταν με το Φόρουμ (κέντρο), ο ναός χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου (161-80 μ.Χ.).
  Popi & Phivos Nicolaides looking satisfied having the chance to visit this famous place.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης φαίνονται ικανοποιημένοι, έχοντας την ευκαιρία να επισκεφτούν αυτόν τον γνωστό ιστορικό χώρο.
   The site became Roman around 30 BC, and finally came under Muslim rule in AD 661.
Η περιοχή έγινε ρωμαϊκή γύρω στο 30 π.Χ., και τελικά τέθηκε υπό μουσουλμανική κυριαρχία το 661 μ.Χ.
It was inhabited by different peoples and cultures until the time of the Umayyads.
Ο χώρος κατοικείτο από διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς μέχρι την εποχή της δυναστείας των Ουμαγιαδών.
Andreas Frantzis strolling and learning about the archaeological finds.
Ο Ανδρέας Φραντζής περιδιαβάζει και μαθαίνει για τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Archaeologists have been working at the site since the 1920s, but a great part of the Citadel remains unexcavated.
Οι αρχαιολόγοι εργάζονται στην περιοχή από τη δεκαετία του 1920, αλλά ένα μεγάλο μέρος της Ακρόπολης περιμένει να ανασκαφεί.
The Citadel is considered an important site because it has had a long history of occupation by many great civilizations.
Η Ακρόπολη θεωρείται σημαντική περιοχή, διότι είχε μακρά ιστορία κατοχής από πολλούς μεγάλους πολιτισμούς.
The Temple of Hercules located at the site dates to the Roman period of the Citadel in the 2nd century AD.
Ο ναός του Ηρακλή που βρίσκεται στην περιοχή, χρονολογείται στη ρωμαϊκή εποχή της Ακρόπολης τον 2ο αιώνα μ.Χ.
The only obvious remains from the Temple of Hercules are parts of the podium and the columns, which are visible from around town.
Τα μόνα προφανή ερείπια από το ναό του Ηρακλή είναι τμήματα του βάθρου και των κολώνων, που είναι ορατά από την πόλη.
The pillars of Hercules and the surrounding ruins are magnificent. Certainly, is the place to take pictures... very popular among visitors.
Οι κολώνες του Ηρακλή και τα γύρω ερείπια είναι υπέροχα. Σίγουρα αυτό είναι το μέρος, για να τραβήξετε φωτογραφίες... πολύ δημοφιλές στους επισκέπτες.
Popi Nicolaides enjoys the panoramic view and the archaeological atmosphere a great combination!
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την πανοραμική θέα και την αρχαιολογική ατμόσφαιρα, ένας υπέροχος συνδυασμός!
An impressive series of Citadel’s historic buildings around the Umayyad Palace. 
Εντυπωσιακή σειρά ιστορικών κτιρίων της Ακρόπολης γύρω από το παλάτι Ουμαγιάτ.
With so many significant landmarks located one site, the Amman Citadel is arguably one of the best places to visit in Amman, says Gregoris Maliotis.
Με τόσα πολλά σημαντικά αξιοθέατα που βρίσκονται σε μια τοποθεσία, η Ακρόπολη του Αμμάν είναι αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα μέρη για να επισκεφθείτε στο Αμμάν, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης.
Artefacts dating from the Bronze Age show that the hill was a fortress and/or agora (open space for commerce and politics) for thousands of years.
Τα αντικείμενα που χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού δείχνουν ότι ο λόφος ήταν ένα φρούριο και/ή αγορά (ανοιχτός χώρος για το εμπόριο και την πολιτική) για χιλιάδες χρόνια.
Believed to be the work of Umayyad Arabs and dating from about AD 720. A blending of civilizations and cultures.
Πιστεύεται ότι είναι έργο των Αράβων Ουμαιαδών και χρονολογείται από το 720 μ.Χ. 
περίπου. Μια ανάμειξη πολιτισμών και κουλτούρας.
Lygia Malioti tries hard to take good travel photos!
Η Λυγία Μαλιώτη προσπαθεί σκληρά να βγάλει ωραίες ταξιδιωτικές φωτογραφίες!
The palace was an extensive complex of royal and residential buildings and was once home to the governor of Amman.
Το παλάτι ήταν ένα εκτεταμένο συγκρότημα βασιλικών και οικιστικών κτιρίων και κάποτε ήταν έδρα του διοικητή του Αμμάν.
The Amman Citadel is also the site of Jordan Archaeological Museum, which is home to a collection of artifacts from the Citadel and other Jordanian historic sites.
Η Ακρόπολη του Αμμάν είναι επίσης η περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ιορδανίας, η οποία φιλοξενεί μια συλλογή έργων τέχνης από την Ακρόπολη και άλλα ιστορικά αξιοθέατα της Ιορδανίας.
Popi Nicolaides in the old historic site enjoys magnificent views of modern Amman city. 
Η Πόπη Νικολαΐδου στην αρχαία περιοχή απολαμβάνει υπέροχη θέα της σύγχρονης πόλης, του Αμμάν.
This is one of the many amazing views one can see from the Citadel Hill. 
Αυτή είναι μια καταπληκτική θέα από τις πολλές, που μπορεί, να δει κανείς από την Ακρόπολη.
Amman citadel offers great views over the whole Amman city. On clear days you can see the valley of the River Jordan.
Η ακρόπολη του Αμμάν προσφέρει υπέροχη θέα όλης της πόλης. Όταν ο ουρανός είναι καθαρός, μπορείτε, να δείτε την κοιλάδα του ποταμού Ιορδανία.
A great art photo of Lygia Malioti on Citadel Hill, taken by the well experienced photographer Stella Zavallis.
Μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία της Λυγίας Μαλιώτη στην Ακρόπολη, από την πολύ έμπειρη φωτογράφο Στέλλα Ζαβαλλή.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video