ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Petra - Jordan

  Part I'     Petra city Jordan.  One of the world Seven wonders
Μέρος I'   Πέτρα Ιορδανία.     Ένα από τα 7 θαύματα παγκοσμίως

Petra, the legendary "secret state" of the Navatians, built, carved better, on the huge rocks of a secret, enclosed canyon in the desert area between the Dead Sea and the Gulf of Aqaba.
Πέτρα, η θρυλική «μυστική πολιτεία» των Ναβαταίων, που ήταν χτισμένη, λαξεμένη σωστότερα, επάνω στους τεράστιους βράχους ενός κρυφού, περίκλειστου φαραγγιού στην ερημική περιοχή ανάμεσα στη Νεκρά Θάλασσα και στον κόλπο της Άκαμπα.

Gregoris Maliotis at the entrance of Petra Archaeological Park. 
Ο Γρηγόρης στην είσοδο του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πέτρας.

The "mythical" ancient state that for 1,200 years (from the 6th century, which declined until the early 19th century) had "disappeared" from the face of Earth.
H «μυθική» αρχαία πολιτεία που για 1.200 χρόνια (από τον 6ο αιώνα, που παρήκμασε, ως τις αρχές του 19ου) είχε «εξαφανιστεί» από προσώπου γης.

"The Treasury's original function is still a mystery, "says our Jordanian guide. "Some others say it was a place of worship, others say it was a tomb."
«Η αρχική χρήση του Θησαυροφυλακίου αποτελεί ακόμη ένα μυστήριο», λέει ο ξεναγός μας. «Κάποιοι λένε ότι ήταν ένας τόπος λατρείας, άλλοι λένε ότι ήταν ένας τάφος».

Mainly Greek in appearance, the columns are in a Corinthian style, the entrance flanked with reliefs depicting Castor and Polydeuces, known as Dioscuri in Greek and Roman mythology.
Κυρίως ελληνική εμφάνιση, με στήλες σε κορινθιακό ρυθμό, η είσοδος πλαισιώνεται με ανάγλυφα που απεικονίζουν τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, γνωστοί στην Ελληνική και Ρωμαϊκή μυθολογία ως Διόσκουροι.

Gianna Frantzis outside Petra’s most magnificent façade; the Treasury. It is almost 40 meters high and intricately decorated with Corinthian capitals, friezes, figures and more.
Η Γιάννα Φραντζή έξω από την πιο εκπληκτική πρόσοψη στη Πέτρα, το Θησαυροφυλάκιο. Έχει ύψος περίπου 40 μέτρα και είναι περίπλοκα διακοσμημένο με κορινθιακά κιονόκρανα, ζωφόρους, φιγούρες και πολλά άλλα.

The best known tomb at Petra is called the “Khazneh,” which is Arabic for the “Treasury.” It is called this because at one time local people believed it contained hidden treasure.
Ο πιο γνωστός τάφος στην Πέτρα ονομάζεται «Κχαζνέχ», (αραβικά = Θησαυροφυλάκιο). Ονομάζεται έτσι, επειδή κάποια στιγμή οι ντόπιοι πίστευαν ότι περιείχε κρυμμένο θησαυρό.

Gianna & Andreas Ftantzis admire the Treasury which is considered as one of the New Seven Wonders of the World.
Γιάννα & Ανδρέας Φραντζής θαυμάζουν το Θησαυροφυλάκιο, που θεωρείται ως ένα από τα Επτά Νέα Θαύματα του Κόσμου.

Popi Nicolaides at the Treasury, an ornate tomb in Petra.
Η Πόπη Νικολαΐδου στο Θησαυροφυλάκιο, ένας περίτεχνος τάφος στην Πέτρα.
Two camels used in tourist activities such as camel rides or picture taking.
Δύο καμήλες που χρησιμοποιούνται σε τουριστικές δραστηριότητες όπως βόλτες με καμήλες ή λήψη φωτογραφιών.
Popi Nicolaides in front of the Treasury, a structure carved into the Petra sandstone by ancient Nabataeans in the second century A.D.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά από το Θησαυροφυλάκιο, μια δομή σκαλισμένη στον ψαμμίτη της Πέτρας από τους αρχαίους Ναβαταίους τον 2ο αιώνα π.Χ.

Petra was a major caravan center established in the third-century BC by the Nabateans, a group of chisel-wielding nomads who carved their rock-capital out of solid sandstone and grew wealthy from their strategic trade position.
Η Πέτρα ήταν ένα μεγάλο κέντρο για τα καραβάνια, που ιδρύθηκε τον τρίτο αιώνα π.Χ. από τους Ναβαταίους, μια ομάδα νομάδων που σκάλισαν τους βράχους τους από σκληρό ψαμμίτη και πλούτισαν από τη στρατηγική εμπορική τους θέση.

Lygia Malioti, Popi Nicolaides at the famous and unique World Heritage Site in Petra, Jordan.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου στην Πέτρα, της Ιορδανίας ένα φημισμένο και μοναδικό χώρο, Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

The Nabataeans, an Arab tribe, first appeared in the sixth century BC in the desert located to the east of Jordan, and came from the south-east of the Arabian Peninsula.
Οι Ναβαταίοι, μια αραβική φυλή, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον 6ο αιώνα π.Χ. στην έρημο που βρίσκεται ανατολικά της Ιορδανίας και προήλθαν από τη νοτιοανατολική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

Almost everyone wants to take a picture with the men dressed as Nabatean Guards in front of the Treasury!
Σχεδόν, όλοι θέλουν να τραβήξουν μια φωτογραφία με τους άνδρες ντυμένους ως Ναβαταίοι φρουροί μπροστά από το Θησαυροφυλάκιο!

Andreas Frantzis looks very happy as he just discovered the hidden treasure of the Treasury!
Ο Αντρέας Φραντζής φαίνεται πολύ χαρούμενος, καθώς, μόλις ανακάλυψε τον κρυμμένο θησαυρό του Θησαυροφυλακίου!

The city reached its peak about 2,000 years ago with a population estimated at 20,000 inhabitants.
Η πόλη έφθασε στο απόγειο της περίπου 2.000 χρόνια πριν, με πληθυσμό που υπολογίζεται σε 20.000 κατοίκους.

A police officer on duty wearing the official uniform attracts tourist for a photo.
Ένας αξιωματικός της αστυνομίας με την επίσημη στολή του, προσελκύει τουρίστες για μια φωτογραφία.

Petra, important archaeological site, visited by thousands of local and foreign tourists every year.
Ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Πέτρας, που επισκέπτονται χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι τουρίστες κάθε χρόνο.

The Greek historian Herodotus referred to Nabataean history in his writing, where the Nabataeans first appeared in 312 BC.
Ο Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρθηκε στην ιστορία των Ναβαταίων στα γραπτά του, όπου οι Ναβαταίοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 312 π.Χ.

Popi Nicolaides in Petra archaeological site, which has been a UNESCO World Heritage Site since 1985.
Έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO από το 1985.

Nabataea remained independent from the 4th century BC until it was annexed by the Roman Empire in AD 106, which renamed it Arabia Petraea.
Οι Ναβαταίοι παρέμειναν ανεξάρτητοι από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως ότου προσαρτήθηκε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 106 μ.Χ., που τη μετονόμασαν σε Αραβική Πέτρα.

The Nabataean Kingdom controlled much of the trade routes of the region, amassing large wealth and drawing the envy of its neighbors.
Το Βασίλειο των Ναβαταίων είχε υπό τον έλεγχο του πολλά από τα εμπορικά δρομολόγια της περιοχής, συγκεντρώνοντας μεγάλο πλούτο και προκατλώντας το φθόνο των γειτόνων του.

Petra, important archaeological site, visited by thousands of local and foreign tourists every year.
Ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Πέτρας, που επισκέπτονται χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι τουρίστες κάθε χρόνο.
The horse riding takes you from the mountainous area around Petra with stunning views to the vast sand plains and steep rock formations of Wadi Rum.
Η ιππασία, σας μεταφέρει από την ορεινή περιοχή γύρω από την Πέτρα με εκπληκτική θέα στις απέραντες αμμώδεις πεδιάδες και στους απότομους βραχώδεις σχηματισμούς του Γουάτι Ράμα.

Myroula Alonefti on a horseback riding in Petra, Jordan. A great experience of a lifetime!
Η Μυρούλλα Αλωνεύτη καβάλα σε άλογο στην Πέτρα, της Ιορδανίας. Μια μεγάλη εμπειρία ζωής!

The Siq, a narrow slot canyon, serves as the entrance passage to the hidden city of Petra.
Το Σικ ένα στενό φαράγγι, χρησιμεύει ως το πέρασμα εισόδου στην κρυμμένη πόλη της Πέτρας.


Gianna Frantzis in Siq, the main entrance to the ancient Nabatean city of Petra.
Η Γιάννα Φραντζή στο Σικ, την κύρια είσοδο στην αρχαία πόλη των Ναβαταίων της Πέτρας.
Popi Nicolaides strolling in a canyon in the desert of Jordan, to explore Petra city carved in the rocks.
Η Πόπη Νικολαΐδου περπατάει μέσα σε ένα φαράγγι στην έρημο της Ιορδανίας, για να εξερευνήσει την πόλη της Πέτρας, που είναι σκαλισμένη στα βράχια.

Two ancient guards in period dress guard the Siq entrance to Petra.
Δύο φρουροί ντυμένοι με αρχαία στρατιωτική ενδυμασία της εποχής των Ναβαταίων 'φρουρούν' την είσοδο Σικ στην Πέτρα.
This is not a check point by the Nabataean warriors at the narrow canyon entrance passage to Petra, but a point where you can get a nice photo, like Lygia Mallioti did!
Αυτό δεν είναι σημείο ελέγχου των Ναβαταίων πολεμιστών στο στενό φαράγγι της εισόδου στην Πέτρα, αλλά ένα σημείο για ωραίες φωτογραφίες, όπως έκανε και η Λυγία Μαλιώτη!

Pretty and excited girl funny dancing in the Siq- the monumental eastern entrance to the site.
Όμορφη και ενθουσιασμένη κοπέλα χορεύει αστεία στη Σικ- τη μνημειώδη ανατολική είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.

The “Rose City” is a honeycomb of hand-hewn caves, temples, and tombs carved from blushing pink sandstone in the high desert of Jordan some 2,000 years ago.
Η «Ροδοκόκκινη πόλη» είναι μια κηρήθρα από σπηλιές, ναούς και τάφους, που έχουν σκαλιστεί από κοκκινωπό ψαμμίτη στην υψηλή έρημο της Ιορδανίας πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Popi Nicolaides in Petra, the ancient city in Jordan, that was literally carved into red desert cliffs.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην Πέτρα, μια αρχαία πόλη στην Ιορδανία που κυριολεκτικά χαράχτηκε σε κόκκινους απότομους βράχους.

Petra contains numerous tombs, most of them built at the edge of the city, beyond the main street.
Η Πέτρα περιέχει πολυάριθμους τάφους, οι περισσότεροι από τους οποίους χτίστηκαν στην άκρη της πόλης, πέρα από τον κεντρικό δρόμο.

Part of the film "Indiana Jones and the Last Crusade" was filmed in Petra, bringing it more popular attention.
Μέρος της ταινίας «Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία» γυρίστηκε στην Πέτρα, καθιστώντάς την ακόμη πιο δημοφιλή.


Popi ready to buy some handmade wooden camel souvenir.
Η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμη να αγοράσει χειροποίητες ξύλινες καμήλες για ενθύμιο.
The Nabataeans buried their dead in intricate tombs that were cut out of the mountain sides.
Οι Ναβαταίοι έθαβαν τους νεκρούς τους σε περίπλοκους τάφους, που έκοβαν από τις ορεινές πλευρές.
Although the Nabataeans resisted military conquest, the Hellenistic culture of their neighbors influenced them greatly.
Αν και οι Ναβαταίοι αντιστάθηκαν στη στρατιωτική κατάκτηση, ο ελληνιστικός πολιτισμός των γειτόνων, τους επηρέασε πολύ.

Built by the Nabateans in the first century AD it held up to 3000 spectators. 
Χτισμένο από τους Ναβαταίους τον 1ο αιώνα μ.Χ., χωρούσε μέχρι 3000 θεατές.
Lygia & Gregoris Maliotis at the city theater, built -in fact carved- in the rocks.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο θέατρο της Πέτρας, χτισμένο –ουσιαστικά σκαλισμένο- στους βράχους.

Gianna Frantzi with the background the impressive ancient theater of Petra from Hellenistic times up to now.
Η Γιάννα Φραντζή με φόντο το εντυπωσιακό αρχαίο θέατρο, της Πέτρας από τους Ελληνιστικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

Hellenistic influences can be seen in Nabataean art and architecture, especially at the time that their empire was expanding northward into Syria, around 150 BC.
Οι ελληνιστικές επιρροές παρατηρούνται στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική των Ναβαταίων, ειδικά όταν η αυτοκρατορία τους επεκτάθηκε βόρεια στη Συρία, γύρω στο 150 π.Χ.

Kyriacos Aloneftis, Phivos Nicolaides, Gregoris Maliotis in the exciting city of Petra, Jordan.
Κυριάκος Αλωνεύτης, Φοίβος Νικολαΐδης, Γρηγόρης Μαλιώτης στη συναρπαστική πόλη της Πέτρας, στην Ιορδανία.

The Theatre, a semi-circle carved into the side of a mountain at the base of the High Place of Sacrifice.
Το Θέατρο, ένα ημικύκλιο σκαλισμένο στην πλευρά ενός βουνού και στη βάση του ένα θρησκευτικό θυσιαστήριο.

Doros Zavallis, admiring the amazing ancient beauty and tranquility of the site.
Ο Δώρος Ζαβαλλής θαυμάζει την εκπληκτική αρχαία ομορφιά και την ηρεμία του χώρου.
Two foreign tourists excited by the important archaeological site.
Δυο ενθουσιασμένες ξένες τουρίστριες από το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο.
A series of earthquakes occurred covered the city with sand, until 1812 when it was rediscovered by a Swiss explorer.
Μια σειρά σεισμών που έγιναν σκέπασαν με άμμο την πόλη, μέχρι το 1812, όταν ανακαλύφθηκε ξανά από Ελβετό εξερευνητή.

Tombs carved into the highest cliffs, round recesses glaring like the hollowed eyes of a skull!
Τάφοι σκαλισμένοι στους υψηλότερους βράχους, με στρογγυλές εσοχές που φαίνονται σαν τα κοίλα μάτια ενός κρανίου!

Petra the world wonder is undoubtedly Jordan's most valuable treasure and greatest tourist attraction, and it is visited by tourists from all over the world.
Η Πέτρα το παγκόσμιο θαύμα είναι αναμφισβήτητα ο πιο πολύτιμος θησαυρός της Ιορδανίας και το μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο, το οποίο το επισκέπτονται τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Our tour guide Hani Hussein Ali heyasat, Gianna Frantzis, Lygia Malioti take a short break after hours of exploring Petra.
Ο ξεναγός μας Χάνι Χουσεΐν, Χεγιασάτ, Γιάννα Φραντζή, Λυγία Μαλιώτη κάνουν ένα μικρό διάλειμμα μετά από ώρες εξερεύνησης της Πέτρας.

Excited of new experiences and knowledge, Gregoris Maliotis, after Petra archaeological Park tour.
Ενθουσιασμένος από τις νέες εμπειρίες και γνώση ο Γρηγόρης Μαλιώτης μετά την επίσκεψη του στο αρχαιολογικό πάρκο, της Πέτρας.

Lygia Malioti portrait as a queen of Nabateans! A nice setting for shooting fine art photography by Stella Zavallis.
Πορτραίτο της Λυγίας Μαλιώτη σαν βασίλισσα των Ναβαταίων! Ένα ωραίο σκηνικό για καλλιτεχνικές φωτογραφίες από τη Στέλλα Ζαβαλλή.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video