ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

The Nymphaeum - Amman, Jordan

Το Νυμφαίο ή η κεντρική δημόσια κρήνη στο Αμάν, Ιορδανία
The Nymphaeum or main public fountain of old Philadelphia, in Amman was named in Hellenistic and Roman times, dates back to the end of the 2nd century A.D.
Το Νυμφαίο ή η κεντρική δημόσια κρήνη της παλιάς Φιλαδέλφειας, στο Αμάν, ονομαζόταν στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, χρονολογείται από τα τέλη του 2ου αι.
Myroula Alonefti & Joanna Frantzi they both look to enjoy their sightseeing tour in this ancient site.
Η Μυρούλα Αλωνεύτη & Γιάννα Φραντζή και οι δύο φαίνεται, να απολαμβάνουν την περιήγησή τους σε αυτό τον αρχαιολογικό χώρο.
The rotunda nymphaeum, common in the Roman period, was borrowed from such Hellenistic structures as the Great Nymphaeum.
Το rotunda nymphaeum, κοινό στη ρωμαϊκή περίοδο, είναι δανεισμένο από τέτοιες ελληνιστικές δομές όπως το Μεγάλο Νυμφαίο.
The nymphaeum served as a sanctuary, a reservoir, and an assembly chamber where weddings were held.
Το νυμφαίο χρησίμευε ως ιερό, μια δεξαμενή και ένας χώρος εκδηλώσεων όπου πραγματοποιούνταν γάμοι.
Nymphaea, Hellenistic structures later incorporated into Roman architecture and city planning, were built over caves or grottoes with running water, which were believed to be sacred to mythological nymphs.
Τα Νυμφαία, οι ελληνιστικές δομές που ενσωματώθηκαν αργότερα στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και στον πολεοδομικό σχεδιασμό, χτίζονταν πάνω σε σπηλιές ή άλση με τρεχούμενο νερό, που θεωρούνταν ιερό για τις μυθολογικές νύμφες.
The structures were areas of public gathering and seen as a sign of a city’s wealth and standing.
Οι κατασκευές ήταν περιοχές δημόσιων συγκεντρώσεων και θεωρούνταν ως ένδειξη του πλούτου και της θέσης της πόλης.
Such fountains were very popular in Roman cities, and Philadelphia, as Amman was known by ancient Greeks and Romans, was no exception.
Τέτοια σιντριβάνια ήταν πολύ δημοφιλή στις ρωμαϊκές πόλεις, και η Φιλαδέλφεια, όπως ήταν γνωστό το Αμάν από τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους, δεν ήταν εξαίρεση.
In the Classical Greek world a nymphaeum was a shrine to the nymphs, often a rural cave or grove with no architectural adornment. The Nymphs were with river-gods the guardian spirits of sources of pure water
Στον κλασικό ελληνικό κόσμο το νυμφαίο ήταν ένα ιερό των νυμφών, συχνά ένα αγροτικό σπήλαιο ή άλσος χωρίς αρχιτεκτονικά στολίδια. Οι Νύμφες ήταν με τους θεούς των ποταμών οι φύλακες των πνευμάτων, των καθαρών πηγών νερού.
Doros Zavallis, a lover of ancient history, tries to learn about the history of this old site.
Ο Δώρος Ζαβαλλής, ένας εραστής της αρχαίας ιστορίας, προσπαθεί να μάθει για την ιστορία του αρχαίου αυτού χώρου.
Phivos Nicolaides in the monumental ancient Fountain, a great luxury and splendour Nymphaeum.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στη μνημειακή αρχαία Κρήνη, ένα μεγάλο, πολυτελές και μεγαλειώδες Νυμφαίο.
This nymphaeum is believed to have contained a 600 square meters pool which was three meters deep and was continuously refilled with water.
Αυτό το νυμφαίο πιστεύεται ότι περιείχε μια δεξαμενή 600 τετραγωνικών μέτρων η οποία είχε βάθος τριών μέτρων και συνεχώς αναπληρώνετο με νερό.
The Nymphaeum structure is considered one of the most important buildings still standing in the heart of the Decapolis city Philadelphia.
Ολόκληρη η κατασκευή του Νυμφαίου θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια, που εξακολουθούν, να ορθώνονται στην καρδιά της πόλης της Φιλαδέλφειας της Δεκαπόλεως.
Myroula Alonefti & Joanna Frantzi enjoy their sightseeing tour at Nymphaeum, an ancient Roman public fountain.
Η Μυρούλα Αλωνεύτη & Γιάννα Φραντζή απολαμβάνουν την περιήγησή τους στο
 Νυμφαίο, μια αρχαία ρωμαϊκή κρήνη,πόλη.
Sotiris Costoudes explores this ancient, historical structure which once adorned the city.
Ο Σωτήρης Κωστούδης εξερευνά αυτή την αρχαία, ιστορική κατασκευή, που κάποτε κοσμούσε την πόλη.
Roman Nymphaeum. It was believed to be the biggest public fountain which was admired a lot by travelers and scholars during that time.
Ρωμαϊκό Νυμφαίο. Εθεωρείτο ότι ήταν το μεγαλύτερο δημόσιο σιντριβάνι, που θαύμαζαν πολλοί ταξιδιώτες και μελετητές εκείνης την εποχή.
Gregoris Maliotis in the impressive ancient Roman Nymphaeum of Amman, from Hellenistic and Roman times up to now.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο εντυπωσιακό αρχαίο Ρωμαϊκό Νυμφαίο στο Αμμάν από τους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι σήμερα.
Amman’s Nymphaeum is a Roman monument that was built during the 2nd century AD, when Amman (then Philadelphia) was part of the Roman Empire.
Το Νυμφαίο του Αμάν είναι ένα ρωμαϊκό μνημείο που χτίστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ., όταν το Αμάν (στη συνέχεια η Φιλαδέλφεια) ήταν τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Andreas & Gianna Frantzi standing on the original basin of the Nymphaeum where the water was collected as it flows from the upper part of the monument.
Ο Ανδρέας & Γιάννα Φραντζή στην αρχική λεκάνη του Νυμφαίου, όπου μαζευόταν το νερό καθώς έρρεε από το πάνω μέρος του μνημείου.
Like many of the archaeological sites across the country, it was damaged in the devastating earthquake that shook the region in 747AD.
Όπως και πολλοί από τους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη τη χώρα, καταστράφηκε από τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε την περιοχή το 747 μ. Χ.
Stifled now by the surrounding houses and buildings, it still retains its charm.
Πνιγμένο τώρα από τα γύρω σπίτια και κτίρια, εντούτοις διατηρεί τη γοητεία του.
Nymphaeum, ancient Greek and Roman sanctuary consecrated to water nymphs...
Νυμφαίο, αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό ιερό αφιερωμένο στις νύμφες του νερού...
Andreas Frantzis in Nymphaeum which was built in the 2nd century CE, during the same period as the nearby Theatre and Odeon.
Ο Ανδρέας Φραντζή στο Νυμφαίο χτίστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου με το κοντινό θέατρο και το Ωδείο.
Built in AD 191, this elaborate public fountain was once a large, two-storey complex with water features, mosaics, stone carvings and possibly a 600-sq-metre swimming pool – all dedicated to the nymphs (mythical young girls who lived in and around the rivers).
Χτισμένο το 191 μ.Χ., αυτή η περίτεχνη δημόσια κρήνη ήταν κάποτε ένα μεγάλο διώροφο συγκρότημα με υδατογραφήματα, μωσαϊκά, πέτρινα γλυπτά και ενδεχομένως πισίνα 600 τ.μ., όλα αφιερωμένα στις νύμφες (μυθικές νεαρές κοπέλες που ζούσαν μέσα και γύρω από τα ποτάμια).
Gregoris Maliotis tries to absorb the atmosphere and the feeling of ancient Nymphaeum.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης προσπαθεί να απορροφήσει την ατμόσφαιρα και την αίσθηση, του αρχαίου Νυμφαίου.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video