ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ζημιές για την Louis plc.


Στα 20,5 εκατ. αυξήθηκε η καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους του Louis plc. το α΄ εξάμηνο του 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι φέτος έγινε πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ύψους 330.000 ευρώ, ενώ πέρυσι το ποσό αυτό ήταν 5,6 εκατ. ευρώ πιστωτικό (δηλ. διαφορά μείον 6 εκατ. ευρώ), λόγω αντιστροφής προβλέψεων που είχαν πραγματοποιηθεί εξαιτίας της διαφοροποίησης στους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα. 
Επίσης, αρνητικά επηρέασαν οι μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημιές που σχετίζονται με τραπεζικές υποχρεώσεις της Louis Cruises σε στερλίνες. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δραστηριότητες του συγκροτήματος της Louis plc χαρακτηρίζονται όπως κάθε χρόνο κατά το α΄ εξάμηνο από έντονη εποχικότητα, λόγω του ότι κατά τη χειμερινή περίοδο τα περισσότερα πλοία και ξενοδοχεία δε λειτουργούν.
 Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Stockwatch, τα αποτελέσματα από εργασίες του ομίλου βρίσκονται σε καλή πορεία παρά τα προβλήματα της Ελλάδος, αλλά και την πτώση του εισερχόμενου τουρισμού από Ρωσία τόσο στην Κύπρο, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 
Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος κατά το α’ εξάμηνο του 2015 ήταν αυξημένος κατά 1,2 εκατ. ευρώ (+1,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, φθάνοντας τα 91,8 εκατ. ευρώ, από 90,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για το α’ εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ, που προήλθε εξίσου από τη Louis Cruises και τη Louis Hotels. 
Συγκεκριμένα, τα κέρδη αυτά φέτος ανήλθαν στα 15 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 16,9 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω της ενοποίησης των αρνητικών αποτελεσμάτων θυγατρικής της Louis Cruises ύψους 2,9 εκατ. ευρώ που κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν απλά συνδεδεμένη. 
Η διαφοροποίηση στην παρουσίαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής από 50% πέρυσι σε 75% φέτος. 
Οι υπόλοιπες εργασίες στον τομέα κρουαζιέρων είχαν θετική συνεισφορά με αύξηση ύψους 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, φθάνοντας τα 11,7 εκατ. ευρώ σε λειτουργικά κέρδη. 
Η ζημιά από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014 από 1,1 εκατ. ευρώ σε 3,2 εκατ. ευρώ, λόγω μεταξύ άλλων και της αύξησης στα ενοίκια ξενοδοχείων. 
Η ζημιά πριν τη φορολογία παρουσιάζεται επίσης αυξημένη κατά 4,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών συναλλαγματικών ζημιών που σχετίζονται με τραπεζικές υποχρεώσεις της Louis Cruises σε στερλίνες. 
Όσον αφορά στις προοπτικές, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα του συγκροτήματος για το 2015 θα εξαρτηθούν ουσιαστικά από την οικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, αλλά και από τις τελικές πρόνοιες της δρομολογούμενης αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. 
Η Louis plc, αποτελεί μια από τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα του Θαλάσσιου Τουρισμού – Κρουαζιέρες – μέσω της Louis Cruises Ltd (5 κρουαζιερόπλοια) όσο και στον τομέα των ξενοδοχείων, μέσω της θυγατρικής Louis Hotels Public Company Ltd (18 ξενοδοχεία). Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του 57% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ ο Όμιλος συνεχίζει να κατέχει ποσοστό 21% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hilton Cyprus. 
Στον τομέα των κρουαζιέρων, η εταιρεία Louis Cruises δραστηριοποιείται με έξι κρουαζιερόπλοια. Τα πέντε ανήκουν στην εταιρεία και το ένα πλοίο είναι ναυλωμένο. Τρία πλοία αναχωρούν από ελληνικά και τουρκικά λιμάνια προσφέροντας 3, 4 και 7 κρουαζιέρες και ένα πλοίο από το λιμάνι Λεμεσού προσφέροντας κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά. Δύο κρουαζιερόπλοια είναι ναυλωμένα από την εταιρεία Thomson Cruises, θυγατρική της TUI AG, ένα από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς τουριστικούς πράκτορες.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, έχει ως εξής:
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc ( η “ Εταιρεία ”) σε συνεδρία του που έγινε στις 26 Αυγούστου 2015, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας και των θυγατρικών της ( το “ Συγκρότημα ”) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος . 
Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης ετοιμάστηκε βάσει του Άρθρου 10 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας ( Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ) Νόμου του 2007 και παρουσιάζεται πιο κάτω . Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2015 θα δημοσιευθούν την 28 η Αυγούστου 2015 στις Εφημερίδες “ Σημερινή ” και “ Πολίτης ”. 
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθε v ται προς το κοινό , χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση , στα γραφεία της Εταιρείας , Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Στρόβολος , Λευκωσία , τηλ . 22588168, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος στο διαδίκτυο , στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://ift.tt/1hrdgue;
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος , που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων με κρουαζιερόπλοιά του , η ναύλωση κρουαζιεροπλοίων του σε τρίτους και η ιδιοκτησία , λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων , δεν παρουσίασαν οποιανδήποτε μεταβολή από το προηγούμενο έτος . Οικονομική ανάλυση Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος της Louis plc χαρακτηρίζονται όπως κάθε χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο από έντονη εποχικότητα , λόγω του ότι κατά την χειμερινή περίοδο τα περισσότερα πλοία και ξενοδοχεία δεν λειτουργούν . 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν αυξημένος κατά €1,2 εκ (+1,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων , φόρων , αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για το πρώτο εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν μείωση της τάξεως του €1,9 εκ . που προήλθε εξίσου από τη Louis Cruises και τη Louis Hotels. Συγκεκριμένα τα κέρδη αυτά φέτος ανήλθαν στα €15,0 εκ . σε σύγκριση με €16,9 εκ . κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο , κυρίως λόγω της ενοποίησης των αρνητικών αποτελεσμάτων θυγατρικής της Louis Cruises ύψους €2,9 εκ που κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν απλά συνδεδεμένη . 
Η διαφοροποίηση στην παρουσίαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής από 50% πέρσι σε 75% φέτος . Οι υπόλοιπες εργασίες στον τομέα Κρουαζιέρων είχαν θετική συνεισφορά με αύξηση ύψους 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, φθάνοντας τα €11,7 εκ σε λειτουργικά κέρδη . 
Η ζημιά από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την πρώτη εξαμηνία του 2014 από €1,1 εκ . σε €3,2 εκ ., λόγω μεταξύ άλλων και της αύξησης στα ενοίκια ξενοδοχείων . 
Η ζημιά πριν τη φορολογία παρουσιάζεται επίσης αυξημένη κατά €4,3 εκ . κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών συναλλαγματικών ζημιών που σχετίζονται με τραπεζικές υποχρεώσεις της Louis Cruises σε στερλίνες . 
Η καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ήταν €20,5 εκ . παρουσιάζοντας αύξηση κατά €9,0 εκ . σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι φέτος έγινε πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ύψους €330 χιλιάδων ενώ πέρσι το ποσό αυτό ήταν €5,6 εκ πιστωτικό ( δηλ . διαφορά μείον €6,0 εκ ), λόγω αντιστροφής προβλέψεων που είχαν πραγματοποιηθεί εξαιτίας της διαφοροποίησης στους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα . 
Προοπτικές 2015 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2015 θα εξαρτηθούν ουσιαστικά από την οικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα , αλλά και από τις τελικές πρόνοιες της δρομολογούμενης αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους . 
Σημειώσεις 
1. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ . 34 – “ Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ” και παρουσιάζονται σε Ευρώ . 
2. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
3. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc"


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video