ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Parga - Greece

Parga Greece, the “Bride of Ipirus”, the beautiful Parga
Πάργα, η «Νύφη της Ηπείρου»
Olive groves, orange trees, stretches of golden sand and sapphire sea… a Greek island paradise.
Ελαιώνες, πορτοκαλιές, παραλίες με χρυσή άμμο και θάλασσα ζαφείρι ... ένα ελληνικό νησί-παράδεισος.

Popi and Phivos Nicolaides and Evgenia and Petros Alexandridis, looking excited by their visit to amazing Parga!
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης και η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, γοητευμένοι από την επίσκεψη τους στην καταπληκτική Πάργα!
Parga is a coastal town and it is built amphitheatrically. It was originally built on top of the mountain "Pezovolo" at an altitude of 139 m. And up the coast of the Ionian Sea.
Η Πάργα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη και κτισμένη αμφιθεατρικά. Χτίστηκε αρχικά στην κορυφή του βουνού "Πεζόβολο" σε υψόμετρο 139 μ. και έως τα παράλια του Ιόνιου Πελάγους.
Parga is on the northwest mainland of Greece and is beloved for its gorgeous beaches and laid-back atmosphere.
Η Πάργα βρίσκεται στη βορειοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα και είναι αγαπημένη για τις υπέροχες παραλίες της και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα της.
It has a population of 2,500 inhabitants. A historic center of the municipality of Parga. The village of Parga stands from the early 13th century. (In the picture Popi Nicolaidou).
Έχει πληθυσμό 2.500 κατοίκους. Αποτελεί ιστορική έδρα του δήμου Πάργας. Το χωριό της Πάργας βρίσκεται από τις αρχές του 13ου αιώνα. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).
One of the most picturesque and cosmopolitan places in northwestern Greece, the “Bride of Ipirus”, the beautiful Parga.
Ένα από τα πιο γραφικά και κοσμοπολίτικα μέρη της βορειοδυτικής Ελλάδας, η «Νύφη της Ηπείρου», η πανέμορφη Πάργα.
Parga lies on the Ionian coast between the cities of Preveza and igoumenitsa. It is a resort town known for its scenic beauty.
Η Πάργα βρίσκεται στην ακτή του Ιονίου ανάμεσα στις πόλεις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας. Είναι μια πόλη θέρετρο γνωστή για τη φυσική της ομορφιά.
Parga is a picturesque resort situated between the coastal region of Preveza and Igoumenitsa and combines uniquely mountain and sea.
Η Πάργα είναι ένα γραφικό θέρετρο που βρίσκεται μεταξύ της παραθαλάσσιας περιοχής της Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας και συνδυάζει μοναδικά βουνό και θάλασσα.
Parga challenges you to experience up close its long history, its diverse natural beauty and hospitality of its inhabitants.
Η Πάργα σας προκαλεί να γνωρίσετε από κοντά τη μακραίωνη ιστορία της, τις ποικίλες φυσικές ομορφιές και τη φιλοξενία των κατοίκων της.
In antiquity the area was inhabited the Greek tribe of the Thesprotians. The ancient town Toryne was probably located here.
Στην αρχαιότητα η περιοχή κατοικήθηκε από το ελληνικό φύλο των Θεσπρωτών. Η αρχαία πόλη Τορίνη πιθανόν να βρισκόταν εδώ.
In 1360 the Pargians in order to avoid the attacks of the Magrebins transferred the village to its present location. During that period, with the help of the Normans who held the island of Corfu, the fortress of Parga was built.
Στο 1360 οι Παργινοί, για να αποφύγουν τις επιθέσεις των μιγάδων μεταφέρθηκαν από το χωριό στη σημερινή του θέση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τη βοήθεια των Νορμανδών που κατείχαν το νησί της Κέρκυρας, χτίστηκε το φρούριο της Πάργας.

In 1797 the area, along with the Ionian Islands and Parga, fell into the hands of the French, and in 1800 proclaimed free city status with broad authority under the protection of the Sublime Porte. In 1815, the citizens of Parga revolted against French rule and sought the protection of the British.
Το 1797 η περιοχή, μαζί με τα νησιά του Ιονίου και την Πάργα, έπεσε στα χέρια των Γάλλων, και το 1800 ανακηρύχθηκε ελεύθερη πόλη με ευρεία εξουσία υπό την προστασία της Υψηλής Πύλης. Το 1815, οι πολίτες της Πάργας εξεγέρθηκαν κατά της γαλλικής εξουσίας και ζήτησαν την προστασία των Βρετανών.
Former Lieutenant general of the Greek army Petros Alexandridis, explains to us that in 1817, following a treaty between Britain and the Ottoman Empire, the British granted Parga to the Ottomans. This resulted in the Good Friday of 1819 where 4,000 Pargians having with them the ashes of the bones of their ancestors, their sacred images, flags and a handful of soil from their homeland, exiled themselves in the British protectorate of Corfu where they settled.
Ο αντιστράτηγος ε.α. Πέτρος Αλεξανδρίδης, μας ενημερώνει ότι το 1817, μετά από συνθήκη μεταξύ Βρετανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Πάργα παραδίδεται στους Οθωμανούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη Μεγάλη Παρασκευή του 1819, όπου 4.000 Παργινοί έχοντας μαζί τους την τέφρα από τα κόκαλα των προγόνων τους, τις ιερές εικόνες τους, σημαίες και μια χούφτα χώμα από την πατρίδα τους, αυτοεξορίστηκαν στο βρετανικό προτεκτοράτο της Κέρκυρας, όπου εγκαταστάθηκαν.
The former citizens of Parga never ceased to dream of returning to a free country and to participate actively in the struggle for liberation. But they had to wait almost 100 years for this. Parga and the rest of Epirus was liberated from the Ottoman rule on 1913 following the victory of Greece in the Balkan Wars.
Οι Παργινοί δεν έπαψαν ποτέ να ονειρεύονται την επιστροφή τους σε μια ελεύθερη χώρα και να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα για την απελευθέρωση. Αλλά έπρεπε να περιμένουν σχεδόν 100 χρόνια για αυτό. Η Πάργα και η υπόλοιπη Ήπειρος απελευθερώθηκαν από την οθωμανική κυριαρχία στο 1913 μετά τη νίκη της Ελλάδα στους Βαλκανικούς Πολέμους.
The Castle is found on the top of a hill overlooking the town and was used to protect the town from the mainland and the sea. It was initially built in the 11th century by the residents of Parga to protect their town from the pirates and the Turks.
Το κάστρο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με θέα την πόλη και χρησιμοποιήθηκε για να προστατεύσει την πόλη από τη στεριά και τη θάλασσα. Χτίστηκε αρχικά τον 11ο αιώνα από τους κατοίκους της Πάργας για να προστατεύσουν την πόλη τους από τους πειρατές και τους Τούρκους.
The old Greek Fortress (dating back to the 14th century) perches on a headland separating Parga town centre and Valtos beach. (In the picture Evgenia and Petros Alexandridis, Popi and Phivos Nicolaides).
Το παλιό Ελληνικό φρούριο (που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα), σκαρφαλωμένο σε ένα ακρωτήρι που χωρίζει το κέντρο της πόλης της Πάργας και την παραλία του Βάλτου. (Στη φωτογραφία η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης).
Ideal for family trips, the beaches in Parga have crystal water, green surroundings and they are organized with many watersports centres.
Ιδανική για οικογενειακά ταξίδια, οι παραλίες της Πάργας έχουν κρυστάλλινα νερά, καταπράσινο περιβάλλον και είναι οργανωμένες με πολλά κέντρα θαλάσσιων σπορ.

It was relaxing and refreshing and we (In photo: Evgenia Alexandridou) really enjoyed our stay in Parga.
Ήταν χαλαρά και αναζωογονητικό το ταξίδι στην Πάργα. Απολαύσαμε πραγματικά τη διαμονή μας στην Πάργα. (Στη φωτογραφία η Ευγενία Αλεξανδρίδου).

Beaches attract thousands of tourists every summer due to natural attractions such as beaches. The most popular beaches are: Valtos, Kryoneri, Piso Kryoneri, Lichnos, Sarakiniko and Ai Giannaki.
Οι παραλίες της Πάργας προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι λόγω της φυσικής ομορφιάς, όπως οι παραλίες. Οι πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού είναι: Βάλτος, Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι, Λύχνος, Σαρακίνικο και Αϊ Γιαννάκη.
Krioneri Beach is the main beach of Parga and is located within the boundaries of the community, a short walk from the center and the waterfront. Across the bay is the small island of Virgin Mary.
Η παραλία Κρυονέρι είναι η κύρια παραλία της Πάργας και βρίσκεται μέσα στα όρια της κοινότητας σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο και την προκυμαία. Απέναντι από τον κόλπο βρίσκεται το μικρό νησί της Παναγίας.
Because of its clear and calm waters and its distance from Parga it attracts many tourists.
Λόγω των καθαρών και ήρεμων νερών της και την απόστασή της από την Πάργα προσελκύει πολλούς τουρίστες.

If you dive into the labyrinth of streets behind the harbour, you’ll stumble on jewellery makers that are known throughout Greece.
Αν βουτήξεις στο λαβύρινθο των δρόμων πίσω από το λιμάνι, θα σταματήσετε σε κατασκευαστές κοσμημάτων που είναι γνωστοί σε όλη την Ελλάδα.
Evgenia and Petros Alexandridis, Popi and Phivos Nicolaides strolling in the cozy narrow streets of the old city!
Η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης βολτάρουν στα όμορφα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης!
Parga is one of the most famous tourist destinations in Greece since the end of '50s.
Η Πάργα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα από το τέλος της δεκαετίας του '50.
Popi Nicolaidou and Evgenia and Petros Alexandridis posing smiling and looking happy by the beauty of the old town.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης ποζάρουν χαμογελαστοί και ικανοποιημένοι από την ομορφιά της παλιάς πόλης.
There are many interest curios shops on the narrow alley leading from the town centre up the hill towards the Greek Fortress.
Υπάρχουν πολλά καταστήματα με ενδιαφέροντα τιμαλφή στο στενό δρομάκι που οδηγεί από το κέντρο της πόλης μέχρι το λόφο προς το ελληνικό Φρούριο.
The town blends Eastern and Western influences, which can be seen in the wonderful architecture, such as the Venetian-built castle of Parga, which overlooks the town.
Η πόλη συνδυάζει Ανατολικές και Δυτικές επιρροές, πράγμα το οποίο μπορείτε να δείτε στην υπέροχη αρχιτεκτονική, όπως το βενετσιάνικο κάστρο που χτίστηκε στην Πάργα, με θέα στην πόλη.

Parga in Greece is the most popular summer destination in j=Ipirus. This small town is situated in a secluded bay of the Ionian Sea and has an intense island feeling.
Η Πάργα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός το καλοκαίρι στην Ήπειρο. Αυτή η μικρή πόλη βρίσκεται σε έναν απομονωμένο κόλπο του Ιονίου και έχει μια έντονη αίσθηση νησιού.
Parga is a lovely town in western Greece with vivid island style. Constructed along the slopes of a hill, it is surrounded by lush greenery and blue sea.
Η Πάργα είναι μια πανέμορφη πόλη στη δυτική Ελλάδα, με έντονο νησιώτικο στυλ. Χτισμένη στις πλαγιές ενός λόφου, που περιβάλλεται από ένα καταπράσινο τοπίο και τα καταγάλανα νερά.
Discovering Greek ancient and modern world. Living your myth in Greece.... 
Ανακαλύπτοντας τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό κόσμο. Ζώντας το μύθο σου στην Ελλάδα...
At night the waterfront cranks things up a notch, as music bars, tavernas and kafenios, or coffee shops, fill up with a cosmopolitan mix of holidaymakers.
Το βράδυ η προκυμαία γίνεται πολύβουη από τη η μουσική και τα μπαρ, οι ταβέρνες και οι καφετέριες γεμίζουν με ένα κοσμοπολίτικο μείγμα παραθεριστών.
Lovely two-storey mansions with colorful walls are built on the slopes of the hill around the port and create a picturesque atmosphere.
Υπέροχα διώροφα σπίτια με πολύχρωμους τοίχους είναι χτισμένα στις πλαγιές του λόφου γύρω από το λιμάνι και δημιουργούν μια γραφική ατμόσφαιρα.
The small fishing village in the North of Greece, which gradually became a famous summer resort.
Η Πάργα από ένα μικρό ψαροχώρι στο βόρειο τμήμα της Ελλάδα, σταδιακά έγινε ένα φημισμένο τουριστικό μέρος
.
In the evening make sure you visit one of the wonderful tavernas, offering freshly made local dishes, or enjoy a drink in a bar overlooking the beach.
Το βράδυ φροντίστε να επισκεφθείτε ένα από τα υπέροχα ταβερνάκια, που προσφέρουν φρέσκα τοπικά πιάτα, ή να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ με θέα στην παραλία.
Parga, romantic and relaxing for great holidays! 
Πάργα, ρομαντική και χαλαρωτική για τη μεγάλη διακοπές!
The idyllic town of Parga, surrounded by mountains and picturesque olive groves, is perfect for a relaxing holiday.
Η ειδυλλιακή πόλη της Πάργας, περιτριγυρισμένη από βουνά και γραφικούς ελαιώνες, είναι ιδανικό μέρος για χαλαρωτικές διακοπές.
Photographic adventure? Art photography? What is she shooting with her camera, is not clear, although a big yellow stone is proudly posing for her!!!
Φωτογραφική περιπέτεια; Καλλιτεχνική φωτογραφία; Τι είναι ακριβώς αυτό που φωτογραφίζει, δεν είναι σαφές, αν και μια τεράστια κίτρινη πέτρα ποζάρει υπερήφανα στο φωτογραφικό της φακό!!!
Numerous beaches, bays and small islands lay along the long and beautiful coast of Parga.
Πολλές παραλίες, όρμοι και τα μικρά νησιά βρίσκονται κατά μήκος της μακράς και όμορφης ακτής της Πάργας.
Valtos Beach is one of the longest beaches of Parga with a coastline that approaches (3 km) km. It is located just under the castle of Parga.
Η παραλία Βάλτος είναι μια από τις μεγαλύτερες παραλίες της Πάργας με ακτογραμμή που πλησιάζει τα 3 χιλιόμετρα.
It is covered by sand and pebbles, is quite safe as it is surrounded by the bay of the castle of Parga, and by the bay of Vlacherna, whereas the length of coastline allows the natural renewal of the water without the strong streams.
Καλύπτεται από άμμο και βότσαλα, είναι αρκετά ασφαλές, καθώς περιβάλλεται από τον κόλπο του κάστρου της Πάργας, και από τον κόλπο της Βλαχέρνας, ενώ το μήκος της ακτογραμμής επιτρέπει την φυσική ανανέωση του νερού χωρίς την έντονα ρεύματα.
The colorful houses of Parga Greece are constructed amphitheatrically along the slopes of a mountain, offering nice view to the sea.
Τα πολύχρωμα σπίτια της Πάργας είναι χτισμένα αμφιθεατρικά στις πλαγιές ενός βουνού, προσφέροντας υπέροχη θέα στη θάλασσα.
The combination of the blue of Ionian Sea with the green is unique. Parga Beaches are among the best beaches in Greece with cool crystal waters.
Ο συνδυασμός του γαλάζιου του Ιονίου με το πράσινο είναι μοναδικός. Οι παραλίες της Πάργας είναι από τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα, με κρυστάλλινα δροσερά νερά.
Strong history, rich culture, beautiful landscape, amazing natural beauty, unique atmosphere, all together!
Δυνατή ιστορία, πλούσια παράδοση, υπέροχα τοπία, απίθανη φυσική ομορφιά, μοναδική ατμόσφαιρα, όλα μαζεμένα!
Most of all, it is famous for the amazing beaches with the exotic water. With a convenient location in western Greece, Parga is a good base for day excursions to Sivota, Preveza and even Lefkada.
Πάνω απ 'όλα, είναι δημοφιλής για τις καταπληκτικές παραλίες με τα εξωτικά νερά. Με μια βολική τοποθεσία στη δυτική Ελλάδα, η Πάργα είναι μια καλή βάση για ημερήσιες εκδρομές στα Σύβοτα, Πρέβεζα, ακόμη και στη Λευκάδα.
The town is blessed with a myriad of picture-perfect beaches - think sparkling clear azure waters with soft golden sand, all captivating in the Greek sunshine.
Η πόλη είναι ευλογημένη με μια μυριάδα πανέμορφων παραλιών. Φανταστείτε πεντακάθαρα γαλανά νερά με απαλή χρυσή άμμο, όλα σαγηνευτικά κάτω από τον Ελληνικό ήλιο.
What makes Parga special, is undoubtedly the gorgeous nature. 
Αυτό που κάνει ξεχωριστή την Πάργα, αναμφίβολα είναι η πανέμορφη φύση.
It’s like Mother Nature wanted to keep Parga Town, on Greece’s northwest coast, all to herself.
Είναι σαν' να και η μητέρα φύση θέλησε να κρατήσει για την Πάργα, στη βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας, όλα για τον εαυτό της.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video