ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

"Μύλος" με την εισφορά σε γη των ξενοδοχείων στη Ρόδο!!!


- Αναρμόδιος ο Δήμος Ρόδου στο θέμα της εισφοράς γης σε χρήμα των ξενοδοχείων!! 

Πολλαπλώς εκτεθειμένη βρίσκεται η δημοτική αρχή μετά από γνωμοδότηση «βόμβα» του νομικού συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Φιλιππάκου, που προκάλεσε ήδη τριγμούς και δρομολόγησε εξελίξεις, για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο για την είσπραξη οφειλών ύψους 20 εκατ. ευρώ περίπου από ξενοδόχους της Ρόδου, που οφείλουν να καταβάλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία εισφορά γής σε χρήμα. 
Η υπό τον κ. Φ. Χατζηδιάκο δημοτική αρχή αλλά και η προηγούμενη με δήμαρχο τον κ. Στάθη Κουσουρνά, όχι μόνο κίνησαν διαδικασίες για τον υπολογισμό του ύψους της εισφοράς, όχι μόνο εισέπραξαν από ξενοδόχους το τίμημα αλλά και περαιτέρω ήλθαν σε αντιπαράθεση με την Ενωση Ξενοδόχων Ρόδου πιέζοντας για την άμεση διευθέτηση των οφειλών, όλως όμως αναρμοδίως!!
Όπως προκύπτει συγκεκριμένα από σαφέστατες διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων αλλά και του Καλλικράτη, η αρμοδιότητα για τον υπολογισμό και την επιβολή της συγκεκριμένης εισφοράς, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αφού κινήσει τις διαδικασίες, εν συνεχεία οφείλει να καταβάλει τα εισπραχθέντα στον δικαιούχο Δήμο. 
Το γεγονός αυτό, που αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, δημιουργεί σαφέστατη ακυρότητα σχετικών διοικητικών πράξεων του Δήμου Ρόδου, που εκδόθηκαν, ενώ περαιτέρω έχει προκαλέσει θόρυβο και στις τάξεις των ξενοδόχων, που ενεπλάκησαν σε μια ατέρμονη διαπραγμάτευση με τη δημοτική αρχή για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους, ευρισκόμενοι συχνά ενώπιον εκβιαστικών διλημμάτων. 
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, πρόκειται μάλιστα μέσα στην εβδομάδα να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τον υπολογισμό και τη βεβαίωση της εισφοράς σε ξενοδοχειακή μονάδα. Στην γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής: 
«Θέμα: Εισφορά σε γη και χρήμα τουριστικών εγκαταστάσεων. 
Αρμοδιότητες περιφερειάρχη. 
Σας παραθέτω γνωμοδοτικό σημείωμα επί του ανωτέρω θέματος. 
Ισχύουσες διατάξεις 
Το θέμα ρυθμίζουν οι διατάξεις των: ΠΔ 30-//1991 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 474 1991): Τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου Ν. Χαλκιδικής, Κέρκυρας Ρόδου, Κρήτης.) ΠΔ 28-//1988 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 61 1988): Τροπ/ση ΠΔ 6-10-1978 (δόμηση ειδικών κτιρίων εκτός σχεδίου κλπ), ως ειδικές επί των τουριστικών εγκαταστάσεων
καθώς και Ο Ν. 1337/1983, όπως ισχύει σήμερα μετά το Ν. 4315/2014. Ο Ν. 4067/2012, όπως ισχύει σήμερα. Ο Ν. 2831/2000, όπως ισχύει σήμερα. ΟΝ. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα. 
Ι. Γενικά. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Γενικές Μεταβατικές διατάξεις 
1 .α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησης τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησης τους, ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή. Συνεπώς όπου παρακάτω στη νομοθεσία αναφέρεται «ο νομάρχης» στο εξής νοείται «ο περιφερειάρχης». Εισαγωγικά επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η εισφορά σε γη ή χρήμα εντάσσεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη ρύθμιση χωροταξικών -περιβαλλοντικών θεμάτων (εγκρίσεις – τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, καθορισμός όρων δόμησης κλπ ) και όχι πολεοδομικών. Ετσι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί βασίμως να θεωρηθεί ότι οι γενικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως αυτή του άρθρου 94 με τις οποίες πλέον μεταβιβάσθηκαν στου Δήμους οι αρμοδιότητες που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών, επεκτείνονται και καταλαμβάνουν και ρυθμιστικές για τη χωροταξία και το περιβάλλον διατάξεις όπως είναι αυτές που αφορούν στο θέμα της εισφοράς σε γη ή χρήμα. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το σ/ινολο των διατάξεων τόσο του προϊσχύσαντος δικαίου της σύστασης των αυτοδιοικούμενων περιφερειών όσο και του ισχύοντος σήμερα. Ενδεικτικά: 1. στα άρθρο 8 και 9 του Ν, 1337/1983 που ρυθμίζουν γενικώς την εισφορά σε γη και χρήμα αντίστοιχα, αρμόδιο αποφασιστικό όργανο για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι ο νομάρχης και τώρα με την τροποποίηση τους με το νόμο 4315/2014 ο περιφερειάρχης. 2. Στο άρθρο δ παρ. 2 η αρμοδιότητα των Δήμων επί του θέματος είναι
αποκλειστικά και μόνο γνωμοδοτική και όχι αποφασιστική ( επί λέξει « μετά
από γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου»). Στο άρθρο 8 παρ. 10 η αρμοδιότητα έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης ανήκει στον περιφερειάρχη. Στο άρθρο 1 του π.δ. 5/1986 η συγκρότηση των Επιτροπών που προσδιορίζουν την αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις πράξεις εφαρμογής για τις περιοχές που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εισφορών σε γη και χρήμα, γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη. II. Ειδικά επί των τουριστικών εγκαταστάσεων Αλλά και από τις ειδικότερες για τις τουριστικές εγκαταστάσεις και για τα ειδικά κτίρια διατάξεις επιβεβαιώνεται η αποφασιστική αρμοδιότητα του περιφερειάρχη (παλιότερα του νομάρχη) αλλά κα ιη γνωμοδοτική και μάλιστα απλή αρμοδιότητα των δήμων επί του θέματος. 
Ετσι: 1. Σύμφωνα με το ΠΔ 30-//1991 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 474 1991): Τουριστικές Εγκαταστάσεις
εκτός σχεδίου νομών Χαλκιδικής, Κέρκυρας, Ρόδου, Κρήτης. (Άρθρο 1 παρ. 3.): «]Η κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του από 20.11.1988 Π.Δ/τος (Δ” 61), υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου, είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο ΟΤΑ, του αναλόγου χρηματικού ποσού, εξευρισκομενου επί τη βάσει της τιμής μονάδας αποζημιώσεως, που ορίζεται σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεως διατάξεις. 
Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς τον οικείο Νομάρχη, ο οποίος εκτιμών αιτιολογημένως τα δεδομένα του πολεοδομικού. σχεδιασμού της περιοχής, δύναται, άνευ άλλης διαδικασίας να αποδεχθεί την αίτηση. 
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 8 εδαφ. 5 του άρθρου 1 του από 20.1.1988 Π.Δ/τος (δΧ 61). 2. Σύμφωνα με το ΠΔ 28-//1988 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 61 1988): Τροπ/ση ΠΔ 6-10-1978
(δόμηση ειδικών κτιρίων εκτός σχεδίου κλπ). (Άρθρο 1 παρ. 8.): «Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Νομαρχία, η κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού ποσού. 
Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεως διατάξεις. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα 
α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και 
β) από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Δ/νσεις Πολεοδομίας και ΤΠ και ΠΕ Νομαρχιών). 
Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή της κοινότητας εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφ’ ότου ζητηθεί τούτο από τη Νομαρχία, στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η συναίνεση του δήμου ή της κοινότητας θεωρείται δεδομένη. 
Η απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται εντός συνολικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 
Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό. 
Συμπέρασμα Από τα παραπάνω και μόνο με τη γραμματική ερμηνεία αλλά και από την νομολογία (ενδεικτικά ΣΤΕ 2138/1999, 4031/1998, 1409/1995, Δεφ749/2013 κ.α), συνάγεται ότι αφενός μεν οι δήμοι μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα έχουν επί του θέματος, αφετέρου δε η αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει στον περιφερειάρχη (παλιότερα στον νομάρχη). 
Ο νομικός σύμβουλος ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ» 
Πηγή:www.dimokratiki.gr


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video