ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Porto - Portugal

Douro River, Porto
Πόρτο - Περιοχή ποταμού Δούρου
Located in the north of Portugal by the outlet of the Douro River, it has a unique atmosphere with elegant neighbourhoods and large villas sitting on narrow cobbled streets. This soulful city was classified as a World Heritage Site by UNESCO in 1996.
Βρίσκεται στα βόρεια της Πορτογαλίας στο στόμιο του ποταμού Δούρου. Έχει μια μοναδική ατμόσφαιρα με κομψές γειτονιές και μεγάλες βίλες, που στεγάζονται σε στενά λιθόστρωτα δρομάκια. Αυτή η ωραία πόλη ταξινομήθηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1996.
Once called "Oporto" by many, the city of Porto along the Duoro River lent the country and Port wine their names.
Κάποτε, 
πολλοί την φώναζαν«Οπόρτο», η πόλη του Πόρτο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, έδωσε το όνομα της στα κρασιά και στη χώρα.
Lygia & Gregoris Maliotis in Porto. A place of culture for hundreds of years, inspiring and fascinating the world with its aura.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο Πόρτο. Ένας τόπος κουλτούρας εκατοντάδων χρόνων, που εμπνέει και γοητεύει τον κόσμο με την αύρα του.
Portugal's second-largest city after Lisbon date back to the 4th century.
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας μετά τη Λισαβόνα χρονολογείται από τον 4ο αιώνα.
Porto city represents both a rich cultural past and industrial present through its architecture and style.
Η πόλη του Πόρτου αντιπροσωπεύει ένα πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, όσο και ένα βιομηχανικό παρόν μέσα από την αρχιτεκτονική και το στυλ της.
Popi Nicolaides in Porto city which boasts an extensive history and interesting tourist sights.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην πόλη Πόρτο με μια μεγάλη ιστορία και ενδιαφέροντα τουριστικά αξιοθέατα.
The city is set on the northern bank of the Douro River, which gives rise to the dramatically undulated landscape and makes for spectacular vistas.
Η πόλη βρίσκεται στη βόρεια όχθη του ποταμού Δούρου, η οποία δημιουργεί το δραματικά κυματιστό τοπίο και τη θεαματική θέα.
One of Porto’s most iconic symbols is the 72 meters high Dom Luis I bridge which spans the River Douro carting traffic on two levels.
Ένα από τα πιο εικονικά σύμβολα του Πόρτο είναι η γέφυρα του Ντομ Λουίς Ι΄, ύψους 72 μέτρων, η οποία εκτείνεται σε δυο επίπεδα στον ποταμό Δούρο.
The Dom Luís I Bridge is a double-deck metal arch bridge that spans the River Douro. At its construction, its 172 meters span was the longest of its type in the world.
Η γέφυρα Ντομ Λουίς Ι΄είναι μια διπλή γέφυρα μεταλλικού τόξου, που εκτείνεται στον ποταμό Δούρο. Κατά την κατασκευή της, με πλάτος 172 μέτρων ήταν η μεγαλύτερη στο είδος της στον κόσμο.
Gustave Eiffel's Dom Luis I (1886) over the river Douro in Porto is as spectacular as the views from it.
Η Γέφυρα Ντομ Λουίς Ι’ (1886) πάνω από τον ποταμό Δούρο στο Πόρτο, είναι τόσο εντυπωσιακή, όσο και η θέα που προσφέρει.

Completed in 1886, the iron bridge continues to serve the area's traffic, is the second of Porto’s six bridges across the Douro.
Η σιδερένια γέφυρα ολοκληρώθηκε το 1886 και εξακολουθεί, να εξυπηρετεί την κυκλοφορία της περιοχής. Είναι η δεύτερη από τις έξι γέφυρες του Πόρτο στο Δούρο.
Hills, slopes, bridges, boats, amazing gastronomy, famous wine and much more!
Λόφοι, πλαγιές, γέφυρες, βάρκες, εκπληκτική γαστρονομία, κρασί και πολλά άλλα!
The Monastery of Serra do Pilar is the architectural landmark just above the Dom Luis bridge. The convent built in the 16th century.
Η Μονή της Σέρα ντε Πιλάρ είναι το αρχιτεκτονικό ορόσημο πάνω από τη γέφυρα 
Ντομ Λουίς. Το μοναστήρι χτίστηκε τον 16ο αιώνα.
This romantic city is known best for its great Port wine exports, and for its old historical center, a World Heritage Site.
Αυτή η ρομαντική πόλη είναι γνωστή για τις μεγάλες εξαγωγές κρασιού και για το παλιό ιστορικό της κέντρο, μια τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς.
Lygia & Gregoris Maliotis ready to take a cruise along the Douro River to the heart of the vineyard growing region.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι για μια κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Δούρου στην καρδιά της περιοχής των αμπελιών.
The two biggest draws here are the photogenic riverfront Ribeira quarter and the tourable port-wine lodges.
Τα δύο πιο ελκυστικά σημεία είναι η φωτογενής συνοικία Ριμπέιρα και το ωραίο λιμάνι του κρασιού, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ποταμό.
Popi & Phivos Nicolaides enjoy their visit in Porto, a fascinating and vibrant city that is rapidly expanding in tourism.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την επίσκεψή τους στο Πόρτο, μια συναρπαστική και ζωντανή πόλη, που επεκτείνεται ραγδαία στον τουρισμό.
Porto is a coastal city in northwest Portugal known for its stately bridges and wine production.
Το Πόρτο είναι μια παράκτια πόλη στη βορειοδυτική Πορτογαλία, που είναι γνωστή για τις μεγαλοπρεπείς γέφυρες και την παραγωγή κρασιού.
The Ribeira District - The oldest district of the city, filled with old houses, narrow cobbled streets and character.
Η παραποτάμιος περιοχή - Η παλαιότερη συνοικία της πόλης, γεμάτη με παλιά σπίτια, στενά πλακόστρωτα δρομάκια και χαρακτήρα.
The Ribeira (literally "riverbank") district is the city's most colorful and touristy quarter.
Η περιοχή Ριμπέιρα (κυριολεκτικά «όχθη του ποταμού») είναι η πιο πολύχρωμη και τουριστική περιοχή της πόλης.
Stately buildings, medieval structures, and Baroque churches, combined with the river and impressive bridges, give this city its character.
Τα αρχοντικά κτίρια, οι μεσαιωνικές κατασκευές και οι μπαρόκ εκκλησίες, σε συνδυασμό με τον ποταμό και τις εντυπωσιακές γέφυρες, δίνουν στην πόλη τον χαρακτήρα της.
A place with a dusk that looks like a painting with the naked eye!
Ένα μέρος που στο σούρουπο με γυμνό μάτι, μοιάζει με μια ζωγραφιά!
Lygia & Gregoris Maliotis with the background of Ribeira district. Porto is at the center of a region of beautiful natural scenery.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο την περιοχή Ριμπέιρα. Το Πόρτο βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής πανέμορφου φυσικού τοπίου.
A fascinated element about this city is the amount of artworks, old buildings and architecture.
Ένα γοητευτικό στοιχείο για αυτή την πόλη είναι η ποσότητα των έργων τέχνης, τα παλιά κτίρια και η αρχιτεκτονική.
The area is the city's most popular night spot, with a plethora of small bars, cafes and night clubs scattered around the square, riverside and numerous winding streets.
Η περιοχή είναι το πιο δημοφιλές νυχτερινό σημείο της πόλης, με πληθώρα μικρών μπαρ, καφετεριών και νυχτερινών κέντρων διασκορπισμένα γύρω από την πλατεία, το ποτάμι και τους πολυάριθμους ελικοειδείς δρόμους.
It is an ancient port steeped in history and tradition. It is a highly atmospheric place that has become known for its monuments.
Είναι ένα αρχαίο λιμάνι γεμάτο ιστορία και παράδοση. Είναι ένας τόπος με πολλή ατμόσφαιρα, που έχει γίνει γνωστός για τα μνημεία του.
The scenic backdrop of Porto, which is crossed by magnificent bridges and explored by relaxing boat tours.
Το γραφικό σκηνικό του Πόρτο, το οποίο διασχίζεται από υπέροχες γέφυρες και εξερευνάται με άνετες βάρκες.
The city comes with the steady sea breeze, seagull soundtrack, and ever-changing weather that you'd expect from an ocean side city.
Η περιοχή με τη σταθερή αύρα της θάλασσας, τις φωνές των γλάρων και τον συνεχώς μεταβαλλόμενο καιρό, που θα περίμενε κανείς από μια πόλη ωκεανών.
The region is famed for the wine production, which is still stored and matured in the vast cellars that stretch along the banks of the Douro River.
Η περιοχή φημίζεται για την παραγωγή κρασιού, το οποίο αποθηκεύεται στις όχθες του ποταμού Δούρου.
The Ribeira was originally the center of commerce for the city, with big sail ships docking and unloading at the Cais da Ribeira.
Η Ριμπέιρα ήταν αρχικά το κέντρο εμπορίου για την πόλη, με μεγάλα ιστιοπλοϊκά πλοία να δέχονται να εκφορτώνονται στο Καΐς της Ριμπέιρα.
The Rabelo boat is a traditional Portuguese wooden cargo boat that was used for centuries to transport people and goods along the Douro River. 
Το Ραμπέλο είναι ένα παραδοσιακό πορτογαλικό ξύλινο σκάφος, που χρησιμοποιήθηκε για αιώνες για τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων κατά μήκος του ποταμού Δούρου.
One of the most popular symbols of Porto is the Rabelo boat. These flat boats, nowadays laying quietly by the riverside, used to be the nautical horses that carried barrels of Porto wine from the Douro valley vineyards to the Port Wine cellars. 
Ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του Πόρτο είναι η βάρκα Ραμπέλο. Αυτές οι επίπεδες βάρκες, που σήμερα αράζουν ήσυχα δίπλα στο ποτάμι, αποτελούσαν τα ναυτικά άλογα που έφερναν βαρέλια κρασιού από τους αμπελώνες της κοιλάδας Δούρο μέχρι τα κελάρια του λιμανιού.
It was, in 1756, the first demarcated and regulated wine region in the world. This impressive landscape was considered World Heritage by the UNESCO in 2001.
Το 1756, έγινε η πρώτη οριοθετημένη και ρυθμιζόμενη αμπελουργική περιοχή στον κόσμο. Αυτό το εντυπωσιακό τοπίο θεωρήθηκε παγκόσμια κληρονομιά από την UNESCO το 2001.
Porto is famed for Port (a rich fortified wine), which is matured in the vast cellars (referred to as caves) that line the southern banks of the Douro River.
Το Πόρτο φημίζεται για το κρασί του Πόρτο (πλούσιο εμπλουτισμένο κρασί), το οποίο ωριμάζει στα τεράστια κελάρια (που αναφέρονται ως σπηλιές).
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, visit one old tasting spot with the atmospheric wine-cellar experience, under a huge barrel!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, επισκέπτονται ένα από τα παλιά σημεία γευσιγνωσίας με την κατάλληλη ατμόσφαιρα, δίπλα από ένα πελώριο βαρέλι.
Touring a port-wine "lodge" — where the wine ages for years — and sampling the product is a must.
Περιήγηση σε ένα κελάρι κρασιού, όπου το κρασί παλαιώνει για χρόνια και η δειγματοληψία του προϊόντος είναι απαραίτητη.
Whether you're enjoying Ribeira's riverfront promenade, cruising the Douro, or sampling wine, Porto gives you a fine taste of authentic Portuguese culture.
Είτε απολαμβάνετε την προκυμαία είτε κάνετε μικρή κρουαζιέρα στο Δούρο είτε δοκιμάζετε κρασί, το Πόρτο, σας προσφέρει μια ωραία γεύση από αυθεντική πορτογαλική κουλτούρα.
Popi Nicolaides & Lygia Malioti exploring the historic center of Ribeira district.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη εξερευνούν το ιστορικό κέντρο και την παραποτάμια περιοχή, της Ριμπέιρα.
Strolling the Ribeira embankment, while popping in and out of shops that line the way, is Porto's best lazy-afternoon activity!
Περπατώντας στο ανάχωμα της Ριμπέιρα, μπαινοβγαίνοντας στα καταστήματα, που βρίσκονται στο δρόμο, είναι η καλύτερη τελετουργική δραστηριότητα του Porto!
Porto’s charms are as subtle as the nuances of an old port, best enjoyed slowly on a walk through the hilly backstreets.
Οι γοητείες του Πόρτο είναι εξίσου λεπτές με τις αποχρώσεις ενός παλιού λιμανιού και τις απολαμβάνεις καλύτερα σε μια αργή βόλτα στα ψηλά δρομάκια.
This extremely pretty area of the city contains numerous family-run shops, traditional restaurants and trendy bars, all of which overlook the river and the Dom Luis Bridge.
Αυτή η εξαιρετικά όμορφη περιοχή της πόλης περιλαμβάνει πολυάριθμα καταστήματα, παραδοσιακά εστιατόρια και μοντέρνα μπαρ, όλα με θέα στο ποτάμι και τη γέφυρα Ντομ Λουίς.
Popi Nicolaides & Lygia Malioti, both agree that: It’s not hard to overstate how atmospheric this old city can be.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη, συμφωνούν και οι δύο ότι: Δεν είναι δύσκολο, να μεγαλοποιήσετε το πόσο ατμοσφαιρική μπορεί, να είναι αυτή η παλιά πόλη.
The Ribeira is the oldest section of Porto and is a maze of narrow streets and old buildings that line the northern banks of Douro river.
Η Ριμπέιρα είναι το παλαιότερο τμήμα του Πόρτο και είναι ένας λαβύρινθος από στενά δρομάκια και παλιά κτίρια, που ευθυγραμμίζουν τις βόρειες όχθες του ποταμού Δούρου.
A UNESCO World Heritage Center, the Ribeira is centered on the Praca da Ribeira, a sloping square with pavement bars and flanked by colourful blocks with washing permanently hanging from the balconies.
Ένα κέντρο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, η Ριμπέιρα επικεντρώνεται σ΄ένα πλακόστρωτο τετράγωνο με μπαρ και πολύχρωμα σπίτια, με πλυμένα ρούχα, μόνιμα, να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
With cozy corners that invite stolen kisses, the charming Douro River, and a nostalgic atmosphere typical of Portugal, Porto is an ideal city for a romantic getaway.
Με όμορφες γωνιές που προσκαλούν κλεμμένα φιλιά, τον γοητευτικό ποταμό Δούρο και μια νοσταλγική ατμόσφαιρα χαρακτηριστική της Πορτογαλίας, το Πόρτο είναι μια ιδανική πόλη για μια ρομαντική απόδραση.
Nearly every picturesque photo of Porto seems to contain an angle of the Douro River.
Σχεδόν κάθε γραφική φωτογραφία του Πόρτο, φαίνεται, να περιέχει μια γωνία του ποταμού Δούρου.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, looking happy, as they have explored another beautiful part of Porto city.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, χαρούμενοι, καθώς έχουν εξερευνήσει άλλο ένα όμορφο μέρος της πόλης.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video