ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Eleftherios Venizelos International Airport - Athens, permanent exhibitions

Μόνιμες εκθέσεις στον αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Eleftherios Venizelos International Airport is the official name of Athens modern Airport, opened in 2001.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι το επίσημο όνομα, του σύγχρονου αεροδρομίου Αθηνών, που άρχισε τη λειτουργία του το 2001.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides around the bust of Eleftherios Venizelos, the eminent Greek politician in Athens International Airport exhibition.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, γύρω από την προτομή του Ελευθέριου Βενιζέλου, του διακεκριμένου Έλληνα πολιτικού, στην έκθεση για τον Βενιζέλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
The airport is named after Eleftherios Venizelos, the prominent Cretan political figure and Prime Minister of Greece, who made an outstanding contribution to the development of Greek aviation and the Hellenic Air Force in the 1930s.
Το αεροδρόμιο φέρει το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου, του εξέχοντος Κρητικού πολιτικού και Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας της χώρας στα 1930.
His personality and political career are documented through a series of representative photographs that emphasize the significant events and turning points of his life and highlight the political expertise and activity of this important, leader of modern Greek history.
Τόσο η προσωπικότητά του όσο και η πολιτική του καριέρα πιστοποιούνται μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δίνουν έμφαση στα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του και αναδεικνύουν την πολιτική εμπειρία και κληρονομιά αυτού του σημαντικού ηγέτη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
This permanent exhibition - located at the Departures Level of the Main Terminal Building - is also held in public recognition of Eleftherios Venizelos's major contribution to the development of aviation in Greece, which he accomplished with the establishment of the "Ministry of Aviation".
Η μόνιμη έκθεση προς τιμή του διακεκριμένου πολιτικού, βρίσκεται στο Επίπεδο Αναχωρήσεων του Κτηρίου Κεντρικού Αεροσταθμού. Η ίδρυση του πρώτου Υπουργείου Αεροπορίας στην Ελλάδα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1864-1936) αποτέλεσε ορόσημο στην ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας της χώρας.
Eleftherios Venizelos permanent exhibition outlines the important role that the eminent Greek politician Eleftherios Venizelos played in shaping the history and social course of the country. Gregoris Maliotis posing next to Eleftherios Venizelos bust.
Η Μόνιμη Έκθεση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο υπογραμμίζει στους επισκέπτες το ρόλο που διαδραμάτισε ο Βενιζέλος στη διαμόρφωση της Ελληνικής κοινωνίας και ιστορίας. Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ποζάρει δίπλα στην προτομή του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" in cooperation with the Ministry of Culture created the Exhibition of Archaeological Findings from the Airport Area.
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε την Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρημάτων της Περιοχής Αεροδρομίου.
The Athens International Airport Archaeological Collection is a small museum in Athens International Airport in Spata, Attica, Greece.
Η Αρχαιολογική Συλλογή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι ένα μικρό μουσείο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα της Αττικής.
Pottery from the early and mature Geometric style (9th-8th century BC) from a cemetery at the northern end of the airport.
Αγγειοπλαστική από το πρώιμο και ώριμο γεωμετρικό στυλ (9ος-8ος αιώνας π.Χ.) από νεκροταφείο στο βόρειο άκρο του αεροδρομίου.
Lygia Malioti & Popi Nicolaides look at the model of the early Helladic settlement on Zagani Hill.Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζουν το μοντέλο του πρωτοελλαδικού οικισμού στο λόφο Ζαγάνι.
Τhe permanent exhibition of archaeological findings discovered in Mesogaia, includes ancient artifacts dating from the Neolithic and Early Helladic to the Post-Byzantine period.
Η μόνιμη έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων, που ανακαλύφθηκαν στα Μεσόγεια, περιλαμβάνει αρχαία αντικείμενα που χρονολογούνται από τη Νεολιθική και Πρωτο-Ελλαδική μέχρι και τη Μεταβυζαντινή περίοδο.
The findings reveal the dense network of roads in Attica in the 5th and 4th century BC, which was a prerequisite for the functioning of Athenian democracy and enriches our knowledge concerning the form of the Attic municipality of the classical period.
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν το πυκνό δίκτυο δρόμων στην Αττική τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της αθηναϊκής δημοκρατίας και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας σχετικά με τη μορφή του αττικού δήμου της κλασικής περιόδου.
Archeological map of the airport area. This permanent exhibition provides an ideal introduction to Greek culture for visitors.
Αρχαιολογικός χάρτης περιοχής αεροδρομίου. Αυτή η μόνιμη έκθεση προσφέρει μια ιδανική εισαγωγή στον ελληνικό πολιτισμό στους επισκέπτες.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides admire pictures and objects (stone tools and coarse pottery) from the Bronze Age settlement, found at the top of Zagani hill, near the airport.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζουν εικόνες και αντικείμενα (πέτρινα εργαλεία και χοντρό κεραμικό) από τον οικισμό της Εποχής του Χαλκού, που βρέθηκε στην κορυφή του λόφου Ζαγάνη, κοντά στο αεροδρόμιο.
The collection was established in 2003 and houses many ancient artifacts which were uncovered during construction work at the site which was once a flourishing agricultural area in ancient times.
Η συλλογή δημιουργήθηκε το 2003 και φιλοξενεί πολλά αρχαία αντικείμενα, τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του χώρου που κάποτε ήταν μια ακμάζουσα αγροτική περιοχή στην αρχαιότητα.
Launched in 2003, it aims to highlight the region's rich cultural heritage. It is located in the Central Station Building (Departure Level - Entrance 3).
Εγκαινιάστηκε το 2003 και έχει ως στόχο να αναδείξει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Βρίσκεται στο Κτήριο του Κεντρικού Αεροσταθμού (Επίπεδο Αναχωρήσεων - Είσοδος 3).
Replica of the Sphinx of Spata, 6th c. BC (National Archaeological Museum).
Αντίγραφο της Σφίγγας των Σπάτων, 6ος αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).
Lygia Malioti in front of the Sphinx. One of the earliest known Archaic Sphinxes it was once used as finial of a grave stele. About 570 B.C.
Η Λυγία Μαλιώτη μπροστά από τη Σφίγγα. Μία από τις παλαιότερες γνωστές Αρχαϊκές Σφίγγες, είχε χρησιμοποιηθεί κάποτε ως διακόσμηση στήλης τάφου. Περίπου 570 π.Χ.

Findings of the classical era indicating the value of the exhibits which were brought to light by archaeologists and are shown in this permanent exhibition.
Ευρήματα της κλασικής εποχής που δείχνουν την αξία των εκθεμάτων, που έφεραν στο φως αρχαιολόγοι και παρουσιάζονται σε αυτή τη μόνιμη έκθεση.
Popi Nicolaides enjoying the interesting exhibitions at the airport.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει τις ενδιαφέρουσες εκθέσεις στο αεροδρόμιο.
Housing the masterpieces of the Acropolis, the Museum offers its visitors a fresh view of life in Greek antiquity in the comfort of an award winning architect designed contemporary building.
Στεγάζοντας τα αριστουργήματα της Ακρόπολης, το Μουσείο προσφέρει στους επισκέπτες του μια νέα θέα της ζωής στην ελληνική αρχαιότητα με την άνεση ενός βραβευμένου αρχιτέκτονα που σχεδίασε σύγχρονο κτίριο.
Lygia Malioti enjoying and admiring the Greek archaeological treasures at Athens Airport.
Η Λυγία Μαλιώτη θαυμάζει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που εκτίθενται στο αεροδρόμιο.
The exhibition includes copies of parts of the Parthenon and pictures from the Acropolis Museum and its exhibits, and a four minutes film. Located in the main terminal building (Departures Level - Input 3).
Η έκθεση περιλαμβάνει αντίγραφα τμημάτων του Παρθενώνα, φωτογραφίες από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκθέματά του, καθώς και μια ταινία 4 λεπτών. Βρίσκεται στο Κτήριο του Κεντρικού Αεροσταθμού (Επίπεδο Αναχωρήσεων - Είσοδος 3).
Lygia & Gregoris Maliotis take a short, but, a magical ‘journey’ through time.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης κάνουν ένα σύντομο, αλλά, μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο.
These findings were discovered in the region of Mesogia, mainly during the airport's construction.
Τα ευρήματα αυτά ανακαλύφθηκαν στην περιοχή των Μεσογείων, κυρίως κατά την κατασκευή του αεροδρομίου.
This exhibition is hosted in a specially-designed area of the Main Terminal Building and organized in cooperation with the Acropolis Museum.
Η έκθεση φιλοξενείται σε μια ειδικά σχεδιασμένη μεριά του Κεντρικού Κτιρίου και οργανώθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο της Ακρόπολης.
Every year, Athens International Airport collaborates with Greek and international institutions to organise a series of exhibitions and cultural activities.
Κάθε χρόνο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζεται με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς για τη διοργάνωση σειράς εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video