ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

IOBE: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος...


-  Οριακή ανάκαμψη προσδοκιών στις Υπηρεσίες με μικρή βελτίωση της ζήτησης αποκλειστικά λόγω Τουρισμού

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο, υποχωρώντας στις 92,7 μονάδες από 96,8 μονάδες τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ. 
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες αποτυπώνονται δυσμενέστερες στη Βιομηχανία, ενώ βελτιώνονται οριακά μετά από τρεις μήνες υποχώρησης στο Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και τις Κατασκευές. 
Ωστόσο πτώση σχεδόν 10 μονάδων καταγράφει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς η πολύ μεγάλη αύξηση που είχε σημειωθεί μετεκλογικά τον Φεβρουάριο ήδη περιορίζεται στο μισό. Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, είναι φανερό ότι η διατήρηση της αβεβαιότητας αναφορικά με τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και το περιεχόμενο μιας δυνητικής συμφωνίας με τους εταίρους και δανειστές, περιορίζει την αρχική μετεκλογική αισιοδοξία που είχε καταγραφεί στα νοικοκυριά και όχι στις επιχειρήσεις.
Πιο αναλυτικά:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οριακή ανάκαμψη π ροσδοκιών με μικρή βελτίωση της ζήτησης αποκλειστικά λόγω Τουρισμού Ο Δείκτης Ε π ιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υ π ηρεσίες ανακάμπτει ελαφρά τον Απρίλιο, διαμορφούμενος στις 73,1 (από 71) μονάδες, 10 όμως μονάδες χαμηλότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή του επίδοση . Α πό τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα , αλλά και τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση βελτιώνονται, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων είναι ελαφρώς δυσμενέστερες. 
Σε κλαδικό επίπεδο, η βελτίωση εκπορεύεται από τα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Π ρακτορεία, αφού στους υπόλοιπους κλάδους η κυρίαρχη τάση είναι πτωτική . Αναλυτικότερα , ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των ε π ιχειρήσεων χάνει 3 μονάδες και διαμορφώνεται στις - 13 μονάδες , ενώ αντίθετα, ανοδικά κινείται το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση ( - 11 από - 14 μον.) και εκείνο των π ροβλέψεων για τη ζήτηση του ε π όμενου τριμήνου ( - 3 από - 11 μον.) Σε όρους απασχόλησης, οι αρνητικές προβλέψεις αμβλύνονται (στις - 6 από - 11 μον. ο δείκτης) , με το 24% των ε π ιχειρήσεων να αναμένει μείωση των θέσεων εργασίας και το 17% (από 13%) άνοδο. 
Στις τιμές καταγράφεται εξομάλυνση των αποπληθωριστικών προσδοκιών, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις - 8 (από - 17) μονάδες, ενώ τέλος, μόλις ένα 15% (από 12%) των ε π ιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη ε π ιχειρηματική λειτουργία. 
Από τις υπόλοιπες, το 31% ε π ισημαίνει την ανε π άρκεια ζήτησης ως βασικότερο εμ π όδιο στη λειτουργία του και ένα 25% την ανε π άρκεια κεφαλαίων κίνησης . 
Άλλοι π αράγοντες που επισημαίνονται ως κύρια προσκόμματα λειτο υργίας είναι η ύφεση , η καθυστέρηση εισ π ράξεων Δημοσίου , η ανεπάρκεια ρευστότη τας και η υψηλή φορολογία κ . α .. 
Σε ε π ί π εδο βασικών κλάδων των Υπ ηρεσιών έλαβαν χώρα οι εξής βασικές μεταβολές:
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία κινείται ανοδικά και τον Απρίλιο, καθώς προσεγγίζουμε το άνοιγμα της σεζόν, φθάνοντας στις 99,6 (από 92,1) μονάδες , σε υψηλότερο επίπεδο έναντι του αντίστοιχου π ερυσινού (97,1 μον.)
Από τους βασικούς δείκτες , οι εκτιμήσεις για την π ο ρεία της τρέχουσας κατάστασης των ε π ιχειρήσεων βελτιώνονται ήπια (+6 από +1 μον. ο δείκτης), όπως συμβαίνει και με το ισοζύγιο για την τρέχουσα ζήτηση (+1 από - 5 μον.), αλλά και, κυρίως, με τις προβλέψεις της βραχυ π ρόθεσμης ζήτησης (+23 από +9 μον. ο δείκτ ης). 
Από τα υπόλοι π α στοιχεία , οι π ροβλέψεις για την α π ασχόληση ανακάμπτουν επίσης (+25 από +10 μον. ο δείκτης), ενώ τ ο ισοζύγιο των τιμών διαμορφώνεται στις +18 (από - 1) μονάδες . Τέλος, αυξάνεται στο 31% (από 13%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει α π ρόσκο π τη ε π ιχειρηματική λειτουργία , με το 38% να κρίνει ως βασικό ε π ιχειρηματικό εμ π όδιο την ανε π άρκεια ζήτησης, το 10% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 19% άλλους παράγοντες.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΑισθητή υποχώρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχωρεί τον Απρίλιο αισθητά σε σχέση με τον Μάρτιο, στις - 40,5 (από - 31) μονάδες. 
Η πολύ μεγάλη αύξηση που είχε σημειωθεί τον μετεκλογικό Φεβρουάριο και διατηρήθηκε τον Μάρτιο, περιορίστηκε τον Απρίλιο στη μισή της αρχ ικής της έκταση. 
Η κλιμάκωση της αβεβαιότητας από τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές ως προς την πιθανή έκβασή της και τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας , αλλά και η έως τώρα ασάφεια ως προς την υλοποίηση των προεκλογ ικών εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης, έκαμψαν την αρχική αισιοδοξία που είχε καταγραφεί στα νοικοκυριά αμέσως μετά τις εκλογές. Σε επίπεδο χωρών, η Ελλάδα επανέρχεται στην πρωτοκαθεδρία της απαισιοδοξίας στην ΕΕ , με την Βουλγαρία να ακολουθεί δεύτερη ( - 32,8 μονάδες από - 33,2 ), ενώ έπονται η Ουγγαρία ( - 23,6 μονάδες από - 23) , η Κροατία ( - 22 μονάδες από - 23,5) και η Κύπρος, η οποία καταγράφει μεγ άλη άνοδο ( - 21,9 από - 31,9). Ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης κινείται πτωτικά, οριακά στην ΕΕ και ελαφρώς περισσότερο στην Ευρωζώνη (στις - 2,2 από - 1,8 και τις - 4,6 από - 3,7 μονάδες αντίστοιχα). Καταγράφεται άνοδο ς σε 13 ευρωπαϊκές χώρες (από 18 τον Μάρτιο και 15 τον Φεβρουάριο). 
Θετικούς δείκτες παρουσιάζουν 11 χώρες (από 9 τον Μάρτιο): οι σκα νδιναβικές χώρες ( Σουηδία , Φινλανδία , Δανία ), αλλά και η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Ην. Βασίλειο, η Τσεχία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα . 
Αναλυτικά στην Ελλάδα : 
 Έντονη επιδείνωση στις π ροβλέψεις για την οικονο μ ική κατάσταση των νοικοκυριών 
Οι π ροβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους π ροσεχείς 12 μήνες επιδεινώνονται αισθητά τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις - 29 (από - 19,5) μονάδες . 
Το ποσοστό των πολιτών που αναμένουν ελαφρά ή αισθητή ε π ιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης ανήλθε έντονα, στο 44% (από 33%), ενώ το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν το αντίθετο μειώθηκε στο 13% (από 16%). 
Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις +0,8 και - 1,2 μονάδες .
 Σημαντική κάμψη του δείκτη των προβλέψεων για την οικονο μ ική κατάσταση της χώρας Οι π ροβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το π ροσεχές 12 - μηνο επιδεινώνονται αισθητά τον Απρίλιο, με το σχετικό δείκτη να χάνει 10 μονάδες και διαμορφώνεται σ τις - 25,5 μονάδες .
Το 20% (από 26%) των καταναλωτών
προβλέ π ει ελαφρά ή αισθητή βελτίωση στην οικονομική κατάσταση της χώρας, όταν το 44% (από 31%) κρίνει το αντίθετο. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις +0,2 και - 1,2 μονάδες .
 Ελαφρά πτώση της π ρόθεσης για α π οτα μ ίευση Ο δείκτης της π ρόθεσης για α π οταμίευση τους π ροσεχείς 12 μήνες διαμορφώνεται τον Απρίλιο στις - 74,2 (από - 72,8) μονάδες. Τ ο 72% (από 67%) των νοικοκυριών δεν θεωρεί καθόλου π ιθανή την α π οταμίευση στο ε π όμενο 12 μηνο , έναντι του 9 - 10% το οποίο και πάλι τη θεωρεί αρκετά ή π ολύ π ιθανή . Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις - 1,3 και στις - 5,8 μονάδες αντίστοιχα .
 Αισθητή επιδείνωση των προβλέψεων για την ανεργία Ο δείκτης π ρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους π ροσεχείς 12 μήνες επιδεινώνεται σημαντικά τον Απρίλιο , κινούμενος στις +33,4 (από +16,3) μονάδες.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video