ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Agia Triada (Holy Trinity) Monastery, Crete - Greece

Greece travel secrets

Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας 
Μονή Αγίας Τριάδος, Χανιά - Κρήτη
Βρίσκεται 16,5 χλμ. από τα Χανιά, στους πρόποδες της βουνοκορφής Τζομπόμυλος, σ' ένα τοπίο κατάφυτο από ελαιώνες, αμπέλια και κυπαρίσσια.
It is located 16.5 km from Chania, at the foot of Mount Dzombopoulos, in a landscape full of olive groves, vines and cypresses.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phiovos Nicolaides on the stairs of the Monastery. It is a lovely, peaceful and impressive place, something different for visitors to Crete who want to see the historical monuments of the island.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στα σκαλοπάτια της εισόδου, της Μονής.Ο χώρος είναι γαλήνιος, όμορφος και πολύ εντυπωσιακός και αποτελεί κάτι διαφορετικό για τον επισκέπτη της Κρήτης, που θέλει να δει κάτι από τα ιστορικά μνημεία του νησιού.


It's a stavropegiac or patriarchal monastery which means, is directly under the control of the Ecumenical Patriarch rather than the local bishop or metropolitan.
Είναι σταυροπηγιακή ή πατριαρχική, δηλαδή μονή, που υπάγεται άμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και όχι στον τοπικό επίσκοπο ή μητροπολίτη.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phiovos Nicolaides, visiting the amazing monastery of Agia Triada in Chania, Crete-Greece.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, επισκέπτονατι το υπέροχο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, στα Χανιά, της Κρήτης.

By Orthodox Church tradition, the Patriarch has the right, when a monastery is founded in his jurisdiction, to send a cross which is placed in the foundations and establishes its direct dependence on him. 
Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατριάρχης έχει το δικαίωμα κατά την ίδρυση μονής σε περιοχή της δικαιοδοσίας του, να αποστέλλει σταυρό, που τοποθετείται στα θεμέλια της μονής και θεμελιώνει την άμεση εξάρτησή της από αυτόν.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, in the yard of Tzagarolon Monastery which is a Patriarchal - Stavropegiac monastery.
Η Λυγία & Γρηγόρηης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στην αυλή της Μονής Τζαγκαρόλων που είναι Πατριαρχική - Σταυροπηγιακή Μονή.
Architecturally it is one of the most important examples of the Cretan Renaissance. Αρχιτεκτονικά είναι ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της Κρητικής Αναγέννησης. 
The Monastery of Agia Triada has a distinctive façade with Doric columns, and the elements of Renaissance architecture.
Η Μονή Αγίας Τριάδας ξεχωρίζει για την πρόσοψή της με τους κίονες δωρικού ρυθμού, αλλά και τα στοιχεία αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, on the stairs of the impressive front gate, ready to visit the gorgeous monastery.
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, στα σκαλιά της εντυπωσιακής εισόδου, έτοιμοι, να επισκεφθούν το υπέροχο μοναστήρι.
The Monastery of Agia Triada (Holy Trinity), or Tzagarolon Monastery as it is also known, is one of the most impressive monasteries in Crete, Greecce.
Η Μονή Αγίας Τριάδας, ή Μονή Τζαγκαρόλων όπως επίσης είναι γνωστή, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια στην Κρήτη.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti, unexpectedly, received  a warm  welcome from a cute cat!
Η Πόπη Νικολαΐδη & η Λυγιά Μαλιώτη, απρόσμενα δέχτηκαν ένα θερμό καλωσόρισμα από μια χαριτωμένη γάτα!

The Monastery of Agia Triada is probably the most impressive monastery complex of the end of the Venetian domination in Crete due to its size and architectural form.
Η Μονή Αγίας Τριάδας είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό μοναστηριακό συγκρότημα του τέλους της Βενετοκρατίας στην Κρήτη, εξαιτίας τόσο του μεγέθους όσο και της αρχιτεκτονικής της μορφής.
The Monastery of Agia Triada Tzagarolon was built in 1634, on the site of a small church dedicated to the Holy Apostles.
Η μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων χτίστηκε το 1634, εκεί που υπήρχε παλιότερα ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, in front of the church of Agia Triada (Holy Trinity) which is a domed triconch church, an architectural type originating with the monasteries of Mount Athos.
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, με τρίκογχο τρούλο, ένας αρχιτεκτονικός τύπος που έχει τις ρίζες του στα μοναστήρια του Αγίου Όρους.
It combines elements of the Orthodox monastic style with western architectural forms and this reflects the spirit of convergence of the two dogmas on the island of Crete.
Συνδυάζει στοιχεία ορθόδοξου μοναστικού στυλ με δυτικές αρχιτεκτονικές μορφές και αυτό αντικατοπτρίζει το πνεύμα σύγκλισης των δύο δογμάτων στο νησί της Κρήτης.
Φτάνοντας στη μονή, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται αμέσως γιατί αρχιτεκτονικά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της Κρητικής Αναγέννησης.
Arriving at the monastery, the visitor immediately realizes why it is architecturally one of the most important examples of the Cretan Renaissance.
According to the tradition, it was founded by the brothers Jeremiah and Lavrentius of the old Venetian family of Tzagarolon, who were monks at the nearby Gouverneto monastery.
Σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από τους αδερφούς Ιερεμία και Λαυρέντιο της παλιάς Βενετσιάνικης οικογένειας των Τζαγκαρόλων, που ήταν μοναχοί στο κοντινό μοναστήρι Γουβερνέτο.
The two brother monks were highly educated, learned in history, Greek and Latin, and also architecture.
Τα δυο αδέρφια – μοναχοί ήταν εξαιρετικά μορφωμένα, με γνώσεις ιστορίας, ελληνικών και λατινικών, αλλά και αρχιτεκτονικής.

Ieremias undertook the design and building of the new church in 1611, as the existing church was small and abandoned.
Ο Ιερεμίας ανέλαβε τον σχεδιασμό και κατασκευή του νέου ναού το 1611, καθώς η εκκλησία που βρισκόταν εκεί ήταν μικρή και εγκαταλελειμμένη.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti, exploring Agia Triada Monastery, one of the most beautiful monasteries in Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη εξερευνούν τη Μονή Αγίας Τριάδος, ένα από τα ωραιότερα μοναστήρια στην Ελλάδα.
The fortress-like complex forms a huge rectangle with an impressive Catholicon church in the center and two small chapels, in the style of Orthodox monasteries.
Το συγκρότημα σαν φρούριο σχηματίζει ένα τεράστιο ορθογώνιο με την εντυπωσιακή εκκλησία του Καθολικού στο κέντρο και δύο μικρά παρεκκλήσια, στο στυλ των ορθόδοξων μοναστηριών.


Jeremiah travelled to Mt. Athos to copy the construction plans for the new monastery. In 1637 Jeremiah died and Lavrentios continues to build. The monastery progressed and soon gained huge rural property from donations.
Ο Ιερεμίας ταξίδεψε στο όρος Άθως για να αντιγράψει τα κατασκευαστικά σχέδια για το νέο μοναστήρι. Το 1637 ο Ιερεμίας πεθαίνει και ο Λαυρέντιος συνεχίζει το χτίσιμο. Η μονή προόδευσε και σύντομα απέκτησε τεράστια αγροτική περιουσία από δωρεές.

In 1645, when the Turks invaded Crete, work on Tzagarolon Monastery was interrupted. 
Το 1645 με την εισβολή των Τούρκων στην Κρήτη, η κατασκευή της Μονής Τζαγκαρόλων διακόπηκε.
Of the original decoration of the church, only the icon screen in the ground-floor chapel remains. The gilded icon screen is beautiful and reveals the skill of the artist who made it, even so many centuries later.
Από τον αρχικό διάκοσμο της Εκκλησίας σώθηκε μόνο το τέμπλο στο παρεκκλήσι που βρίσκεται στο ισόγειο. Το επιχρυσωμένο τέμπλο είναι πολύ όμορφο και αποκαλύπτει την ποιότητα της δουλειάς του καλλιτέχνη που το έφτιαξε ακόμα και τόσους αιώνες μετά.


During the subsequent revolutions it had the fate of most monasteries. 
Κατά τις επαναστάσεις που ακολούθησαν είχε την τύχη των περισσότερων μονών.

The land owners of Akrotiri offered extensive areas for building the new monastery. 
Οι ιδιοκτήτες γης, του Ακρωτηρίου πρόσφεραν μεγάλες εκτάσεις για την κατασκευή του νέου μοναστηριού.
During the Greek Liberation Revolution of 1821, the Ottomans burnt down the building which was deserted for a few years.
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, οι Οθωμανοί έκαψαν το κτίριο, το οποίο ερημώθηκε για μερικά χρόνια.
During the Greek Revolution of 1821, the Monastery was deserted for a few years. and the documents kept in its archives were lost.
Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε για μερικά χρόνια και τα έγγραφα που φυλάσσονταν στα αρχεία του χάθηκαν.
The monks living in the monastery managed to escape, but were forced to leave behind all the historical relics and manuscripts they had collected, which were burnt by the Turks.
Οι μοναχοί που ζούσαν στη μονή κατάφεραν να διαφύγουν, αφήνοντας όμως πίσω όλα τα ιστορικά κειμήλια και χειρόγραφα που είχαν συγκεντρώσει στη μονή, που πυρπολήθηκαν από τους Τούρκους.
This may be one of the few Cretan monasteries where the inner courtyard is so beautiful and well cared for says, Lygia Malioti.
Ίσως είναι από τις λίγες μονές στην Κρήτη που ο εξωτερικός χώρος είναι τόσο όμορφος και προσεγμένα διακοσμημένος, λέει η Λυγία Μαλιώτη.
Tzagarolon Monastery is a square building complex with the monastery church standing in the center of the verdant courtyard. The monastery was renovated in 1830.
Η Μονή Τζαγκαρόλων είναι ένα τετράγωνο κτιριακό συγκρότημα με το καθολικό (τον κεντρικό ναό) να δεσπόζει στο κέντρο της κατάφυτης αυλής. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε το 1830.
Gregoris Maliotis visits the west wing of the monastery which includes vaulted storerooms where the wine and olive oil were once kept.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο δυτικό τμήμα της Μονής, όπου αποθηκευόταν το λάδι και το κρασί.

In 1892, the Teaching School was established for the education of renowned priests and teachers, which became a Hieratic School in 1930.
Το 1892 ανεγέρθηκε και η Εκκλησιαστική Σχολή (Ιεροδιδασκαλείο), η οποία εκπαίδευσε φημισμένους ιερείς και δάσκαλους και το 1930 εξελίχθηκε σε Ιερατική Σχολή.


As soon as you enter the gate, you will see the wells and stairs adorned with bougainvillea, oleander and other seasonal flowers, adding a lovely accent to the complex.
Από τη στιγμή που θα περάσετε την είσοδο, θα δείτε τα πηγάδια και τις σκάλες στολισμένα με μπουκαμβίλιες, πικροδάφνες και άλλα εποχιακά φυτά που δίνουν έναν πολύ όμορφο τόνο στο συγκρότημα. 
Gregoris Maliotis looking carefully the building. Its prevailing features are austere symmetry and use of classic antiquity forms.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης εξετάζει προσεχτικά το κτίριο. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του είναι η αυστηρή συμμετρία και η χρήση κλασικών μορφών αρχαιότητας.
The Monastery of Agia Triada is not only very important but also extremely beautiful, so it is really well worth visiting.
Η Μονή Αγίας τριάδας εκτός από πολύ σημαντική είναι εξαιρετικά όμορφη και αξίζει πραγματικά να την επισκεφτείτε.


It is worth visiting the monastery church and complex and wander round the area for a while, says Popi Nicolaides.
Αξίζει να επισκεφτεί κανείς το ναό και το συγκρότημα της Μονής και να περιηγηθεί λίγο στο χώρο, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.

Lygia Malioti relaxing on a bench before discovering this part of the monastery. Most of the courtyard is taken up by a large cistern which was used to collect rainwater from the surrounding buildings.
Η Λυγία Μαλιώτη ξεκουράζεται για λίγο, πριν να ανακαλύψει αυτό το κομμάτι, του μοναστηριού. Το κύριο μέρος της αυλής καταλαμβάνεται από μια μεγάλη δεξαμενή που χρησίμευε στη συγκέντρωση του νερού της βροχής από τα γύρω κτίσματα.


After the end of the Greek Revolution, the Monastery of Agia Triada was re-established and the building work completed.
Μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, η Μονή Αγίας Τριάδας ανασυγκροτήθηκε και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της. 


Inside the complex there was an olive press and a cellar for the wine produced by the monastery.
Μέσα στο χώρο του συγκροτήματος υπάρχει ελαιοτριβείο και αποθήκη για τα κρασιά που φτιάχνει η μονή.


Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, in the south side is the monastery library, formerly the Abbot’s Room.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, στο νότιο τμήμα όπου βρίσκεται η βιβλιοθήκη της μονής, που παλιότερα ήταν το Ηγουμενείο.


It is now one of the most important monasteries in Crete, with huge influence on education in the island.
Αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Κρήτης, με τεράστια επίδραση στην παιδεία του νησιού.

The small museum displays relatively few heirlooms rescued from the continued historical adventures of the monastery.
Το μικρό μουσείο εκθέτει σχετικά λίγα κειμήλια που διασώθηκαν από τις συνεχιζόμενες ιστορικές περιπέτειες του μοναστηριού.

Mainly icons, vestments, holy utensils, a few manuscripts, and official documents.
Κυρίως εικόνες, άμφια, ιερά σκεύη, μερικά χειρόγραφα και επίσημα έγγραφα.

Gregoris Maliotis in the exhibition of woodcarvings and icons in the monastery small Museum.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο χώρο, του μικρού μουσείου, της Μονής, με την έκθεση
ξυλόγλυπτων και εικόνων.
Popi & Phivos Nicolaides enjoy the interesting exhibition of woodcarvings and icons.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την ενδιαφέρουσα έκθεση 
ξυλόγλυπτων και εικόνων.

Some exhibits of great artistic and historical importance. The church was completed after the Greek Revolution of 1821.
Μερικά εκθέματα της Μονής μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας. Η κατασκευή της Μονής ολοκληρώθηκε μετά την ελληνική επανάσταση του 1821.

The exhibits of holy utensils, ecclesiastical books and manuscripts collection captured the attention of Popi Nicolaides.
Η συλλογή με τα ιερά σκεύη εκκλησιαστικά βιβλία και χειρόγραφα και άλλα εκκλησιαστικά είδη, τράβηξε την προσοχή, της Πόπης Νικολαΐδου.
The collection is impressive and makes you wonder about the number and value of the much older relics which were destroyed by the Turks during the 1821 Revolution.
Η συλλογή είναι εντυπωσιακή και κάνει τον επισκέπτη να αναρωτιέται για το μέγεθος και την αξία των πολύ παλιότερων κειμηλίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους Τούρκους κατά την επανάσταση του 1821.
The Monastery of Agia Triada continues to play an important role in the ecclesiastical life of Crete and the local economy, while it is also one of the major historical monuments of the island. 
Η Μονή Αγίας Τριάδας εξακολουθεί, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα εκκλησιαστικά θέματα της Κρήτης, αλλά και στην οικονομική ζωή της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Κρήτης.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video