ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Anogia town, Crete - Greece

Greece travel secrets

Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Ανώγεια - Κρήτη

Anogia Mylopotamos is a small town of Rethymno and is the capital of the same municipality with almost 2,500 inhabitants.
Τα Ανώγεια Μυλοποτάμου είναι κωμόπολη του νομού Ρεθύμνης και πρωτεύουσα του ομώνυμου δήμου με 2.500 σχεδόν κατοίκους.

The kind generosity and hospitality is a hallmark of Crete and has its source it often seems, in Anogia!
Η ευγενική γενναιοδωρία και φιλοξενία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της Κρήτης και έχει πηγή της, τα Ανώγεια!

Their name is due to the location they are built, i.e. at the top (upper + earth). They are also known as Axiganogia) or Great Anogia.
Η ονομασία τους οφείλεται στην τοποθεσία που είναι χτισμένα, δηλαδή, σε ανώγειο μέρος (άνω+γαία). Είναι επίσης γνωστά ως Αξικανώγεια (Ξιγκανώγεια) ή Μεγάλα Ανώγεια.

The Saint George's square with its beautiful cafes, the big tree in the middle, the varied flowers in the pots, the church, the beautiful pomegranate that the Ecumenical Patriarch Bartholomes planted.
Η πλατεία του Αγίου Γεωργίου με τα πολύ όμορφα καφενεδάκια, το μεγάλο πλάτανο στη μέση, τα ποικιλόχρωμα λουλούδια στις γλάστρες, το παρτέρι της εκκλησίας, την όμορφη ροδιά που φύτεψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

The square of Agios Georgios is a splendid spot of local life and a good place to stop for coffee, and visit the small church of the same name.
Η πλατεία του Αγίου Γεωργίου είναι ένα υπέροχο σημείο, της τοπικής ζωής και ένα καλό μέρος για καφέ και να επισκεφθείτε το μικρό εκκλησάκι με το ίδιο όνομα.

In the lower part of the village is located the coffee shop “Platia Syntagmatos” the bust of Vasilis Skoulas and the tavernas.
Στο κάτω μέρος του χωριού, βρίσκεται το καφενείο «Πλατεία Συντάγματος», η προτομή, του Βασίλη Σκουλά και οι ταβέρνες.

Old Anogia is the lower part, reached after you pass the inviting square filled with coffee shops.
Τα παλιά Ανώγεια είναι το κατώτερο τμήμα, που φτάνετε αφού περάσετε την όμορφη πλατεία γεμάτη με καφενεία.

If you like lamb meat, the savoury aroma of it cooking at the tavernas in the lower part of the village, is tempting indeed.
Αν σας αρέσει το κρέας αρνιού, η αρωματική μυρωδιά του φαγητού στις ταβέρνες στο κάτω μέρος του χωριού, είναι πράγματι δελεαστική.

Enjoy a Greek coffee at the square in the upper village (Agios Georgios Square), the atmosphere here is wonderful - hospitality and welcomes are surprising in their warmth.
Απολαύστε έναν ελληνικό καφέ στην πλατεία στο επάνω χωριό (Πλατεία Άγιος Γεώργιος), η ατμόσφαιρα εδώ είναι υπέροχη - η φιλοξενία και τα καλοσωρίσματα είναι εκπληκτικά ζεστά.

The village has two parts, the upper and the lower. Most residents retain their names without the suffix «akis” which is found on the rest of the island.
Το χωριό χωρίζεται στο πάνω και στο κάτω μέρος. Οι περισσότεροι κάτοικοι, διατηρούν τα επώνυμά τους χωρίς την κατάληξη - ακης η οποία απαντάται στο υπόλοιπο νησί.

To appreciate Anogia, give it some time, walk, stop for coffee or drink, and or eat.
Για να εκτιμήσετε τα Ανώγεια, αφιερώστε τους λίγο χρόνο. Περπατήστε, σταματήστε για καφέ, ποτό ή φαγητό.

Anogia has a history that is powerful and at the same time tragic. Burned by the Turks, then by the Germans who during the war, rounded up and shot all the men they could find in the village.
Τα Ανώγεια έχουν μια ιστορία που είναι ταυτόχρονα δυνατή και τραγική. Τα έκαψαν οι Τούρκοι, ύστερα οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου, σκοτώνοντας όλους τους άνδρες που βρίσκονταν στο χωριό.

In 1941 in Anogia, the “Liberation Action Committee” was founded. Anogia was the core of the Resistance in Crete.
Το 1941 ιδρύθηκε στα Ανώγεια η «Επιτροπή Απελευθερωτικής Δράσης». Τα Ανώγεια αποτελούσαν τον πυρήνα της Αντίστασης στην Κρήτη.

When the Nazis “punishment” of Anogia was complete, not one brick was left on another.
Όταν η Ναζιστική «τιμωρία» των Ανωγείων τελείωσε, δεν είχε μείνει πέτρα όρθια.

The Unknown Soldier monument dedicated to the victims of the three holocausts of Anogia, their names and the order of the German General Guardian of Crete X. Miller for the leveling of Anogia in 1944 due to the contribution their resistance to the Germans.
Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αφιερωμένο στους πεσόντες των τριών ολοκαυτωμάτων των Ανωγείων, με τα ονόματα των πεσόντων και τη διαταγή του Γερμανού Στρατηγού Φρουράρχου Κρήτης X. Μίλλερ για την ισοπέδωση των Ανωγείων το 1944, λόγω της συνεισφοράς τους στην αντίσταση κατά των Γερμανών.

In 1946, the state honored Anogia with the award of the War Cross first class for the disasters which affected and for their heroism. The following year, the community, honoris causa, was recognized as Anogia.
Το 1946, η πολιτεία τίμησε τα Ανώγεια με την απονομή του πολεμικού Σταυρού Α' τάξεως, για τις καταστροφές με τις οποίες επλήγησαν καθώς και για τον ηρωισμό τους. Τον επόμενο χρόνο, η κοινότητα, τιμής ένεκεν, αναγνωρίστηκε ως Δήμος Ανωγείων.
Between 1941 and 1944, during the fight against the German invaders, a total of 104 Anogians were killed .
Μεταξύ 1941 και 1944, κατά τη διάρκεια της πάλης ενάντια στους γερμανούς εισβολείς, σκοτώθηκαν συνολικά 104 άνθρωποι από τα Ανώγια.

The great action of the inhabitants with a global meaning happened during the Battle of Crete and the National Resistance.
Η μεγάλη όμως και παγκοσμίου σημασίας δράση των κατοίκων συνέβη κατά τη Μάχη της Κρήτης και την Εθνική Αντίσταση.

One of the villages of Crete which paid a high price for the help it offered to the abductors of General Kreipe was Anogia, the famous mountain village of Mt Psiloritis.
Ένα από τα χωριά της Κρήτης που κατέβαλε υψηλό τίμημα για τη βοήθεια που προσέφεραν στους απαγωγείς του στρατηγού Κρεϊπέβα ήσαν τα Ανώγεια, το γνωστό ορεινό χωριό του Ψηλορείτη.

After the war, the inhabitants returned, rebuilt their homes and today Anogia lives again as a reminder of the struggles of the Cretans against all the invaders of the tragic island, their determination and their love of their homeland.
Μετά τον πόλεμο, οι κάτοικοι επέστρεψαν, ξανακτίστηκαν τα σπίτια τους και σήμερα τα Ανώγεια ζουν ξανά, ως υπενθύμιση των αγώνων των Κρητών εναντίον όλων των εισβολέων του τραγικού νησιού, της αποφασιστικότητας και της αγάπης τους για την πατρίδα τους.

The population of Anogia has retained in the course of time the language and idyllic dialect, including so far today, unaltered words of ancient Greek.
Ο πληθυσμός των Ανωγείων έχει διατηρήσει αναλλοίωτη στην πάροδο του χρόνου τη γλώσσα και την ιδιότυπη διάλεκτο, στην οποία περιλαμβάνονται έως και σήμερα, ατόφιες λέξεις της αρχαίας ελληνικής.

You are more likely here than anywhere else to see men wearing the traditional Cretan baggy trousers and their boots, with decorated heads with nets.
Είναι πιο πιθανό εδώ, παρά οπουδήποτε σχεδόν αλλού, να δείτε άνδρες να φοράνε τα παραδοσιακά κρητικά παντελόνια με τις μπότες τους και στα κεφάλια τους τα κρητικά δικτυωτά μαντίλια.

Announcements of a death are still put up on building walls, electricity poles, shop windows, the workplace bulletin boards, as well as the gate doors of the houses of the deceased and close relatives.
Ανακοινώσεις θανάτου εξακολουθούν, να τοποθετούνται σε τοίχους κτιρίων, ηλεκτρικούς πασσάλους, προθήκες, πίνακες ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας, καθώς και στις πόρτες των σπιτιών των νεκρών και των στενών συγγενών.

In Anogia, everything reminds of Nikos Xilouris. Besides, he is the one who made the village famous.
Στα Ανώγεια, όλα θυμίζουν τον Νίκο Ξυλούρη. Είναι αυτός εξ’ άλλου, που έκανε το χωριό διάσημο.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides trying to buy some hand made jewellery.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου προσπαθώντας, να αγοράσουν μερικά χειροποίητα κοσμήματα.

A truly beautiful jewelry shop with wonderful silver pieces and many other items.
Ένα πραγματικά όμορφο κατάστημα κοσμημάτων και άλλων ειδών με υπέροχα κομμάτια από ασήμι.

The owner of the shop proudly exhibits his certificate of distinction.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παρουσιάζει με υπερηφάνεια το πιστοποιητικό διάκρισης του.
Women still weave traditional Cretan weavings of unsurpassed quality that you will find in many shops.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να πλέκουν παραδοσιακά κρητικά υφάσματα αξεπέραστης ποιότητας, που θα βρείτε σε πολλά καταστήματα.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides wander the village streets, and see the woven tablecloths and linens made by the old ladies.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου περιπλανώνται στους δρόμους του χωριού και βλέπουν τα υφαντά τραπεζομάντιλα και τα λινά, που φτιάχνουν οι ηλικιωμένες γυναίκες.

They are mainly engaged in livestock farming, preserving a significant number of sheep and goats, while the handicraft and its traditional textiles, in which the use of looms is still present, are also characteristic.
Ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, διατηρώντας σημαντικό αριθμό αιγοπροβάτων, ενώ χαρακτηριστική παρουσιάζεται επίσης η βιοτεχνία και η παραδοσιακή υφαντουργία, στην οποία απαντάται, έως και στις μέρες μας, η χρήση αργαλειού.

Interesting enough, the first women's cooperation in Greece was founded in Anogia!
Αρκετά ενδιαφέρον, το γεγονός ότι, ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός στην Ελλάδα ιδρύθηκε στα Ανώγεια!

Τα Ανώγεια είναι επίσης γνωστά για τη μουσική τους παράδοση.Visiting at Nikos Xylouris's house right on the square.
Anogia is famous for its musical tradition. Επίσκεψη στο σπίτι του Νίκου Ξυλούρη ακριβώς στην πλατεία.

Anogia is famous throughout Greece for its contribution to culture. Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides outside of the house of the famous Greek singer Nikos Xylouris.
Τα Ανώγεια είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα για τη συμβολή τους στον πολιτισμό. Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης έξω από το σπίτι του Νίκου Ξυλούρη.

His brothers are the well-known musicians of Cretan music, Antonis Xilouris (Psarantonis) and Yannis Xilouris (Psarogiannis).
Αδέλφια του είναι οι επίσης γνωστοί μουσικοί της κρητικής μουσικής, Αντώνης Ξυλούρης (Ψαραντώνης) και Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης).

Thanks to the appreciation and love that Anogians attach to their cultural heritage, their customs and traditions, Anogia is considered the center of the modern Cretan civilization.
Χάρη στο σεβασμό και την αγάπη που αποδίδουν οι κάτοικοι στην πολιτιστική τους κληρονομιά, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, τα Ανώγεια θεωρούνται το κέντρο του σύγχρονου Κρητικού πολιτισμού.

From this region originate families with a significant contribution to the wider Cretan and Greek tradition.
Από την περιοχή προέρχονται οικογένειες με σημαντική συμβολή στην ευρύτερη κρητική και ελληνική παράδοση.
In Anogia you can visit the old churches of St. George, St. Demetrius, the Assumption of the Virgin and St. John (with frescoes of the 12th century). Also, you can enjoy your coffee in the cafes and taste the traditional Cretan dishes at local taverns, under the company of Anogians with their good heart and melodic accent.
Στα Ανώγεια μπορείτε να επισκεφτείτε τις παλιές εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, της Κοίμησης της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννη (με τοιχογραφίες του 12ου αιώνα).

Great Cretan lyre players and singers come from Anogia with the most famous being the "Archangel of Crete”, the legendary singer Nikos Xilouris, whose house is open to all guests.
Μεγάλοι Κρητικοί λυράρηδες και τραγουδιστές προέρχονται από τα Ανώγεια, με τον πιο γνωστό να είναι ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», ο θρυλικός τραγουδιστής Νίκος Ξυλούρης, το σπίτι του οποίου είναι ανοιχτό σε όλους τους επισκέπτες.

Nikos Xilouris 1936 - 1980), also known as Psaronikos or the honorary designation Archangelos of Crete, was a musician and singer.
Ο Νίκος Ξυλούρης 1936 – 1980), γνωστός και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, ήταν μουσικός και τραγουδιστής.

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis listening to the story of Nikos Xylouris by one of his relatives.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ακούν την ιστορία του Νίκου Ξυλούρη, όπως την αφηγείται μια από τις συγγενείς του.


Nikos Xylouris and his two brothers Antonis (Psarantonis) and Yiannis Xylouris, Nikiforos Aerakis, Manolis Pasparakis are just a sampling of the rich cultural seeding of Anogia in contemporary and world civilization.
Ο Νίκος Ξυλούρης και οι δύο αδελφοί του Αντώνης (Ψαραντώνης) και Γιάννης Ξυλούρης, Νικηφόρος Αέρακης, Μανώλης Πασπαράκης αποτελούν απλώς δείγμα των πλούσιων πολιτιστικών σπόρων της Ανώγειας στο σύγχρονο και παγκόσμιο πολιτισμό.
He was born in 1936, in this small house in the mountainous village of Anogia Mylopotamos, Rethymno, Crete from a family with musical tradition and many lyrer players.
Γεννήθηκε το 1936, σ’ αυτό το μικρό σπίτι στο ορεινό χωριό Ανώγεια Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου, της Κρήτης από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λυράρηδες.
  
The walls are full of photographs, heirlooms and memories of the life of this important artist.
Γεμάτοι οι τοίχοι φωτογραφίες, κειμήλια και ενθυμήματα από τη ζωή του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη.

You certainly can΄t call it a museum, not even an exhibition. But this is the great grace of this place. Popi Nicolaides & Lygia Malioti excited at the home of Nikos Xylouris.
Σίγουρα, δεν μπορείς, να το πεις μουσείο, ούτε καν έκθεση. Αυτή όμως είναι και η μεγάλη χάρη του χώρου αυτού. Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη, συγκινημένες στο σπίτι του Νίκου Ξυλούρη.

Nikos Xilouris loved Cyprus and the Cypriots adored him.
Ο Νίκος Ξυλούρης αγαπούσε την Κύπρο και οι Κύπριοι τον λάτρευαν.
When he visited Cyprus and saw the refugee camps with Makarios, it was like living his own village, his own destruction. "Cyprus," said Nikos, "is a second Crete".
Όταν πήγε στην Κύπρο και είδε τους καταυλισμούς προσφύγων μαζί με τον Μακάριο, ήταν σαν να ζούσε το δικό του το χωριό, τη δική του την καταστροφή. «Η Κύπρος», έλεγε ο Νίκος, «είναι δεύτερη Κρήτη».

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video