ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Chania, Crete - Greece

Greece travel secrets - Chania, Crete - Part ΙI'
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Χανιά - Κρήτη - Μέρος ΙI'
Chania is one of the oldest cities in Crete, Greece with a rich and tumultuous history.
Τα Χανιά είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της Κρήτης, με πλούσια ιστορία.

From the hill of Prophet Elias, the panoramic view of the city of Chania and the surrounding area is magnificent!
Από το λόφο του Προφήτη Ηλία η πανοραμική θέα στην πόλη των Χανίων και στη γύρω περιοχή είναι μαγευτική!

Today it is the second most populated city on the island, a city which has preserved its traditional architecture and most of its monuments from Venetian and Turkish times.
Σήμερα είναι η δεύτερη πιο πολυσύχναστη πόλη του νησιού, μια πόλη που έχει διατηρήσει την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική και τα περισσότερα από τα μνημεία της από την εποχή των Βενετών και των ΟθωμανώνΤούρκων.

Prophitis Elias hill in Akrotiri is the best place to have a panoramic view all around!
Ο λόφος του προφήτη Ηλία στο Ακρωτήρι είναι το καλύτερο μέρος, για πανοραμική θέα, της γύρω περιοχής!

The population of the municipal unit has over 110,000 inhabitants.
Ο πληθυσμός της δημοτικής μονάδας έχει πάνω από 110.000 κατοίκους.
Gyali Mosque on the sea front, meaning "the seaside mosque" in Turkish, is the oldest Muslim building of Crete.
Το Γιαλί Τζαμί στο παραλιακό μέτωπο που στην τούρκικη γλώσσα σημαίνει «το παραθαλάσσιο τζαμί», είναι το παλαιότερο μουσουλμανικό κτίσμα, της Κρήτης.
The tour of the area is an enchanting walk and a path to history. The surrounding landscape is amazing and embraces the visitor.
Η περιήγηση στην περιοχή είναι ένας μαγευτικός περίπατος και μια διαδρομή στην ιστορία. Το περιβάλλον τοπίο είναι εκπληκτικό και αγκαλιάζει τον επισκέπτη.

Gregoris Maliotis is reading the marble notice of Firka fortress at the edge of the harbour.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης διαβάζει τη μαρμάρινη πινακίδα του Φρουρίου Φιρκά στην άκρη του λιμανιού.

Many of the sights and monuments of Chania date back to the Venetian era. 
Πολλά από τα αξιοθέατα και τα μνημεία των Χανίων ανάγονται στην ενετική εποχή.
The typical building of Turkish architecture from the years of the Ottoman domination attract Lygia & Gregoris, Popi Nicolaides attention.
Το χαρακτηριστικό κτίριο τούρκικης αρχιτεκτονικής από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, τραβά την προσοχή,της Λυγίας & Γρηγόρη Μαλιώτη και Πόπης Νικολαΐδου.
Behind Yalim Mosque, you will see a sample of the magnitude of the disasters caused in the old city of Chania by the heavy bombing of German aircraft in 1941.
Πίσω από το Γιαλί τζαμί, υπ΄ρχει ένα δείγμα από το μέγεθος των καταστροφών που προκλήθηκαν στην παλιά πόλη των Χανίων από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς των γερμανικών αεροσκαφών του 1941.
With the background of Yalim Mosque. Today, the small interior of the building is used as a space of mainly art exhibitions.
Με φόντο το Γιαλί τζαμί. Σήμερα ο μικρός εσωτερικός χώρος του κτιρίου χρησιμοποιείται για εικαστικές κυρίως εκθέσεις.
The Venetian harbour with its lighthouse and the old town in the centre have bestowed on Chania the reputation of the most picturesque city in Crete.
Το βενετσιάνικο λιμάνι με τον φάρο του και την παλιά πόλη στο κέντρο έχουν δώσει στα Χανιά τη φήμη, της πιο γραφικής πόλης της Κρήτης.
Always the first thing you hear about Chania - the Venetian Harbour, the old port, the narrow shopping streets and waterfront restaurants.
Πάντα, το πρώτο πράγμα που ακούτε για τα Χανιά είναι το ενετικό το παλιό λιμάνι, τους στενούς εμπορικούς δρόμους και τα παραθαλάσσια εστιατόρια.
One of the most important periods of the history of the city of Chania was when it was a Venetian possession.
Μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας της πόλης των Χανίων, ήταν, όταν αποτέλεσε ενετική κτήση.
Gregoris Maliotis makes endless walks on the waterfront of the Venetian harbour and the picturesque alleys of the old town.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης κάνει ατέλειωτες βόλτες στην προκυμαία του βενετσιάνικου λιμανιού και στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης.
Today, in the old harbour there is a marina that hosts small boats.The idyllic yachting life...
Σήμερα στο παλιό λιμάνι υπάρχει μαρίνα που φιλοξενεί μικρά σκάφη. Η ειδυλλιακή ζωή στα γιότ...
Many of the Venetian buildings have been converted into hotels with a very beautiful view of the old harbour of Chania.
Πολλά από τα βενετσιάνικα κτίρια έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία, με πολύ όμορφη θέα στο παλιό λιμάνι Χανίων.

Docked of all kinds of boats in the harbour.
Αγκυροβολημένα πλεούμενα όλων των ειδών στο λιμάνι.
The idyllic image of the sea at port.
Η ειδυλλιακή εικόνα της θάλασσας στο λιμάνι.
Several, mainly Venetian mansions, have been converted into hotels, while other buildings have been converted into museums and venues that host cultural exhibitions.
Αρκετά, βενετσιάνικα κυρίως αρχοντικά, έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία, ενώ άλλα κτίρια έχουν μετατραπεί σε μουσεία και χώρους που φιλοξενούν πολιτιστικές εκθέσεις.
You could say that Chania consists of two towns, the old and the new one, which coexist in a harmonious whole.
Θα μπορούσε να λεχθεί ότι τα Χανιά αποτελούνται από δύο πόλεις, την παλιά και τη νέα, που συνυπάρχουν σε ένα αρμονικό σύνολο.
The bust of Emmanuel or Anagnostιs Skalidis (1818 - 1901) was a Greek chieftain and politician who closely related his name to the history of the Cretans.
Η προτομή του Εμμανουήλ ή Αναγνώστη Σκαλίδη (1818 - 1901). Ήταν οπλαρχηγός και πολιτικός, που συνέδεσε στενά το όνομά του με την ιστορία των Κρητικών.
The column in memory of the Cretan Georgios Kotzambasakis who was killed by the Ottoman Turks in 1896.
Η στήλη στη μνήμη του Γεώργιου Κοτζαμπασάκη που σκοτώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1896.
In 1898, during the final moves towards independence and enosis—union with Greece—the Great Powers made Chania the capital of the semi-autonomous Cretan State ("Kritiki Politeia"), with Prince George of Greece, the High Commissioner of Crete.
Το 1898, κατά τις τελευταίες κινήσεις προς την ανεξαρτησία και την ένωση με την Ελλάδα, οι Μεγάλες Δυνάμεις έκαναν τα Χανιά πρωτεύουσα του ημιαυτόνομου Κρητικού Κράτους («Κρητική Πολιτεία»), με τον Πρίγκηπα Γεώργιο της Ελλάδας, ως Ύπατο Αρμοστή Κρήτη.
An expression of gratitude and admiration to the Cretan revolutionary who set the stage to demand the autonomy of the island first and its union with mother Greece.
Μία έκφραση ευγνωμοσύνης και θαυμασμού, στους Κρητικούς επαναστάτες που όρθωσαν το ανάστημά τους, για να ζητήσουν την αυτονομία του νησιού κατ’ αρχάς και την ένωσή του με τη μητέρα Ελλάδα.
Like everywhere in Crete, there are statues, busts and monuments, which they remind of the struggles of the Cretan people for freedom.
Όπως σε όλη την Κρήτη, υπάρχουν αγάλματα, προτομές και μνημεία, που θυμίζουν τους αγώνες του Κρητικού λαού για ελευθερία.
The building was the Court of Justice and Administration, originally the Cretan State and then the Prefecture of Chania.
Το κτήριο αποτέλεσε το Δικαστικό και Διοικητικό Μέγαρο, αρχικά της Κρητικής Πολιτείας και στη συνεχεία του Νομού Χανίων.
A popular meeting point for residents and visitors, the historic Municipal Market, in a feast of colours and scents!
Δημοφιλές σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών η ιστορική Δημοτική Αγορά, μέσα σε μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων!

The bust of Sophocles Venizelos (1894 – 1964), born in Chania, who three times served as Prime Minister of Greece – in 1944 (in exile), 1950 and 1950–1951. He was the second-born son of the politician Eleftherios Venizelos.
Η προτομή του Σοφοκλή Βενιζέλου (1894 - 1964). Γεννήθηκε στα Χανιά. Τρεις φορές υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδας - το 1944 (στην εξορία) το 1950 και το 1950-1951. Ήταν ο δεύτερος γιος του πολιτικού Ελευθερίου Βενιζέλου.
The beautiful neoclassical building that hosts the conservatory.
Το ωραίο νεοκλασικό κτίριο που φιλοξενεί το ωδείο.
The church of St. Rocco. The erection of the temple took place in 1630, probably after the outbreak of plague, as St. Rocco was the patron saint of Chania.
Η εκκλησία του Αγίου Ρόκκου. Η ανέγερση του ναού έγινε το 1630, πιθανόν μετά την εκδήλωση επιδημίας πανώλης, καθώς ο Άγιος Ρόκκος ήταν ο προστάτης των Χανίων από την πανώλη.
A beautiful medieval structure.   -   Μια ωραία μεσαιωνική κατασκευή.
Chania Cathedral, dedicated to Panagia Trimartyri (Virgin of the Three Martyrs), the patron saint of Chania.
Ο καθεδρικός ναός των Χανίων, αφιερωμένος στην Παναγία Τριμάρτυρη (Παναγία των Τριών Μαρτύρων), τον πολιούχο των Χανίων.
It is called “Trimartyri” because, while the central aisle is dedicated to the Virgin, the north aisle is dedicated to St Nicholas and the south aisle to the Three Hierarchs.
Ονομάζεται «Τριμάρτυρη» επειδή, ενώ ο κεντρικός κλίτος είναι αφιερωμένος στην Παναγία, ο βόρειος διάδρομος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο και ο νότιος διάδρομος στους Τρείς Ιεράρχες.
During the Ottoman rule, it was turned into a soap factory, and where the belfry is today was the cauldron that soaked soapy materials!
Επί Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε σαπωνοποιείο και εκεί που είναι σήμερα το καμπαναριό ήταν το καζάνι πού έβραζαν τα υλικά για το σαπούνι!
The beautiful interior of Chania Cathedral.
Το όμορφο εσωτερικό του καθεδρικού ναού των Χανίων.
The Cathedral of Chania is built in the exact position of an older temple, dating back to the 14th century.
Ο καθεδρικός ναός των Χανίων είναι χτισμένος στην ίδια ακριβώς θέση ενός παλαιότερου ναού, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.
The Chania cathedral celebrates its feast-day on 21 November, the feast of the Presentation of the Virgin.
Ο καθεδρικός ναός των Χανίων γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου, την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου.
The offices of Holy Metropolis of Chania, Crete.
Τα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Χανίων (Κυδωνίας & Αποκορώνου).
Athenagoras I ( Αθηναγόρας Αʹ), (1886 – 1972), initially the Greek archbishop in North America, was the 268th Ecumenical Patriarch of Constantinople, from 1948 to 1972.
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρας Α’ (1886 – 1972). Αρχικά υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος Βορείου Αμερικής, ήταν ο 268ος Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης από το 1948 έως το 1972.
The Cathedral of the Presentation of the Blessed Virgin Mary (Trimartiri), in Chania, is located in the middle of Halidon Street in the old town.
Ο καθεδρικός ναός των Εισοδίων της Παρθένου Θεοτόκου «Τριμάρτυρη» στα Χανιά, βρίσκεται στη μέση της οδού Χάληδων στην παλιά πόλη.
The bust of Anagnostis Mantakas (1816- 1917) in the courtyard of Chania Cathedral.
Η προτομή του Αναγνώστη Μάντακα (1816-1917) στην αυλή του καθεδρικού ναού των Χανίων.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides strolling in the streets and enjoy a few walks through the old part of the city.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, περπατούν στους δρόμους της παλιάς πόλης.

Municipal Art Gallery of Chania in the old part of the city.
Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στο τμήμα της παλιάς πόλης.
Cultural exhibitions at the Municipal Art Gallery or in several other historical buildings of the old town and the Venetian harbour.
Πολιτιστικές εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη ή σε πολλά άλλα ιστορικά κτίρια της παλιάς πόλης και το ενετικό λιμάνι.
The temple of Agios Nikolaos was built during Venetian rule around 1320. In the Ottoman domination, it was turned into a mosque, when it was erected an impressive minaret. In 1928 it was converted into an Orthodox temple.
Ο ναός του Αγίου Νικολάου χτίστηκε επί Ενετοκρατίας, γύρω στο 1320. Στην Τουρκοκρατία μετατράπηκε σε τζαμί, οπότε και ανεγέρθηκε εντυπωσιακός μιναρές. Το 1928 μετατράπηκε σε Ορθόδοξο ναό.
Te architecture of the buildings that reflect the diverse culture and religion of various and different civilizations that lived in Chania over the centuries..
Η αρχιτεκτονική των κτιρίων, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόμορφη κουλτούρα και θρησκεία διαφορετικών πολιτισμών, που έζησαν στα Χανιά στο πέρασμα των αιώνων.

The Chapel of Panagia of Renier built in 1608 from which only the Gate is preserved.
Το Παρεκκλήσι της Παναγίας των Ρενιέρων χτίστηκε το 1608, από το οποίο διατηρείται μόνο η Πύλη.
Crossing streets and alleys. Through stairs and passing under old arches, by the Byzantine and Venetian fortification walls.
Διασταυρώνοντας δρόμους και σοκάκια. Μέσα από σκάλες και κάτω από παλιές καμάρες, από τους βυζαντινούς και βενετσιάνικους οχυρωματικούς τοίχους.
Gregoris Maliotis, is impressed by the gorgeous architecture style in the old part of the city center.
Γρηγόρης Μαλιώτης, εντυπωσιασμένος από την πανέμορφη αρχιτεκτονική στην περιοχή της παλιάς πόλης.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video