ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Batalha - Portugal

Santa Maria de Vitoria, the finest monastery in Batalha, Portugal
Σάντα Μαρία της Νίκης, το ωραιότερο μοναστήρι στη Μπατάλχα, Πορτογαλία
Batalha is a peaceful small town and a municipality in central Portugal. The town's name means battle.
Η Μπατάλχα είναι μια ήσυχη μικρή πόλη στην κεντρική Πορτογαλία. Το όνομα της πόλης σημαίνει μάχη.

The town is dominated by the great Monastery of Batalha (Battle). Its beauty leaves Lygia & Gregoris Maliotis speechless.
Η πόλη κυριαρχείται από το μεγάλο Μοναστήρι, της Μπατάλχα (Μάχης). Η ομορφιά του, αφήνει άφωνους τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη.

The town of Batalha developed alongside the Monastery of Santa Maria de Vitoria, constructed in 1386 by the Portuguese King Dom Joao A’.
Η πόλη της Μπατάλχα αναπτύχθηκε παράλληλα με τη Μονή της Σάντα Μαρία Ντα Βιτόρια, (Αγίας Μαρίας της Νίκης) που κατασκευάστηκε το 1386 από τον Πορτογάλο βασιλιά Ιωάννη Α’.
Popi & Phivos Nicolaides ready to explore the convent which took about 130 years to build and was finished in 1517.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης έτοιμοι να εξερευνήσουν το μοναστήρι που χρειάστηκε 130 χρόνια περίπου για να οικοδομηθεί και να ολοκληρωθεί το 1517.

It was the setting for Portugal’s most important battle, the Batalha de Aljubarrota (1385) which secured Portuguese independence from Castile (Spain).
Υπήρξε ο τόπος, όπου διεξήχθηκε η σημαντικότερη μάχη της Αλζουμπαρότα (14 Αυγούστου 1385), που εξασφάλισε την ανεξαρτησία της Πορτογαλίας από την Καστίλλη (Ισπανία).

On 14 August 1385, at Aljubarrota he led 6,500 volunteers to victory against a Castilian force of over 30,000, thus ending the threat of annexation. The victory was attributed to the Blessed Virgin.
Στις 14 Αυγούστου 1385, στο Αλτζουμπαρότα 6.500 εθελοντές νίκησαν μια Καστιλιάνικη δύναμη άνω των 30.000, αποτρέποντας έτσι την απειλή της προσάρτησης. Η νίκη αποδόθηκε στην Παναγία.

For winning the battle of Aljubarrota and becoming the King of Portugal, John A’ founded the town of Batalha and he constructed the Monastery in praise to St. Mary.
Για τη νίκη στη μάχη της Αλζουμπαρότα και το ότι έγινε βασιλιάς της Πορτογαλίας στα τέλη του 14ου αιώνα, ο Ιωάννης Α’ 
για να ευχαριστήσει την Παναγία, ίδρυσε την πόλη Μπατάλχα και έχτισε τη Μονή.
John A’ of Aviz, (1357 – 1433), was a King of Portugal from 1385 until his death in 1433. He is recognized chiefly for his role in Portugal's victory in a succession war with Castile, preserving his country's independence.
Ο Ιωάννης Α’ του Οίκου των Αβίς, (1357 - 1433), ήταν βασιλιάς της Πορτογαλίας από το 1385 μέχρι το θάνατό του το 1433. Αναγνωρίζεται κυρίως για το ρόλο του στη νίκη της Πορτογαλίας εναντίων, των Ισπανών, διατηρώντας την ανεξαρτησία της χώρας του.

Popi Nicolaides, Lygia & Grigoris Maliotis discover the magnificent Abbey with the elegant architecture.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ανακαλύπτουν το υπέροχο Μοναστήρι με την κομψή αρχιτεκτονική.

Under Nuno’s Alvares Pereira command, Portugal triumphed at the Battle of Aljubarrota in 1385, when the Castilian forces were defeated by a smaller but better-organized Portuguese army.
Κάτω από τις διαταγές του Νούνο Αλβαρές Περέιρα, η Πορτογαλία θριάμβευσε στη μάχη της Αλζουμπαρότα το 1385, όταν οι Ισπανικές δυνάμεις νικήθηκαν από ένα μικρότερο αλλά καλύτερα οργανωμένο πορτογαλικό στρατό.

This equestrian statue of General Nuno Álvares Pereira commemorates his decisive win in 1385 over the Castilians during the Battle of Aljubarrota.
Αυτό το έφιππο άγαλμα του στρατηγού Νούνο Αλβαρές Περέιρα τιμά τη μεγάλη του νίκη το 1385 εναντίον των Ισπανών κατά τη διάρκεια της μάχης της Αλζουμπαρότα.

Popi Nicolaides admiring the Abbey in Batalha which was the jewel of the Portuguese Kings. It became a UNESCO World Heritage Site in 1983.
Η Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζει τη Μονή της Μπατάλχα, που ήταν το στολίδι των Πορτογάλων βασιλέων. Το 1983 συμπεριελήφθηκε στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Statue of Nuno Alvares Pereira (1360 – 1431), on horseback who was a successful general and had a decisive role in securing Portugal's independence from Castile (Spain).
Έφιππο άγαλμα του Νούνο Αλβαρές Περέιρα (1360 - 1431), στρατηγού με μεγάλες επιτυχίες, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Πορτογαλίας από την Καστίλλη (Ισπανούς).

Lygia & Gregoris Maliotis with the background of the Monastery of the Dominicans of Batalha which was built to commemorate the victory of the Portuguese over the Castilians at the battle of Aljubarrota in 1385.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο τη Μονή των Δομινικανών της Μπατάλχα, που χτίστηκε για να τιμήσει τη νίκη των Πορτογάλων κατά της Καστίλης (Ισπανία) στη μάχη της Αλζουμπαρότα το 1385.

The battle of Aljubarrota (1385) was a decisive victory. It established King John and the House of Aviz as the ruling dynasty of Portugal.
Η μάχη της Αλζουμπαρότα (1385) ήταν μια αποφασιστική νίκη, αφού καθιέρωσε τον βασιλιά Ιωάννη και το Οίκο των Αβίζ ως την κυρίαρχη δυναστεία της Πορτογαλίας.

Among the supreme achievements of Manueline architecture, Batalha’s monastery transports visitors to another world, where solid rock has been carved into forms as delicate as snowflakes and as pliable as twisted rope.
Ανάμεσα στα κορυφαία επιτεύγματα της αρχιτεκτονικής Manueline, το μοναστήρι της Μπατάλχα μεταφέρει τους επισκέπτες σε έναν άλλο κόσμο, όπου η συμπαγής πέτρα έχει χαραχθεί σε τόσο λεπτές μορφές, όπως οι νιφάδες χιονιού και τόσο εύκαμπτες όπως είναι το σχοινί.

The Dominican Monastery of Batalha in the central Portugal is one of the absolute masterpieces of Gothic art.
Η Δομινικανή Μονή της Μπατάλχα στο κέντρο της Πορτογαλίας είναι ένα από τα απόλυτα αριστουργήματα της γοτθικής τέχνης.
The Monastery of Batalha, a masterpiece of Portuguese Gothic, is a magnificent piece of architecture that combines various influences from its lengthy period of construction, which lasted several reigns.
Η Μονή Μπατάλχα, ένα αριστούργημα της πορτογαλικής γοτθικής, είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι της αρχιτεκτονικής που συνδυάζει διάφορες επιρροές από τη μακρά περίοδο κατασκευής της, η οποία κράτησε πολλές βασιλείες.
This gigantic pearl of Gothic architecture occupied Portugal's most accomplished craftsmen, highly imaginative sculptors, painters, craftsmen and building workers.
Για το γιγαντιαίο αυτό μαργαριτάρι της γοτθικής αρχιτεκτονικής χρησιμοποιήθηκαν οι πιο καταξιωμένοι τεχνίτες, ιδιαίτερα ευφάνταστοι γλύπτες, ζωγράφοι και εργάτες.
If the Castilians had defeated the army of King Joao, Portugal would have been absorbed into Spain, and probably would have never had the strength to become an independent country.
Αν οι Καστιλιάνοι (Ισπανοί) είχαν νικήσει τον στρατό του βασιλιά Ιωάννη, η Πορτογαλία θα είχε απορροφηθεί από την Ισπανία και πιθανότατα, δεν θα είχε τη δύναμη να γίνει ανεξάρτητη χώρα.
The battle is even more remarkable in that the Portuguese forces were vastly outnumbered and that the complete rout of the Castilian army was in achieved in just one hour of fighting.
Η μάχη είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, καθώς οι Πορτογαλικές δυνάμεις ήταν πολύ μικρότερες και η ολοκληρωτική ήττα του στρατού των Καστιλιάνων (Ισπανών) πραγματοποιήθηκε σε μόλις μία ώρα.
The spectacular victory is attributed to Nuno Alvares Pereira, a brilliant tactician, who never lost a battle that he fought in over his entire life.
Η εντυπωσιακή νίκη αποδίδεται στο Νούνο Αλβαρές Περέιρα, ένα λαμπρό στρατιωτικό, της τακτικής, ο οποίος δεν έχασε ποτέ μια μάχη στην οποία αγωνίστηκε καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Since 9 April 1921, the Chapter House has a permanent guard of honour and is lit by a lamp symbolizing the homeland flame in homage to the Unknown Soldier protected by Christ.
Από τις 9 Απριλίου 1921, η Μεγάλη Αίθουσα έχει μια μόνιμα τιμητική φρουρά και φωτίζεται από μια δάδα που συμβολίζει τη φλόγα της πατρίδας, τιμώντας τον Άγνωστο Στρατιώτη, που προστατεύεται από τον Χριστό.
As a monument charged with a symbolic value from its foundation, the Monastery of Batalha was dominant for more than two centuries as a point of reference of the Portuguese monarchy.
Ως μνημείο με συμβολική αξία από την ίδρυσή του, το μοναστήρι της πατάλχα κυριάρχησε για περισσότερο από δύο αιώνες, ως σημείο αναφοράς της πορτογαλικής μοναρχίας.
This side view of the Monastery allows you to admire all of its splendid Gothic features which were constructed with limestone that has yellowed with age.
Αυτή η πλάγια όψη της Μονής, σας επιτρέπει, να θαυμάσετε όλα τα υπέροχα γοτθικά χαρακτηριστικά της, τα οποία κατασκευάστηκαν με ασβεστόλιθο, που έχει κιτρινίσει με το χρόνο.

The main entrance of the church is through the porch on the west facade. On both sides of this portal are sculptures of the twelve apostles standing on consoles.
Η κύρια είσοδος της εκκλησίας είναι μέσω της βεράντας στη δυτική πρόσοψη. Και στις δύο πλευρές αυτής της πύλης υπάρχουν γλυπτά των δώδεκα αποστόλων που στέκονται στις βάσεις.
  
Stunning architecture and sculptural detail. The Monastery of Batalha preserves its authenticity by maintaining its original plans, materials and social and religious significance.
Εκπληκτική αρχιτεκτονική και γλυπτική λεπτομέρεια. Η Μονή της Μπατάλχα διατηρεί την αυθεντικότητά της με τα αρχικά σχέδια, υλικά και κοινωνική και θρησκευτική σημασία.
The unfinished chapels are among the best examples of magnificent Manueline architecture.
Τα ατέλειωτα παρεκκλήσια είναι από τα καλύτερα δείγματα τoυ θαυμάσιου αρχιτεκτονικού ύφους Manueline.
That style of architecture, which was named for the monarch Manuel (1495–1521) and which flourished in the 16th century, employed decorative stonework featuring nautical, angelic, and military motifs.
Αυτό το αρχιτεκτονικό στυλ, το οποίο ονομάστηκε από το όνομα του μονάρχη Μανουήλ (1495-1521) και το οποίο άκμασε τον 16ο αιώνα, χρησιμοποίησε διακοσμητικές πέτρινες κατασκευές με ναυτικά, αγγελικά και στρατιωτικά σχέδια.
The Mosteiro da Batalha is one of the most impressive religious buildings of Portugal, and is a wonderful example of Gothic grandeur and Manueline extravagance.
Το Μοναστήρι της Μπατάλχα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θρησκευτικά κτίσματα, της Πορτογαλίας και είναι ένα θαυμάσιο δείγμα γοτθικής μεγαλοπρέπειας με την υπερβολή του αρχιτεκτονικού στυλ Manueline.
Here a highly original, national Gothic style evolved, profoundly influenced by Manueline art, as demonstrated by its masterpiece, the Royal Cloister.
Εδώ εξελίχθηκε ένα εξαιρετικά πρωτότυπο, εθνικό γοτθικό ύφος, επηρεασμένο βαθύτατα από την τέχνη του Manueline, όπως καταδεικνύεται από το αριστούργημά του, το Βασιλικό Μοναστήρι.
At the top of the dome with its elegant ribbing are ten stained glass windows that bathe the Monastery with colorful beams of sunlight.
Στην κορυφή του κομψού θόλου υπάρχουν δέκα παράθυρα με βιτρό, που λούζουν τον ναό με πολύχρωμες δέσμες ηλιακού φωτός.
Outstanding in the interior are the Founders’ Chapel with its fine stained-glass windows, the cloisters, the Unfinished Chapels with their Manueline and Flemish Gothic features and the Chapter House.
Εξαιρετικό εσωτερικό με το Παρεκκλήσι των Ιδρυτών, τα εκλεκτά παράθυρα, τις αψίδες, τα ημιτελή παρεκκλήσια με τα χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού στυλ Manueline, την φλαμανδική και γοτθική αρχιτεκτονική, της μεγάλης αίθουσας.
Τhe monastery where the first Portuguese king and his wife Philippe Lancaster were buried with their children. Inside, a number of elegant tombs belong to other monarchs and people of great importance in Portuguese history.
Στη Μονή ενταφιάστηκε ο πρώτος Πορτογάλος βασιλιάς και η σύζυγός του, Φιλίππα του Λάνκαστερ μαζί με τα παιδιά τους. Στο εσωτερικό, πολλοί κομψοί τάφοι ανήκουν σε μονάρχες και σπουδαίους ανθρώπους της πορτογαλικής ιστορίας.
Part of the monastery is also set up as a museum dedicated to the memory of fallen soldiers, and here two tombs belonging to unknown Portuguese soldiers of World War One continue to link this grand memorial to a now distant conflict to present times.
Μέρος του μοναστηριού επίσης είναι μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών. Δύο τάφοι ανήκουν σε άγνωστους Πορτογάλους στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίζουν, να συνδέουν αυτό το μεγάλο μνημείο με μια μακρινή σύγκρουση με τους σημερινούς χρόνους.
Extravagant celebrations commemorating this victory are held next to the monastery in August of every year.
Οι μεγαλειώδεις εορτασμοί για την επέτειο της νίκης πραγματοποιούνται δίπλα στο μοναστήρι κάθε χρόνο τον Αύγουστο. 
There's no better way for Popi Nicolaides to unwind at the end of a long sightseeing day than relaxing in a beautiful, tranquil garden!
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για την Πόπη Νικολαΐδου, για να χαλαρώσει στο τέλος μιας μακράς περιοδείας από τη χαλάρωση σε έναν όμορφο, ήσυχο κήπο!
It's worth a stroll around the narrow streets especially if you want to get the feeling of the place.
Αξίζει μια βόλτα στα στενά δρομάκια, ιδιαίτερα εάν θέλετε, να νιώσετε την αίσθηση του τόπου.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti strolling leisurely in the old beautiful streets around the Monastery.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη περπατούν χαλαρά στα όμορφα δρομάκια γύρω από το Μοναστήρι.
Full of tiny gift shops and restaurants there are some lovely corners to explore. Υπάρχουν μερικές υπέροχες γωνιές για εξερεύνηση, γεμάτες από μικρομάγαζα, καταστήματα δώρων και εστιατόρια. 
Popi Nicolaides and Lygia Malioti in an effort of discovering the best souvenir gift.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη σε μια προσπάθεια, να βρουν το καλύτερο αναμνηστικό δώρο.
Cozy cobbled and small streets lined with shops and restaurants which complete the beauty of the site.
Ωραία λιθόστρωτα δρομάκια με καταστήματα και εστιατόρια, τα οποία συμπληρώνουν την ομορφιά του χώρου.
A lovely day strolling around the narrow streets full of small souvenir shops.
Μια ωραία μέρα περπατώντας στα στενά δρομάκια με τα μικρά καταστήματα αναμνηστικών δώρων.
Popi Nicolaides waves the Portuguese flag!
Η Πόπη Νικολαΐδου ανεμίζει την Πορτογαλική σημαία!
No wonder why Batalha is visited by a huge number of tourists from all over the world. Ecclesiastical authorities have contributed to the preservation and enhancement of this property, by using the church for religious ceremonies.
Δεν είναι παράξενο γιατί την πόλη την επισκέπτεται ένας τεράστιος αριθμός τουριστών από όλο τον κόσμο. Οι εκκλησιαστικές αρχές συνέβαλαν στη διατήρηση και την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας, χρησιμοποιώντας την εκκλησία για θρησκευτικές τελετές.
The flag of Portugal is red and green; the Portuguese coat of arms is pictured where the two colors meet. The green symbolizes hope for the future; the red symbolizes the blood of the nation. The five blue small shields represent the five Moorish kings who were defeated by the first King of Portugal.
Η σημαία της Πορτογαλίας είναι κόκκινη και πράσινη. Το Πορτογαλικό έμβλημα απεικονίζεται όπου συναντώνται τα δύο χρώματα. Το πράσινο συμβολίζει την ελπίδα για το μέλλον. Το κόκκινο συμβολίζει το αίμα του έθνους. Οι πέντε μπλε ασπίδες αντιπροσωπεύουν τους πέντε Μαυριτανούς βασιλιάδες, που νικήθηκαν από τον πρώτο βασιλιά της Πορτογαλίας.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video