ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Folklore Museum, Kastoria - Greece

Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς
Ένας ζωντανός χώρος για τα παλιά, πλούσια έθιμα της Καστοριάς
Kastoria Folklore Museum in Northern Greece, is housed in one of the city's oldest townhouses, the Nerandzis-Aïvazis residence near the lake.
Το Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς, στη βόρεια Ελλάδα, στεγάζεται σε ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της πόλης, την κατοικία Ναιραντζή-Αϊβάζη κοντά στη λίμνη.

Popi Nicolaides and Chryso Kyriakides ready to visit the Folklore Museum in Kastoria and enjoy the large collection of exhibits.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Χρύσω Κυριακίδου έτοιμες να επισκεφθούν το Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς και να δουν τη μεγάλη συλλογή των εκθεμάτων του.

The museum has been operating since 1972, and is run by volunteers “Harmonia” (a music and literary association).
Το μουσείο λειτουργεί από το 1972 και διευθύνεται από εθελοντές του «Αρμονία» (Μουσικο-φιλολογικός Σύλλογος Καστοριάς).

In one of the most picturesque streets of old Kastoria, by the lake, is located the mansion of Neratzi Aivazis which houses the Folklore Museum of Kastoria.
Σε έναν από τους πιο γραφικούς δρόμους της παλιάς Καστοριάς, δίπλα στη λίμνη, βρίσκεται το αρχοντικό του Νεράτζη Αϊβάζη το οποίο στεγάζει το το Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς.

The mansion where the museum is housed was built in the late 18th century and until the mid-1960s belonged to the Neratzis Ayvazis family.
Το αρχοντικό όπου στεγάζεται χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '60 ανήκε στην οικογένεια Νεράτζης Αϊβάζης.

The small door under the stairs was used as a place of isolation/punishment of noisy children!
Η μικρή πόρτα κάτω από τις σκάλες οδηγούσε στο χώρο απομόνωσης/τιμωρίας των άτακτων παιδιών!


The mansion has two floors, eleven rooms and a large courtyard.
Το αρχοντικό έχει δυο ορόφους, έντεκα δωμάτια και μια μεγάλη αυλή.

On the ground floor, there are three cellars: the wine cellar; the second one for oil, olives, and cheese, and the third one for cereals, pulses and flour.
Στο ισόγειο υπάρχουν τρία κελάρια: το κελάρι κρασιού. ένα άλλο αποθηκευμένο λάδι, ελιές και τυρί, και το τρίτο περιείχε δημητριακά, όσπρια και αλεύρι.

The Museum displays and preserves traditional items of cultural importance of the town, including dresses, household, agriculture instruments, photos and many other objects.
Το Μουσείο εκθέτει και διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα πολιτιστικής σημασίας της πόλης, συμπεριλαμβανομένων φορέματα, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, φωτογραφίες και πολλά άλλα αντικείμενα.

For daily food cooking.  Have a look at the faucet above the trough. At that time no running water was available.
Για το καθημερινό μαγείρεμα. 
Προσέξτε τη βρύση πάνω από τη γούρνα. Τότε δεν υπήρχε τρεχάμενο νερό.

Special knives for cutting meat.
Ειδικά μαχαίρια για κόψιμο του κρέατος.

Many saucers and other household utensils. The kitchen includes an indoor and outdoor oven for the winter and summer respectively.
Πολλές πιατοθήκες κι άλλα οικιακά σκεύη. 
Η κουζίνα περιλαμβάνει εσωτερικό και εξωτερικό φούρνο για το χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα.
The items which are displayed are motivating people especially the youth to re-evaluate the concept of tradition. A huge water jar, where they stored drinking water.
Τα εκθέματα ενθαρρύνουν τον κόσμο, ιδιαίτερα τη νεολαία να επανεκτιμήσουν την έννοια των εθίμων. Ένα πελώριο πιθάρι νερού, όπου αποθήκευαν πόσιμο νερό.
A place which connects tradition and the memory together with the concerns of modern society. Water well in the yard of the house.
Ένας τόπος που συνδέει την παράδοση και τη μνήμη με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Πηγάδι νερού στην αυλή του σπιτιού.

In the courtyard there is a traditional Κastorian boat that used for moving around the the lake and the area.
Στην αυλή υπάρχει μια παραδοσιακή Καστοριανή βάρκα, που με αυτή μετακινούνταν μέσω της λίμνης στις γύρω περιοχές.

The two-storey premises were built between the 16th or 17th centuries, and survived in such a good condition that the museum was able to open without a significant restoration.
Οι διώροφες εγκαταστάσεις χτίστηκαν τον 16ο ή τον 17ο αιώνα και διατηρήθηκαν σε τόσο καλή κατάσταση, που το μουσείο ήταν σε θέση να ανοίξει χωρίς σημαντική αποκατάσταση.

The first hand operated sewing machine for furs (which imported from France in 1884).
H πρώτη ραπτομηχανή για γούνες (η οποία εισήχθηκε από τη Γαλλία το 1884).

       The foot pedal operated sewing machine was a revolutionary one at that time!
Η ραπτομηχανή που λειτουργούσε με το ποδόπληκτρο ήταν επαναστατική εκείνη την εποχή!

Loom Room: Where the skilled women worked and made blankets, rugs, textiles and carpets all in natural colours.
Δωμάτιο αργαλειού : Ο αργαλειός που δούλευαν οι ειδικευμένες γυναίκες και έφτιαχναν κουβέρτες, κιλίμια, υφαντά και μοκέτες όλα με φυσικά χρώματα.

Summer Daily Room: Today it houses the museum's representation of a fur workshop and is the first fur machine.
Καλοκαιρινό καθημερινό δωμάτιο: Που σήμερα στεγάζει για τις ανάγκες του μουσείου την αναπαράσταση ενός εργαστηρίου γουνοποιίας και βρίσκεται η πρώτη μηχανή για γούνα

In this room there is a restored mural as well as a built-in closet painted in natural colors and beautiful patterns.
Σε αυτό το δωμάτιο υπάρχει μία αναπαλαιωμένη τοιχογραφία όπως επίσης και μια εντοιχισμένη ντουλάπα ζωγραφισμένη με φυσικά χρώματα και όμορφα σχέδια.


The Museum is a landmark in the cultural life and civilization of Kastoria.
Το Μουσείο είναι ένα ορόσημο στην πολιτιστική ζωή και στον πολιτισμό της Καστοριάς.

The museum has a substantial collection of various items.
Το μουσείο διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή από αντικείμενα.

Couple's bedroom: I the cold winter nights friends or relatives were welcome here because it was warmer due to the fireplace.
Η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα υποδέχονταν εκεί φίλους ή συγγενείς επειδή είχε περισσότερη ζέστη αφού είχε δικό του τζάκι.
On the second floor are two bedrooms (one for husband and wife and the other for the children). Good everyday: It was called the room where the boys were sleeping or otherwise the elderly.
Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν δυο υπνοδωμάτια. Καλό καθημερινό: Ονομαζόταν το δωμάτιο στο οποίο κοιμόντουσαν τα αγόρια ή σε διαφορετική περίπτωση οι ηλικιωμένοι.

     Good archway: Where women who were not allowed to go out were sitting there.
Δωμάτιο υποδοχής καλή κάμαρα : Όπου οι γυναίκες που δεν επιτρεπόταν, να βγουν έξω καθόντουσαν εκεί.

In case of a matchmaking the candidate groom, was sitting in this room with his relatives.
The girl could watch from a small window on the wall while the mother from a hole. If they approved, they offered him a sweet coffee and if not a bitter one!
Όταν ένα κορίτσι έφτανε σε ηλικία γάμου με προξενιό έφερναν τον γαμπρό, σε αυτό το δωμάτιο ο γαμπρός και οι συγγενείς του κάθονταν, η κοπέλα τον παρατηρούσε από ένα παραθυράκι στον τοίχο ενώ η μητέρα από μία τρύπα. Αν τον ενέκριναν του πρόσφεραν καφέ γλυκό και αν όχι καφέ πικρό.

In the Museum's halls are exposed old photographs, everyday objects, furniture. that make up the image of everyday life of the Kastorians.
Στις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται παλιές φωτογραφίες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έπιπλα. που συνθέτουν την εικόνα της καθημερινής ζωής των Καστοριανών.

This small wooden box (Kanaveta) with two bottles of wine was given by the groom to a friend or relative asking him to serve as best man in his wedding. 
Αυτό το μικρό ξύλινο κιβώτιο (Καναβέττα) με δύο μπουκάλια κρασιού προσφερόταν από τον γαμπρό σε έναν φίλο ή συγγενή, ζητώντας του, να γίνει κουμπάρος στο γάμο του.
Marriage contracts of this period reveal the important place which copperware occupied in the domestic economy.
Συμβάσεις γάμων (προικοσύμφωνα) αυτής της περιόδου αποκαλύπτουν τη σημαντική θέση που κατέλαβαν τα χάλκινα αντικείμενα στην εγχώρια οικονομία.


Magnificent old wedding crown case.      -     Υπέροχη παλιά στεφανοθήκη.

A living place where people can learn about the folk culture and the rich customs of Kastoria.
Ένας ζωντανός χώρος όπου ο κόσμος μπορεί, να μάθει για την παραδοσιακή ζωή και τα πλούσια έθιμα της Καστοριάς.

A place which connects tradition and the memory contained within it with the concerns of modern society.
Ένας χώρος που συνδέει την παράδοση και τη μνήμη, που περιέχεται μέσα σε αυτό με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.

The large sitting-room, the main reception room, used for official visits and other social events.
Το μεγάλο καθιστικό, κεντρικό δωμάτιο υποδοχής, που το χρησιμοποιούσαν για επίσημες επισκέψεις και άλλες κοινωνικές συνάξεις.
The big sitting room with traditional furniture for the hosts, a chair for the Bishop and Turkish dignitaries).
Η μεγάλη σάλα, το καθιστικό με τα παραδοσιακά έπιπλα για τους οικοδεσπότες, τον μητροπολίτη (ξεχωριστή καρέκλα) και τους Τούρκους αξιωματούχους.
Wandering through the museum was like walking back into time and visiting a family in their home.
Η περιδιάβαση μέσα στο μουσείο ήταν σαν να περπατάμε πίσω στο χρόνο και να κάνουμε μια επίσκεψη στο σπίτι μιας οικογένειας.
There are two family living rooms on the first floor (one for summer and the other winter). 
Υπάρχουν δύο οικογενειακά σαλόνια στον πρώτο όροφο (το ένα για το καλοκαίρι και το άλλο για το χειμώνα). 
The bright colours and the wall decorations, against the white walls, are very attractive.
Τα φωτεινά χρώματα και οι διακοσμήσεις, στους λευκούς τοίχους, είναι πολύ ελκυστικές.
The visit to the museum helps you imagine the past years of Kastoria and life in previous centuries.
Η επίσκεψη στο μουσείο βοηθά, να φανταστείτε τα προηγούμενα χρόνια της Καστοριάς και τη ζωή σε προηγούμενους αιώνες.
The cozy sitting-room with magnificent decorations. Family’s economic-level evidence from the stained glass windows and the frescoes on the walls.
Το όμορφο σαλόνι με την υπέροχη διακόσμηση. Το οικονομικό επίπεδο κάθε οικογένειας φαινόταν από τα βιτρό στα παράθυρα αλλά και από τις τοιχογραφίες στους τοίχους.
A volunteer tour guide Alexandra Radivits, was very knowledgeable, helpful and very kind.
Η εθελόντρια ξεναγός μας Αλεξάνδρα (Αλεξία) Ράδοβιτς ήταν πολύ καλή γνώστης, του αντικειμένου, εξυπηρετική και πολύ ευγενική.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video