ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ierisos Cultural Center, Halkidiki - Greece

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Ιερισσού, ένα στολίδι στην περιοχή της Χαλκιδικής
Ierisos is a small town riсh in histоry, dating back tο 7th centurу B.C, sucсessor оf thе ancient cοlony оf Aсаnthus, located in Halkidiki, Greece.
Η Ιερισσός είναι μια μικρή πόλη, πλоύσια σε ιστоρία, πoυ χρоνoλоγείται από τo 7о αιώνα π.Χ., διάδoχоς της αρχαίας απoικίας της Αкάνθоυ, που βρίσκεται στη Χαλκιδική.
Ierisos Cultural Center is housed in an impressive building in the center of Ierisos, since 2004.
Το Πολιτιστικό Κέντρο της Ιερισσού στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο στο κέντρο της Ιερισσού, από το 2004.
It was approved by the European Investment Bank as a centre for the promotion of the Athonite heritage and the promotion of the Mount Athos area with the use of modern technology.
Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως κέντρο προώθησης της κληρονομιάς του Αθωνικού και την προώθηση της περιοχής του Αγίου Όρους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
It has a modern amphitheater for the projection of 3D movies (that viewers watch wearing special glasses), as well as an exhibition hall.
Διαθέτει σύγχρονο αμφιθέατρο για την προβολή τρισδιάστατων ταινιών (που παρακολουθούν οι θεατές φορώντας ειδικά γυαλιά), καθώς και μια αίθουσα εκθέσεων.
The towering statue "Good Angel-Guardian of the World" is located in the courtyard of the Cultural Center in Ierissos, Halkidiki- Greece.
Το πανύψηλο άγαλμα «Καλός Άγγελος-Φύλακας του κόσμου» βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
Phivos Nicolaides nest to the a wonderful artwork which symbolizes the peace and unity of the peoples and embodies the power of the Good.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης δίπλα στο θαυμάσιο έργο, που συμβολίζει την ειρήνη, την ενότητα των λαών και ενσαρκώνει τη δύναμη του Καλού.
"Good Angel-Guardian of the World" Statue , displays the message for the universal values of friendship and brotherhood between people.
Το άγαλμα «Καλός Άγγελος-Φύλακας του Κόσμου», στέλνει το μήνυμα για τις οικουμενικές αξίες της φιλία και της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων.
As an art lover, Gregoris Maliotis attracted by the big stone sculpture which stands in the yard of the Cultural center together with some other art pieces.
Ως εραστής της τέχνης, ο Γρηγόρης Μαλιώτης προσελκύεται από το μεγάλο πέτρινο γλυπτό, που βρίσκεται στην αυλή του Πολιτιστικού Κέντρου μαζί με μερικά άλλα έργα τέχνης.
 
Don Quixote is a novel by Miguel de Cervantes. One of the most famous stories in the book is Don Quixote's fight with the windmills.
Ο Δον Κιχώτης είναι ένα μυθιστόρημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Μια από τις πιο γνωστές ιστορίες του βιβλίου είναι ο αγώνας του Δον Κιχώτη με τους ανεμόμυλους.
The iron sculpture is named "Baron". "Baron" is a title of nobility derived from the old French word baron.
Το σιδερένιο γλυπτό ονομάστηκε "Βαρώνος". Ο "βαρώνος" είναι τίτλος ευγενείας προερχόμενος από την παλαιά γαλλική λέξη baron.
1912-1949 A tribune monument by Ierisos community to honour those who offered their lives for the freedom of the country.
1912-1949 Μνημείο τιμής από την κοινότητα της Ιερισσού, για να τιμήσει, όσους προσέφεραν τη ζωή τους για την ελευθερία της χώρας.
With so much history behind, this inspiring memorial is dedicated to those who fought and died for freedom and democracy.
Με τόση ιστορία πίσω, αυτό το μνημείο που εμπνέει, είναι αφιερωμένο σε εκείνους που πολέμησαν και πέθαναν για ελευθερία και δημοκρατία.

As of April, 2019, the unique cycle of paintings by Makis Varlamis about the 'Holy Mount Athos' is exhibited in the cultural center of the city of Ierisos.
Από τον Απρίλιο 2019 ο μοναδικός κύκλος ζωγραφικής του Μάκη Βαρλάμη για το «Άγιο Όρος» εκτίθεται στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης της Ιερισσού.

It is the only area in Greece, which is entirely dedicated to prayer and the worship of God. That’s why it is called Agio Oros (Holy Mountain).
Είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα, η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Γι 'αυτό ονομάζεται Άγιο Όρος.
Mount Athos, which overlooks Halkidiki peninsula, is a huge conical mountain with a height of 2.033 meters.
Το Άγιον Όρος, το οποίο έχει θέα στη χερσόνησο, της Χαλκιδικής είναι ένα τεράστιο κωνικό βουνό ύψους 2.033 μέτρων.
Members of the "Cyprus Institute of Greek Culture" visiting the «Holy Mount Athos», exhibition at Ierisos cultural center.
Μέλη του «Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού», της Κύπρου, επισκέπτονται την Έκθεση Ζωγραφικής « Άγιον Όρος» στο πολιτιστικό κέντρο της Ιερισσού.
The internationally renowned painter and sculptor Makis (Efthymios) Varlamis (1942-2016) was born in Veria city and he studied and lived in Austria.
Ο διεθνούς φήμης ζωγράφος και γλύπτης Μάκης (Ευθύμιος) Βαρλάμης (1942-2016) γεννήθηκε στη Βέροια, ενώ σπούδασε και έζησε στην Αυστρία.
He was an all-round artist (an architect, painter, writer, designer, teacher and sculptor). He taught architecture at the University of Applied Arts in Vienna.
Ήταν σφαιρικός καλλιτέχνης (αρχιτέκτονας, ζωγράφος, συγγραφέας, σχεδιαστής, παιδαγωγός, γλύπτης). Δίδαξε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Βιέννη.
The artist dedicated an impressive cycle of paintings to‚ his paradise, as he called it, and, by means of his images, created a journey into the mysterium, the deeper secret of the holy mountain.
Ο καλλιτέχνης αφιέρωσε έναν εντυπωσιακό κύκλο ζωγραφικών έργων στον παράδειό του, όπως το ονόμασε, και με τις εικόνες του, δημιούργησε ένα ταξίδι στο μυστήριο, το βαθύτερο μυστικό του ιερού βουνού.
The exhibition is dedicated to the profoundly mystical character of the Holy Mountain, Mount Athos.
Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον βαθύ μυστικισμό του Αγίου Όρους, του Άθω.
The exhibition takes the visitor to a journey closer to divine showcasing the 1.000 years old monasteries that are scattered across the peninsula and the lush green natural setting of Mount Athos.
Η έκθεση μεταφέρει τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι πιο κοντά στη θεία επίδειξη των μοναστηριών 1.000 χρόνων, που είναι διάσπαρτα στη χερσόνησο και στο καταπράσινο φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους.
  The work of the Greek artist includes large scale paintings, sculptures and installations.
Το έργο του Έλληνα καλλιτέχνη περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας έργα ζωγραφικής, γλυπτά και κατασκευές.
In this remarkable and memorable exhibition, artist Makis Varlamis takes visitors into a world of sacred buildings and sketes and the lives of the monks.
Σε αυτή την αξιοθαύμαστη και αξέχαστη έκθεση, ο καλλιτέχνης Μάκης Βαρλάμης μεταφέρει τους επισκέπτες σε έναν κόσμο ιερών κτιρίων, στις σκήτες και στη ζωή των μοναχών.
Gregoris Maliotis admires the fantastic paintings displayed at Ierisos Cultural Center.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζει τους υπέροχους πίνακες ζωγραφικής, που παρουσιάζονται στο Πολιτιστικό Κέντρο, της Ιερισσού.

Compositions depicting churches with the Virgin Mary or an angel and the impressive interior of Monastery of Great Lavra.
Συνθέσεις εκκλησιών με την Παναγία και τον Άγγελο και το εντυπωσιακό εσωτερικό της Μονής Μεγίστης Λαύρας.
 
As a whole, his work was based on the diachronic values of ecumenical Hellenism and the Orthodox Christian faith.
Το συνολικό έργο του στηριζόταν στις διαχρονικές αξίες του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης.
He regarded Athos as a continuation and development of the great schools of philosophy of ancient Greece and living ark of Hellenism and Orthodoxy.
Θεωρούσε το Άγιο Όρος σαν συνέχεια και εξέλιξη των μεγάλων φιλοσοφικών σχολών της ελληνικής αρχαιότητας και σαν μια ζωντανή κιβωτό του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Realistic depictions of the monasteries of Mount Athos, illuminated in such a way as to highlight the spirituality which is everywhere present on the Holy Mountain.
Ρεαλιστική απεικόνιση μονών, αλλά και με ένα φωτισμό, που αναδεικνύει την πανταχού παρούσα πνευματικότητα.
Vatopedi Monstery. The Cultural Center of Ierisos presents the retrospective exhibition of Efthymios Valsamis.
Μονή Βατοπεδίου. Το Πολιτιστικό Κέντρο της Ιερισσού παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Ευθύμιου Βαλσάμη.
Numerous paintings of monasteries, landscapes and monks – partially meticulously, partially expressively painted.
Πολυάριθμοις πίνακες μοναστηριών, τοπίων και μοναχών - μερικώς σχολαστικά, μερικώς εκφραστικά.
Typical dependencies of the monasteries, i.e. sketes, kelia and monastery harbours.
Αντιπροσωπευτικά βοηθητικά κτίσματα μονών, δηλαδή, σκήτες, κελιά και λιμανάκια.
Because of its remoteness, its unique nature, culture and spirituality, the holy mountain of Athos provides an oasis of tranquility and peacefulness in a tumultuous and bustling world.
Λόγω του απομακρυσμένου, της μοναδικής φύσης, του πολιτισμού και της πνευματικότητάς του, το ιερό βουνό του Άθω, αποτελεί μια όαση ηρεμίας και γαλήνης σε έναν ταραχώδη και θορυβώδη κόσμο.
Boat house of Zographou Monastery. 2019 Holy Mount Athos - exhibition in the cultural center of Ierisos.
Αρσανάς, Μονής Ζωγράφου. 2019 Άγιον Όρος - έκθεση στο πολιτιστικό κέντρο της Ιερισσού.
Amazing piece of art. Skete of St. Andrew.
Καταπληκτικό έργο τέχνης. Σκήτη Αγίου Ανδρέα.
The exhibition aims to show the importance and value of Mount Athos for all people, regardless of race or religion.
Η έκθεση έχει σκοπό, να δείξει την αξία και τη σημασία που έχει το Άγιον Όρος για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκευτικής πεποίθησης.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video