ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Amman Roman Ampitheater - Jordan

Ρωμαϊκό αμφιθέατρο στο Αμμάν - Ιορδανία
The most famous landmark in Amman is the Roman Theater, located in the busy downtown area. 
Το πιο διάσημο ορόσημο στο Αμμάν είναι το ρωμαϊκό θέατρο, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη περιοχή του κέντρου της πόλης.
This 6000-seat theater was built by the Romans in the 2nd century, and is still preserved.
Αυτό το θέατρο 6000 θέσεων χτίστηκε από τους Ρωμαίους τον 2ο αιώνα και διατηρείται ακόμα.
The theatre was built in the 2nd century AD during the reign of Antonius Pius (138-161 CE). The large and steeply raked structure built into the hillside, it was oriented north to keep the sun off the spectators.
Το θέατρο χτίστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντωνίου Πίου (138-161 μ.Χ.). Η μεγάλη και απότομα κτισμένη δομή στην πλαγιά του λόφου, προσανατολίστηκε προς βορρά για να κρατήσει τον ήλιο μακριά από τους θεατές.
Without doubt the most impressive surviving ancient monument in Amman is the 2rd century theatre, now restored, which once had a capacity for 6,000 spectators.
Χωρίς αμφιβολία το πιο εντυπωσιακό αρχαίο μνημείο του Αμμάν είναι το θεαματικό θέατρο του 2ου αιώνα που τώρα έχει αποκατασταθεί και το οποίο κάποτε είχε χωρητικότητα 6.000 θεατών.
It is impossible not being fascinated by the charm of this incredible ancient site.
Είναι αδύνατο να μη γοητευτείτε από τη ομορφιά αυτού του απίστευτου αρχαιολογικού χώρου.
The Greek idea of theaters and the mysterious air that surrounds them still succeed in casting a bewitching spell on you.
Η Ελληνική ιδέα των θεάτρων και ο μυστηριώδης αέρας που τα περιβάλλει, πετυχαίνει ακόμη, να γητέψει τη μαγεία για εσάς.
Gregoris Maliotis in the impressive, ancient Roman Amphitheater of Amman, from Hellenistic and Roman times up to now.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο εντυπωσιακό αρχαίο θέατρο από τους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι σήμερα.
Its exceptional acoustics, permit almost perfect intelligibility of unamplified spoken word from the proscenium or scene to all spectators, regardless of their seating.
Η εξαιρετική ακουστική του, επιτρέπει σχεδόν τέλεια σαφήνεια των προφορικών λέξεων χωρίς μικρόφωνα από τη σκηνή σε όλους τους θεατές, ανεξάρτητα από τη θέση τους.
Popi Nicolaides on the top of Sitadel Hill with the background of the ancient theater. The view, aesthetics, and acoustics of the Theatre are breathtaking.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην κορυφή, του λόφου της Ακρόπολης και στο βάθος το Θέατρο. Η θέα, η αισθητική και η ακουστική του Θεάτρου είναι εκπληκτική.
It has the typical Hellenistic structure with the three basic parts: the cavea, the orchestra and the stage-building (scene).
Έχει την τυπική Ελληνιστική δομή με τα τρία βασικά μέρη: το κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα (σκηνή).
It was divided into three horizontal sections (diazomata). Side entrances (paradoi) existed at ground level, one leading to the orchestra and the other to the stage.
Διαχωρίστηκε σε τρία οριζόντια τμήματα (διαζώματα). Πλευρικές εισόδους (πάροδοι) υπήρχαν στο επίπεδο του εδάφους, μία που οδηγούσε στην ορχήστρα και η άλλη στην σκηνή.
The highest section of seats in the theater, was known as ‘the gods’; even though far from the stage, offered a good view, while the actors can be clearly heard, owing to the steepness of the cavea.
Το υψηλότερο τμήμα των καθισμάτων σε ένα θέατρο, γνωστό ως «οι θεοί», παρόλο που απέχει πολύ από τη σκηνή, προσφέρει μια καλή θέα, ενώ οι ηθοποιοί μπορούν, να ακουστούν καθαρά, λόγω της απότομης κλίσης του κοίλου.
This magnificently restored theatre is the most obvious and impressive remnant of Roman Philadelphia, and is the highlight of Amman for most foreign visitors.
Αυτό το υπέροχα ανακαινισμένο θέατρο είναι το πιο προφανές και εντυπωσιακό απόθεμα της Ρωμαϊκής Φιλαδέλφειας και αποτελεί το επίκεντρο του Αμμάν για τους περισσότερους ξένους επισκέπτες.
It’s important to point out that spectators were intentionally separated by status, gender and nationality.
Είναι σημαντικό, να επισημανθεί, ότι οι θεατές χωρίζονταν σκόπιμα από το επίπεδο (στάτους), το φύλο και την εθνικότητα.
The theatre is now used as a venue for cultural activities including the Amman International Book Fair, the Amman Marathon prize ceremony, and musical concerts, most notably the Music Festival.
Το θέατρο χρησιμοποιείται πλέον ως χώρος για πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Αμμάν, η τελετή απονομής βραβείων του Μαραθώνα του Αμάν και οι μουσικές συναυλίες, κυρίως το μουσικό φεστιβάλ .
Phivos Nicolaides at the magnificent entrance of the amazing Roman theater; the most obvious and impressive remnant of Roman and Greek Philadelphia.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στη μαγευτική είσοδο του καταπληκτικού Ρωμαϊκού θεάτρου, που είναι το πιο προφανές και εντυπωσιακό κατάλοιπο της Ρωμαϊκής και της Ελληνικής Φιλαδέλφειας.
It was built on three sections (diazomata): the rulers, of course, sat closest to the action, the military secured the middle section, and the general public perched and squinted from the top rows.
Είχε τρία τμήματα (διαζώματα): οι άρχοντες βέβαια καθόντουσαν πιο κοντά στη σκηνή, οι στρατιωτικοί στο μεσαίο τμήμα και το ευρύ κοινό σκαρφάλωνε και κοίταζε από τις κορυφαίες σειρές.
Theatres often had religious significance, and the small shrine above the top row of seats once housed a statue of the goddess Athena (now in the Jordan Museum), who was prominent in the religious life of the city.
Τα θέατρα συχνά είχαν θρησκευτική σημασία και το μικρό ιερό πάνω από την κορυφαία σειρά καθισμάτων φιλοξένησε ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς (τώρα στο μουσείο της Ιορδανίας), που ήταν εξέχοντα στη θρησκευτική ζωή της πόλης.
The visit to the ancient theater of Amman, is an exciting spiritual long journey to the glorious past.
Η επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο του Αμμάν, συγκλονίζει και συνεπαίρνει το πνεύμα σ’ ένα μακρινό ταξίδι στο χρόνο, στη λαμπρή περίοδο του παρελθόντος.
 
Timeless and beautiful stands proudly in the wildness of the surrounding hills. A true architectural masterpiece.
Αγέρωχο και όμορφο ορθώνεται περήφανα μέσα στην αγριάδα των γύρω λόφων. Αληθινό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα.
A famous landmark in the Jordanian capital, it dates back to the Roman period when the city was known as Philadelphia.
Ένα διάσημο ορόσημο στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή περίοδο, όταν η πόλη ήταν γνωστή ως Φιλαδέλφεια.
The Odeon is a small 500-seat theatre standing right next to the large Roman Theatre in Amman, Jordan.
Το Ωδείο είναι ένα μικρό θέατρο 500 θέσεων δίπλα στο μεγάλο Ρωμαϊκό Θέατρο στο Αμάν.
Rooms behind the theater entrances now house the Jordan Museum of Popular Tradition on the one side, and the Jordan Folklore Museum on the other side.
Τα δωμάτια πίσω από τις εισόδους του θεάτρου στεγάζουν τώρα το Μουσείο Λαϊκής Παράδοσης της Ιορδανίας από τη μία πλευρά και το Λαογραφικό Μουσείο Ιορδανίας στην άλλη πλευρά.
The Museum of Popular Traditions is home to countless artifacts collected from all parts of the country, as well as a Palestinian Folk Heritage collection.
Το Μουσείο Λαϊκών Παραδόσεων φιλοξενεί αμέτρητα αντικείμενα από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και συλλογή παλαιστινιακής λαϊκής κληρονομιάς.
Folklore Museum Amman displays consist mostly of clothing and traditional costumes worn by the three different cultures, along with a large collection of cooking utensils, tools and etc.
Το Λαογραφικό Μουσείο Αμμάν εκθέτει κυρίως ρούχα και παραδοσιακά κοστούμια που φοριούνται από τους τρεις διαφορετικούς πολιτισμούς μαζί με μια μεγάλη συλλογή μαγειρικών σκευών κ.ά.
This small museum, displays of traditional costumes, jewellery and face masks, of Jordan's different ethnic groups. A separate gallery displays mosaics from Jerash and Madaba.
Αυτό το μικρό μουσείο, παρουσιάζει παραδοσιακές φορεσιές, κοσμήματα και μάσκες προσώπου διαφόρων εθνοτικών ομάδων της Ιορδανίας. Μια ξεχωριστή γκαλερί παρουσιάζει ψηφιδωτά από τον Γέρασα και τη Μάταμπα.
There are five exhibition halls in total, with each hall dedicated to a different area of interest.
Υπάρχουν συνολικά πέντε αίθουσες εκθέσεων, όπου κάθε αίθουσα είναι αφιερωμένη σε διαφορετικό αντικείμενο ενδιαφέροντος.
 Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video