ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Mount Nebo - Jordan

The Biblical Mount Nebo in Jordan   -  Το Βιβλικό όρος Νέμπο στην Ιορδανία
Mount Nebo Jordan is one of the most revered holy sites of Jordan. It is located 10 km west of the town of Madaba.
Το όρος Νέμπο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ιερά αξιοθέατα της Ιορδανίας και βρίσκεται 10 χλμ. δυτικά της πόλης Μάταμπα.

Andreas & Gianna Frantzi, Lygia Malioti & Popi Nicolaides, pose with the huge rolling stone, which stands as a monument in Mount Nebo.
Ανδρέας & Γιάννα Φραντζή, Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, ποζάρουν με την τεράστια στρογγυλή πέτρα, η οποία ορθώνεται ως μνημείο στο όρος Νέμπο.
Rising over 700 meters above the Jordan Valley, Mount Nebo offers spectacular views of the Holy Land.
Σε ύψος 700 μέτρων πάνω από την κοιλάδα του Ιορδάνη, το όρος Νέμπο προσφέρει εκπληκτική θέα στους Αγίους Τόπους.
Within the ancient area of Madaba is Mount Nebo, one of the most revered holy sites of Jordan.
Στην αρχαία περιοχή, της Μάνταμπα βρίσκεται το όρος Νέμπο, ένα από τα πιο αγαπημένα ιερά μέρη της Ιορδανίας.
Towards the end of the cobblestone, stands the 5.50-meter-high "Book of Love among the Peoples".
Το «Βιβλίο της Αγάπης μεταξύ των Λαών», ένας μονόλιθος ύψους 5,50 μέτρων, ορθώνεται στην είσοδο του κυρίως χώρου.
Lygia & Gregoris Maliotis in the stone marking the entrance to historic Mount Nebo.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην πέτρα που σηματοδοτεί την είσοδο στο ιστορικό όρος Νέμπο.
The "Book of Love among the Peoples", sculpture, was placed in 2000 at the entrance of the main site for the Christian Jubilee in 2000 after the visit of Pope John Paul II.
Το γλυπτό «Βιβλίο της Αγάπης μεταξύ των Λαών», τοποθετήθηκε το 2000 στην είσοδο του κυρίως χώρου για το χριστιανικό Ιωβηλαίο του 2000 μετά την επίσκεψη του πάπα Ιωάννη-Παύλου Β’.
Sotitis Costoudes & Kyriacos Aloneftis in the area which according to the Old Testament is associated with Moses and the Exodus of the Bible Israelites in 1300 BC.
Σωτήρης Κωστούδης & Κυριάκος Αλωνεύτης στην περιοχή όπου σύμφωνα με την Παλιαά Διαθήκη, σχετίζεται με τον Μωυσή και την Έξοδο των Ισραηλιτών της Βίβλου το 1300 π.Χ.
While there are skeptics about the exact location of where God showed Moses the Promised Land, many experts believe, based on the evidences and distances, that this IS the site where Moses once walked, stood, listened and talked to God.
Ενώ υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ακριβή τοποθεσία όπου ο Θεός έδειξε στον Μωυσή την Υποσχόμενη Γη, πολλοί ειδικοί πιστεύουν, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και των αποστάσεων, ότι αυτή είναι η περιοχή όπου κάποτε ο Μωυσής περπάτησε, στάθηκε, άκουσε και μίλησε με τον Θεό.
"God is Love" is written in Greek, Latin and Arabic on the sculpture which "symbolizes the Peace Road” that will unite the city of Mataba with the Nebo Mount Holy in front of the Land of Prophecy as a small sign of Hope, at the dawn of the new millennium".
«Ο Θεός είναι Αγάπη» είναι γραμμένο στα ελληνικά, λατινικά και αραβικά στο γλυπτό, που «συμβολίζει την οδό της Ειρήνης», που θα ενώσει την πόλη της Μάταμπα με το Ιερό του όρους Νέμπο μπροστά στη Γη της Επαγγελίας ως μικρό σημάδι Ελπίδας στο ξημέρωμα της νέας χιλιετίας».

Popi Nicolaides in the ancient region where the so-called 12 tribes of Israel were split according to the Hebrew Bible.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην πανάρχαια περιοχή όπου χωρίστηκαν οι λεγόμενες 12 φυλές του Ισραήλ σύμφωνα με την Εβραϊκή Βίβλο.
The rolling stone known as the Abu Badd was once used as the fortified door of a Byzantine monastery.
Αυτή η στρογγυλή πέτρα γνωστή ως Άμπου Μπαντ χρησιμοποιήθηκε κάποτε ως πόρτα οχύρωσης ενός βυζαντινού μοναστηριού.
Gregoris Maliotis & Phivos Nicolaides at the site which according to Biblical tradition, is connected to the memory of the place where the Prophet Moses died after having seen the Promised Land.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης & Φοίβος Νικολαΐδης στο χώρο ο οποίος σύμφωνα με τη Βιβλική παράδοση, συνδέεται με τη μνήμη του τόπου όπου ο Προφήτης Μωυσής πέθανε αφού είδε την Υποσχόμενη Γη.
The rod of Moses mentioned in the Bible and Quran as a walking stick used by Moses. According to the Book of Exodus in the Bible, it was used to produce water from a rock, was transformed into a snake and back, and was used at the parting of the Red Sea.
Η ράβδος του Μωυσή που αναφέρεται στη Βίβλο και στο Κοράνι ως ραβδί για περπάτημα, που χρησιμοποιήθηκε από τον Μωυσή. Σύμφωνα με το Βιβλίο της Εξόδου στην Αγία Γραφή, η «ράβδος» χρησιμοποιήθηκε για να βγάλει νερό από ένα βράχο, μετατράπηκε σε φίδι και τανάπαλι και χρησιμοποιήθηκε στο το χωρισμό της Ερυθράς Θάλασσας.
Gregoris Maliotis in the area which was the final destination of Moses' course from Egypt and one of the points where it is said that he was buried.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στον τόπο όπου ήταν ο τελικός προορισμός της πορείας του Μωυσή από την Αίγυπτο και ένα από τα σημεία όπου λέγεται ότι ετάφη.
It is said that at Exodus God advised Moses to place a reptile around his rod to stop the plague that had been sent to kill the rebel Israelites. So those who watched the reptile were spared death - and that later became the symbol of medicine.
Λέγεται ότι κατά την Έξοδο, ο Θεός συμβούλεψε τον Μωυσή να τοποθετήσει ένα ερπετό γύρω από τη ράβδο του, για να σταματήσει την πανώλη που σκότωνε τους επαναστάτες ισραηλίτες. Έτσι, όσοι κοίταζαν το ερπετό γλίτωναν τον θάνατο – μάλιστα αυτό έγινε αργότερα και το σύμβολο της ιατρικής.

Mount Nebo, a sacred mountain that boasts an unforgettable panorama as seen by Prophet Moses.
Το όρος Nέμπο, ένα ιερό βουνό που προσφέρει μια αξέχαστη πανοραμική θέα, όπως την είχε δει και ο Προφήτης Μωυσής.
Gregoris Maliotis under Moses rod. The reptile on the rod is also mentioned in the New Testament, as a precursor to the Resurrection of Jesus from the cross, giving life to those who were looking up at the rising figure.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης κάτω από τη ράβδο του Μωυσή. Το ερπετό στη ράβδο αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη, ως πρόδρομος της Ανάστασης του Ιησού από τον σταυρό, δίνοντας ζωή σε όσους κοίταγαν ψηλά την αναδυόμενη φιγούρα.
This is the place where it is said that Moses saw the land of Canaan. The view extends to the Jordan River Valley, while the clear sky reaches Jericho, the Dead Sea and Jerusalem.
Αυτό είναι το μέρος όπου λέγεται ότι ο Μωυσής είδε τη Γη Χαναάν. Η θέα απλώνεται στην Κοιλάδα του Ιορδάνη Ποταμού, ενώ με καθαρό ουρανό το βλέμμα φτάνει στην Ιεριχώ, τη Νεκρά Θάλασσα και την Ιερουσαλήμ.
The Bible states that the Israelites lived in Egypt for 430 years, and they spend another 40 or so years wandering in the desert of Shur (the Sinai, according to tradition), before they arrived in Mount Nebo.
Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι οι Ισραηλίτες έζησαν στην Αίγυπτο για 430 χρόνια και πέρασαν άλλα 40 περίπου χρόνια περιπλάνησης στην έρημο του Σούρ (του Σινά, σύμφωνα με την παράδοση) πριν φτάσουν στο όρος Νέμπο.

Anyone visiting Mount Nebo Jordan today will see the exact same views prophet Moses saw when he was first shown the holy Land.
Όποιος επισκέπτεται το Όρος Νέμπο στην Ιορδανία σήμερα, θα δει ακριβώς την ίδια θέα που είδε ο Μωυσής, όταν είδε για πρώτη φορά την Άγια Γη. 
Phivos Nicolaides in Nebo and the cross with the serpent that symbolizes the serpent Moses took in the desert and the cross that Jesus crucified.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στο Νέμπο και το σταυρό με το ερπετό, που συμβολίζει το ερπετό που πήρε ο Μωυσής στην έρημο και τον σταυρό που σταυρώθηκε ο Ιησούς.
Guided by the Old and New Testaments to Mataba, and Mount Nebo, where sacredness and faith exert an unmatched charm on the traveler.
Με οδηγούς την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη στη Μάταμπα και στο όρος Νέμπο όπου η ιερότητα και η πίστη ασκούν στον περιηγητή ακαταμάχητη γοητεία.
These hills and mountains, though dried up and barren, are living witnesses of the stories of the Biblical Times.
Αυτοί οι λόφοι και τα βουνά, αν και αποξηραμένα και άγονα, είναι μάρτυρες των ιστοριών των Βιβλικών Χρόνων.
You can admire the dazzling view across the Jordan Valley and the Dead Sea, to the rooftops of Jerusalem and Bethlehem.
Μπορείτε, να θαυμάσετε την εκπληκτική θέα στην κοιλάδα του Ιορδάνη και τη Νεκρά Θάλασσα, στις στέγες της Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ. 
The giant cross in a style of a serpent. 

Ο γιγαντιαίος σταυρός σε σχήμα φιδιού.
Here is a cave where Moses struck a rock and water came out. Until today, the spring is still producing water.
Εδώ είναι μια σπηλιά όπου ο Μωυσής χτύπησε ένα βράχο και βγήκε νερό. Μέχρι σήμερα, η πηγή εξακολουθεί να βγάζει νερό.
Popi & Phivos Nicolaides in Mount Nepo. On a clear day, visitors can see the Dead Sea, Bethlehem and even Jerusalem from the top of Mount Nebo.
Πόπη & Φοίβος Νικολαδης στο όρος Νέμπο. Σε μια καθαρή μέρα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν τη Νεκρά Θάλασσα, τη Βηθλεέμ και ακόμη και την Ιερουσαλήμ από την κορυφή του Όρους Nέμπο.
Among the most sacred areas of the Bible and a pilgrimage to the early Christians, the church on Mount Nebo was built in the 4th century to mark the burial site of Moses.

Από τις ιερότερες περιοχές της Βίβλου και προσκύνημα για τους πρώτους Χριστιανούς, η εκκλησία στο όρος Νέμπο χτίστηκε τον 4ο αιώνα για να σηματοδοτήσει το σημείο ταφής του Μωυσή.
The small Byzantine church was built here by early Christians, which has been expanded into a vast complex. 
H μικρή βυζαντινή εκκλησία χτίστηκε εδώ από τους πρώτους χριστιανούς, η οποία έχει επεκταθεί σε ένα τεράστιο συγκρότημα.
Today, Mount Nebo is an active Franciscan monastery, the headquarters of the Franciscan Archaeological Institute, and a popular stop for pilgrims and tourists alike.
Σήμερα, το Όρος Νέμπο είναι ένα ενεργό μοναστήρι φραγκισκανών, το αρχηγείο του Φραγκισκανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και μια δημοφιλής στάση για τους προσκυνητές και τους τουρίστες.
Just inside the entrance to the left is the excavated Old Baptistery, which has one of the most interesting ancient mosaics in Jordan .
Μέσα στο κτίριο ακριβώς προς τα αριστερά είναι το ανασκαφθέν Παλιό Βαπτιστήριο, το οποίο έχει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αρχαία ψηφιδωτά στην Ιορδανία.
The Diakonikon-Baptistery mosaic with its hunting and pastoral scenes of colourful almost intact tesserae is one of the most remarkable Byzantine mosaics in Jordan.
Το Διακονικόν- Βαπτιστήριο με τις κυνηγετικές και ποιμενικές σκηνές των πολύχρωμων σχεδόν άθικτων ψηφίδων είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα βυζαντινά μωσαϊκά στην Ιορδανία.
It was discovered in 1976 in the northern hall of the Moses Basilica, below a simple mosaic floor.
Ανακαλύφθηκε το 1976 στη βόρεια αίθουσα της Βασιλικής του Μωυσή, κάτω από ένα απλό ψηφιδωτό δάπεδο.
Mosaic masterpieces, Madaba’s extensive Archaeological Park and Museum. 
Τα αριστουργηματικά ψηφιδωτά εκτίθενται στο εκτεταμένο συγκρότημα και Μουσείο.
  Discovering ancient pieces of art and the magnificent mosaics on Biblical Mount Nebo.
Ανακαλύπτοντας αρχαία έργα τέχνης και τα υπέροχα ψηφιδωτά στο Βιβλικό Όρος Νέμπο.
In addition to mosaics, the new museum includes various archaeological finds, such as stone tools, columns with capitals and more.
Το νέο μουσείο εκτός από ψηφιδωτά περιλαμβάνει διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως λίθινα εργαλεία, κίονες με κιονόκρανα κ.ά.
Popi Nicolaides, Lygia Malioti, Gianna Frantzi inside the old and restored church and the extension of the complex which serves as a museum.
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα Φραντζή μέσα στην παλιά και αναστηλωμένη εκκλησία και την επέκταση του συγκροτήματος, που λειτουργεί ως μουσείο.
Kyriacos Aloneftis & Phivos Nicolaides admire the magnificent mosaics. The impressive one is well preserved, with vintage, hunting scenes and many wildlife.
Κυριάκος Αλωνεύτης & Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζουν τα περίφημα ψηφιδωτά με κεντρικό το εντυπωσιακό και καλοδιατηρημένο, μωσαϊκό, με σκηνές τρύγου, κυνηγιού και πολλά άγρια ζώα.
Another wonderful and very detailed piece of gorgeous mosaic.
Ακόμη ένα υπέροχο ψηφιδωτό με λεπτομέρειες.
Most mosaics are made of small, flat, roughly square, pieces of stone or glass of different colours, and the written words or phrases are in Greek language.
Τα περισσότερα ψηφιδωτά είναι κατασκευασμένα από μικρά, επίπεδα, χοντρά τετράγωνα κομμάτια από πέτρα ή γυαλί διαφορετικών χρωμάτων και οι γραπτές λέξεις ή φράσεις είναι στην ελληνική γλώσσα.
Doros & Stella Zavalli, Sotiris Costoudes, Koulis Aloneftis (standing on the left side), Andreaw Frantzis, Nitsa Costoude, Myroula Alonefti, Giana Frantzi, Lygia Malioti (sitting) and Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides (stanting on the wright side) explore Mount Nebo.
Δώρος & Στέλλα Ζαβαλλή, Σωτήρης Κωστούδης, Κυριάκος Αλωνεύτης (όρθιοι αριστερά), Ανδρέας Φραντζής, Νίτσα Κωστούδη, Μυρούλλα Αλωνεύτη, Γιάννα Φραντζή, Λυγία Μαλιώτη και Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης (όρθιοι δεξιά) εξερευνούν το όρος Νέμπο.

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video