ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Wadi Rum, Jordan

Part ΙI'   "The Valley of the Moon" - Wadi Rum Jordan Desert
Μέρος IΙ'  «Κοιλάδα της Σελήνης» - Γουάτι Ράμα, Έρημος Ιορδανίας
Situated in Jordan, Wadi, Rum also called «Valley of the Moon» is a very spectacular desert resort,
Η Γουάιτ Ράμα γνωστή επίσης ως «Κοιλάδα της Σελήνης» είναι ένα πολύ θεαματικό θέρετρο στην έρημο, της Ιορδανίας.
Wadi Rum is very famous for its high mountains and pink sand. It’s a popular tourist attraction for those whom nature provokes them to explore it and its desert beauty.
Η Γουάιτ Ράμα είναι πολύ γνωστή για τα ψηλά βουνά και την ροζ άμμο. Είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο για όσους τους προκαλεί η φύση και η ομορφιά της ερήμου για εξερεύνηση.
Myroula & Kyriaos Aloneftis, Popi & Phivos Nicolaides, Lygia Malioti, Gianna & Andreas Frantzis, Gregoris Maliotis & Doros Zavallis at this beautiful, almost magical, part of the Jordan desert.
Μυρούλλα & Κυριάκος Αλωνεύτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα & Ανδρέας Φραντζής, Γρηγόρης Μαλιώτης και Δώρος Ζαβαλλής στο τόσο όμορφο, σχεδόν μαγικό αυτό μέρος, της ερήμου στην Ιορδανία.
Recognizing the unique natural and cultural history of Wadi Rum and the vital importance of tourism to the local economy, the government of Jordan declared Wadi Rum a protected area.
Αναγνωρίζοντας τη μοναδική φυσική και πολιτιστική ιστορία του Γουάιτ Ράμα και τη ζωτική σημασία του τουρισμού για την τοπική οικονομία, η κυβέρνηση της Ιορδανίας δήλωσε το Γουάιτ Ράμα ως προστατευόμενη περιοχή.
Virtually all the people living in and around Wadi Rum today are of Bedouin origin.
Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που ζουν σήμερα, μέσα και γύρω από το Γουάιτ Ράμα είναι Βεδουίνοι.
The real highlight of the visit is an exciting, jeep tour drive deep into the great vastness of the desert.
Το κορυφαίο της περιήγησης είναι μια συναρπαστική εκδρομή με τζιπ, που οδηγεί βαθιά στην απεραντοσύνη της ερήμου.
Stella Zavallis, Popi Nicolaides, Lygia Malioti, Gianna Frantzi, have the chance to get in touch with some Bedouins traditions and customs.
Στέλλα Ζαβαλλή, Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα Φραντζή, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποιες παραδόσεις και έθιμα των Βεδουίνων.

Gregoris Maliotis, Kyriacos Aloneftis, Andreas Frantzis, Phivos Nicolaides, are lucky enough, to get the chance to visit some local Bedouin tribes.
Γρηγορης Μαλιώτης, Κυριάκος Αλωνεύτης, Ανδρέας Φραντζής, Φοίβος Νικολαΐδης, αρκετά τυχεροί, έχουν την ευκαιρία, να επισκεφθούν τοπικές φυλές Βεδουίνων.

Modern tourist caravans. Wadi Rum is an Arabian fairy-tale waiting to be discovered!
Σύγχρονα καραβάνια από τουρίστες. Η κοιλάδα Γουάτι Ράμα είναι ένα αραβικό παραμύθι που περιμένει να το ανακαλύψετε!

Visiting Wadi Rum is a voyage through the geological evolution of Earth, and many of these topographical features are older than the Dead Sea Rift.
Η επίσκεψη στη Γουάτι Ράμα είναι ένα ταξίδι στη γεωλογική εξέλιξη της Γης και πολλά από αυτά τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά είναι παλαιότερα από τη Νεκρά Θάλασσα.
Surrounded by so much natural wonder, knowing that humans have evolved culturally here for thousands of years, is a truly special moment for Doros Zavalis.
Περιτριγυρισμένος από τόσο πολύ φυσικό θαύμα, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί πολιτιστικά εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για το Δώρο Ζαβαλλή.
People have lived in Wadi Rum for thousands of years, struggling to survive in its harsh environment.
Οι άνθρωποι ζουν στο Γουάιτ Ράμα για χιλιάδες χρόνια, αγωνίζονται να επιβιώσουν στο σκληρό περιβάλλον τους.
Traverse the desert on a traditional camel convoy and experience a unique desert adventure!
Διασχείστε την έρημο με μια παραδοσιακή συνοδεία καμήλας και βιώστε μια μοναδική περιπέτεια στην έρημο!
No wonder to see how and why Wadi Rum was used as a film setting.
Είναι εύκολο, να δούμε πώς και γιατί η κοιλάδα Γουάιτ Ράμα χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό ταινιών.
The 1962 film Lawrence of Arabia introduced the beauty of Wadi Rum to the rest of the world, attracting a steady wave of tourists and a growing number of film crews.
Η ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας», του 1962 εισήγαγε την ομορφιά του Γουάτι Ράμα στον υπόλοιπο κόσμο, προσελκύοντας ένα σταθερό κύμα τουριστών και έναν αυξανόμενο αριθμό κινηματογραφικών συνεργείων.
Lawrence makes many references to Wadi Rum in his book ‘The Seven Pillars of Wisdom’.
Ο Λόρενς κάνει πολλές αναφορές στο Γουάιτ Ράμα στο βιβλίο του «Οι επτά πυλώνες της σοφίας».
Huge rock formations, rippled sand dunes, and clear night skies create an almost fairy-tale setting across an unpopulated area.
Γεμάτο βραχώδεις σχηματισμούς, αμμόλοφους και καθαρό νυχτερινό ουρανό, δημιουργούν ένα παραμυθένιο τοπίο σε μια έρημη περιοχή.
The 2015 film The Martian was filmed here, with Wadi Rum standing in as the red planet.
Η ταινία του 2015 «Ο Αρειανός» γυρίστηκε εδώ, με το Γουάιτ Ράμα να παρουσιάζεται σαν τον κόκκινο πλανήτη.
Massive mesas pop straight up from the sea of sand, the result of primordial tectonic movement that cleaved the bedrock with almost cubic perfection before raising it high above the desert floor.
Τα τεράστια βράχια ξεπροβάλλουν κατ 'ευθείαν από τη θάλασσα της άμμου, αποτέλεσμα της αρχέγονης τεκτονικής κίνησης που διασπά το υπόστρωμα με σχεδόν κυβική τελειότητα πριν την ανυψώσει ψηλά πάνω από την επιφάνεια της ερήμου.
Once inhabited by the Nabataeans of prehistoric times, Wadi Rum allows you to get lost in large landscapes and horizon lines.
Κάποτε κατοικήθηκε από τους Ναβαταίους στους προϊστορικούς χρόνους, η Γουάτι Ράμα, προσφέρεται, για να χαθείτε σε μεγάλα τοπία και γραμμές ορίζοντα.
Numerous tourists camps, which offer tourists the special Bedouin experience in the desert and give them the chance to sleep under millions of stars or even in single tents.
Πολυάριθμα τουριστικά καταλύματα (κάμπιγκ), τα οποία προσφέρουν στους τουρίστες την ιδιαίτερη εμπειρία της Βεδουίνων στην έρημο και τους δίνουν την ευκαιρία να κοιμούνται κάτω από εκατομμύρια αστέρια ή ακόμα και σε μοναδικές σκηνές.
Visiting desert and not experiencing camel ride? Impossible!
Επίσκεψη στην έρημο χωρίς να κάνετε μια βόλτα με καμήλα; Αδύνατο!
Blowing sand and winter floods smoothed the valleys and gorges, shaping the sandstone into natural towers and curving arches.
Η άμμος που την παίρνει ο άνεμος και οι χειμερινές πλημμύρες εξομαλύνουν τις κοιλάδες και τα φαράγγια, διαμορφώνοντας τον ψαμμίτη σε φυσικούς πύργους και καμάρες.
The experience was unique, and there are several other desert camps.
Η εμπειρία ήταν μοναδική . Υπάρχουν πολλά άλλα κάμπιγκ της ερήμου.
Lygia Malioti, Popi Nicolaides, Kyriacos Aloneftis, Gianna Frantzi, Gregoris Maliotis learn how nature provides us with many ready-to-use soaps!
Η Λυγία Μαλιώτη, η Πόπη Νικολαΐδου, ο Κυριάκος Αλωνεύτης, η Γιάννα Φραντζή, ο Γρηγόρης Μαλιώτης μαθαίνουν πώς η φύση, μας παρέχει πολλά έτοιμα για χρήση σαπούνια!
“Making natural soap with desert plants”. An interesting insight on the vegetation of Wadi Rum desert.
Φτιάχνοντας φυσικό σαπούνι από τα φυτά της Ερήμου. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα για τη βλάστηση της ερήμου στο Γουάτ Ράμα.
Excited of new experiences and knowledge, Lygia Malioti washes her hands with the desert natural handmade “soap”.
Ενθουσιασμένη από τις νέες εμπειρίες και τη γνώση, η Λυγία Μαλιώτη πλένει τα χέρια της με το φυσικό χειροποίητο «σαπούνι» της ερήμου.
The petroglyphs, representing human and animal figures, are engraved on boulders, stones, and cliff faces.
Τα πετρογλυφικά, που αντιπροσωπεύουν ανθρώπινες και ζωικές μορφές, είναι χαραγμένα σε ογκόλιθους, πέτρες και πρόσωπα σε βράχους.
Stone Age petroglyphs and a continuing nomadic presence offer a rare window into humanity’s earliest beginnings.
Τα πετρογλυφικά της Λίθινης Εποχής και η συνεχιζόμενη νομαδική παρουσία, προσφέρουν ένα σπάνιο παράθυρο στις πρώιμες αρχές της ανθρωπότητας.
Beduin man explains to Lygia Malioti, Sotiris Kostoudes, Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, that over 20,000 petroglyphs and 20,000 inscriptions have been documented inside Wadi Rum, tracing human existence back some 12,000 years in this spot.
Ένας Βεδουίνος εξηγεί στη Λυγία Μαλιώτη, Σωτήρη Κωστούδη, Γρηγόρη Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, ότι, πάνω από 20.000 πετρογλυφικά και 20.000 επιγραφές έχουν τεκμηριωθεί μέσα στο Γουάιτ Ράμα, εντοπίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη πριν 12.000 περίπου χρόνια αυτό το σημείο.
Exploring Wadi Rum, archaeologists discovered ancient inscriptions dating back 12,000 years.
Εξερευνώντας τη Γουάιτ Ράμα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαίες επιγραφές ηλικίας 12.000 χρόνων.
When most people think of a desert they think of a harsh, hot and very dry area without vegetation. A landscape filled with nothing but giant sand dunes. But in fact, only a small part of all deserts on earth is like that.
Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται μια έρημο, τη φαντάζονται μια σκληρή, ζεστή και πολύ ξηρή περιοχή χωρίς βλάστηση. Ένα τοπίο γεμάτο από τίποτε άλλο παρά γιγάντιους αμμόλοφους. Αλλά στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος όλων των ερήμων στη γη είναι έτσι.
The rock art, inscriptions and water catchment systems document the settlements of successive communities.
Τα καλλιτεχνήματα στους βράχους, οι επιγραφές και τα συστήματα υδροληψίας τεκμηριώνουν τους οικισμούς διαδοχικών κοινοτήτων.
Lygia & Gregoris Maliotis in Wadi Rum which is recognized as an archaeological site and constitutes a Special Regulation Area.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο Γουάιτ Ράμα που αναγνωρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος και αποτελεί περιοχή ειδικού χαρακτήα.
A great experience for Lygia Malioti, Popi Nicolaides, Gianna Frantzi of being here in Jordan desert.
Μια μεγάλη εμπειρία για τη Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδη, Γιάννα Φραντζή, το να είναι εδώ στην έρημο της Ιορδανίας.
Harder, older granite forms the substrate of Wadi Rum and is visible among the base strata of the higher mountains.
Ο σκληρότερος, παλαιότερος γρανίτης αποτελεί το υπόστρωμα της Γουάιτ Ράμα και είναι ορατός ανάμεσα στα βασικά στρώματα των υψηλότερων βουνών.
Many tourists to Wadi Rum come here to get even closer to nature by riding a horse or a camel through the desert.
Πολλοί τουρίστες στh Γουάιτ Ράμα έρχονται εδώ για να είναι ακόμα πιο κοντά στη φύση κάνοντας ιππασία ή με καμήλα στην έρημο.
Amazing experience in the desert! Camel ride was a unique experience, same as night in the desert Lygia Malioti, Popi Nicolaides, Gregoris Maliotis.
Καταπληκτική εμπειρία στην έρημο! Η βόλτα με καμήλες ήταν μια μοναδική εμπειρία, ίδια με τη νύχτα στην έρημο για τη Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, Γρηγόρη Μαλιώτη.
The opportunity to take a tour on one of these “Ships of the Desert” will give you a unique view of the vistas of the Desert. Take you to a whole new world of adventure, full of excitement and thrill.
Η ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα σε ένα από αυτά τα «Πλοία της Ερήμου», θα σας δώσει μια μοναδική θέα στη θέα της Ερήμου. Περνάτε σε έναν εντελώς νέο κόσμο περιπέτειας, γεμάτο ενθουσιασμό και συγκίνηση.
When the sun goes down the stars come out and desert gets more oriental. The dramatic landscape inspired Stella Zavallis to take this beautiful photo of Lygia Malioti in Wide Rum.
Όταν ο ήλιος πέσει κάτω, 
βγαίνουν τα αστέρια και η έρημος τότε γίνεται ακόμη πιο ανατολίτικη. Το δραματικό τοπίο ενέπνευσε τη Στέλλα Ζαβαλλή, να τραβήξει αυτή την όμορφη φωτογραφία, της Λυγίαςς Μαλιώτη στο Γουάιτ Ράμα.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video