ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Άμεσα η προκήρυξη για Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ


Τις αμέσως επόμενες ημέρες, και εντός του Δεκεμβρίου 2015, αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», η οποία αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό Δημόσιας δαπάνης €50.000.000, εκ των οποίων τα €20.000.000 αφορούν τον πρώτο κύκλο . 
Σύμφωνα με ενημέρωση της LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Επιλέξιμες Επιχειρήσεις θεωρούνται όλες οι υφιστάμενες, με ίδρυση έως 31.12.2013, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΟΕ , ΕΠΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομική), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν απασχολήσει κατά μέσο όρο μια ετήσια μονάδα εργασίας (1 ΕΜΕ) την τελευταία τριετία. 
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάσχεση ενίσχυσης.
Προϋπολογισμός έργων - Ενισχυόμενο κόστος
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €15.000 έως €150.000.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες και φτάνει το 50%.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.
Επιλέξιμες Δαπάνες Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
 ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
 οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
 η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
 οι αμοιβές τρίτων (σύμβουλοι, μηχανικοί, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο. Τονίζεται ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Λοιπά στοιχεία
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι ισχύει ο Κανόνας De Minimis περί κοινοτικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον οποίον το συνολικό ποσό ενίσχυσης που έλαβε μια επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Ταυτόχρονα με την παραπάνω δράση, θα προκηρυχθούν τρείς επιπλέον δράσεις οι οποίες αφορούν :
1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στους τομείς της Αγροδιατροφής και της Βιομηχανίας τροφίμων ,της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), της Ενέργειας , της Υγείας , του Περιβάλλοντος ,των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και τέλος των Υλικών και Κατασκευών . Το έργο χρηματοδοτείται με 130.000.000 € και στον πρώτο κύκλο αναλογούν 52.000.000 €. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι μεταξύ 15.000 € - 200.000 € , ενώ η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
2. Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσηςείναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είτε είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης είτε ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι τομείς δραστηριότητας είναι ίδιοι με τους παραπάνω , το έργο χρηματοδοτείται με 120.000.000 €, και στον πρώτο κύκλο αναλογούν 48.000.000 €, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 60.000€ και η επιδότηση 100%.
3. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και οι οποίοι είτε είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης είτε είναι φυσικά πρόσωπα,ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το έργο χρηματοδοτείται με 50.000.000 € και στον πρώτο κύκλο αναλογούν 17.500.000 €. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι μεταξύ 5.000€ έως 25.000 € , ενώ η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 100% .
Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω τέσσερεις δράσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της LEVER A.E.www.lever.gr
Η LEVER A.E. ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την παροχή και υλο- ποίηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Αύξησης της Αποτελεσματικότητας στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα. Αποτελεί μέλος του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, που με τις ίδιες αρχές, αξίες και στόχους πραγματοποίησε σταδιακά και σε βάθος 25ετίας καθετοποίηση των υπηρεσιών που παρείχε, λειτουργώντας με τη λογική «One Stop Shop Solutions» και παρέ- χοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, κατέχοντας ηγετική θέση στο χώρο.
Με εφόδια την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, τη συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση, τις επενδύσεις σε υπο- δομές και σύγχρονη τεχνολογία και με απόλυτη προσήλωση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών της, αποτελεί τον πλέον πολύτιμο συνεργάτη κάθε επιχείρησης.
O όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διατηρεί ιδιόκτητα γραφεία και συνεργάτες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Οι επαγγελματίες του τουρισμού μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εταιρίας LEVER του ομίλου www.lever.gr και να ενημερωθούν αναλυτικότερα για τις δραστηριότητες και τα έργα της.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video