ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Reykiavik - Iceland

Reykiavikcapital city Iceland - Ρέικιαβιτ, πρωτεύουσα της Ισλανδίας
Part III' - Μέρος ΙII'
All year round, this northernmost capital city in the world is always vibrant, thanks to the burst of colors of its cityscape. Somehow it is a reflection of the admirable disposition of the Icelandic people.
Όλο το χρόνο, αυτή η βορειότερη πρωτεύουσα, του κόσμου είναι πάντα ζωντανή, χάρη στην έκρηξη των χρωμάτων της πόλης. Αντανακλά κάπως την αξιοθαύμαστη διάθεση του ισλανδικού λαού.

Lygia Maliotis and Popi Nicolaides posing with a Viking warrior, for the picture of the day!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου ποζάρουν με ένα Βίκινγκ πολεμιστή, για τη φωτογραφία της ημέρας!Iceland maybe gloomy in the winter but its capital Reykjavik doesn’t succumb to the mood of the weather and season!
Η Ισλανδία μπορεί, να είναι ζοφερή το χειμώνα, αλλά η πρωτεύουσα Ρέικιαβικ δεν υποκύπτει στη διάθεση του καιρού και της εποχής!

The representation of Iceland’s first settler on the top of Arnarholl – a small hill near the harbour – by one of Iceland’s foremost sculptors, Einar Jónsson (1874 – 1954) has a mythical power to it.
Η απεικόνιση του πρώτου έποικου, της Ισλανδίας στην κορυφή ενός μικρού λόφου κοντά στο λιμάνι - από έναν από τους πρώτους γλύπτες της Ισλανδίας, έχει μια μυθική διάσταση.

The statue depicts Danish king Christian IX handing over Iceland’s first constitution in 1874. The statue is located in front of the Prime Minister’s office.
Το άγαλμα απεικονίζει τον Δανό βασιλιά Κρίστιαν ΙΧ να παραδίδει το πρώτο σύνταγμα της Ισλανδίας το 1874. Το άγαλμα βρίσκεται μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Reykjavik means «steamy bay» in Icelandic. It received this moniker as a result of the geothermal steam witnessed by the country's first settler.
Το Ρέικιαβικ σημαίνει «κόλπος των ατμών» στην ισλανδική. Πήρε το όνομα αυτό ως αποτέλεσμα του γεωθερμικού ατμού που είδαν οι πρώτοι έποικοι της χώρας.
Iceland's defense consists of the Icelandic Coast Guard, which patrols Icelandic waters and airspace, and other services such as the National Commissioner's National Security and Special Forces Units. Iceland is however the only NATO member which maintains no standing army.
Η άμυνα της Ισλανδίας αποτελείται από την ισλανδική ακτοφυλακή, η οποία περιπολεί τη θάλασσα και τον εναέριο χώρο της Ισλανδίας και άλλες υπηρεσίες όπως οι μονάδες Εθνικής Ασφάλειας και Ειδικών Δυνάμεων. Ωστόσο, η Ισλανδία είναι το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν διατηρεί μόνιμο στρατό.
Reykjavik in Icelandic means «steamy bay». It received this moniker as a result of the geothermal steam witnessed by the country's first settlers. 
Το Ρέικιαβικ στην ισλανδική, σημαίνει «ο κόλπος των ατμών». Πήρε το όνομα αυτό ως αποτέλεσμα του γεωθερμικού ατμού που είδαν οι πρώτοι έποικοι της χώρας.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides realize that the area makes for a pleasant stroll, as do any of the city’s many historic trails.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου συνειδητοποιούν ότι η περιοχή είναι καλή για μια ευχάριστη βόλτα, όπως συμβαίνει σε πολλά ιστορικά μονοπάτια της πόλης.


Enjoy Reykjavik City Sightseeing. With Reykjavik Hop on Hop off tours.
Απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα της πόλης με την περιήγηση του Hop on Hop off.

Towering over the center of Reykjavík is Hallgrímskirkja church, visible from almost every angle of the city and therefore making it very easy to find.
Πάνω από το κέντρο του Ρέικιαβικ βρίσκεται η εκκλησία Hallgrímskirkja, ορατή σχεδόν 
από κάθε γωνία της πόλης και επομένως καθιστά εύκολο τον εντοπισμό της.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides, choosing to go on a walking tour to explore this colourful and quirky city culture.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, επιλέγουν την περιήγηση με τα πόδια για εξερεύνηση αυτής της πολύχρωμης και ιδιόμορφης κουλτούρα, της πόλης.

The sculpture of a Water Carrier is to represent the people carrying water through the city in the early century, it is meant to interpret the hardship of the public. The statue was sculpted by one of Iceland’s greatest artist of the 20th century.
Το γλυπτό «μεταφορέας νερού» αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που μεταφέρουν νερό μέσα στην πόλη στις αρχές του αιώνα και ερμηνεύει τις δυσκολίες του απλού κόσμου. Σχεδιάστηκε από έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Ισλανδίας του 20ου αιώνα.

The sculpture is located at the busy corner of Bankastræti and Lækjargata, seen by thousands each day, perhaps to honour what was once an invisible class.
Το γλυπτό «μεταφορέας νερού» βρίσκεται στην πολυσύχναστη γωνιά των οδών Bankastræti και Lækjargata, όπου το βλέπουν 
καθημερινά χιλιάδες περαστικών, για να τιμήσουν ίσως αυτούς, που κάποτε ήταν μια αμελητέα τάξη ανθρώπων.Its nightlife and cultural activities have earned an exciting reputation. 
Η νυχτερινή ζωή και οι πολιτιστικές του δραστηριότητες έχουν κερδίσει μια συναρπαστική φήμη.
A sense of fashion is central to the charm of the city, and the creative products that consistently originate from Reykjavik ensure that it remains at the cutting edge of art, culture and style.
Μια αίσθηση μόδας είναι κεντρική στη γοητεία της πόλης και τα δημιουργικά προϊόντα που προέρχονται από το Ρέικιαβικ εξασφαλίζουν ότι παραμένει στην αιχμή της τέχνης, του πολιτισμού και του στυλ.

Exploring the city on foot is a delightful experience with much to see, including everything from old style wood-framed houses, clad in colourful corrugated-iron, mixed with a creative collection of postmodern architecture. 
Η εξερεύνηση της πόλης με τα πόδια είναι μια απολαυστική εμπειρία με πολλά να δείτε, συμπεριλαμβανομένων όλων από παλιά στυλ ξύλινα σπίτια πλαισιωμένα σε πολύχρωμο κυματοειδές σίδερο, σε συνδυασμό με μια δημιουργική συλλογή μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής.
The market - the right place to be for Popi Nicolaides!
Η αγορά - το κατάλληλο μέρος για την Πόπη Νικολαΐδου!
This country has the longest work week in all of Europe - the country is dedicated to productivity.
Αυτή η χώρα έχει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εργασία σε όλη την Ευρώπη - η χώρα είναι αφιερωμένη στην παραγωγικότητα.

The Adventure Capital of Iceland is never forgotten says Gregoris Maliotis. 
Η πρωτεύουσα της περιπέτειας της, Ισλανδίας, ποτέ δεν ξεχνιέται, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης.

Colourful beauties of the city!  -   Πολύχρωμες ομορφιές της πόλης!

Reykjavík presents a wealth of sights and activities that appeal to culture, nature and nightlife enthusiasts alike.
Το Ρέικιαβικ παρουσιάζει πληθώρα αξιοθέατων και δραστηριοτήτων που προσελκύουν τον πολιτισμό, τους φυσιολάτρες και αυτούς που αγαπούν τη νυχτερινή ζωή.

Exploration of the old neighbourhood to find shops and gourmet restaurants amongst old fishing shacks.
Εξερεύνηση της παλιάς γειτονιάς για καταστήματα και γκουρμέ εστιατόρια ανάμεσα σε παλιά ψαροκάικα.

For eleven centuries Old Harbor Reykjavik has provided Iceland with a fragile sea link to the rest of the world and, fishing was crucial to survival.
Για έντεκα αιώνες το Παλιό Λιμάνι του Ρέικιαβικ πρόσφερε στην Ισλανδία έναν εύθραυστο θαλάσσιο κρίκο με τον υπόλοιπο κόσμο και η αλιεία ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση.

Exploring Reykjavik’s Old Harbor which offered an immediate glimpse of the island’s nautical past.
Εξερεύνηση του Παλιού Λιμανιού, του Ρέικιαβικ, το οποίο προσφέρει άμεση αναδρομή στο ναυτικό παρελθόν του νησιού.

Explore the Old Harbour quay. The collection of antique whaling boats and sailboats is as colourful as the Reykjavík streets.
Εξερευνήστε την αποβάθρα του παλιού λιμανιού. Η συλλογή των παλαιών φαλαινοθηρικών και ιστιοφόρων είναι τόσο πολύχρωμη όσο οι δρόμοι του Ρέικιαβικ.
Reykjavík Art Museum (and Sculpture Museum) is located in three unique buildings across the city and holds some of the most distinguished works in Iceland´s artistic landscape.
Το Μουσείο Τέχνης Ρέικιαβικ (και Μουσείο Γλυπτικής) βρίσκεται σε τρία μοναδικά κτήρια σε όλη την πόλη και διαθέτει μερικά από τα πιο διακεκριμένα έργα στο καλλιτεχνικό τοπίο της Ισλανδίας.

The museum is Iceland´s largest network of art museums and displays both modern and contemporary art, paintings, sculptures and works in different media by established local and international artists.
Το μουσείο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο μουσείων τέχνης, της Ισλανδίας και παρουσιάζει σύγχρονη τέχνη, έργα ζωγραφικής, γλυπτά και έργα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης από ντόπιους και διεθνείς καλλιτέχνες.


Bronze statue 'Looking Seawards' on the shore of the Old Harbour in Reykjavik.
Το χάλκινο άγαλμα «Κοιτάζοντας προς τη θάλασσα» στην όχθη του παλιού λιμανιού στο Ρέικιαβικ.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti strolling at the old harbour, which is the hub of tourism in Reykjavík.
Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη βολτάρουν στο παλιό λιμάνι, που είναι το κέντρο, του τουρισμού στο Ρέικιαβικ.


Lygia Malioti reading carefully the rich story behind the old harbour.
Η Λυγία Μαλιώτη διαβάζει προσεχτικά την πλούσια ιστορία του παλιού λιμανιού.
Marine railways and hauled-out modern behemoths sat next to old stone dry docks with fishing vessels from a bygone era.
Οι θαλάσσιοι σιδηρόδρομοι και οι σύγχρονοι μεγαλοπρεπείς κάθισαν δίπλα σε παλιές λιθόστρωτες αποβάθρες με αλιευτικά σκάφη από μια περασμένη εποχή.

The lively atmosphere generated by the activity in Reykjavík’s old harbour area is a new major attraction.
Η ζωντανή ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τη δραστηριότητα του παλιού λιμανιού του Ρέικιαβικ είναι ένα νέο μεγάλο αξιοθέατο
.
Nice restaurants, cafes, museums, exhibitions and tours. 
Ωραία εστιατόρια, καφετέριες, μουσεία, εκθέσεις και εκδρομές.
Worth walking to behind the maritime museum area as there are some quirky cafes which are popular with locals.
Αξίζει να περπατήσετε πίσω από την περιοχή του ναυτικού μουσείου καθώς υπάρχουν κάποιες ιδιόμορφες καφετέριες που είναι δημοφιλείς με τους ντόπιους.

Popi Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis, experiencing a wonderful lifestyle in Reykiavik.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ζώντας υπέροχες εμπειρίες, του λάιφ στάιλ στο Ρέικιαβικ.

Reykjavík is a city of pleasant surprises. You can try discovering its hidden treasures on your own.
Το Ρέικιαβικ είναι μια πόλη με ευχάριστες εκπλήξεις. Μπορείτε να δοκιμάσετε να ανακαλύψετε μόνοι σας τους κρυμμένους θησαυρούς.


Reykjavik is one of the liveliest, safest, most sophisticated and modern cities there is. 
Το Ρέικιαβικ είναι μια από τις πιο ζωντανές, ασφαλέστερες, πιο εξελιγμένες και σύγχρονες πόλεις. 


An amazing combination of gorgeous landscape, architecture, and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικής και όμορφου κόσμου.

The feeling of security is bolstered by Icelanders’ tendency to look out for one another, a tradition that dates back to times when close collaboration was essential to make it through the long, brutal winters.
Το αίσθημα της ασφάλειας ενισχύεται από την τάση των Ισλανδών να νοιάζονται ο ένας τον άλλο, μια παράδοση που χρονολογείται από την εποχή που η στενή συνεργασία ήταν απαραίτητη, για να επιβιώσουν μέσα από τους μακρινούς, βίαιους χειμώνες.

Most of the people are of Norwegian descent, with some admixture of Celtic blood from those who came from Ireland and the Scottish islands from the time of settlement.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι νορβηγικής καταγωγής, με κάποια ανάμιξη κελτικού αίματος από εκείνους που ήρθαν από την Ιρλανδία και τα νησιά της Σκωτίας από την εποχή του διακανονισμού.


What a great place to do people photography.
Τι εξαιρετικό μέρος για φωτογράφηση του κόσμου.

The warmth of Icelanders is disarming.
Η ζεστασιά των Ισλανδών είναι αφοπλιστική.

A magnificent city to visit… A great experience to explore it…
Μια υπέροχη πόλη… Μια μεγάλη εμπειρία η εξερεύνηση της…

Arts, culture, fine dining and breathtaking natural scenery - that's what Reykiavik’s all about.
Τέχνες, κουλτούρα, καλό φαγητό και εξαιρετικό φυσικό τοπίο - αυτά είναι το Ρέικιαβι.

The joy of shopping in the big streets. There are shops selling clothes, shoes, accessories, jewelry, almost everything.
Η χαρά των αγορών στους μεγάλους δρόμους της πόλης. Υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κοσμήματα, σχεδόν τα πάντα.
From a vibrant art and music scene to a treasure trove of world renowned cultural and historical attractions, Reykjavík boasts endless opportunities for fun and adventure.
Από μια ζωντανή τέχνη και μουσική σκηνή σε έναν θησαυρό από παγκοσμίου φήμης πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα, το Ρέικιαβικ διαθέτει ατελείωτες ευκαιρίες για διασκέδαση και περιπέτεια.

The city of Reykiavik stands for aesthetics, beautiful style and elegance.
Η πόλη ξεχωρίζει για την αισθητική, το όμορφο στυλ και την κομψότητα.

It is worth mentioning the 2010 referendum where citizens, by 93%, rejected the government bill to repay foreign creditors and drafted by themselves - through social networks and with the utmost transparency - the new constitution of the country given for ratification in parliament .
Αξιομνημόνευτο είναι το δημοψήφισμα του 2010 όπου οι πολίτες κατά 93% απέρριψαν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την αποπληρωμή των ξένων πιστωτών και συνέταξαν από μόνοι τους-μέσω κοινωνικών δικτύων και με τη μέγιστη διαφάνεια- το νέο σύνταγμα της χώρας, που δόθηκε προς επικύρωση στο κοινοβούλιο.

The Old Harbour is one of the best places to eat in town, featuring fresh seafood and fun contemporary options.
Το Παλιό Λιμάνι είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για φαγητό στην πόλη, με φρέσκα θαλασσινά και διασκεδαστικές σύγχρονες επιλογές.

For fish, one way is the tavern in the harbour. You’ll find an abundance of delicious salt-water fish and seafood on the menu in any of Iceland’s excellent fish restaurants. Trying unusual traditional dishes!
Για ψαρικά, μονόδρομος είναι τα εστιατόρια στο λιμάνι. Θα βρείτε μια πληθώρα νόστιμων ψαριών και θαλασσινά στο μενού σε οποιοδήποτε από τα εξαιρετικά εστιατόρια ψαριών της Ισλανδίας. Δοκιμάζοντας ασυνήθιστα παραδοσιακά πιάτα!


Really too far... in another beautiful world fro Popi Nicolaides and Lygia Malioti!
Πραγματικά πολύ μακριά... σε ένα άλλο όμορφο κόσμο για την Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video