ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

London City - Great Britain

The cosmopolitan city of London - Η κοσμοπολίτικη πόλη του Λονδίνου
Part V' - Μέρος V'
London is a diverse and exciting city with some of the world's best sights, attractions and activities.
Το Λονδίνο είναι μια συναρπαστική πόλη με ποικιλομορφία και μερικά από τα καλύτερα αξιοθέατα και εκδηλώσεις στον κόσμο.

The beauty is breathtaking and can be seen everywhere... Beauties and architecture everywhere.
Η ομορφιά είναι απίθανη και βρίσκεται παντού... Ομορφιές και αρχιτεκτονική χάρη παντού.


London has been called a ‘world in one city’ and that’s not without reason.
Το Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί ως ένας «κόσμος σε μία πόλη» και αυτό δεν είναι χωρίς λόγο.
Between yesterday and today London lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, το Λονδίνο ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Rich culture, history and tradition. Some corners of the city are the same as such historical sites.
Πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, ιστορία και παράδοση. Μερικές γωνιές της πόλης είναι η ίδια η ιστορία.

This isn’t to say London’s identity is entirely made up of globe-spanning components; it still has uniqueness.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ταυτότητα του Λονδίνου αποτελείται εξ' ολοκλήρου από συνιστώσες του πλανήτη. Εξακολουθεί να έχει τη μοναδικότητα του!

The historic sites are many through the long tradition of England. It is considered by many people as a 'living museum'.
Οι ιστορικοί χώροι είναι πολλοί μέσα από τη μακρά παράδοση της Αγγλίας. Θεωρείται από πολλούς ως ένα «ζωντανό μουσείο».

Marshal Ferdinand Jean Marie Foch: (1851 – 1929) was a French general who served as the Supreme Allied Commander during the First World War.
Ο στρατάρχης Ferdinand Jean Marie Foch: (1851 - 1929) Γάλλος στρατηγός, που υπηρέτησε ως ανώτατος συμμαχικός διοικητής κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Gregoris Maliotis interested in Foch's statue, who was Chief in 1918 and successfully coordinated the French, British, American, and Italian efforts into a coherent whole.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο άγαλμα του Φος, ο οποίος ήταν διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων το 1918 και συντόνισε με επιτυχία τις γαλλικές, βρετανικές, αμερικανικές και ιταλικές προσπάθειες σε ένα συνεκτικό σύνολο.

The combination of sophistication, tradition and modernity combines perfectly with all the levels and expressions of this cosmopolitan city.
Ο συνδυασμός κοσμικότητας, παράδοσης και μοντέρνου συνδυάζεται άψογα σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της κοσμοπολίτικης αυτής πόλης.

Vendors and markets can be found everywhere, many shop and display windows are decorated and the streets become bustling with locals and tourists alike.
Οι πωλητές και οι αγορές μπορούν να βρεθούν παντού, πολλά κατάστημα και οι βιτρίνες είναι διακοσμημένα και οι δρόμοι σφύζουν από τουρίστες και ντόπιους.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, knowing that London is one of the best shopping destinations in the World, are ready for shopping!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, γνωρίζοντας ότι το Λονδίνο είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς αγορών στον κόσμο, ξεχύθηκαν στα καταστήματα για ψώνια!

With its heady mix of unrivalled shopping, fascinating history, captivating architecture, mouth-watering cuisine and unbeatable deals there's nowhere better than London's Oxford Street.
Με τον πλούσιο συνδυασμό των ασυναγώνιστων αγορών, της συναρπαστικής ιστορίας, της μαγευτικής αρχιτεκτονικής, της γευστικής κουζίνας και των ασυναγώνιστων προσφορών, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την Όξφορντ στριτ του Λονδίνου.

Oxford Street in London is one of the best shopping streets in the World. With over 300 shops, it is Europe's busiest shopping street.
Η Όξφορντ στριτ στο Λονδίνο είναι ένας από τους καλύτερους εμπορικούς δρόμους στον κόσμο. Με περισσότερα από 300 καταστήματα, είναι ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος της Ευρώπης.

Oxford Street remains in high demand as a retail location, with several chains hosting their flagship stores on the street, and has a number of listed buildings.
Η Όξφορντ στριτ παραμένει σε μεγάλη ζήτηση ως τοποθεσία λιανικής πώλησης, με πολλές αλυσίδες που φιλοξενούν τα καταστήματα ναυαρχίδων τους στο δρόμο και διαθέτει σειρά διατηρητέων κτιρίων.

Selfridges' original flagship store on Oxford Street is where shopping is about entertainment, inspiration and, above all, fun with innovative windows.
Το αυθεντικό κατάστημα Flagship της Selfridges στην Όξφορντ στριτ είναι εκεί όπου τα ψώνια αφορούν την ψυχαγωγία, την έμπνευση και, πάνω από όλα, τη διασκέδαση με πρωτοποριακές βιτρίνες
.
Oxford Street has an array of high street, boutique and luxury brands – a place where you will find anything you're looking for.
Η Όξφορντ στριτ διαθέτει μια σειρά από γνωστές μάρκες, μπουτίκ πολυτελείας - ένα μέρος όπου θα βρείτε οτιδήποτε ψάχνετε.

Harrods, London's most famous department store, attracts not just shopping enthusiasts but tourists from the all over the world.
Το Harrods, το πιο διάσημο πολυκατάστημα του Λονδίνου, προσελκύει όχι μόνο τους λάτρεις των αγορών αλλά και τους τουρίστες από όλο τον κόσμο.


London is famous for its world-class street art. A musician in Oxford street.
Το Λονδίνο φημίζεται σε παγκόσμια κλάση, για τους καλλιτέχνες, του δρόμου. Ένας μουσικός στην Όξφορντ στριτ.
Regent Street is a major shopping street in the West End of London. It is named after George, the Prince Regent (later George IV).
Η Ρίτζεντ στριτ είναι ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου. Πήρε το όνομα του από τον Τζορτζ, τον Πρίγκηπα Ρίτζεντ (αργότερα Γιώργο IV).

Broadcasting House is immediately north of the top end of Regent Street, and has been used by the BBC since 1932.
Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Ρίτζεντ στριτ και έχει χρησιμοποιηθεί από το BBC από το 1932.

Lygia & Gregoris Maliotis enjoy shopping in Regent Street. 
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν τα ψώνια τους στη Ρίτζεντ στριτ.
There have been Christmas lights on Regent Street since 1882. But the lights for this homeless person are switched off...
Χριστουγεννιάτικα φώτα ανάβουν στη Ρίτζεντ στριτ από το 1882. Αλλά, τα φώτα για αυτόν τον άστεγο είναι σβηστά...

Lygia Malioti strolling along the Regent Street looking in the amazing store windows, looking for fashion basics.
Η Λυγία Μαλιώτη περπατά κατά μήκος της οδού Ρίτζεντ, κοιτάζοντας τις απίθανες βιτρίνες, των καταστημάτων ψάχνοντας για την τελευταία μόδα.
Regent Street is home to several events throughout the year. The Regent Street Festival happens annually.
Η Ρίτζεντ στριτ φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε χρόνο οργανώνεται το Φεστιβάλ του Ρίτζεντ στριτ.

The city is a major world fashion and design capital.In September, there is a series of fashion-related events, dubbed as Fashion and Design Month (FDM).
Η πόλη είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο της μόδας. Τον Σεπτέμβριο, υπάρχει μια σειρά από εκδηλώσεις για τη μόδα, που ονομάζονται Μήνας Μόδας και Σχεδιασμού.
The street is lined with listed buildings and many listed facades. The entire street is considered an important part of London's architectural heritage.
Ο δρόμος είναι γεμάτος με διατηρητέα κτίρια και πολλές υπέροχες προσόψεις. Ολόκληρος ο δρόμος θεωρείται σημαντικό μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Λονδίνου.


Regent Street is the best shopping and lifestyle destination in the West End.
Η Ρίτζεντ στριτ είναι ο καλύτερος προορισμός για ψώνια και lifestyle στο Γουέστ Εντ.
There are more than 100 global brands, including Liberty, Apple, Hamleys and Anthropologie.
Υπάρχουν περισσότερες από 100 παγκόσμιες μάρκες, όπως Liberty, Apple, Hamleys και Anthropologie.

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis right after leaving the "Apple" fascinating retail stores.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης αμέσως μετά που βγήκαν από το καταπληκτικό κατάστημα της "Άπολ".
A transformation has taken place in Regent Street and you'll be impressed by the new shops, food quarters and hotels.
Μια μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε στην Ρίτζεντ στριτ και εντυπωσιάζουν τα νέα καταστήματα, τα μαγαζιά τροφίμων και τα ξενοδοχεία.

The street is known for its flagship retail stores, including Liberty, Hamleys, Jaeger and the Apple Store. Regent Street is one of London's most central shopping streets.
Η Ρίτζεντ στριτ είναι ένας από τους πιο κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Λονδίνου. Ο δρόμος είναι γνωστός για τα κορυφαία καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως τα Liberty, Hamleys, Jaeger και το Apple Store.
Lygia Malioti was shocked to see a homeless man sleeping outside a luxurious shop in a city with so much wealth… It seems that good Samaritans are disappeared…
Η Λυγία Μαλιώτη συγκλονίστηκε βλέποντας έναν άστεγο, να κοιμάται έξω από ένα πολυτελές κατάστημα σε μια πόλη με τόσο πλούτο... Φαίνεται ότι οι καλοί Σαμαρείτες εξαφανίζονται...
Apart from the many stores there is high-end office space along the street, which houses companies.
Εκτός από τα πολυάριθμα καταστήματα υπάρχει χώρος γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατά μήκος του δρόμου, όπου στεγάζονται εταιρείες.

The Palace Theatre is red-brick facade and seats 1,400. It was designed to be a home of English grand opera and opened in 1891.
Η πρόσοψη του θεάτρου Πάλας είναι από κόκκινο τούβλο και έχει 1.400 θέσεις. Σχεδιάστηκε ως το κτίριο, της αγγλικής μεγάλης όπερας και άνοιξε το 1891.

West End theatre is a common term for mainstream professional theatre staged in the large theatres of "Theatreland" in and near the West End of London.
Το θέατρο του Γουέστ Εντ είναι ένας κοινός όρος για το κύριο επαγγελματικό θέατρο, που διοργανώνεται στα μεγάλα θέατρα της "Theatreland" μέσα και κοντά στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Along with New York City's Broadway theatre, West End theatre is usually considered to represent the highest level of commercial theatre in the English-speaking world. 
Μαζί με το θέατρο του Μπρόντγουεϊ, της Νέας Υόρκης, το θέατρο Γουέστ Εντ θεωρείται συνήθως ότι αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο εμπορικού θεάτρου στον αγγλόφωνο κόσμο.
Seeing a West End show is a common tourist activity in London.
Η παρακολούθηση ενός θεατρικού έργου στο Γουέστ Εντ, αποτελεί μια συνηθισμένη τουριστική δραστηριότητα στο Λονδίνο.
London offers some of the world's best theatre, from world-famous musicals to West End shows and cutting-edge plays.
Το Λονδίνο προσφέρει μερικά από τα καλύτερα θέατρα του κόσμου, από τα παγκοσμίου φήμης μιούζικαλ μέχρι τις εκθέσεις του West End και τα κορυφαία θεατρικά έργα.
Lygia Malioti having fun in Adelphi Theater.
Η Λυγία Μαλιώτη διασκεδάζει στο Θέατρο Αντέλφι στο Λονδίνο.
Lygia & Gregoris Maliotis having a great time in Adelphi Theater.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης περνούν υπέροχα στο Θέατρο Αντέλφι.
Popi Nicolaides looks happy with her kinky boots!
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται χαρούμενη με τις παράξενες μπότες της!
London's famous West End is packed with the today's best musicals, comedies and drama. Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis ready to watch London's hottest musical "Kinky Boots".
Το διάσημο Γουέστ Εντ του Λονδίνου είναι γεμάτο από τα καλύτερα μιούζικαλ, κωμωδίες, δράμα και άλλα θεατρικά έργα. Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι να παρακολουθήσουν το πιο καυτό μιούζικαλ του Λονδίνου "Παράξενες Μπότες".
The highest concentration of restaurants is in the West End, ranging from cheap Chinese in Soho to gastronomic wonders in Mayfair.
Η υψηλότερη συγκέντρωση εστιατορίων βρίσκεται στο Γουέστ Εντ, από φθηνά κινέζικα στο Σόχο έως γαστρονομικά θαύματα στο Μέιφεαρ.

Popi Nicolaides in a traditional English pub, ready to order food and beer.
Η Πόπη Νικολαΐδου σε μια παραδοσιακή Αγγλική μπυραρία, έτοιμη να παραγγείλει φαγητό και μπύρα.
Not only are the pubs worth visiting for the food, they are often full of history, character and quirk which make them truly interesting places to sit down.
Όχι μόνο αξίζει να επισκεφθείτε μια παμπ για φαγητό. Συχνά, είναι γεμάτα ιστορία, χαρακτήρα και ιδιορρυθμία που τα καθιστούν πραγματικά ενδιαφέροντα μέρη για να καθίσετε και να χαλαρώσετε.
The term 'pub' was invented by the Victorians, an abbreviation of 'public house'. It was the Romans who gave England its first 'pubs' almost two thousand years ago.
Ο όρος «παμπ» επινοήθηκε από τους Βικτωριανούς, μια σύντμηση του «δημόσιου σπιτιού». Ήταν οι Ρωμαίοι που έδωσαν στην Αγγλία τις πρώτες "παμπ" σχεδόν πριν από δύο χιλιάδες χρόνια.
Α visit to London can not be said to have been accomplished without at least a glass of beer in one of the city's countless, traditional pubs.
Η επίσκεψη στο Λονδίνο δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, χωρίς τουλάχιστο, ένα ποτήρι μπύρας σ' ένα από τα αμέτρητα, παραδοσιακά Μπαπς (Μπυραρίες) της πόλης.

Plenty of reliable and famous London pubs and clubs. In some great gastro-pubs, food is taken as seriously as the drink.
Υπάρχουν άφθονα, αξιόπιστα και γνωστά παμπ και κλαμπ στο Λονδίνο. Μερικά παμπ προσφέρουν φαγητό που το αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά όσο και το ποτό.

Noisy, vibrant and truly multicultural, London is a megalopolis of people, ideas, energy and action.
Θορυβώδες, ζωντανή και πολυπολιτισμική πραγματικά, το Λονδίνο είναι μια μεγαλούπολη των ανθρώπων, των ιδεών, της ενέργειας και της δράσης.

A beautiful city full of interesting places and great walking around.
Πανέμορφη πόλη, με ενδιαφέροντα μνημεία και περιπάτους.
The city is a major world fashion and design capital. The secret which gives the Londoner's woman the edge on style...
Το μυστικό που δίνει στην Ιταλίδα γυναίκα την χάρη στο στυλ... Η πόλη είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο της μόδας...
One of the best things about London, is its abundance of green spaces.
Ένα από τα καλύτερα πράγματα στο Λονδίνο, είναι η πληθώρα των χώρων πρασίνου.
So many interesting and fascinating things in an enjoyable way.
Τόσα πολλά ενδιαφέροντα και συναρπαστικά πράγματα με έναν ευχάριστο τρόπο.
As the capital of the country, London concentrates a broad diversity of communities. Ethnic diversity is increasing across London, research has revealed.
Ως πρωτεύουσα της χώρας, το Λονδίνο συγκεντρώνει μια ευρεία ποικιλία κοινοτήτων.
Έρευνες αποκαλύπτουν ότι η εθνοτική ποικιλομορφία αυξάνεται σε ολόκληρο το Λονδίνο.

London is one of the most ethnically diverse cities in the world and the most in Europe. In 2007 there were over 300 languages spoken in it and more than 50 non-indigenous communities with a population of more than 10,000.
Το Λονδίνο είναι μια από τις πιο πολυεθνικές πόλεις στον κόσμο και στην Ευρώπη. Το 2007 ομιλούνταν πάνω από 300 γλώσσες και πάνω από 50 μη αυτοχθόνες κοινότητες με πληθυσμό άνω των 10.000.
In a more tolerant environment toward relationships in general and less prejudice in a multicultural society.
Σε ένα πιο ανεκτικό περιβάλλον ως προς τις σχέσεις γενικά και με λιγότερες προκαταλήψεις σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
London is one of the fashion capitals of the world and often at the very cutting edge of fashion and design, with many world famous designers based here and regular fashion shows and events.
Το Λονδίνο είναι μία από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες της μόδας. Πολλοί παγκοσμίως γνωστοί σχεδιαστές μόδας έχουν τη βάση τους εδώ με τακτικές εκθέσεις μόδας και εκδηλώσεις.

What makes London interesting is that the city is truly more about the lifestyle of enjoying worldly pleasures: a paradise for shopping, football, music, and nightlife.
Το τι κάνει το Λονδίνο ενδιαφέρον, είναι το λάιφ στάιλ, της πόλης ο τρόπος ζωής που δίνει την ευκαιρία για κοσμικές απολαύσεις: ένας παράδεισος για ψώνια, το ποδόσφαιρο, τη μουσική και τη νυχτερινή ζωή.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, strolling in London city. The excitement of a London tour is never forgotten.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, περπατώντας στην πόλη. Ο ενθουσιασμός από το ταξίδι στο Λονδίνο δεν ξεχνιέται ποτέ.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video