ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Why Travelling

Why Travel Is the Only Thing You Buy That Makes You Richer
Γιατί το ταξίδι είναι το μόνο πράγμα που αγοράζετε και σας κάνει πλουσιότερους
At first sight, you may feel confused about this line "Travel is the Only Thing You Buy that Makes You Richer", and simply respond "Are you sure?". But when you think it more deeply, you can know the essence of these 11 words.
Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να συγχυστείτε με την πρόταση ότι «Το ταξίδι είναι το μόνο πράγμα που αγοράζετε και σας κάνει πλουσιότερους» και απλά, να διερωτηθείτε, «Είστε σίγουροι;». Αλλά όταν το σκεφτείτε πιο βαθιά, μπορείτε, να καταλάβετε την ουσία αυτών των 12 λέξεων.
Many people define being rich as having a lot of money or assets. From the financial aspect, travel is usually a big expense and causes a reduction of your assets, but it really gives you many invaluable things that make you richer in many aspects like experience, knowledge, friendship, etc.
Πολλοί άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως πλούσιοι, επειδή έχουν πολλά χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Από οικονομική άποψη, τα ταξίδια είναι συνήθως μια μεγάλη δαπάνη και προκαλούν μείωση των περιουσιακών στοιχείων σας, αλλά πραγματικά σας δίνουν πολλά ανεκτίμητα πράγματα, που σας κάνουν πλουσιότερους σε πολλές πτυχές, όπως η εμπειρία, η γνώση, η φιλία κ.λπ. 
Here are 10 good reasons why travel is the only thing you buy that makes you richer. 
Εδώ αναλύονται 10 καλοί λόγοι, γιατί τα ταξίδια είναι το μόνο πράγμα που αγοράζετε και σας κάνει πλουσιότερους.
1. Travel gives you priceless memories
Travelling is all about the memories that you create along the way. These memories stay with you forever. Years later, when you look back on, you will still remember the cool breeze blowing through your hair as you strolled along the fantastic beach in Maldives, the majestic Taj Mahal lit by the golden light during sunrise in India, the cute giant pandas you touched closely in China, etc. These memories will bring a smile to your face.
1. Το ταξίδι σας προσφέρει αξέχαστες αναμνήσεις
Ταξιδεύοντας, όλα σχετίζονται με τις αναμνήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Αυτές οι μνήμες μένουν μαζί σας για πάντα. Χρόνια αργότερα, όταν κοιτάζετε πίσω, θα θυμάστε ακόμα το δροσερό αεράκι που φυσάει μέσα από τα μαλλιά σας καθώς περπατούσατε κατά μήκος της φανταστικής παραλίας στις Μαλδίβες, του μεγαλοπρεπούς Ταζ Μαχάλ που φωτίζεται από το χρυσό φως της ανατολής στην Ινδία, τα χαριτωμένα μεγάλα πάντα που αγγίξατε από κοντά στην Κίνα κ.λπ. Αυτές οι αναμνήσεις θα φέρουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας.
2. Travel enriches your knowledge 
When traveling, you will learn a lot of knowledge which cannot be learned from books or in schools. Education from travel is more fun, more rewarding and also open up more opportunities for you. With the world being your teacher, you can learn more important things, like some life skills, in a diverse way.
2. Το ταξίδι εμπλουτίζει τις γνώσεις σας 
Όταν ταξιδεύετε, θα αποκτήσετε πολλές γνώσεις, που δεν διδάσκονται στα σχολεία ή να μάθετε από τα βιβλία. Η εκπαίδευση από τα ταξίδια είναι πιο διασκεδαστική, πιο ανταποδοτική και επίσης ανοίγει περισσότερες ευκαιρίες για εσάς. Με τον κόσμο να είναι ο δάσκαλός σας, μπορείτε, να μάθετε πιο σημαντικά πράγματα, όπως κάποιες δεξιότητες ζωής, με διαφορετικό τρόπο.
3. Travel enriches your experiences 
Travelling is the best way of gaining new experiences. When traveling, you are enriching your experience of life and the world, and gradually learning from each unique experience that may change your life. These experiences will lead you to an interesting and rich life full of different adventures and opportunities.
3. Το ταξίδι εμπλουτίζει τις εμπειρίες σας 
Το ταξίδι είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε νέες εμπειρίες. Όταν ταξιδεύετε, εμπλουτίζετε την εμπειρία της ζωής σας και του κόσμου και βαθμιαία μαθαίνετε από κάθε μοναδική εμπειρία, που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Αυτές οι εμπειρίες θα σας οδηγήσουν σε μια ενδιαφέρουσα και πλούσια ζωή γεμάτη από διαφορετικές περιπέτειες και ευκαιρίες.
4. Travel shows you rich cultures 
During travel, you enlighten yourself about different cultures. When you visit a new place, You will meet people of different cultures, see how are they living, and then talk to them. Then you will get to learn their culture, traditions, history and even language, and also arts and crafts which are new to you. You will also get to learn the food and fashion habits of the people living in that place.
4. Το ταξίδι, σας δείχνει πλούσιους πολιτισμούς 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, φωτίζετε τον εαυτό σας για διαφορετικούς πολιτισμούς. Όταν επισκέπτεστε ένα νέο μέρος, θα συναντήσετε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, θα δείτε πώς ζουν και στη συνέχεια θα τους μιλήσετε. Στη συνέχεια, θα μάθετε τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, την ιστορία και ακόμα τη γλώσσα, καθώς και τις τέχνες και τη χειροτεχνία που είναι νέα για σάς. Θα μάθετε επίσης για τα φαγητά και τις συνήθειες μόδας των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το μέρος.
5. Travel extends your horizons 
As the writer, Marcel Proust says, "The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes". Travel unravels the beauties and the beasts of a world you are unfamiliar with and introduces you to a great diversity of people. Travel gives you a peek into what the rest of the world is like and an opportunity to experience the lives of a million others for a moment. Soon you will find that you no longer have a narrow-mindedness towards life or people.
5. Το ταξίδι επεκτείνει τους ορίζοντές σας 
Όπως λέει ο συγγραφέας, Marcel Proust, «Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν συνίσταται στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στην εμφάνιση νέας ματιάς». Το ταξίδι ξετυλίγει τις ομορφιές και τα θηρία ενός κόσμου, που δεν είστε εξοικειωμένοι και σας παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων. Το ταξίδι σας δίνει μια ματιά στο τι είναι ο υπόλοιπος κόσμος και μια ευκαιρία να ζήσετε για μια στιγμή τη ζωή ενός εκατομμυρίου άλλων. Σύντομα, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχετε πλέον στενό μυαλό ως προς τη ζωή ή τους ανθρώπους.
6. Travel brings precious friendships 
You know so many people along your journey, make friends with them, and also share thoughts and experiences with each other. You will gradually become an expert in making friends, and have friends everywhere you go. These friends will influence you in some way and you will keep in touch with most of them for a lifetime.
6. Το ταξίδι δημιουργεί νέες πολύτιμες φιλίες 
Γνωρίζετε τόσους πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, γίνεστε φίλοι μαζί τους και μοιράζεστε σκέψεις και εμπειρίες μεταξύ σας. Σταδιακά, θα γίνετε ειδικός στη δημιουργία φίλων και θα έχετε φίλους παντού. Αυτοί οι φίλοι θα σας επηρεάσουν με κάποιο τρόπο και θα διατηρήσετε επαφή με τους περισσότερους για μια ζωή.
7. Travel deepens the bond with your family 
You will experience many moments of bonding during travel. You will work out difficult situations against odds or face bad weathers together with your family members, and also create wonderful travel memories together. You will feel a sense of connection and togetherness. If you are going through a rough patch, travel also gives you a room to mend the relationships. With good company, no road is too long.
7. Το ταξίδι εμβαθύνει τον δεσμό με την οικογένειά σας
Θα ζήσετε πολλές στιγμές σύσφιξης των δεσμών σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες μαζί με τα μέλη της οικογένειάς σας και θα δημιουργήσετε μαζί υπέροχες ταξιδιωτικές μνήμες. Θα νιώσετε την αίσθηση της σύνδεσης και της ενότητας. Εάν περνάτε δύσκολες ώρες, το ταξίδι σας δίνει επίσης μια ευκαιρία, για να διορθώσετε τις σχέσεις σας. Με καλή παρέα κανένας δρόμος δεν είναι πολύ μακρύς.
8. Travel helps you know more about yourself 
Travel is an opportunity to not only learn about the places you visit but more importantly, to learn about yourself. During travel, you learn how much you are capable of and how much more you can do when you face new circumstances and encounter new problems. Travel brings out your hidden talents and skills that until now you were unaware of.
8. Τα ταξίδια σας βοηθούν, να μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας 
Το ταξίδι είναι μια ευκαιρία, όχι μόνο να μάθετε για τα μέρη που επισκέπτεστε, αλλά, το πιο σημαντικό, να μάθετε για τον εαυτό σας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μαθαίνετε πόσο είστε σε θέση και πόσα περισσότερα μπορείτε, να κάνετε, όταν αντιμετωπίζετε νέες καταστάσεις και νέα προβλήματα. Το ταξίδι αναδεικνύει τα κρυμμένα ταλέντα και τις ικανότητές σας, που έως τώρα δεν γνωρίζατε.
9. Travel satisfies your curiosity about the world 
You are curious to see the world and to learn about other cities, countries, and cultures. But you could never accomplish while in your comfort zone. So you step out the comfort zone and start traveling. You will become always open to trying something new. Your curiosity about the world will be satisfied in the most beautiful and exotic locations all around the world.
9. Το ταξίδι ικανοποιεί την περιέργειά σας για τον κόσμο 
Είστε περίεργοι, να δείτε τον κόσμο και να μάθετε για άλλες πόλεις, χώρες και πολιτισμούς. Αλλά, ποτέ, δεν θα μπορούσατε, να το πετύχετε ενώ βρίσκεστε στο σπιτικό σας. Έτσι, βγείτε από το καβούκι της άνεσης σας και αρχίστε, να ταξιδεύετε. Θα γίνετε πάντα ανοιχτός στο να δοκιμάσετε κάτι νέο. Η περιέργειά σας για τον κόσμο θα ικανοποιηθεί στα πιο όμορφα και εξωτικά μέρη σε όλο τον κόσμο.
10. Travel is a good investment 
Travel is an investment that cannot be snatched by anyone from you, just like education. What can you learn from travel? Patience, kindness, openness, worldly views, the first-hand education of cultures, languages, morals, values, ethics…these surely will be beneficial to you in the future. It also likes investing memories in your head.
10. Το ταξίδι είναι μια καλή επένδυση 
Το ταξίδι είναι μια επένδυση, που δεν μπορεί, να αρπάξει κανείς από εσάς, όπως και η εκπαίδευση. Τι μπορείτε, να μάθετε από το ταξίδι; Υπομονή, ευγένεια, ανοιχτό πνεύμα, κοσμικές απόψεις, εκπαίδευση σε πολιτισμούς από πρώτο χέρι, γλώσσες, ηθική, αξίες, έθιμα... όλα αυτά, σίγουρα, θα σας ωφελήσουν στο μέλλον. Είναι επίσης σαν να επενδύετε αναμνήσεις στο μυαλό σας.
Travel makes you richer in many ways that you will realize only after you traveled.
Το ταξίδι σας κάνει πλουσιότερους με πολλούς τρόπους, που θα συνειδητοποιήσετε μόνο αφού ταξιδέψετε.
Να είσαι ταξιδευτής όχι τουρίστας. Δοκίμασε νέα πράγματα, συνάντησε νέους ανθρώπους και δες πέρα από αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά σου. Αυτά είναι τα κλειδιά για κατανόηση αυτού του καταπληκτικού κόσμου που ζούμε. 
Η εμπειρία και τα ταξίδια είναι εκπαίδευση από μόνα τους.
Ο προορισμός κάποιου, ποτέ δεν είναι ένας τόπος, αλλά ο νέος τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.

Source: Lynn Zhang www.myodysseytours.com


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video