ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Coimbra - Portugal

Coimbra city, the Lusitanian Athens!
Κόιμπρα η Αθήνα της Λουσιτανίας!
A riverfront city in central Portugal and the country’s former capital is home to a preserved medieval old town and the historic University of Coimbra.
Παραποτάμια πόλη στην κεντρική Πορτογαλία και πρώην πρωτεύουσα της χώρας, διατηρεί ένα κομμάτι της μεσαιωνικής παλιάς πόλης και το ιστορικό πανεπιστήμιο της Κόιμπρα
.
Coimbra city was the capital of the country from 1139 until about 1260 AD.
Η πόλη της Κόιμπρα ήταν πρωτεύουσα της χώρας από το 1139 μέχρι περίπου το 1260 μ.Χ.
Between Lisbon and Porto one can see the lush city of Coimbra, which in the past had been both Portugal's capital and Roman center.
Ανάμεσα στη Λισαβόνα και το Πόρτο βρίσκεται η μικρή πόλη της Κόιπρα, που στο παρελθόν αποτέλεσε τόσο πρωτεύουσα της Πορτογαλίας όσο και ρωμαϊκό κέντρο.
In the 15th and 16th centuries, during the Age of Discovery, Coimbra was one of the main artistic centers of Portugal.
Τον 15ο και 16ο αιώνα, την εποχή των Ανακαλύψεων, η Κόιμπρα ήταν ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κέντρα της Πορτογαλίας.
With its decline as the political center of the Kingdom of Portugal, Coimbra began to evolve into a major cultural center.
Με την παρακμή της ως πολιτικό κέντρο, του Βασιλείου της Πορτογαλίας, η Κόιμπρα εξελίχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο.
Its cultural life, oriented around the University of Coimbra, has historically attracted the nation's notable writers, artists, academics and aristocracy, securing its reputation as the Lusitanian Athens.
Η πολιτιστική της ζωή, προσανατολισμένη στο Πανεπιστήμιο της Κόιμπρα, έχει προσελκύσει ιστορικά γνωστούς συγγραφείς, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και αριστοκρατία του έθνους, εξασφαλίζοντας τη φήμη της ως η Αθήνα της Λουσιτανίας.
Beyond the university, Coimbra has much else to offer the visitor not least an array of medieval churches.
Πέρα από το πανεπιστήμιο, η Κόιμπρα έχει πολλά άλλα να προσφέρει στον επισκέπτη, τουλάχιστον, μια σειρά από μεσαιωνικές εκκλησίες.
The city of Coimbra is famous for its monuments, churches, libraries, museums, parks, nightlife, healthcare and shopping facilities.
Η πόλη της Κόιμπρα είναι γνωστή για τα μνημεία, τις εκκλησίες, τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα πάρκα, τη νυχτερινή ζωή, την υγειονομική περίθαλψη και τις αγορές.
Although it ceased in the 13th century to serve as the capital of Portugal, Coimbra retains considerable importance as the center of the region.
Αν και σταμάτησε τον 13ο αιώνα να είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, η Κόιμπρα διατηρεί τη μεγάλη σημασία της ως το κέντρο της περιοχής.
Coimbra is a vibrant city steeped in history, that has its own unique beauty. 
Η Κόιμπρα είναι μια ζωντανή πόλη γεμάτη ιστορία, που έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.
In terms of historic significance and romantic beauty, Coimbra is second only to Lisbon and Porto.
Όσον αφορά την ιστορική σημασία και τη ρομαντική ομορφιά, η Κόιμπρα είναι η δεύτερη μετά τη Λισαβόνα και το Πόρτο.
The city, which was the capital of Portugal from 1139 to about 1260, has a large archaeological site since it was a Roman town.
Η πόλη, που ήταν η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας από 1139 μέχρι περίπου το 1260, έχει μια μεγάλη αρχαιολογική περιοχή από τον καιρό που ήταν ρωμαϊκή κωμόπολη.
Among the many archaeological structures dating back to the Roman era, are its well-preserved aqueduct and cryptoporticus (covered passageway).
Μεταξύ των πολλών αρχαιολογικών δομών που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή εποχή, είναι το καλά διατηρημένο υδραγωγείο και οι καλυμμένοι διάδρομοι.
A special medieval atmosphere is felt when you first visit Coimbra in Portugal. 
Όταν επισκεφθεί κανείς για πρώτη φορά την Κόιμπρα στην Πορτογαλία, αισθάνεται μια ξεχωριστή μεσαιωνική ατμόσφαιρα.
With its rich historic culture, beautiful architecture and welcoming people, Coimbra is a veritable feast for the eyes.
Με την πλούσια ιστορική της κουλτούρα, την όμορφη αρχιτεκτονική και τους φιλόξενους κατοίκους, η Κόιμπρα είναι μια πραγματική γιορτή για τα μάτια.
The city will for sure charm and captivate you with its beauty and magnificence. No exception for Lygia & Gregoris Maliotis!
Σίγουρα, η πόλη θα σας γοητεύσει και θα σας αιχμαλωτίσει με την ομορφιά και το μεγαλείο της. Χωρίς εξαίρεση για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη!
The city is blessed with a magnificent green and crisp mountain air, beautiful panoramas, charming villages, with a vibrant city life.
Η πόλη είναι ευλογημένη με ένα υπέροχο πράσινο και καθαρό ορεινό αέρα, όμορφα πανοράματα, γοητευτικά χωριά, με μια ζωντανή ζωή στην πόλη.

Lygia Malioti appreciates the wetland that has sheltered migratory birds, and supports other animal and plant species.
Η Λυγία Μαλιώτη εκτιμά τον υγρότοπο που προστατεύει τα μεταναστευτικά πουλιά και υποστηρίζει άλλα είδη ζώων και φυτών.
The western edge of Coimbra is covered by the Swamp Natural Reserve, which is designated both as a Special Protection Zone and Special Conservation Zone.
Η δυτική άκρη της Κόιμπρα καλύπτεται από το διατηρημένο Φυσικό Πάρκο, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, όσο και ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης.
Coimbra boasts the largest botanical gardens in the whole of Portugal and one of the most beautiful in Europe. Popi Nicolaides happy to be in an area full of rich greenery.
Η Κόιμπρα υπερηφανεύεται για τους μεγαλύτερους βοτανικούς κήπους σε ολόκληρη την Πορτογαλία και για τους πιο όμορφους στην Ευρώπη. Η Πόπη Νικολαΐδου χαίρεται που βρίσκεται σε μια περιοχή με πλούσιο πράσινο.
The University of Coimbra, was founded in Lisbon in 1290 by King Dinis I. Built on the grounds of a former palace, the university is famed for its baroque library and its 18th-century bell tower.
Το Πανεπιστήμιο της Κόιμπρα ιδρύθηκε στη Λισαβόνα το 1290 από τον βασιλιά Ντίνι Α’. Χτισμένο πάνω στο χώρο ενός παλιού παλατιού, το πανεπιστήμιο φημίζεται για τη μπαρόκ βιβλιοθήκη του και το καμπαναριό του 18ου αιώνα.
Its historical buildings were classified as a World Heritage site by UNESCO in 2013: "Coimbra offers an outstanding example of an integrated university city with a specific urban typology as well as its own ceremonial and cultural traditions that have been kept alive through the ages."
Τα ιστορικά του κτίρια κατατάχθηκαν από την UNESCO ως χώρος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς το 2013: «Η Κόιμπρα προσφέρει ένα εξαιρετικό δείγμα μιας ολοκληρωμένης πανεπιστημιακής πόλης με συγκεκριμένη αστική τυπολογία, καθώς και τις δικές της τελετουργικές και πολιτιστικές παραδόσεις, που έχουν διατηρηθεί ζωντανές δια μέσου των αιώνων».
Neoclassical style statues on the side of one of the modernist university buildings in Coimbra.
Σε νεοκλασικό στυλ αγάλματα στην πλευρά ενός από τα νεωτεριστικά πανεπιστημιακά κτίρια στην Κόιμπρα.
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides have just arrived in Coimbra, but immediately they were captured by the city's spirit!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και η Πόπη Νικολαΐδου μόλις έφτασαν στην Κόιμπρα, αλλά, αμέσως αιχμαλωτίστηκαν από το πνεύμα της πόλης!
The statue of Portuguese King Denis (1261 – 1325), founder of the University of Coimbra.
Το άγαλμα του Πορτογάλου βασιλιά Ντενίς ( 1261 - 1325), ιδρυτή του Πανεπιστημίου, της Κόιμπρα.
The old buildings of Coimbra university which is reputed to be the second oldest in the world, cling to the side of the hill that rises above the Mondego river.
Τα παλιά κτίρια του πανεπιστημίου της Κόιμπρα που θεωρείται ως το δεύτερο παλαιότερο κόσμο, βρίσκονται στην πλαγιά του λόφου, που υψώνεται πάνω από τον ποταμό Μοντένγκο.
Apart from attracting many European and international students, the university is visited by many tourists for its monuments and history.
Εκτός από την προσέλκυση πολλών ευρωπαίων και ξένων φοιτητών, το πανεπιστήμιο επισκέπτονται πολλοί τουρίστες για τα μνημεία και την ιστορία του.
Buildings from the period when Coimbra was the capital of Portugal (from 1131 to 1255) still remain.
Υπάρχουν κτίρια από την εποχή που η Κόιμπρα ήταν η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας (από το 1131 έως το 1255).
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides ready to explore the magnificent University of Coimbra with the elegant architecture and long history.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι, να εξερευνήσουν το υπέροχο Πανεπιστήμιο με την κομψή αρχιτεκτονική και τη μεγάλη ιστορία.
The ornate buildings of the famous University of Coimbra are its crowning glory.
Τα περίτεχνα κτίρια του διάσημου πανεπιστημίου της Κόιμπρα είναι η κορυφαία της δόξα.
The impressive entrance gate of the University of Coimbra.
Η εντυπωσιακή είσοδος στο πανεπιστήμιο της Κόιμπρα.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides impressed by the stunning buildings and architecture, in this beautiful place.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένες από τα υπέροχα κτίρια και την αρχιτεκτονική, σε αυτό το όμορφο μέρος.
Built in the 18th century, the Joanina Library, a Baroque library, is another notable landmark of the old university.
Χτισμένη τον 18ο αιώνα, η μπαρόκ βιβλιοθήκη, είναι ένα άλλο αξιοσημείωτο ορόσημο του παλιού πανεπιστημίου.
Popi & Phivos Nicolaides in the vast courtyard surrounded by majestic 16th- to 18th-century buildings.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στον ανοιχτός χώρο, με την τεράστια αυλή, που περιβάλλεται από μεγαλοπρεπή κτίρια από το 16ο έως το 18ο αιώνα.
The buildings occupy the place of the Palace where the first Kings of Portugal lived, when they made the city the capital of the kingdom.
Τα κτίρια καταλαμβάνουν τη θέση του Παλατιού, όπου ζούσαν οι πρώτοι βασιλείς της Πορτογαλίας, όταν έκαναν την πόλη πρωτεύουσα του βασιλείου.
The University was relocated to Coimbra in 1308, but in 1338 returned the University to Lisbon. The University was definitively transferred to the premises of Coimbra Royal Palace in 1537.
Το πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε στην Κοΐμπρα το 1308, αλλά το 1338 επέστρεψε στη Λισαβόνα. Το Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε οριστικά στις εγκαταστάσεις του Βασιλικού Παλατιού της Κόιμπρα το 1537.
Popi Nicolaides admires the gorgeous architecture of the stunning old buildings.
Η Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζει την όμορφη αρχιτεκτονική των υπέροχων παλιών κτιρίων.
The collections of scientific instruments and material acquired are nowadays gathered in the Science Museum of the University of Coimbra, and constitute one of the most important historical science collections in Europe.
Οι συλλογές επιστημονικών οργάνων και υλικών που αποκτήθηκαν, συγκεντρώνονται σήμερα στο Μουσείο Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κόιμπρα και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ιστορικές συλλογές της Ευρώπης.
Look a little closer, and different styles of architecture can reveal deep insights into a destination's culture, history, and daily rituals.
Κοιτάξτε λίγο πιο κοντά και τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ μπορούν, να αποκαλύψουν βαθιές γνώσεις σχετικά με τον πολιτισμό, την ιστορία και την καθημερινότητα.
Popi & Phivos Nicolaides in the marvelous open space of the famous University of Coimbra.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην υπέροχη αυλή του φημισμένου Πανεπιστημίου της Κόιμπρα.
Gregoris Maliotis in front of the magnificent entrance of the Department of Mathematics of the University of Coimbra with the ancient Greek quote!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά από την υπέροχη είσοδο της Σχολής Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου της Κόιμπρα με το αρχαίο ελληνικό ρητό!
The wonderful entrance of the School of Mathematics with the engraved geometric shapes and the ancient quotes, dominated by Plato's Greek quotation.
Η υπέροχη είσοδος της Σχολής Μαθηματικών με τα εγχάρακτα γεωμετρικά σχήματα και τα αρχαία ρητά, με κυρίαρχο το ελληνικό ρητό του Πλάτωνα.
The quote : “Let no one ignorant of geometry enter”, was engraved at the door of Plato's Academy, the school he had founded in Athens.
Έξω από την Ακαδημία του Πλάτωνος αναγραφόταν η φράση «Αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω», δηλαδή, να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει Γεωμετρία.
According to a fado song «Coimbra has more charm in the hour of parting», but maybe it will not be necessary to wait for that to find out... 
Σύμφωνα με ένα τραγούδι φάτο, «Η Κόιμπρα έχει περισσότερη γοητεία την ώρα του αποχωρισμού», αλλά, ίσως, δεν είναι απαραίτητο, να περιμένετε μέχρι τότε, για να το ανακαλύψετε...Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video