ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ioannina lake - Greece

Η λίμνη Παμβώτιδα ή Παμβώτις, η Λίμνη των Ιωαννίνων
Lake Pamvotida or Pamvotis, commonly also Lake of Ioannina is the largest lake of Epirus, located in the central part of the Ioannina regional unit in northern Greece.
Η λίμνη Παμβώτιδα ή Παμβώτις, συνήθως η Λίμνη των Ιωαννίνων, είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ηπείρου που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της περιφερειακής μονάδας των Ιωαννίνων στη βόρεια Ελλάδα.

The legendary and historic Pamvotis, the lake of the city of Ioannina, still manages today and after years of environmental degradation to gather many miraculous species of fauna.
Η θρυλική και ιστορική Παμβώτιδα, η λίμνη της πόλης των Ιωαννίνων, καταφέρνει ακόμα και σήμερα και μετά από χρόνια περιβαλλοντικής υποβάθμισης να συγκεντρώνει πολλά θαυμαστά είδη της πανίδας.

This well-known lake was in ancient times known as “Pamvotis” (the great provider). Situated right next to the city of Ioannina, this uncommonly beautiful lake is a true gem of the Ioannina basin region.
Αυτή η γνωστή λίμνη ήταν στην αρχαιότητα γνωστή ως "Παμβώτις" (ο μεγάλος πάροχος). Βρίσκεται δίπλα στην πόλη των Ιωαννίνων, αυτή η ασυνήθιστα όμορφη λίμνη είναι ένα πραγματικό κόσμημα της περιοχής της λεκάνης των Ιωαννίνων.
The name "Pammothis" means" the one that grazes everything", which indicates the timeless value of the lake as a source of feed for livestock and wildlife.
Το όνομα «Παμβώτις» σημαίνει «αυτή που βόσκει τα πάντα», κάτι που υποδεικνύει την διαχρονική αξία της λίμνης σαν πηγή τροφής για την κτηνοτροφία και τα άγρια ζώα.

The lake features small fishing ports and a boating port. There is a regular boat service to the Ioannina Island.
Η λίμνη διαθέτει μικρά αλιευτικά λιμάνια και λιμανάκι για βάρκες. Υπάρχει τακτική υπηρεσία σκαφών για το νησί των Ιωαννίνων.

Smiling Lygia Malioti ready to embark on short journey to the magnificent lake and its amazing islet.
Η χαμογελαστή Λυγία Μαλιώτη είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα σύντομο ταξίδι στη μαγευτική λίμνη και το καταπληκτικό νησάκι της.

At the banks of the lake, there is a big walkway. A good choice of great walks!
Στις όχθες της λίμνης, υπάρχει ένας μεγάλος διάδρομος. Μια καλή επιλογή για μεγάλους περίπατους!

Pamvotis is the ancient name of the well-known lake of Ioannina, which is the characteristic of the city and of the whole region.
Παμβώτις είναι το αρχαίο όνομα της γνωστής σε όλους λίμνης των Ιωαννίνων που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

With a fascinating history full of legends and traditions that go back centuries, the lake of Kyra Frosyni has become famous beyond the borders of Greece.
Με μια συναρπαστική ιστορία γεμάτη θρύλους και παραδόσεις που ανάγονται αιώνες, η λίμνη της Κυράς Φροσύνης έχει γίνει διάσημη πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.


It is connected with the legends of Kyra-Frosini.
Συνδέεται με το θρύλο της Κυρά – Φροσύνης.

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, ready aboard to explore one of the oldest lakes on the European continent which is located in the basin of Ioannina city, Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, στο πλοιάριο έτοιμοι, να εξερευνήσουν μία από τις παλαιότερες λίμνες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που βρίσκεται στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

The lake is supplied by the springs of Drabatova, Stenikikos and Krya that flow at the foot of Mount Mitsikeli. Its waters are usually calm, though it freezes on occasions.
Η λίμνη σχηματίζεται από τα νερά τριών πηγών, του Όρους Μιτσικέλι, της Δραβάβης, του Στενένικο και της Κρύας. Τα νερά της είναι συνήθως ήρεμα, παρόλα αυτά παγώνει μερικές φορές.

The lake of Ioannina is an excellent and sensitive ecosystem, which belongs to the European Network of Protected Areas (NATURA 2000), a "home" for the rare species of flora and fauna, such as Norway lobsters, gouls, apricots, wild goats, eels and many amphibians; migratory birds.
Η λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί ένα εξαιρετικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών (NATURA 2000), «σπίτι» για τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως καραβίδες, γουλιανοί, κηπρίνοι, αγριόπαπιες, χέλια καθώς και πολλών αμφίβιων και μεταναστευτικών πουλιών.

Its banks are densely grown and is part of a remarkable ecosystem that stands out for the rich flora and fauna it offers in the area.
Οι όχθες της είναι πυκνόφυτες και αποτελεί κομμάτι ενός αξιόλογου οικοσυστήματος που ξεχωρίζει για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που προσφέρει στην περιοχή.

The lake has two main features: a dream-like peninsula with its historic castle and towering minarets and the small island – the only island in Greece to be inhabited and yet not have a name – which basks in its green waters.
Η λίμνη έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: μια χερσόνησο όνειρο με το ιστορικό της κάστρο και πανύψηλους μιναρέδες και το μικρό νησί - το μόνο νησί της Ελλάδας που κατοικείται και δεν έχει ακόμα ένα όνομα - το οποίο καθρεφτίζεται στα πράσινα νερά του.
This is the famous lake of Ioannina with a small island in the middle. You can cross the lake in about 10 minutes to reach the island with a large boat which leaves every half an hour.
Αυτή είναι η περίφημη λίμνη των Ιωαννίνων με ένα μικρό νησί στο κέντρο της. Μπορείτε να περάσετε τη λίμνη σε περίπου 10 λεπτά για να φτάσετε στο νησί με ένα μεγάλο σκάφος που φεύγει κάθε μισή ώρα.

The small inhabited Ioannina Island, where Ali Pasha was hiding during the last days of his reign, is situated near the northern shore.
Το μικρό κατοικημένο νησί των Ιωαννίνων, όπου κρυβόταν ο Αλή Πασάς τις τελευταίες ημέρες της βασιλείας του, βρίσκεται κοντά στη βόρεια ακτή.

Στο μέσο περίπου της Λίμνης βρίσκεται μικρή νησίδα, στην οποία είναι χτισμένος ο ομώνυμος οικισμός, ο οποίος έχει σήμερα 350.
In the middle of the lake there is a small islet where the homonymous settlement is built, which currently has 350 inhabitants.

Old tone-laden streets and picturesque buildings in the small islet
Παλιοί πετρόκτιστοι δρόμοι και γραφικά κτίρια στο μικρό νησάκι.
There are 24 species of fish in the lake, of which many are listed and unfortunately they have displaced native species of Pamvotis.
Στη λίμνη ζούνε 24 είδη ψαριών από τα οποία πολλά είναι εισηγμένα και δυστυχώς έχουν εκτοπίσει τα αυτόχθονα είδη της Παμβώτιδας.

The vegetation of Pamvotis consists mainly of mollusks and less of aquatic species. The shores of the lake and the coastline of the island are covered by dense reeds with species.
Η βλάστηση της Παμβώτιδας αποτελείται κυρίως από ελόβια και λιγότερο από υδρόβια είδη. Οι όχθες της λίμνης και οι ακτές του νησιού καλύπτονται από πυκνούς καλαμιώνες.

The Pamvotis lake is one of the nicest places to be in Ioannina. There is a great road for people to walk or cycle, especially during the spring time.
Η λίμνη Παμβώτιδα είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη στα Ιωάννινα. Υπάρχει ένας καλός δρόμος για τους ανθρώπους να περπατούν ή να ποδηλατούν, ειδικά κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

It exerts a mysterious charm over the locals, who spend sunny summer days on its shores, revel in the morning mist around its banks or walk next to it on melancholic winter’s evenings.
Προκαλεί μια μυστηριώδη γοητεία στους ντόπιους, που περνούν ηλιόλουστες καλοκαιρινές μέρες στις ακτές της, απολαμβάνουν την ομίχλη το πρωί γύρω από τις όχθες της ή περπατούν δίπλα της στις μελαγχολικές βραδιές του χειμώνα.

There are thick reed beds around the lakeside as well as dense thickets of willows, poplar trees and huge plane trees which offer shelter from the wind to a host of local and migration birds.
Υπάρχει παχιά βλάστηση γύρω από τη λίμνη καθώς και πυκνές ιτιές, λεύκες και τεράστια πλατάνια που προσφέρουν καταφύγιο από τον άνεμο σε πλήθος τοπικών και μεταναστευτικών πτηνών.

Pamvotis is still a unique habitat that still provides food and protection to many species of fauna.
Η Παμβώτιδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν μοναδικό οικότοπο που ακόμα προσφέρει τροφή και προστασία σε πολλά είδη της πανίδας.

Right at the water edge are quality places to eat and nice gift shops. This is far more than the average rest stop.
Ακριβώς στην άκρη των υδάτων υπάρχουν ποιοτικά μέρη για φαγητό και ωραία καταστήματα με είδη δώρων.

It is a great experience to see the lake the little island in the middle, the historic buildings and the mountains surrounding the town.
Είναι μια μεγάλη εμπειρία για να δείτε τη λίμνη το μικρό νησί στη μέση, τα ιστορικά κτίρια και τα βουνά που περιβάλλουν την πόλη.

The island of Ioannina is famous for its fine cuisine. Fried frogs, eels, trout and carp attract those who enjoy special tastes and gastronomic delights.
Το Νησί των Ιωαννίνων φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα του. Τηγανητά βατράχια, χέλια, πέστροφες και κυπρίνοι προσελκύουν όσους λαχταρούν ξεχωριστές γεύσεις και γαστριμαργικές απολαύσεις.


Today the lake of Ioannina is a tourist attraction all year round. 
Σήμερα, η λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Sample some of the desserts that Ioannina is famous for, enjoy the warm welcome the locals offer guests or try some of the popular local snacks, such as carp, eel and frog’s legs.
Δοκιμάστε μερικά από τα επιδόρπια που φημίζονται για τα Ιωάννινα, απολαύστε το ζεστό καλωσόρισμα των ντόπιων, που προσφέρουν στους επισκέπτες τους ή δοκιμάστε μερικά από τα δημοφιλή τοπικά σνακ όπως το κυπρίνο, το χέλι και τα πόδια του βατράχου.

The lake is known for its delicious fish, eels, crayfish and caviar that accompany the gourmets, as well as the excellent quality fry produced in its fish-eating plant and enriches the lakes and rivers of Greece.
Η λίμνη είναι γνωστή για τα νόστιμα ψάρια τα χέλια,τις καραβίδες και το χαβιάρι που συντροφεύουν τους καλοφαγάδες, αλλά και τον εξαίρετης ποιότητας γόνο που παράγεται στον ιχθυογενετικό της σταθμό και εμπλουτίζει τις λίμνες και τα ποτάμια της Ελλάδας.
The island has important religious monuments, paved alleys, beautifully whitewashed houses with flowers in their courtyards, taverns and folk art shops.
Το Νησί έχει σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, λιθόστρωτα σοκάκια, όμορφα ασβεστωμένα σπίτια με λουλούδια στις αυλές τους, ταβέρνες και καταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης.

The beautiful entrance of our Lady of the Assumption Church.
Η ωραία είσοδος του Ιερού Ναού, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, marvel at the natural beauty of the island, and stroll down streets filled with buildings, churches and houses.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδoυ, θαυμάζουν τη φυσική ομορφιά του νησιού και κάνουν μια βόλτα στους δρόμους γεμάτους με κτίρια, εκκλησίες και σπίτια.

The settlement of the island is an officially declared traditional settlement as it is built following the traditional Epirus architecture with its characteristic roofing slate.
Ο οικισμός του νησιού είναι και επίσημα ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός καθώς είναι χτισμένος ακολουθώντας την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τις χαρακτηριστικές στέγες από σχιστόλιθο.

A cozy old house well kept still inhabited
Ένα ωραίο παλιό, καλά φροντισμένο σπίτι, που κατοικείται ακόμα.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, take a stroll along the narrow streets and experience the true beauty and get historic vibe.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδoυ, κάνουν μια βόλτα στα στενά δρομάκια και βιώνουν την αληθινή ομορφιά με την ιστορική ατμόσφαιρα να πλανάται τριγύρω.

Despite the small size of the island, there are so many interesting things to see here...
Παρά το μικρό μέγεθος του νησιού, υπάρχουν εντούτοις, τόσα πολλά πράγματα να δείτε...

In the island of Kyra-Frosini - The only lake island inhabited in Europe. The island of Ioannina is a beautiful green island located in Lake Pamvotis.
Στο νησί της Κυράς Φροσύνης. Το μόνο νησί λίμνης στην Ευρώπη, που κατοικείται. Το νησί των Ιωαννίνων είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο νησάκι που βρίσκεται μέσα στη λίμνη Παμβώτιδα.
On the island there are two Museums and exhibits with unique objects, which bring to life myths and realities and reveal moments from the long past of the region.
Στο νησάκι υπάρχουν δύο Μουσεία όπου εκτίθενται μοναδικά αντικείμενα, τα οποία ζωντανεύουν μύθους και πραγματικότητες και αποκαλύπτουν στιγμές από τη μακρά πορεία της περιοχής στο χρόνο.

The island of Ioannina is a beautiful green island located in Lake Pamvotis. The island is linked to the life and death of Ali Pasha a ruler of the region.
Το νησί των Ιωαννίνων είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο νησάκι που βρίσκεται μέσα στη λίμνη Παμβώτιδα. Το νησί είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και το θάνατο του Αλή Πασά.

 
The secrets of the lake are well hidden in the shroud of the morning mist. They await you when you take a trip through legend and history.
Τα μυστικά της λίμνης είναι καλά κρυμμένα στη αχλή, της πρωινής ομίχλης. Σας περιμένουν όταν κάνετε ένα ταξίδι μέσα από το μύθο και την ιστορία.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video