ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ioannina City - Greece

Greece travel secrets - Ioannina
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Ιωάννινα
Ioannina, often called Yannena within Greece, is the capital and largest city of the Ioannina regional unit and of Epirus, an administrative region in north-western Greece.
Τα Ιωάννινα, γνωστά και ως Γιάννενα ή Γιάννινα, είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Νομού Ιωαννίνων και της Ηπείρου.
Ioannina, spreads out around beautiful Lake Pamvotida. The natural environment, the climate and character of the town are defined by this stretch of water – the area’s trademark.
Τα Ιωάννινα αναπτύσσονται γύρω από την υπέροχη λίμνη Παμβώτιδα. Η φύση, το κλίμα και ο χαρακτήρας της πόλης ορίζονται από αυτήν την υδάτινη «κυρά».
The lake, with its still waters and its small island, is a natural monument, around which the entire area lives and breathes.
Η λίμνη, με τα ακύμαντα νερά και το μικρό νησάκι αποτελεί ένα φυσικό μνημείο, που γύρω του ζει και αναπνέει ολόκληρη η πόλη.
It is one of the largest cities of Greece with a rich cultural tradition and modern development enterprises.
Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πλούσια πολιτιστική παράδοση και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις.

The strong cultural traditions of the town, home to a number of great novelists and poets, and the artistic and intellectual events which are organized throughout the year, give visitors the opportunity to get to know the roots of the intellectual life of Epirus.
Η πολιτιστική ιστορία των Ιωαννίνων, με τους μεγάλους πεζογράφους και ποιητές, τα καλλιτεχνικά και πνευματικά δρώμενα, που διοργανώνονται όλον τον χρόνο, δίνουν την ευκαιρία για μια γνωριμία με τις ρίζες, της πνευματικής παράδοσης της Ηπείρου.
Pyrrus (319/318–272 BC) was a Greek general and statesman of the Hellenistic period. He became king of Epirus (r. 306–302, 297–272 BC). He was one of the strongest opponents of early Rome. His battles, though victorious, caused him heavy losses, from which the term ‘Pyrric victory’ was coined.
Ο Πύρρος (319 / 318-272 π.Χ.) ήταν Έλληνας στρατηγός και πολιτικός της ελληνιστικής περιόδου. Έγινε βασιλιάς της Ηπείρου (έτος 306-302, 297-272 π.Χ.). Ήταν ένας από τους ισχυρότερους αντιπάλους της πρώιμης Ρώμης. Οι μάχες του, αν και νικηφόρες, του προκάλεσαν μεγάλες απώλειες, από τις οποίες βγήκε ο όρος ‘πύρρειος νίκη’.

Throughout its history, Ioannina City, with its undoubted rich history and amazing cultural heritage, has been a cradle of initiation into Art and Knowledge.
Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η πόλη των Ιωαννίνων, με την αναμφισβήτητη πλούσια ιστορία και την καταπληκτική πολιτιστική κληρονομιά της, υπήρξε ένα λίκνο μύησης στην Τέχνη και στη Γνώση.
The region of Ioannina has been populated by Greeks since the Mycenaean era, Ioannina City, was formally founded by the Byzantine Emperor Justinian in the 6th century AD.
Η περιοχή των Ιωαννίνων έχει κατοικηθεί από Έλληνες από τη μυκηναϊκή εποχή. Η πόλη  ιδρύθηκε επίσημα από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα μ.Χ.

It has been a hub of artistic development of exceptional richness and great diversity for the region as well as for the country as a whole.
Υπήρξε κέντρο καλλιτεχνικής ανάπτυξης εξαιρετικού πλούτου και μεγάλης ποικιλομορφίας τόσο για την περιοχή όσο και για την χώρα ως σύνολο.
Kaplanios School, previously Maroutsios was founded by the benefactor of Yannioti Zoi Kaplani in 1797. The school was burned down in 1821. In 1922-1926 it was rebuilt and nowadays functions as school complex.
Η Καπλάνειος Σχολή ιδρύθηκε από την ευεργεσία του Γιαννιώτη Ζώη Καπλάνη, στη θέση της Μαρουτσαίας Σχολής το 1797. Η σχολή κάηκε το 1821. Το 1922-1926 ξανακτίστηκε και λειτουργεί σήμερα ως σχολικό συγκρότημα.
In the traditional architectural style (post-Byzantine), the current building was erected in 1938. From 1980-1983, it is used as a Town Hall.
Σε παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ρυθμό (μεταβυζαντινό) ανεγείρεται το 1938 το σημερινό κτίριο. Από το 1980-1983, χρησιμοποιείται ως Δημαρχείο.
Zosimia Public Central Historical Library of Ioannina: A cradle of civilization in the heart of the city. It includes in its collections manuscripts from the 12th to the 19th centuries, more than 100,000 book titles, 350 magazine titles, maps, music discs, etc.
Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Μια κοιτίδα πολιτισμού στην καρδιά της πόλης. Στη συλλογή της περιλαμβάνει χειρόγραφα, από τον 12ο ως τον 19ο αι. αιώνα, περισσότερους από 100.000 τίτλους βιβλίων, 350 τίτλους περιοδικών, χάρτες, δίσκους μουσικής κ.ά.
With its great tradition and an historical and cultural heritage that blends perfectly memories from antiquity to new memories being made in the present day, it is evident that Ioannina City possesses a timeless, unique quality.
Με τη μεγάλη παράδοσή του και μια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που συνδυάζει τέλεια τις μνήμες από την αρχαιότητα μέχρι τις νέες αναμνήσεις, που έγιναν σήμερα, είναι προφανές ότι η πόλη διαθέτει μια διαχρονική, μοναδική ποιότητα.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, ready for a walk through the city which has the feeling of a bygone era, full of secret places and legends still living.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, έτοιμοι για μια βόλτα μέσα την πόλη, η οποία προσφέρει την αίσθηση μιας άλλης εποχής, γεμάτης μυστικά και θρύλους.

The imposing castle of Ioannina was built in 528 AD by the Emperor Justinian, and was an ambitious expression of the might of the Byzantine Empire. It is the oldest Byzantine fortress in Greece with significant influence over the history of the town which grew around it.
Το επιβλητικό κάστρο των Ιωαννίνων χτίστηκε το 528 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Πρόκειται για το αρχαιότερο βυζαντινό φρούριο της ελληνικής επικράτειας, με αδιάκοπη ιστορία. Με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε μία πραγματική πολιτεία, στα πλαίσια της οποίας προόδευσε σε υψηλό βαθμό η πνευματική ζωή των Ιωαννίνων.
Myths for Ali Pasha, Mrs Frosini, Mrs. Vasiliki, surround the city of Ioannina. They hover in the mist that often hangs over its lake and the island in its center.
Μύθοι με τον Αλή Πασά, την κυρά Φροσύνη, την κυρά Βασιλική που περιβάλλουν την πόλη των Ιωαννίνων. Μύθοι που πετρώνουν στην ομίχλη που συχνά κρέμεται πάνω από τη λίμνη και στο κέντρο του νησιού της.

The clock of the square was erected in 1905 and is a landmark for the city of Ioannina.
Το ρολόι της πλατείας ανεγέρθηκε το 1905 αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης των Ιωαννίνων.
The heroes Memorial of those who heroically fell in Bizani during the battles for the liberation of Ioannina. It is the "Monument of the Unknown Soldier" in Ioannina.
Το ηρώο όσων έπεσαν ηρωικά στο Μπιζάνι κατά τις μάχες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το Ηρώο Μπιζανομάχων αποτελεί το “Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη” εν Ιωαννίνοις.
It dedicated to all those who fought and fell heroically in Bizani, about eight kilometers south of Ioannina, in January and February 1913, during the battles between the Greek army and the Ottomans. Battles that led to the dawn of February 21 and the liberation of Ioannina.
Αφιερωμένο σ' εκείνους που πολέμησαν και έπεσαν ηρωικά στη θέση Μπιζάνι, οκτώ περίπου χιλιόμετρα νοτίως των Ιωαννίνων, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1913, κατά τις μάχες μεταξύ του ελληνικού στρατού και των Οθωμανών. Μάχες που οδήγησαν στο ξημέρωμα της 21ης Φεβρουαρίου στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Ioannina was under the Ottoman occupation since1430, when on February 21, 1913, Ioannina was liberated during the Balkan Wars and incorporated into the Greek State.
Η πόλη ήταν υπό Οθωμανική κατοχή από το 1430. Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Κράτος.
Alexandros Papagos (1883 - 1955) was a Greek Army officer who led the Hellenic Army in World War II and the later stages of the Greek Civil War. He became the country's Prime Minister after his victory in the 1952 elections.
Ο Αλέξανδρος Παπάγος (1883 – 1955) ήταν Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός. Διετέλεσε Αρχιστράτηγος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο (1940-1941) και την περίοδο 1949 - 1951 και μετέπειτα Πρωθυπουργός της χώρας (1952 - 1955).

The statue of Katsantonis (1775 - 1808) who was a Greek warlord and chieftain, precursor and national witness of the Greek regression
Το άγαλμα του Κατσαντώνη (1775 - 1808). Ήταν πολέμαρχος και οπλαρχηγός, πρόδρομος και εθνομάρτυρας της της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
Let yourself be captivated by the legends and history surrounding this beautiful city in Epirus.
Αφήστε τον εαυτό σας να γοητευτεί από τους θρύλους και την ιστορία που περιβάλλουν αυτή την όμορφη πόλη της Ηπείρου.
A memorial dedicated to the Englishmen Harry (1897) and Niouva (1912) who fell during the battles for the liberation of Ioannina.
Το μνημείο των Άγγλων Χάρη (1897) και Νιούβα (1912) που σκοτώθηκαν σε μάχες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
  
Ioannina has long welcomed worthy Epirots who wished to grow, excel and prosper at the four corners of the earth before returning to the city as benefactors.
Τα Ιωάννινα έχουν υποδεχτεί από καιρό τους άξιους Ηπειρώτες, που ήθελαν, να αναπτυχθούν, να υπερέχουν και να ευημερούν στις τέσσερις γωνιές της γης, πριν επιστρέψουν στην πόλη ως ευεργέτες.
Epirus, has raised a number of national benefactors and the list of them is impressive. Just to list a few: Christakis Zografos, Zois Kaplakis, Rizaris, Sinas, Tositsas, Arsakis, Zappas, Averoff and so many others.
Είναι εντυπωσιακά μακρύς ο κατάλογος με τους εθνικούς ευεργέτες από τα Ιωάννινα και γενικά την Ήπειρο, όπως οι: Χρηστάκης Ζωγράφος, Ζώης Καπλάκης, Ριζάρης, Σίνας, Τοσίτσας, Αρσάκης, Ζάππας, Αβέρωφ και τόσοι άλλοι.
A lively city with many faces and centuries of history, on the shores of an idyllic lake.
Μια ζωντανή πόλη με πολλά πρόσωπα και ιστορία αιώνων, στις όχθες μιας ειδυλλιακής λίμνης.
In addition to its natural beauty and historical monuments, Ioannina has been always a site of apprenticeship and a hotbed of support of creative endeavours.
Εκτός από τη φυσική ομορφιά και τα ιστορικά μνημεία της, τα Ιωάννινα αποτελούσαν πάντα χώρο μαθητείας και εστίας υποστήριξης δημιουργικών προσπαθειών.
In the period between the 18th and 19th centuries, the city was a major center of the modern Greek Enlightenment. Popi Nicolaides enjoys her visit to the beautiful city.
Την περίοδο μεταξύ του 18ου και του 19ου αιώνα, η πόλη ήταν ένα σημαντικό κέντρο του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την επίσκεψη της στην όμορφη αυτή πόλη.
Ioannina's rich history as an arts and culture center is still keenly felt throughout the town.
Η πλούσια ιστορία των Ιωαννίνων ως κέντρο τέχνης και πολιτισμού εξακολουθεί να είναι έντονα αισθητή σε όλη την πόλη.
Ioannis Kolettis (1773 – 1847) was a Greek politician who played a significant role in Greek affairs from the Greek War of Independence. He was born in Syrrako, Epirus and played a leading role in the political life of the Greek state in the 1830s and 1840s. He was the first Prime Minister of Greece.
Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773 - 1847) ήταν πολιτικός που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις ελληνικές υποθέσεις από τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Γεννήθηκε στο Συρράκο της Ηπείρου και διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους τη δεκαετία του 1830 και του 1840. Υπηρέτησε ως πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Eleuthérios Venizélos, (1864-1936), prime minister of Greece (1910–15, 1917–20, 1924, 1928–32, 1933), the most prominent Greek politician and statesman of the early 20th century.
Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936), πρωθυπουργός της Ελλάδας (1910-15, 1917-20, 1924, 1928-32, 1933), ο πιο εξέχων Έλληνας πολιτικός των αρχών του 20ου αιώνα.
Under his leadership Greece doubled its size and population during the Balkan Wars (1912–13).
Υπό την ηγεσία του, η Ελλάδα διπλασιάστηκε σε περιοχές και πληθυσμούς κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων (1912-13).
The traditional coffee shops in the town also serve what they call “sherbetia”, or sherbet, which is a kind of sweet wine flavoured with fruit and flowers.
Στα παραδοσιακά καφενεία της πόλης μπορείτε να δοκιμάσετε τα μοναδικά «σερμπέτια», γλυκά κρασιά με αρώματα φρούτων και λουλουδιών.
There are dozens of quaint little shops clustered there and the workshops, ironmongers and the old arcades.
Στους δρόμους της στριμώχνονται δεκάδες γραφικά μικρομάγαζα, βιοτεχνίες, σιδεράδικα και οι παλιές στοές.
The beautiful jewellery of Ioannina, of traditional or original modern designs is still synonymous with understated elegance. Delicate earrings, intricate chains, ornate buckles, and silver ornaments are only fragments of the variety of craftwork that visitors can admire in the town’s jewellers’ shops.
Τα πανέμορφα γιαννιώτικα κοσμήματα, σε παραδοσιακά ή πρωτότυπα σχέδια, εξακολουθούν να αποτελούν συνώνυμο της διακριτικής κομψότητας. Λεπτοδουλεμένα σκουλαρίκια, περίτεχνες καδένες, βαρύτιμες πόρπες, αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα από ασήμι, είναι κάποια μόνον από τα χειροτεχνήματα που μπορεί να θαυμάσετε στην αγορά των Ιωαννίνων.
The silversmith’s art is one of the most important aspects of local culture in Ioannina. The wirework or cast jewellery of Epirus, the exquisite "tzovairia" were famous beyond the Greek territories.
Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας των Ιωαννίνων είναι από τις σπουδαιότερες εκφάνσεις του ντόπιου πολιτισμού. Τα συρμάτινα ή χυτά κοσμήματα της Ηπείρου, τα περίφημα «τζοβαΐρια», ήταν ξακουστά και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
It is an area of the old city that invites you to walk in order to enjoy their commerce, its architecture and atmosphere that permeates the streets.
Είναι μια περιοχή της παλιάς πόλης που σας προσκαλεί να περπατήσετε, για να απολαύσετε τα ψώνια, την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα που διαπερνά τους δρόμους της.
The major advantage of Ioannina is that you can see every corner of the city in a walk.
Το κύριο πλεονέκτημα των Ιωαννίνων είναι ότι μπορείτε να δείτε κάθε γωνιά της πόλης σε μια βόλτα.
Set in such a fascinating corner of Greece, Ioannina was always multicultural, dominated mainly by Christian, Islamic and Jewish influences.
Σε μια τόσο συναρπαστική γωνιά της Ελλάδας, τα Ιωάννινα ήταν πάντα πολυπολιτισμικά, κυριαρχούσαν κυρίως από χριστιανικές, ισλαμικές και εβραϊκές επιρροές.
This coexistence of cultural influences is clearly evident in the historic city center.
Αυτή η συνύπαρξη έχει αφήσει έντονες μνήμες και καταγραφές στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
The gastronomic pleasures of Ioannina will satisfy the most demanding. The mountains of Epirus provide a wide range of spices and herbs which are freely used to complement the finest basic ingredients. Fish, of course, from the lake, such as eels and trout, are cooked in sophisticated ways, and together with frog’s legs, a special delicacy, are the hallmark of the Ioannina cuisine.
Η γαστρονομική πανδαισία των Ιωαννίνων είναι υψηλών απαιτήσεων. Τα ηπειρώτικα βουνά προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα βοτάνων και μυρωδικών, που αρτύζουν τις εκλεκτές πρώτες ύλες. Τα ψάρια της λίμνης, όπως τα χέλια και οι πέστροφες, αποτελούν, μαζί με τα ιδιαίτερα βατραχοπόδαρα, το σήμα κατατεθέν της γιαννιώτικης κουζίνας.
The traditional Ioannina desserts are famous throughout Greece. The famous ‘sker bourek’, or ‘sugar pie’, the exceptionally delicious baklava and the other syrup pastries are but a few of the flavours that are certain to captivate visitors.
Τα παραδοσιακά γλυκά των Ιωαννίνων είναι ξακουστά σε όλη την Ελλάδα. Το περίφημο σκερ μπουρέκ, που σημαίνει ζαχαρένια πίτα, ο εξαιρετικός μπακλαβάς και τα υπόλοιπα γλυκά του ταψιού είναι μερικές μόνο από τις γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες.
Enjoy beautiful moments just sitting on a bench at the lake front. This is what you'll do when you visit Chania old town!
Είναι απόλαυση οι όμορφες στιγμές σε ένα παγκάκι δίπλα στη λίμνη. Αυτό θα κάνετε και εσείς στην πόλη των Ιωαννίνων!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video