ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

The Ancient Agora of Classical Athens - Greece

Η Αρχαία Αγορά της Κλασικής Αθήνας
The area began its history as the heart of the Athenian political and economic engine in the beginning of the 6th c. BCE with its gradual transformation into a public place.
Η περιοχή ξεκίνησε την ιστορία της ως καρδιά του αθηναϊκού πολιτικού και οικονομικού κέντρου στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. με τη σταδιακή μετατροπή της σε δημόσιο χώρο.
The Ancient Agora of Classical Athens is the best-known example of an ancient Greek agora, located to the northwest of the Acropolis.
Η Αρχαία Αγορά της Κλασικής Αθήνας είναι το πιο γνωστό δείγμα αρχαίας ελληνικής αγοράς, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Ακρόπολης.
Literally meaning “marketplace,” the Agora was the economic center, where the wealth, reach and influence of classical Athens was visible by the wide range of goods shipped in from the nearby port of Piraeus.
Η Αγορά ήταν το οικονομικό κέντρο όπου ο πλούτος, η εμβέλεια και η επιρροή της κλασικής Αθήνας ήταν ορατή από το ευρύ φάσμα των αγαθών που μεταφέρονταν από το κοντινό λιμάνι του Πειραιά.
But what marked the Agora with everlasting glory was the other commodity traded and peddled daily: ideas!
Αλλά, αυτό που χαρακτήριζε την Αγορά με την αιώνια δόξα, ήταν το άλλο αγαθό, που ανταλλάσσονταν καθημερινά: οι ιδέες!
For the most part, for the visitor today, the Agora is not important for the splendor of its buildings, but for the significance of its history.
Ως επί το πλείστον, για τον επισκέπτη σήμερα, η Αγορά δεν είναι σημαντική για την μεγαλοπρέπεια των κτιρίων της, αλλά για τη σημασία, της ιστορίας της.
The Agora was the meeting grounds and hang out spot for ancient Athenians, where members of the elected democracy assembled to discuss affairs of state, noblemen came to conduct business, ordinary citizens got together to meet up with friends and watch performers, and where the famed philosophers doused their listeners with wisdom (or rubbish).
Η Αγορά ήταν ο χώρος των συναντήσεων και συναθροίσεων των αρχαίων Αθηναίων, όπου τα μέλη της εκλεγμένης δημοκρατικής συνέλευσης συζητούσαν τις πολιτικές υποθέσεις, οι έμποροι έκαναν μπίζινες, οι απλοί πολίτες συναντούσαν φίλους και παρακολουθούσαν παραστάσεις και όπου οι φιλόσοφοι καθήλωναν τους ακροατές τους με σοφία (ή σκουπίδια).
Gradually, a number of major buildings and structures as well as notable monuments were added to the agora of Athens.
Σταδιακά, στην αγορά της Αθήνας προστέθηκαν αρκετά σημαντικά κτίρια και κατασκευές, καθώς και αξιόλογα μνημεία.
The Odeon of Agrippa (or Keramikos Theater or Agripio) was a great concert venue in the center of the Ancient Agora of Athens, for musical events and philosophical lectures.
Το Ωδείο του Αγρίππα (ή Θέατρο του Κεραμεικού ή Αγρίππειο) ήταν μεγάλος συναυλιακός χώρος στο κέντρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας, για μουσικές εκδηλώσεις και φιλοσοφικές διαλέξεις.
The new northern facade was decorated with the statues of Giants and Tertians that are still visible in the area. The space was used only for philosophical lectures, while at the same time a new conservatory was built on the southern foothills of the Acropolis, Herodion.
Η νέα βόρεια πρόσοψη διακοσμήθηκε με αγάλματα Γιγάντων και Τριτώνων που είναι ακόμα ορατά στον χώρο. Έτσι ο χώρος χρησιμοποιούνταν μόνο για διαλέξεις φιλοσόφων.
It was built around 15 BC, the time of the Roman Emperor Augustus, occupying the open space at the center of the market. It was a gift to the Athenians by Markos Vissanio Agrippa, a Roman politician and a general.
Χτίστηκε περίπου το 15 π.Χ., εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου, καταλαμβάνοντας τον ανοιχτό χώρο στο κέντρο της αγοράς. Ήταν ένα δώρο προς τους Αθηναίους από τον Μάρκο Βισσάνιο Αγρίππα, Ρωμαίο πολιτευτή και στρατηγό.
The two-storey auditorium seated around 1,000 spectators and was equipped with a raised stage and marble-paved orchestra.
Το διώροφο αμφιθέατρο για 1.000 περίπου θεατές ήταν εξοπλισμένο με μια ανυψωμένη σκηνή και μαρμάρινη ορχήστρα.

Other temples formerly standing at the Agora include temples dedicated to Zeus, Athena, Apollo, and Ares.
Άλλοι ναοί που βρίσκονταν παλαιότερα στην Αγορά, περιλάμβαναν ναούς αφιερωμένους στο Δία, την Αθηνά, τον Απόλλωνα και τον Άρη.
The Temple of Ares, dedicated to Ares, the god of war, was added in the north half agora, just south of the Altar of the Twelve Gods.
Ο ναός του Άρη, αφιερωμένος στον Άρη, τον θεό του πολέμου, στη βόρεια μισή αγορά, νότια του Βωμού των Δώδεκα Θεών.
The Agora also played serious a role in religious festivals.
Η Αγορά επίσης έπαιζε ένα σοβαρό ρόλο στα θρησκευτικά φεστιβάλ.
Gregoris Maliotis next to the surviving torso of a statue of the Roman Emperor Hadrian (117-138 CE).
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης δίπλα στο σωζόμενο κορμό ενός αγάλματος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού (117-138 μ.Χ.).
Adrian, the Roman emperor who loved Greece. He created in Athens an aqueduct, a library and the Temple of Olympian Zeus. It was the person who connected Greek culture with the Roman.
Αδριανός, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που αγάπησε την Ελλάδα, δημιούργησε στην Αθήνα υδραγωγείο, βιβλιοθήκη και τον ναό του Ολυμπίου Διός. Ήταν το πρόσωπο που συνέδεσε τον ελληνικό πολιτισμό με τον ρωμαϊκό.
The Mitroon was an ancient Greek temple dedicated to a mother goddess. They were often devoted to Cybele, Demeter, or Rhea.
Το Μητρώον ήταν αρχαίος ελληνικός ναός αφιερωμένος στη μητέρα θεά. Συχνά, οι ναοί αυτοί ήταν αφιερωμένοι στην Κυβέλη, τη Δήμητρα ή την Ρέα.
Heliea or Helia was the supreme court of ancient Athens, from the ancient Greek verb iliazesthe, which means congregate.
Η Ηλιαία ή Αλία ήταν το ανώτατο δικαστήριο της αρχαίας Αθήνας, από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ηλιάζεσθαι, που σημαίνει συναθροίζεσθαι.
With a little imagination and knowledge, one can imagine the hustle and bustle of its streets with merchants of all kinds tending their benches in the shade of the Stoas and under cloth tents, with ox cart wheels creaking through the Panathenaic way, and with citizens convening in small groups under the shade of small trees.
Με λίγη φαντασία και γνώση, μπορεί κανείς, να φανταστεί τη φασαρία των δρόμων με τους εμπόρους όλων των ειδών, με τους πάγκους τους στη σκιά των Στοών και κάτω από τις σκηνές και με τους πολίτες σε μικρές ομάδες κάτω από τη σκιά των μικρών δέντρων.
The Ancient Agora was crossed by the Panathenian Road from which the great procession to the Acropolis passed during the Panathenaic celebrations, held in honor of the city’s patron goddess Athena every four years.
Την Αρχαία Αγορά διέσχιζε η Οδός των Παναθηναίων από την οποία διερχόταν η μεγάλη πομπή προς την Ακρόπολη κατά την διάρκεια των εορτασμών των Παναθηναίων, που γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της προστάτιδας της πόλης, θεάς Αθηνάς.
The Temple of Hephaestus or Hephaisteion (also "Hephesteum"; or earlier as the Thesion, is a well-preserved Greek temple which it remains standing largely as built.
Ο Ναός του Ήφαιστου ή Ηφαιστείον, ή αργότερα ως Θησείο, είναι ένας καλά διατηρημένος ελληνικός ναός, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό όπως χτίστηκε.
It was thought for many years to be a temple dedicated to Theseus, the founding mythological hero of Athens, but this turned out to be wrong.
Θεωρήθηκε εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι ναός αφιερωμένος στον Θησέα, τον μυθολογικό ήρωα ιδρυτή της Αθήνας, αλλά αυτό αποδείχθηκε λάθος.
The building's good condition has been maintained due to its history of varied use.
Η καλή κατάσταση του κτιρίου διατηρήθηκε λόγω της ποικίλης χρήσης του.
It is a Doric peripteral temple, and is located at the north-west side of the Agora of Athens, on top of the Agoraios Kolonos hill.
Πρόκειται για δωρικό περίχωρο ναό στη βορειοδυτική πλευρά της Αγοράς των Αθηνών, πάνω από τον λόφο του Αγοραίου Κολωνού.
Hephaestus was the patron god of metal working, craftsmanship, and fire.
Ο Ήφαιστος ήταν ο θεός θεματοφύλακας της μεταλλουργίας, της χειροτεχνίας και της φωτιάς.
From the 7th century until 1834, it served as the Greek Orthodox church of Saint George Akamates.
Από τον 7ο αιώνα μέχρι το 1834 χρησίμευσε ως ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του Ακαμάτη.

Phivos Nicolaides & Gregoris Maliotis outside the temple which is still visible in great condition, and is one of the best-preserved classical temples in all of Greece.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης & Γρηγόρης Μαλιώτης έξω από το ναό που βρίσκεται ακόμα σε εξαιρετική κατάσταση και είναι ένας από τους καλύτερα διατηρημένους κλασσικούς ναούς σε όλη την Ελλάδα.
In 1834, the first King of Greece, Otto I, was officially welcomed here.
Ήταν εδώ, σ’ αυτό το Ναό το 1834, που έγινε η επίσημη υποδοχή του πρώτου βασιλιά, της Ελλάδας, Όθωνα.
When Athens became the official capital of Greece in 1834, the publication of the relevant royal edict was made in this temple that was the place of the last public turnout of the Athenians.
Όταν η Αθήνα έγινε η επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1834, η έκδοση του σχετικού βασιλικού διατάγματος έγινε σε αυτόν τον ναό, που ήταν ο τόπος της τελευταίας δημόσιας συνέλευσης των Αθηναίων.

Gregoris Maliotis overlooking Lycavitos Hill and Stoa tou Attalou from the Temple of Hephaestus.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης με θέα το Λόφο του Λυκαβηττού και τη Στοά του Αττάλου, από το Ναό του Ηφαίστου ή Θησείο.
The temple was used as a burial place for non-Orthodox Europeans in the 19th century, among whom were many philhellenes who gave their lives in the cause of Greek War of Independence (1821–1830).
Ο Ναός χρησιμοποιήθηκε ως τόπος ταφής για τους μη ορθόδοξους Ευρωπαίους τον 19ο αιώνα, ανάμεσα στους οποίους ήταν πολλοί φιλέλληνες που έδωσαν τη ζωή τους στον Ελληνικό Πόλεμο, της Ανεξαρτησίας (1821-1830).

There were numerous potters' workshops and metal-working shops in the vicinity of the temple, as befits the temple's honoree.
Υπήρχαν πολυάριθμα εργαστήρια αγγειοπλαστών και καταστήματα μεταλλουργίας κοντά στο ναό, όπως αρμόζει στον τιμώμενο ναό.
The early buildings, mostly bunched on the west end of the Agora, were destroyed by the Persians in 480 BCE.
Τα πρώιμα κτίσματα, τα οποία ήταν κυρίως μαζεμένα στο δυτικό άκρο της Αγοράς, καταστράφηκαν από τους Πέρσες το 480 π.Χ.
After the battle of Plataea, the Greeks swore never to rebuild their sanctuaries destroyed by the Persians during their invasion of Greece, but to leave them in ruins, as a perpetual reminder of the war.
Μετά τη μάχη των Πλαταιών, οι Έλληνες είχαν ορκιστεί ότι, ποτέ, δεν θα ανοικοδομήσουν τα ιερά τους, που καταστράφηκαν από τους Πέρσες κατά την εισβολή τους στην Ελλάδα, αλλά θα τα αφήσουν σε ερείπια, ως μόνιμη υπενθύμιση του πολέμου.
Evidently, despite the austere state of the archaeological site today with scant ruins, and fragments of buildings and objects scattered about, the Athenian Agora continues writing chapters in its history.
Προφανώς, παρά την αυστηρή κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου σήμερα με ελάχιστα ερείπια και θραύσματα κτιρίων και αντικειμένων διάσπαρτα, η Αθηναϊκή Αγορά συνεχίζει να γράφει κεφάλαια στην ιστορία της.
Today this site of history has been distilled through excavations to expose the Agora's important functions from Archaic to Greco-Roman and Byzantine times.
Σήμερα τα στρώματα της ιστορίας έχουν αποσταχθεί μέσω ανασκαφών για να εκθέσουν τις σημαντικές λειτουργίες της Αγοράς από την αρχαϊκή ως την ελληνορωμαϊκή και την βυζαντινή εποχή.
During this time, the Agora's political, cultural, and economic influence shaped some of the most important decisions undertaken in the shaping of what we commonly call today Western Civilization.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πολιτική, πολιτιστική και οικονομική επιρροή της Αγοράς επηρέασε μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν στη διαμόρφωση, αυτού, που σήμερα ονομάζουμε Δυτικό Πολιτισμό.
From the 6th and until the 1st century BCE the Agora as the heart of the government and the judiciary, as a public place of debate, as a place of worship, and as marketplace, played a central role in the development of the Athenian ideals, and provided a healthy environment where the unique Democratic political system took its first wobbly steps on earth.
Από τον 6ο και μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. η Αγορά ως καρδιάς της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, ως δημόσιος τόπος συζήτησης, ως τόπος λατρείας και ως αγορά, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των αθηναϊκών ιδεωδών, και παρείχε ένα υγιές περιβάλλον όπου το μοναδικό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα πήρε τα πρώτα βήματά του στη γη.
A splendid example of a capital of the Corinthian order. Anyone who has ever carved a stone can appreciate the hundreds of hours of skilled labor that went into creating such piece of work.
Ένα υπέροχο δείγμα κορινθιακού ρυθμού. Όποιος έχει σκαλίσει ποτέ μια πέτρα, μπορεί, να εκτιμήσει τις εκατοντάδες ώρες εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που χρειάστηκαν για τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου.
Walking through the Agora takes the visitor back through the place where Athens’s mighty heart once beat.
Περπατώντας μέσω της Αγοράς, ο επισκέπτης επιστρέφει στον τόπο, όπου κάποτε χτυπούσε δυναμικά η καρδιά της Αθήνας.
Contrasting with the austere ruins in the middle of the archaeological site however, two splendid buildings stand as testaments to its past glory: the humble Temple of Hephaestus, which is the best preserved ancient Greek temples from the Classical era, and the impressive Stoa of Attalos.
Σε αντίθεση με τα ερείπια στη μέση του αρχαιολογικού χώρου, δύο υπέροχα κτίρια ορθώνονται ως μαρτυρίες της παλιάς δόξας: ο λιτός ναός του Ηφαίστου, ο οποίος είναι ο καλύτερα διατηρημένος αρχαίος ναός της Κλασικής εποχής και η εντυπωσιακή Στοά του Αττάλου.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video