ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Lisbon - Portugal

Lisbon city, the Princess of the Ocean   -  Λισαβόνα, η «Πριγκίπισσα του Ωκεανού»
Lisbon city has centuries-old history, historic sights, magnificent mosaic sidewalks and a culture that gives it the name "Princess of the Ocean".
Η Λισαβόνα διαθέτει ιστορία αιώνων, ιστορικά αξιοθέατα, υπέροχα ψηφιδωτά πεζοδρόμια και μια κουλτούρα που της χαρίζει το όνομα «Πριγκίπισσα του Ωκεανού».

This is probably the most beautiful square of Lisbon. Its real name is Praça de D. Pedro IV, but is better known as Rossio Square or simply Rossio.
Αυτή είναι πιθανό, η πιο όμορφη πλατεία της Λισαβόνας. Το πραγματικό της όνομα είναι Πλατεία Πέτρου Δ’, αλλά, είναι περισσότερο γνωστή ως πλατεία Ρόσσιο ή απλά Ρόσσιο.

The name "Rossio" is roughly equivalent to the word "commons" in English, and refers to a commonly owned terrain.
Το όνομα «Ρόσσιο» είναι σχεδόν ισοδύναμο με τη λέξη «κοινά» στα αγγλικά και αναφέρεται σε ένα κοινό τόπο.

The Portuguese take pride in their great square with its stone paving, grand fountains and statue of (supposedly) Dom Pedro IV.
Οι Πορτογάλοι υπερηφανεύονται για τη μεγάλη πλατεία τους με την πέτρινη επίστρωση, τις μεγάλες βρύσες και το άγαλμα του (υποτίθεται) Δον Πέτρο Δ’.

The statue in the center of Rossio is of Dom Pedro IV but according to legend is the statue of Emperor Maximilian of Mexico. Maximilian was assassinated soon after completion of the statue and the unwanted statue was sold to Lisbon at a fraction of the cost as both Dom Pedro IV and Maximilian had a similar appearances!
Το άγαλμα στο κέντρο της Ρόσσιο είναι του Δον Πέτρου Δ’, αλλά μύθος λέει ότι το άγαλμα είναι του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού του Μεξικού. Ο Μαξιμιλιανός δολοφονήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγάλματος και το ανεπιθύμητο άγαλμα πουλήθηκε στη Λισαβόνα σε χαμηλή τιμή, καθώς τόσο ο Δον Πέτρος Δ’ και ο Μαξιμιλιανός έμοιαζαν μεταξύ τους!

It consists of a pedestal with marble allegories of Justice, Wisdom, Strength, and Moderation, qualities attributed to Dom Pedro IV, whose statue stands on top of the monument.
Αποτελείται από ένα βάθρο με μαρμάρινες αλληγορίες της Δικαιοσύνης, της Σοφίας, της Δύναμης και του Μέτρου, ιδιότητες που αποδίδονται στον Δον Πέτρο Δ’, του οποίου το άγαλμα στέκεται πάνω από το μνημείο.

Here public shows, bull fights and royal proclamations occurred. During the era of the Inquisition, Rossio was frequently used as setting for public executions.
Εδώ γινόντουσαν δημόσιες εκδηλώσεις, ταυρομαχίες και βασιλικές διακηρύξεις. Κατά την εποχή της Ιεράς Εξέτασης, η Ρόσσιο χρησιμοποιήθηκε συχνά ως χώρος για δημόσιες εκτελέσεις.

The wave pattern stone paving was added to Rossio during the 19th century and was designed to resemble the oceans.
Η σε σχήμα κυμάτων λίθινη επίστρωση προστέθηκε στη Ρόσσιο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και είχε σχεδιαστεί για να μοιάζει με τους ωκεανούς.

On the north side of the square is the Dona Maria II National Theater, a monumental neoclassical building built in the 1840s.
Στη βόρεια πλευρά της πλατείας βρίσκεται το Εθνικό Θέατρο Ντόνα Μαρία II, ένα μνημειώδες νεοκλασικό κτήριο χτισμένο στη δεκαετία του 1840.

In the 19th century, the square was paved with cobblestones in wave patterns, a design seen today in many other pavements all over Portugal.
Τον 19ο αιώνα, η πλατεία στρώθηκε με λιθόστρωτα σε κυμματοειδή σχεδιασμό, που παρατηρείται σήμερα σε πολλά άλλα πεζοδρόμια σε όλη την Πορτογαλία.

The portico has six Ionic columns (originally from the Church of St. Francis, destroyed in the 1755 earthquake), and crowning the pediment is a statue of playwright Gil Vicente.
Η στοά έχει έξι ιωνικούς κίονες (αρχικά από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, που καταστράφηκε στο σεισμό του 1755), και στέκει στο αέτωμα είναι ένα άγαλμα του συγγραφέα Γκιλ Βεσέντε.

It has been the setting of popular revolts and celebrations, bullfights and executions, and is now a preferred meeting place of Lisbon natives and tourists alike.
Ήταν ο χώρος των λαϊκών εξεγέρσεων και των εορτασμών, των ταυρομαχιών και των εκτελέσεων και είναι πλέον ένας δημοφιλής τόπος συνάντησης των ντόπιων της Λισαβόνας και των τουριστών.

On either side of the square are two baroque fountains, and in the center is a monument measuring 27 meters in height.
Στις δύο πλευρές της πλατείας υπάρχουν δύο μπαρόκ κρήνες και στο κέντρο υπάρχει ένα μνημείο ύψους 27 μέτρων.

The two baroque fountains imported from France were installed at the same time as the statue of King Pedro IV (1870).
Οι δύο μπαρόκ βρύσες που εισήχθησαν από τη Γαλλία, εγκαταστάθηκαν ταυτόχρονα με το άγαλμα του βασιλιά Πέτρο Δ’ (1870.

Lygia & Gregoris Maliotis in Rossio Square and the magnificent baroque fountain from Paris.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην Πλατεία Ρόσσιο και το θαυμάσιο συντριβάνι από τη Γαλλία, σε σχέδιο Μπαρόκ.

Rossio became an important place in the city during the 13th and 14th centuries, when the population of the city expanded to the Lisbon lower area.
Η Ρόσσιο έγινε ένα σημαντικό μέρος στην πόλη κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, όταν ο πληθυσμός της πόλης επεκτάθηκε στην κάτω περιοχή της Λισαβόνας.

Popi Nicolaides happy to be in Rossio, which has been one of the main city squares since the Middle Ages.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη στη Ρόσσιο, η οποία εξακολουθεί, να είναι μία από τις κύριες πλατείες της πόλης από τον Μεσαίωνα.

Located in the heart of Lisbon, this vibrant and colorful city square is bursting with flower vendors, shoppers and people.
Στην καρδιά της Λισαβόνας, αυτή η ζωντανή και πολύχρωμη πλατεία της πόλης εκρήγνυται με τους πωλητές λουλουδιών, τους αγοραστές και τους ανθρώπους.

Rossio is the liveliest square in the city, where people stop to sit and relax, or for a drink at the several atmospheric cafés with outdoor sitting.
Η Ρόσσιο είναι η πιο ζωντανή πλατεία της πόλης, όπου οι άνθρωποι σταματούν, για να καθίσουν και να χαλαρώσουν ή να απολαύσουν ένα ποτό στα διάφορα ατμοσφαιρικά καφέ που υπάρχουν.

Lisbon revolves around Rossio, it is here that the students come to sing, workers to protest and tourists to drink overpriced coffee. Popi & Phivos Nicolaides in Rossio.
Η Λισαβόνα περιστρέφεται γύρω από τη Ρόσσιο. Είναι εδώ που οι μαθητές έρχονται να τραγουδήσουν, οι εργαζόμενοι να διαμαρτυρηθούν και οι τουρίστες να πιούν καφέ. Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο Ρόσσιο.

Elegant, magnificent architecture almost everywhere in the city center.
Κομψή, μαγευτική αρχιτεκτονική σχεδόν παντού στο κέντρο της πόλης.

Louis de Camoes Suare in Lisbon is named after Louis Vaz de Camoes, who is considered the Portuguese language's greatest poet.
Η Πλατεία Λουίς Καμόες στη Λισαβόνα φέρει το όνομα του Λουίς Βαζ ντε Καμόες, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος ποιητής της πορτογαλικής γλώσσας.

With its central location, Lisbon became the capital city of the new Portuguese territory in 1255.
Με την κεντρική της θέση, η Λισαβόνα έγινε πρωτεύουσα της νέας πορτογαλικής επικράτειας το 1255.

The statue of the 1st Duke of Terceira, which stands right at the center of a small square. The title ‘duke of Terceira’, (meaning "forever granted")
Το άγαλμα του 1ου Δούκα της Τερσέιρα, που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο μιας μικρής πλατείας. Ο τίτλος ‘δούκας της Τερσέιρα’, (που σημαίνει «δοσμένος για πάντα»).

Lisbon is a bustling and an exciting city.
Η Λισαβόνα είναι μια πολυσύχναστη και συναρπαστική πόλη.

This lift was created in 1902. The Elevator is 32 meters long, has two cabins and a small café with stunning views over its terrace.
Ο ανελκυστήρας δημιουργήθηκε το 1902 και φτάνει τα 32 μέτρα. Έχει δυο καμπίνες και στην ταράτσα του λειτουργεί ένα μικρό καφέ με εκπληκτική θέα.

The Military Museum of Lisbon features one of the finest and widest collections of swords, fire arms and, generally speaking, warfare-related items in the world
Το Στρατιωτικό Μουσείο της Λισαβόνας εκθέτει μια από τις καλύτερες και μεγαλύτερες συλλογές σπαθιών, πυροβόλων όπλων και, γενικά, αντικειμένων που σχετίζονται με τον πόλεμο στον κόσμο.

The Fig Tree Square is a large square in the center of the city. It is part of the Lisbon Baixa, the area of the city rebuilt after the 1755 Lisbon earthquake.
Η Πλατεία της Συκιάς είναι ένα μεγάλο τετράγωνο στο κέντρο της πόλης. Είναι μέρος της περιοχής Μπάιξα, που ξαναχτίστηκε μετά τον σεισμό της Λισαβόνας το 1755.

The large area previously occupied by the hospital was turned into an open market square. Around 1885, a large covered market was built and was demolished in 1949. Since then the square has been an open space.
Η μεγάλη περιοχή που είχε προηγουμένως ένα νοσοκομείο, μετατράπηκε σε πλατεία ανοικτής αγοράς. Περί το 1885, χτίστηκε μια μεγάλη καλυμμένη αγορά, η οποία κατεδαφίστηκε το 1949. Έκτοτε, η πλατεία είναι ένας ανοιχτός χώρος.

In 1971 a bronze equestrian statue representing King John I (1357–1433), was inaugurated in the square.
Το 1971 εγκαινιάστηκε στην πλατεία ένα χάλκινο άγαλμα, που απεικονίζει έφιππο τον βασιλιά Ιωάννη Α (1357-1433).

The monument also carries medallions with the effigies of Nuno Álvares Pereira and João das Regras, two key characters in the 1385 Revolution that brought John I to power.
Το μνημείο φέρει επίσης δύο μενταγιόν με τις μορφές του Νούνο Αλβαρές Περέιρα και Τζοάο ντας Ρέγκρας, δύο βασικών ατόμων της επανάστασης του 1385, που έφερε τον Ιωάννη Ι στην εξουσία.

In 1999/2000, during the last renovation of the square, the statue was relocated from the middle to a corner of the square, in order to make it visible from the Commercial Square.
Το 1999/2000, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανακαίνισης της πλατείας, το άγαλμα μεταφέρθηκε από τη μέση σε μια γωνιά της πλατείας, για να είναι ορατό από την Πλατεία Εμπορίου.

The Fig Tree Square has a very uniform profile, with four-storey buildings. The buildings are occupied by hotels, cafés, and several shops. 
Η Πλατεία της Συκιάς έχει ένα πολύ ομοιόμορφο προφίλ, με τετραώροφα κτίρια. Τα κτήρια στεγάζουν ξενοδοχεία, καφετέριες και διάφορα καταστήματα.

It is also an important traffic hub, with bus and metro stops.
Είναι επίσης ένα σημαντικό κυκλοφοριακό κέντρο με στάσεις λεωφορείων και μετρό.
Felipa is ready to take you on one-hour special tour around the city.
Η Φιλίππα είναι έτοιμη, να σας πάρει για μια ώρα ειδική διαδρομή γύρω στην πόλη.
While the tuk tuk is not a traditional means of transport in Lisbon, or in Portugal, it turns out to be a very practical vehicle for getting around the steep and narrow streets of Lisbon.
Ενώ το τουκ τουκ δεν είναι παραδοσιακό μεταφορικό μέσο στη Λισαβόνα ή στην Πορτογαλία, εντούτοις, αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ πρακτικό μέσο για να περάσετε από τους απότομους και στενούς δρόμους της Λισαβόνας.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides play with the puppy on the baby coach in Lisbon city!
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου παίζουν με το μικρό σκυλάκι, θρονιασμένο στο αμαξάκι του, σε ένα δρόμο της Λισαβόνας!
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video