ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Samarina, Maceonia - Greece

Greece’s Highest Village!
Σαμαρίνα - Το ψηλότερο χωριό της Ελλάδας!

Samarina is a village in Grevena regional unit, West Macedonia, Greece. Its population primarily consists of Aromanians (sometimes called Vlachs).
Η Σαμαρίνα είναι ένα χωριό στα Γρεβενά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ο πληθυσμός της αποτελείται κυρίως από Αρωμάνους (μερικές φορές αποκαλούνται Βλάχοι).

Samarina is located at an altitude of 1,600 meters on the slopes in of Mount Smolikas (2,637m), the highest peak of Greece’s Pindos range, in West Macedonia.
Η Σαμαρίνα βρίσκεται σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, στις πλαγιές του βουνού Σμόλικα (2.637μ.), Την υψηλότερη κορυφή της ελληνικής σειράς Πίνδου στη Δυτική Μακεδονία.

The village is known for its charming beauty and its healthy climate, which has earned the name of “Beautiful Samarina”.
Το χωριό είναι γνωστό για τη γοητεία, την ομορφιά του και το υγιές του κλίμα, πράγμα που έχει κερδίσει το όνομα «Ωραία Σαμαρίνα».
Wild nature, local traditions, history and the environment entwined — the famous mountain village of Samarina is one of Greece’s gems.
Η άγρια φύση, οι τοπικές παραδόσεις, η ιστορία και το περιβάλλον σμύγουν και το διάσημο ορεινό χωριό Σαμαρίνα είναι ένα από τα πολύτιμα πετράδια της Ελλάδας.

Samarina flourished at the end of the 18th century and during the 19th. The economic success was based on a group of activities, but mostly in the cattle-breading, the small industries, the trade and the arts.
Η Σαμαρίνα άκμασε στα τέλη του 18ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η οικονομική επιτυχία βασίστηκε σε μια ομάδα δραστηριοτήτων, αλλά κυρίως στην κτηνοτροφία, τις μικρές βιοτεχνίες, το εμπόριο και τις τέχνες.

Samarina not only one of the highest villages in Greece but also in the Balkans. It has a summer population of about 5,000; during the rest of the year only a few hotels remain open due to the harsh weather conditions.
Σαμαρίνα όχι μόνο ένα από τα ψηλότερα χωριά της Ελλάδας αλλά και στα Βαλκάνια. Έχει πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων το καλοκαίρι. Το υπόλοιπο του έτους μόνο μερικά ξενοδοχεία παραμένουν ανοικτά λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών.
 

The buildings of the village are well-known for their unique characteristics.
Τα κτίρια του χωριού είναι γνωστά για τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά.

Due to the harsh weather conditions in winter, the permanent residents used to move to the lower parts of Thessaly and Macedonia. Therefore, they had to lock carefully their houses as our excellent guide John Plitsis explained to us.
Λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών του χειμώνα, οι μόνιμοι κάτοικο πήγαιναν σε χαμηλότερους τόπους της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, όπως μας εξήγησε ο εξαίρετος ξεναγός μας Γιάννης Πλίτσης.

Samarina is the most famous of all (Vlach) villages of the Pindus. The inhabitants are fiercely proud of their heritage and traditions.
Η Σαμαρίνα είναι το πιο γνωστό από όλα τα χωριά (Βλάχων) της Πίνδου. Οι κάτοικοι είναι πολύ περήφανοι για την κληρονομιά και τις παραδόσεις τους.

   Greece’s Highest Village, seen from a distance, the landscape is that of a postcard!
Το ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, αν το δείτε από μακριά, φαίνεται σαν καρτ-ποστάλ!
The area of Samarina is surrounded by pine forests and there’s plenty of natural water sources.
Η περιοχή της Σαμαρίνας περιβάλλεται από πευκοδάση και υπάρχουν πολλές φυσικές πηγές νερού.

A specialty of Samarina is the existance of many waters. All the stone fountains inside Samarina were built during the Turkish occupation.
Μια ιδιαιτερότητα της Σαμαρίνας είναι τα πολλά νερά. Όλες οι βρύσες που βρίσκονται μέσα στη Σαμαρίνα είναι πέτρινες και κατασκευάστηκαν επί Τουρκοκρατίας.

During the Macedonian struggle, the contribution of the Samaritans was significant. An important figure of the period was the chieftain George Lepidatos (Captain Arkoudas) (1856 - 1906).
Κατά το Μακεδονικό Αγώνα, σημαντική ήταν η προσφορά των Σαμαριναίων. Σπουδαία μορφή της περιόδου, ήταν ο οπλαρχηγός Γεώργιος Λεπιντάτος (καπετάν Αρκούδας) (1856 - 1906).

The community wanting to pay a minimum tribute to the people that offered their lives for the freedom of this land, has built a monument.
Θέλοντας η κοινότητα να καταβάλει ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους που πρόσφεραν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτής της γης, έχτισε αυτό το μνημείο.

The bust of Alexander Diakos 1911-1940: The first lieutenant killed in the Greek-Italian war in the area of Samarina.
Η προτομή του Αλέξανδρου Διάκου 1911-1940: Ο πρώτος υπολοχαγός νεκρός στον Ελλληνοιταλικό πόλεμο, στην περιοχή της Σαμαρίνας.

The monument in the central square of Samarina for the citizens of Samarina who participated in Mesolongi fights. Same monument is located in Heroes Garden in Mesolongi.
Το μνημείο στην κεντρική πλατεία της Σαμαρίνας για τους εθελοντές μαχητές Σαμαριναίους που πήραν μέρος στις μάχες και την ηρωική έξοδο, του Μεσολογγίου. Το ίδιο μνημείο βρίσκεται στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι. 
During the siege of Mesolongi, the Samaritans participated with 120 fighters. They survived 33 of them and in honor of them the well-known folk song "Children of Samarina" is still sung.

This is the monument in Heroes Garden in Mesolongi for fighters from Samarina.
Το Μνημείο στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι για τους Σαμαριναίους αγωνιστές.

Κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου οι Σαμαριναίοι συμμετείχαν με σώμα 120 μαχητών. Οι επιζήσαντες Σαμαριναίοι της εξόδου ήταν 33 και προς τιμή τους τραγουδιέται ακόμη το γνωστό δημοτικό τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας».

Every summer on August 15, on the feast of the Dormition of the Virgin, Samarinans from all over the world assemble on their ancestral village to celebrate.
Κάθε καλοκαίρι στις 15 Αυγούστου, στη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, οι Σαμαριναίοι από όλο τον κόσμο συναθροίζονται στο προγονικό χωριό τους για να γιορτάσουν.

In the town of Samarina th Church of the Virgin Mary is the center of worship and celebration.
Στη Σαμαρίνα η εκκλησία της Παναγίας είναι το κέντρο λατρείας και εορτασμού.

The church of the Panagia, is the largest Basilica of Pindus; inside the sanctuary there’s a perennial pine tree that passes through the roof to reach the open air.
Η εκκλησία της Παναγίας, είναι η μεγαλύτερη Βασιλική της Πίνδου. Μέσα στο ιερό υπάρχει ένα πολυετές πεύκο που περνά μέσα από την οροφή για να φτάσει στον ανοιχτό αέρα.

The level of culture reached by this town (it had churches, schools and a library) is evident in the excellence of its religious painting.
Το επίπεδο της κουλτούρας που έφθασε αυτή η πόλη (είχε εκκλησίες, σχολεία και βιβλιοθήκη) είναι εμφανές στην αριστεία, της θρησκευτικής της ζωγραφικής.

Lygia & Gregoris Maliotis outside the big church which is named in honor of the Virgin Mary.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά από τη μεγάλη εκκλησία, που είναι αφιερωμένη προς τιμήν της Παναγίας.

On the 15th of August there is a 3-day feast of the Virgin Mary, gathering about 3,000 people.
Στις 15 Αυγούστου γίνεται 3ήμερο πανηγύρι της Παναγίας συγκεντρώνοντας περίπου 3.000 κόσμο.

In the main square outside the Great Church, they perform the "Great Dance". Hundreds of people hold hands and form concentric circles.
Στην κεντρική πλατεία έξω από τη Μεγάλη Εκκλησία, εκτελούν το «Μεγάλο Χορό»: Εκατοντάδες άνθρωποι κρατούν τα χέρια και σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους.

They walk slowly and ceremonially counterclockwise, while singing their traditional songs in a rousing unison chorus.
Περπατούν αργά και τελετουργικά αριστερόστροφα, ενώ, τραγουδούν τα παραδοσιακά τραγούδια τους σε μια συναρπαστική χορωδία.

They hold their hands and, almost in a mystic atmosphere, people become part of the whole traditional event.
Κρατάνε τα χέρια τους και, σχεδόν σε μια μυστικιστική ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι γίνονται όλοι μέρος του όλου παραδοσιακού εθίμου.

A team from "Cyprus Institute of Greek Culture": Lygia Malioti, Chryso Giorgala, Popi Nicolaides and Chryso Kyriakides is watching with keen interest.
Μια ομάδα από το "Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού" της Κύπρου: Λυγία Μαλιώτη, Χρύσω Γιωργαλλά, Πόπη Νικολαΐδου & Χρύσω Κυριακίδου, παρακαλουθούν τα έθιμα με μεγάλο ενδιαφέρον.

Every year in August 14 and 15, Samarina vibrates to the rhythm of music, excitement and of unstoppable fun.
Κάθε χρόνο στις 14 και 15 Αυγούστου, η Σαμαρίνα δονείται στο ρυθμό της μουσικής, του ενθουσιασμού και της ασταμάτητης διασκέδασης.

    Men dressed in traditional clothes during Samarina festival in Macedonia, Greece.
Άνδρες ντυμένοι με παραδοσιακά ρούχα κατά τη διάρκεια της γιορτής στη Σαμαρίνα.
In August 15th, the- Assumption of Mary, the inhabitants of Siatista gather down to the church in the plain and participate to big celebrations.
Το Δεκαπενταύγουστο, στη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, οι κάτοικοι της Σαμαρίνας συγκεντρώνονται στο προαύλιο της εκκλησία και συμμετέχουν στο μεγάλο εορτασμό της Παναγίας.

First-time visitors, Gregoris Mliotis, Phivos Nicolaides, Phivos Kyriakides, enjoy themselves at the grand open celebrations and festival of welcoming community of Samarina.
Οι για πρώτη φορά επισκέπτες Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης, Φοίβος Κυριακίδης, ευχαριστημένοι στη μεγάλη γιορτή, της φιλόξενης κοινότητας της Σαμαρίνας.

Popi Nicolaides & Lygia Malioti, enjoy the warmth of Samarina Community and the wonderful customs they keep alive with so much reverence.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη, απολαμβάνουν τη ζεστασιά της κοινότητας, της Σαμαρίνας και τα υπέροχα έθιμα που διατηρούν ζωντανά με τόση ευλάβεια.

In the feast and the party which takes place, men, women and children dance and sing. Στη γιορτή και στο γλέντι που ακολουθούν, άντρες, γυναίκες και παιδιά χορεύουν και τραγουδούν.
This ceremonial dance is a magnificent old tradition which takes place every year in August 15th.
Ο τελετουργικός χορός είναι μια θαυμάσια, παλιά παράδοση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου.

Phivos Nicolaides, Chryso Kyriakides, Popi Nicolaides, Lygia Malioti celebrating the Assumption of the Virgin Mary in a unique and beautiful way in Samarina.
Φοίβος Νικολαΐδης, Χρύσω Κυριακίδου, Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη, γιορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου με ένα μοναδικό και όμορφο τρόπο στη Σαμαρίνα.

Active participation of young men and women, promises that the custom will continue for many more years to come.
Νεαρές έντονες παρουσίες που υπόσχονται ότι το έθιμο θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη.
The loyalty and dedication of the youth to the Siatista custom proves that there are roots that ran far deeper than simple celebrations.
Η στήριξη και η αφοσίωση, της νεολαίας στο έθιμο, αποδεικνύει ότι υπάρχουν βαθιές ρίζες πέραν από τους απλούς εορτασμούς.

Greek charming girl dressed traditionally, grabbed people’s attention.
Ελληνικό γοητευτικό κορίτσι ντυμένο παραδοσιακά, άρπαξε την προσοχή των ανθρώπων.
A charming boy dressed with Greek traditional suit tsolias. This is how the custom of the feast is passed down from generation to generation.
Ένα γοητευτικό αγόρι ντυμένο τσολιάς. Κάπως έτσι, μεταφέρεται το έθιμο της γιορτής από γενιά σε γενιά.
Excited visitors Popi Nicolaides & Lygia Malioti with Samaritans men dressed in traditional clothes, celebrating in their own unique way.
Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη, ενθουσιασμένες επισκέπτριες, με Σαμαριναίους ντυμένους με παραδοσιακές στολές, γιορτάζουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

If you are looking for the liveliest time to be in Greece, Dekapentavgoustos (August 15th) should definitely be on top of your list.
Αν αναζητάτε την πιο έντονη περίοδο του χρόνου, για να βρεθείτε στην Ελλάδα, ο Δεκαπενταύγουστος (15 Αυγούστου), θα πρέπει σίγουρα, να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας.
Marking the Assumption of the Virgin Mary — one of the largest religious celebrations in the country— this period also hosts some of the greatest Panigiria (festivals).
Η περίοδος της Κοίμησης της Θεοτόκου - ένας από τους μεγαλύτερους θρησκευτικούς εορτασμούς στη χώρα - φιλοξενεί και τα μεγαλύτερα πανηγύρια.
The celebration continues in the main big square of the town until late evening.
Το γλέντι συνεχίζεται στημεγάλη πλατεία του χωριού μέχρι αργά το βράδυ.
Proud Samaritans, young and old share all the same passion, devotion and pleasure.
Υπερήφανοι Σαμαριναίοι, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν όλοι με το ίδιο πάθος, αφοσίωση και ευχαρίστηση.
Tour guide John Plitsis, (right) was incredibly knowledgeable, informative, helpful and very kind.
Ο ξεναγός μας Γιάννης Πλίτσης (δεξιά) ήταν απίστευτα καλός γνώστης, ενημερωμένος, εξυπηρετικός και πολύ ευγενικός.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video