ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

The Holy Monastery of Ioannis Prodromos, Serres - Greece

Η Ιερά Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου, Σέρρες
The Holy Monastery of Timios Prodromos of Serres, one of the most beautiful monasteries in Macedonia, Greece.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, από τα ομορφότερα μοναστήρια της Μακεδονίας.
Kiki and Giannis Xipolitos visiting for several times this marvelous holy monastery and gorgeous environment.
Η Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος επισκέπτονται για πολλοστή φορά τη θαυμάσια αυτή ιερή μονή και το απίθανο περιβάλλον.
The Monastery of Timios Prodromos of Serres to the west of a deep ravine Mountain Menikiou, is one of the major centers of Orthodox monasticism in the Balkans.
Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, στα δυτικά μιας βαθιάς χαράδρας του Μενοίκειου Όρους, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ορθόδοξου μοναχισμού στα Βαλκάνια.
The establishment of the Monastery in 1270 and its long history testifies the culture, tradition and the rich spirituality of Byzantium.
Η ίδρυση της το 1270 και η μακραίωνη ιστορία της μαρτυρούν τον πολιτισμό, την παράδοση και την πλούσια πνευματικότητα του Βυζαντίου.
The Monastery of St. John the Baptist Serres was built in 1270 and is an astonishing monument of Byzantine art.
Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών χτίστηκε το 1270 και αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης.
Twelve kilometers northeast of Serres is located the Monastery of St. John the Baptist , one of the historical monasteries of Macedonia, Greece.
Σε απόσταση 12 χλμ. βορειοανατολικά των Σερρών βρίσκεται η Μονή Τιμίου Προδρόμου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Μακεδονίας.
Ioannikios from Serres was a monk and a hermit of Mount Athos. Then he became a bishop. He was the first owner of the Monastery in 1270. In 1300, his nephew and successor, Saint Ioakim, built the Catholicon, and he also built tall walls around the Monastery.
Ο Σερραίος αγιορείτης μοναχός, ερημίτης και μετέπειτα επίσκοπος, Άγιος Ιωαννίκιος ήταν ο πρώτος κτήτορας της μονής το 1270. Το 1300 ο ανιψιός και διάδοχός του, Άγιος Ιωακείμ, έκτισε το Καθολικό και ψηλά τείχη γύρω από την μονή.
After the fall of Constantinople, Gennadios Β’ Scholarios, the first Patriarch after the Fall of Constantinople in 1453, having resigned from the patriarchal throne, he retired in this monastery where he lived as a monk (1457-1472) until his death. He was buried near the tombs of the two founders of the Monastery.
Μετά την άλωση της Πόλης, ο Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, ο πρώτος μετά το 1453 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αφού παραιτήθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο, αποσύρθηκε στη μονή Τιμίου Προδρόμου όπου και εμόνασε (1457-1472) μέχρι το τέλος της ζωής του. Τάφηκε κοντά στους τάφους των δύο κτητόρων.
In 1917 the monastery was looted by the Bulgarians, who had deprived from the monastery library a large number of Gospels, rare manuscripts, 1500 old books, relics and many valuable sacred objects.
Το 1917 η μονή λεηλατήθηκε από τους Βούλγαρους, οι οποίοι αφαίρεσαν από τη βιβλιοθήκη της Μονής πολλά Ευαγγέλια, σπάνια χειρόγραφα, 1500 παλιά βιβλία, κειμήλια και πολλά πολύτιμα ιερά αντικείμενα.
Since the early years of its establishment enjoyed the favor of the Byzantine emperors. With donations and the grants acquired considerable wealth and quickly developed into an important monastic center. (In the picture Popi Nicolaidou).
Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της γνώρισε την εύνοια των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Με τις δωρεές και τις επιχορηγήσεις τους απέκτησε σημαντική περιουσία και γρήγορα αναπτύχθηκε σε σπουδαίο μοναστικό κέντρο. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).
Ioannis Prodromos Monastery is of significant religious important and the natural beauty surrounding the monastery is simply breathtaking. (In the picture Giannis Xipolitos).
Το Μοναστήρι του Ιωάννη Προδρόμου δεν είναι μόνο ένας δημοφιλής προορισμός για ντόπιους και ξένους για την ιερότητα του χώρου, αλλά και για τη σπάνια φυσική ομορφιά, που το περιβάλλει. (Στη φωτογραφία ο Γιάννης Χυπόλυτος).
The main temple is stone built and there are many Byzantine frescoes. The iconostasis is carved and dates back to 1804.
Ο κεντρικός ναός είναι λιθόκτιστος και υπάρχουν πολλές Βυζαντινές τοιχογραφίες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και χρονολογείται από το 1804.
In the cathedral are preserved frescoes belonging to different chronological phases and in varied stylistic trends which cover around the 14th century.
Στο καθολικό σώζονται τοιχογραφίες που ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές φάσεις και σε ποικίλα ρευμάτων τεχνοτροπίας που καλύπτουν τον 14ο αι.
Catholic and chapels are full of paintings and magnificent frescoes belonging to different eras.
Καθολικό και παρεκκλήσια είναι γεμάτα με υπέροχες τοιχογραφίες που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές.
All the surviving frescoes cover a period of six centuries of creation and worthily represent the art of painting in Serres region.
Το σύνολο των σωζόμενων τοιχογραφιών καλύπτουν μια περίοδο έξι αιώνων δημιουργίας και αντιπροσωπεύουν επάξια τη ζωγραφική τέχνη στην περιοχή των Σερρών.
The Cathedral is a monument of Byzantine hagiography, whose frescoes are attributed to Macedonian hagiographer M. Panselino.
Το Καθολικό αποτελεί μνημείο βυζαντινής αγιογραφίας, οι τοιχογραφίες του οποίου αποδίδονται στο Μακεδόνα αγιογράφο Μ. Πανσέληνο.
Along with the surviving pictures, heirlooms, manuscripts and other objects of miniaturization, they all give a complete picture of the artistic and intellectual radiation experienced by the monastery since its inception to date.
Μαζί με τις σωζόμενες εικόνες, τα εκκλησιαστικά κειμήλια, τα χειρόγραφα και τα αντικείμενα της μικροτεχνίας δίνουν μια πλήρη εικόνα της καλλιτεχνικής και πνευματικής ακτινοβολίας που γνώρισε η μονή από την ίδρυσή της έως σήμερα.
The age of the monastery, the permanent residence of thirty nuns and the large turnout of believers led to the need for reconstruction of the new catholic, built in the architectural standards of the Byzantine monasteries.
Η παλαιότητα του μοναστηριού, η μόνιμη διαμονή των τριάντα καλογριών και η μεγάλη προσέλευση πιστών οδήγησε στην ανάγκη ανοικοδόμησης νέου καθολικού, που χτίστηκε αρχιτεκτονικά στα πρότυπα των βυζαντινών μοναστηριών.
Since 1986, there have been nuns in the Monastery who came from the Monastery of Panagia Odigitria of Volos.
Από το 1986 εγκαταστάθηκε στη μονή γυναικεία αδελφότητα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Πηλίου.
Kiki and Giannis Xipolitos looking happy to be in such a unique and special place full of beauty and religiousness.
Η Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος φαίνονται ευχαριστημένοι από τη μοναδικότητα του τόπου, την ομορφιά και τη θρησκευτικότητα του χώρου.
The life of nuns is dedicated to worship, reading, and working in the monastery. In addition to their attendance at church, the nuns spent several hours in private prayer, and meditation.
Η ζωή των μοναχών είναι αφιερωμένη στην προσευχή, το διάβασμα, και σε εργασίες στο μοναστήρι. Εκτός από τη συμμετοχή τους στην εκκλησία, οι μοναχές περνούν αρκετές ώρες με προσευχή και διαλογισμό.
The monastic community is engaged with various daily work and chores: cooking, raising the necessary supplies of vegetables and fruits, Producing wine, oil and honey, embroidery, iconography and so many others.
Η μοναστική αδελφότητα ασχολείται καθημερινά με διάφορες εργασίες και ασχολίες όπως είναι το μαγείρεμα, η καλλιέργεια των απαραίτητων λαχανικών και φρούτων, η παραγωγή κρασιού, λαδιού, μελιού, το κέντημα, η αγιογραφία κ.ά.
Thanks to nun Iosephia we discovered the history of the monastery, its distilleries and museums. (In the photo, Kiki Xipolitou) 
Χάρις στην αδελφή Ιωσηφία μάθαμε για την ιστορία της μονής, τα οινοπνευματοποιεία και τα μουσεία. (Στη φωτογραφία η Κική Ξυπόλυτου).
Nuns Iosephia from Cyprus and Theologia from Thessaloniki both graduates from Aristotle University of Thessaloniki are not alone in choosing poverty, chastity and obedience over careers, relationships and motherhood. Many other young women within the monastic community (almost half of them) are university graduates.
Η Ιωσηφία από την Κύπρο και η Θεολογία από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι οι μόνες που επέλεξαν τη λιτή ζωή, την αγνότητα και την υπακοή του μοναχισμού, εγκαταλείποντας τη σταδιοδρομία, τις σχέσεις και τη μητρότητα. Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες της μοναστικής κοινότητας (σχεδόν οι μισές) είναι απόφοιτες πανεπιστημίου.
Νun Iosephia  understands why people (like us) struggle with the idea of a young woman, even a college graduate, entering religious life: "It seems so different to be easily accepted by others. For several years my parents didn’t accept it… But it was a conscious choice through internal need, she said.
Η αδελφή Ιωσηφία καταλαβαίνει γιατί άνθρωποι (όπως εμάς) δεν κατανοούν εύκολα την ιδέα μιας νεαρής γυναίκας, που τελείωσε μάλιστα και πανεπιστήμιο, να επιλέγει τη θρησκευτική ζωή. «Φαίνεται τόσο διαφορετικό και δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Για χρόνια οι ίδιοι οι γονείς μου δεν το δέχτηκαν…». Ήταν όμως, μια συνειδητή επιλογή μέσα από μια εσωτερική ανάγκη, μας είπε.
The fraternity under the guidance of Αbbess Fevronia, makes every effort to reconstitute the complex with remarkable results.
Η αδελφότητα κάτω από την καθοδήγηση της ηγουμένης Φεβρωνίας, κάνει κάθε προσπάθεια για να ανασυστήσει το κτιριακό συγκρότημα με καταπληκτικά αποτελέσματα.
Popi Nicolaidou touring the old distillery of Monastery wine, now forms a small cozy museum. 
Η H Πόπη Νικολαΐδου στο παλιό αποστακτήριο κρασιού της μονής, που  διαμορφώθηκε σε ένα όμορφο εκθεσιακό χώρο.
On December 13, 2010, the monastery was hit by a fire that destroyed the hospice, the old showroom, the guest room and other buildings.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2010, η μονή χτυπήθηκε από πυρκαγιά που κατέστρεψε το αρχονταρίκι, το παλιό εκθετήριο κι άλλα κτίρια.
The 30 nuns trying hard to reconstruct the building complex of the Monastery which was ruined in 1986.
Οι 30 μοναχές προσπαθούν σκληρά για να ανακατασκευάσoυν το κτιριακό συγκρότημα της Μονής, το οποίο ήταν ερειπωμένο το 1986.
The operation of a Greek school since 1825 and a Seminary from 1869 confirmed the name rightly won as a "Monastery of Literature".
Η λειτουργία ελληνικής σχολής από το 1825 και Ιερατικής από το 1869 επιβεβαίωσαν την επωνυμία ως «Μονή των Γραμμάτων».
Kiki and Giannis Xipolitos in renovated showrooms. Everything here compose a moving image and a heartwarming atmosphere.
Η Κική και ο Γιάννης Ξυπόλυτος σε ανακαινισμένους εκθεσιακούς χώρους. Όλα εδώ συνθέτουν μία συγκινητική εικόνα και ατμόσφαιρα.
Since 1986 the monastic community in cooperation with the Authority of Byzantine Antiquities in Kavala has undertaken the work of conservation and restoration of the monastery.
Από το 1986 που εγκαταστάθηκε στη μονή η γυναικεία αδελφότητα, σε συνεργασία με την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Καβάλας, έχει αναλάβει το έργο της συντήρησης και αναστήλωσης της μονής.
Popi Nicolaidou and nun Iosephia  from Cyprus enjoying at its best a spiritual conversation. Popi was mesmerized and eventually is looking to return soon back one day.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η αδελφή Ιωσηφία από την Κύπρο απολαμβάνουν στο έπακρο ένα πνευματικό διάλογο. Η Πόπη καταγοητευμένη προσβλέπει σε μια νέα επίσκεψη σύντομα.
Keeps the ritual of Mount Athos, without losing contact with their visitors. Follows the tradition without depriving the vitality of the thirty - new in their majority - nuns.
Τηρεί το αγιορείτικο λατρευτικό τυπικό, χωρίς να χάνει την επαφή με τους επισκέπτες της. Ακολουθεί την παράδοση χωρίς να αποστερεί τη ζωντάνια από τις τριάντα – νέες στην πλειονότητά τους – μοναχές.
Entirely of traditional building materials such as stone, marble and ceramic bricks, which connects today’s Macedonian land with the glorious Byzantine past.
Εξολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρο, και κεραμικά τούβλα, που συνδέουν το σήμερα της Μακεδονικής γης με το λαμπρό βυζαντινό παρελθόν.
Kiki Xipolitou posing for a commemorative photo in a placid landscape bathed by a clear and radiant light. Popi Nicolaidou and nun Iosephia from Cyprus still have so many views to share!
Η Κική Ξυπόλυτου ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία σ' ένα γαλήνιο τοπίο με ένα λαμπερό φως. Η Πόπη Νικολαΐδου και η αδελφή Ιωσηφία από την Κύπρο έχουν τόσα πολλά να πουν.
Built in the architectural building standards of the monasteries of Mount Athos, the monastery of St. John the Baptist adorns the borderline village of Serres.
Χτισμένο στα αρχιτεκτονικά οικοδομικά πρότυπα των μοναστηριών του Αγίου Όρους, το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου κοσμεί το ακριτικό χωριό του νομού Σερρών.
Popi Nicolaidou happy to be here in such a religious and historical place full of beauty and unique atmosphere. Νun Iosephia proved to be an excellent tour guide of the monastery.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένοι που βρίσκεται σ' αυτό το εξαιρετικά ωραίο μέρος με την πλούσια θρησκευτική και ιστορική παράδοση. Η αδελφή Ιωσηφία αποδείχθηκε εξαιρετική ξεναγός της μονής.
A living museum of Byzantine and post-Byzantine art.
Ένα ζωντανό μουσείο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.
The Monastery of St. John the Baptist in Akritochori is not accidental popular with pilgrims: it has character retreat, without closing the door to the joy of life.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών δεν είναι τυχαία δημοφιλής στους προσκυνητές : έχει χαρακτήρα ησυχαστηρίου, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χαρά της ζωής.
The Holy Monastery of Timios Prodromos of Serres is an important and at the same time a pilgrimage of stunning beauty.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών αποτελεί ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικής ομορφιάς προσκύνημα.
Kiki and Giannis Xipolitos and Popi Nicolaidou getting the beautiful feeling of the holy monastery and the gorgeous natural beauty around.
H Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν το όμορφο συναίσθημα που δημιουργεί η ιερότητα του χώρου και η ομορφιά της γύρω φύσης.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video