ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Proti village, Serres - Greece

The birthplace of the Greek political leader Constantinos Caramanlis
Πρώτη Σερρών, η γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή
A very pretty small village located in Serres region. A beautiful traditional village, with plenty of character.
Ένα πολύ όμορφο μικρό χωριό που βρίσκεται στην περιοχή των Σερρών. Ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, με πολλή χαρακτήρα.
Proti village is best known for one thing: It’s the birthplace of the famous and popular Greek political leader Constantinos Karamanlis.
Το χωριό Πρώτη είναι γνωστό για ένα πράγμα: Είναι η γενέτειρα του διάσημου και δημοφιλούς Έλληνα πολιτικού ηγέτη Κωνσταντίνου Καραμανλή.
The names of the village in chronological order from ancient times to today is: Kiasa or Kiesa, Doviros, Evdomista, Kioupkioi, Philis, Proti.
Τα ονόματα του χωριού κατά χρονολογική σειρά από την αρχαιότητα έως σήμερα είναι : Κίασα ή Κίεσα, Δόβηρος, Εβδομίστα, Κιούπ-Κιόϊ, Πυθία, Πρώτη.
There is no a safe determination of etymology of the name Proti as there are several versions thereof.
Δεν υπάρχει ασφαλής προσδιορισμός της ετυμολογίας του ονόματος του χωριού και υπάρχουν διάφορες εκδοχές περί αυτού.
The history of village is lost in the depth of past centuries and is connected with all aspects of Greek History. The current residents are descendants of the ancient Hedoni (Thracian tribe).
Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη των αιώνων και οι σημερινοί κάτοικοι του είναι απόγονοι των αρχαίων Ηδωνών, (Θρακική φυλή).
The statue (erected in 2008) in a wonderfully landscaped space, with the map of Europe and Greece and a prophetic saying by Constantinos Caramanlis: «I believe that Greece may change form and people of destiny...», engraved in marble in earthy colors.
Ο ανδριάντας (κατασκευάστηκε το 2008) του Κωνσταντίνου Καραμανλή με το θαυμάσια διαμορφωμένο χώρο του, με τον Χάρτη της Ευρώπης και την Ελλάδα και την προφητική ρήση του ιδίου: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα δύναται να αλλάξει μορφήν και ο λαός της μοίρα...», χαραγμένη διακριτικά στο μάρμαρο σε χρώματα γήινα.

Constantine G. Caramanlis (March 8th 1907 to 1923 April 1998) was a Greek politician who served four times as prime minister of the Third Greek Republic and twice as president of the Greek Republic.
Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής (8 Μαρτίου 1907 – 23 Απριλίου 1998) ήταν Έλληνας πολιτικός ο οποίος διετέλεσε τέσσερις φορές πρωθυπουργός της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας και δύο φορές πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
He was born at Proti village, in the prefecture of Serres, on March 9, 1907. Originally he became a lawyer and exercised his profession at the city of Serres. He got into politics in 1935, when he was elected Member of Parliament with the Popular Party at Serres. He was re-elected MP in 1936.
Γεννήθηκε στο χωριό Πρώτη, του νομού Σερρών, στις 9 Μαρτίου, 1907. Αρχικά άσκησε το επάγγελμά του δικηγόρου στην πόλη των Σερρών. Αναμείχθηκε στην πολιτική το 1935, όταν εξελέγη βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα στις Σέρρες. Επανεξελέγη βουλευτής το 1936.
He attended the elementary school in his village, then in New Zihni, and then at the High School of Serres and lyceum in Athens. He studied law at the University of Athens (1925-1929).
Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο της Πρώτης Σερρών, στη συνέχεια στην Νέα Ζίχνη, στο Γυμνάσιο Σερρών, σε Λύκεια στην Αθήνα και τέλος, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1925-1929).
Rethinking of where and of how this great leader started from this small and insignificant village to become a leading political figure of international renown, I think that the perspective in which many times we view the world, changes the meaning completely.
Αναλογιζόμενος το από πού και το πώς ξεκίνησε ο μεγάλος αυτός ηγέτης, από αυτό το μικρό και άσημο χωριό, για να αναδειχθεί σε κορυφαία πολιτική προσωπικότητα με διεθνή εμβέλεια, σκέφτομαι ότι η προοπτική στην οποία πολλές φορές βλέπουμε τον κόσμο, αλλάζει εντελώς το νόημα…
Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou and Giannis Xipolitos in front of the ancestral home of Constantine Karamanlis in Proti village.
Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου και Γιάννης Ξυπόλυτος μπροστά από το πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Caramanlis as early as 1958 pursued a policy towards Greek membership in the European Economic Community (EEC). He considered Greece's entry into the EEC a personal vision because he saw it as the fulfillment of what he called "Greece's European Destiny". (Protocol 9 July 1961).
Ο Καραμανλής ήδη από το 1958 χάραξε πολιτική ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Θεώρησε την είσοδο Ελλάδας στην ΕΟΚ ως ένα προσωπικό όραμα, επειδή το είδε ως την εκπλήρωση αυτού που ονομάζεται «Ελλάδα του Ευρωπαϊκού πεπρωμένου». (Πρωτόκολλο 9 Ιουλίου 1961).
Phivos Nicolaides, Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou and Kety Michailoudi Hatzifisentzou in front of the ancestral home of Constantine Karamanlis.
Φοίβος Νικολαΐδης, Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου και Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, μπροστά από το πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Constantinos Caramanlis was the eldest son (he had three brothers and three sisters) of George Caramanlis, a schoolteacher, who later delt with the cultivation and the tobacco trade. His mother was Photini Dologlou.
Ήταν πρωτότοκος γιος (είχε τρεις αδελφούς και τρεις αδελφές) του δημοδιδασκάλου, Γεώργιου Καραμανλή, ο οποίος στη συνέχεια ασχολήθηκε με την καλλιέργεια και το εμπόριο καπνού. Μητέρα του ήταν η Φωτεινή Δολόγλου.
What a great and lovely surprise for us to meet Anna Plaitaki, a close relative of Caramanlis family!
Ευχάριστη και μεγάλη έκπληξη η συνάντηση με την Άννα Πλαϊτάκη, στενή συγγενή της οικογένειας Καραμανλή.
Popi Nicolaidou trying discover as much as possible about the beautiful house of Caramanlis family.
Η Πόπη Νικολαΐδου προσπαθεί, να ανακαλύψει όσο το δυνατό περισσότερα για το όμορφο σπίτι της οικογένειας Καραμανλή.

It was definitely an amazing experience meeting Anna Plaitaki. An immediate, warm embrace was completely natural.
Ήταν σίγουρα μια καταπληκτική εμπειρία η συνάντηση με την καλοσυνάτη Άννα Πλαϊτάκη. Μια άμεση, ζεστή αγκαλιά ήταν απολύτως φυσικό επακόλουθο.
Among Caramanlis government’s major achievements was Greece's inclusion at the European Economic Community in May 1979.
Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων της κυβέρνησης Καραμανλή ήταν να ενταχθεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το Μάιο 1979.
Proti village was liberated from the Turks on October 24th 1912 and was badly damaged by the Bulgarians in the Macedonian struggles of 1916-18.
Η Πρώτη Σερρών απελευθερώθηκε από τους Τούρκους στις 24 Οκτωβρίου 1912 και υπέστη μεγάλες καταστροφές από τους Βουλγάρους κατά τους Μακεδονικούς αγώνες του 1916-18 όπως εξάλλου όλη η περιοχή.
Proti is one of the oldest villages of Pangeo area. It is built at the foot of the gold-bearing mountains, at an altitude of 310 meters.
Η Πρώτη είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της περιοχής Παγγαίου. Είναι χτισμένο στους πρόποδες του χρυσοφόρου βουνού σε υψόμετρο 310 μέτρα.
Kyriacos Hatzifisentzou, Anna Plaitaki, Popi Nicolaidou, Giannis Xipolitos, Kiki Xipolitou, and Kety Michailoudi Hatzifisentzou, looking happy of the unexpected encounter with Anna who looks like to Caramanlis relatives.
Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Άννα Πλαϊτάκη, Πόπη Νικολαΐδου, Γιάννης Ξυπόλυτος, Κική Ξυπόλυτου και Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, όλοι ευχαριστημένοι από το ξαφνικό συναπάντημα με την Άννα, η οποία μοιάζει καταπληκτικά με τους λοιπούς συγγενείς του Καραμανλή.

Narrow streets and narrow streets paved with cobblestones, through small and large homes, end up on the road leading to the monastery "Holy Ascension" with a long history and action.
Στενοί δρόμοι και γραφικά σοκάκια με κυβόλιθους στρωμένα, μέσα από μικρά και μεγάλα σπίτια, καταλήγουν στο δρόμο, που οδηγεί στο μοναστήρι της «Θείας Αναλήψεώς», με μεγάλη ιστορία και δράση.
The beauties of Proti are many and browsing is a magical walk, a route to its history: paved streets, houses built with the local architecture with samples of Macedonian influences.
Οι ομορφιές της Πρώτης είναι πολλές και η περιήγηση σε αυτή είναι ένας μαγευτικός περίπατος, μια διαδρομή στην ιστορία της: πλακόστρωτα δρομάκια, κατοικίες φτιαγμένες με την τοπική αρχιτεκτονική, με δείγματα μακεδονίτικων επιρροών.
Today Proti, is one of the most picturesque villages of Mount Paggeo, with the green trees, the white and the red of the houses, to look from above like a beautiful garden with colorful flowers.
Η σημερινή Πρώτη, ένα από τα γραφικότερα χωριά του Παγγαίου, με το πράσινο των δέντρων, το άσπρο και το κόκκινο των σπιτιών, μοιάζει από ψηλά σαν όμορφος κήπος με πολύχρωμα λουλούδια.
Phivos Nicolaides, Anna Plaitaki, Popi Nicolaidou, Giannis Xipolitos, Kety Michailoudi Hatzifisentzou and Kiki Xipolitou, with unexpected joy by the meeting with Anna.
Φοίβος Νικολαΐδης, Άννα Πλαϊτάκη, Πόπη Νικολαΐδου, Γιάννης Ξυπόλυτος, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου και Κική Ξυπόλυτου, όλοι ενθουσιασμένοι από την αναπάντεχη αυτή συνάντηση με την Άννα.
Local architecture is one of the most eye catching and beautiful. Windows and doors magnify the charm of these beautiful structures.
Η τοπική αρχιτεκτονική είναι ευδιάκριτη και όμορφη. Παράθυρα και πόρτες των σπιτιών μεγεθύνουν τη χάρη από αυτές τις όμορφες κατασκευές.
Anywhere I stroll I would come across old beautiful buildings characterized by these elegant and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντούμε παλιά όμορφα κτίρια που χαρακτηρίζονται από τα κομψά και γοητευτικά παράθυρα και τις πόρτες.
Picturesque landscape of natural beauty, traditional place, with a beauty that springs from integrating the past with the present ... create an image like something out of a fairy tale.
Γραφικό τοπίο με φυσική καλλονή, παραδοσιακό μέρος, με μια ομορφιά που πηγάζει από το σμίξιμο παρελθόντος και παρόντος… δημιουργούν μια εικόνα βγαλμένη σαν από παραμύθι.
You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares and the churches.
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες.
We enjoyed a few walks through the old part of the village. Wasn't sure where we were going but was happy wandering through the neighbourhoods and discovering Proti.
Απολαύσαμε μερικές βόλτες στα παλιά σημεία του χωριού. Δεν ήταν και τόσο σίγουρο για το πού πηγαίναμε, αλλά ήταν μια ευχάριστη περιπλάνηση μέσα από τις γειτονιές και την ανακάλυψη, της Πρώτης.
Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής είναι ο κύριος ναός του χωριού. Μεγάλη και παλιά εκκλησία με ιστορία που ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
The church of Agia Paraskevi is the main church of the village. A big and an old church with a history that dates back to the Turkish occupation.
Proti is a village and it’s a part of the Amphipolis municipality , with a population of over 3.000 inhabitants.
Η Πρώτη είναι ένα χωριό και μέρος του δήμου Αμφίπολης, με πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους.
The Church of Agia Paraskevi was built in years 1840 - 1845. The church was deeper than what it is today with stairs in the main entrance for two reasons: Not to allow the Turks to come down with the horses in the temple (on horseback) and the temple inside to be tallest than that of the mosque.
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής κτίστηκε γύρω στα χρόνια 1840 – 1845. Ο ναός τότε ήταν πιο βαθύς από ότι είναι σήμερα και στην κεντρική είσοδο υπήρχαν σκαλοπάτια και αυτό για δύο λόγους: Για να μην μπορούν οι Τούρκοι να κατεβαίνουν με τα άλογα μέσα στο ναό (έφιπποι) και για να είναι ο ναός εσωτερικά ψηλότερος του τζαμιού.
Popi Nicolaidou enjoying magnificent village views and a stunning landscape. 
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την υπέροχη θέα του χωριού και το μαγευτικό τοπίο.
Perhaps the most beautiful of all, is the church of St. George, with the miraculous image of the saint and the holy water, thirty-two steps deep into the earth.
Ίσως το ωραιότερο απ' όλα, είναι η εκκλησία του αγίου Γεωργίου, με τη θαυματουργική εικόνα του αγίου και το αγίασμα του, τριάντα δύο σκαλοπάτια βαθιά μέσα στη γη.

The residents indigenous Greek population from immemorial time, has always been fond of the mountains, especially the mountain Pangeo.
Οι κάτοικοι της Πρώτης Σερρών, γηγενής Ελληνικός πληθυσμός από τα βάθη των αιώνων υπήρξε πάντα λάτρης του βουνού και ιδιαίτερα του όρους Παγγαίου.
The majority of the locals are mainly engaged in farming, animal husbandry and other agricultural work.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες αγροτικές εργασίες.

The beautiful roads and alleys, paved with slabs and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.
Mount Pangeon Hills has a lot to offer to his hikers guests. The variety of morphology of mount offers ideal paths for climbers.
Το Παγγαίο όρος πολλά έχει να προσφέρει στους ορειβάτες επισκέπτες του. Η ποικιλία της μορφολογίας του όρους προσφέρει ιδανικές πορείες στους ορειβάτες.
A beautiful village in Greece - traditional Greek village with authentic charm un-spoilt by excessive tourism.
Ένα όμορφο χωριό στην Ελλάδα - παραδοσιακό ελληνικό χωριό με αυθεντική γοητεία ανέγγιχτο από τον υπερβολικό τουρισμό.
Mount Paggeo along with its natural beauty, its great slopes, the magnificent landscapes, the steep wooded hillsides and streams starting from them, was known for its variety of flora and fauna.
Το όρος Παγγαίο με τις φυσικές του ομορφιές, τις μεγάλες ορθοπλαγιές, τα μεγαλόπρεπα του τοπία, τις κατάφυτες απότομες βουνοπλαγιές και τους χείμαρρους που ξεκινούν από αυτές, ήταν γνωστό και για την ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας του.
A very picturesque and un-spoilt village perched on a hill opposite the gorgeous mount Paggeo.
Ένα πολύ γραφικό και απείραχτο χωριό σκαρφαλωμένο σε έναν λόφο απέναντι στο πανέμορφο βουνό Παγγαίο.
The year 1919 founded the Agricultural Cooperative Credit First "Pangeo". The year 1925 founded the Association of friends of music “The Progress". The year 1926 founded the Gymnastic Association "Mars."
Το έτος 1919 ιδρύεται ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Πρώτης " το Παγγαίον ". Το έτος 1925 ιδρύεται ο Σύλλογος Φιλομούσων «η Πρόοδος». Το έτος 1926 ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος «Άρης».
Kyriacos Hatzifisentzou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Giannis Xipolitos, Anna Plaitaki, and Phivos Nicolaides enjoy the stroll along the picturesque alleys.
Ο Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Γιάννης Ξυπόλυτος, Άννα Πλαϊτάκη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν τον περίπατο στα γραφικά σοκάκια του χωριού.
Simple houses and manors differentiate with a quaint, but yet impressive architecture, which is met in the region.
Σπίτια απλά ή αρχοντόσπιτα, διακρίνονται από μια ιδιότυπη αλλά συνάμα και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η οποία συναντάται στην περιοχή.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.
A stroll along the picturesque alleys reveals an ideal balance of architecture and environment.
Μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια αποκαλύπτει μια ιδανική ισορροπία αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος.
The tour of the area is an enchanting walk and a path to history. The surrounding landscape is amazing and embraces the visitor.
Η περιήγηση στην περιοχή είναι ένας μαγευτικός περίπατος και μια διαδρομή στην ιστορία της.
Many beautiful shops are waiting to accommodate visitors with delicious local dishes and pure tsipouro of local production.
Πολλά και όμορφα μαγαζιά περιμένουν να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη με νόστιμους τοπικούς μεζέδες και αγνό τσίπουρο παραγωγής του χωριού.
Popi and Phivos Nicolaides, Giannis Xipolitos, Kety Michailoudi Hatzifisentzou and Kyriacos Hatzifisentzou with imposing mount Paggeo in the background.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, Γιάννης Ξυπόλυτος, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου και Κυριάκος Χατζηφυσέντζου με το επιβλητικό όρος Παγγαίο στο βάθος.

In the region and not far away from the village, are located: the archaeological site of Amphipolis with the Museum, the Cave of Alistrati, the river gorge Aggitis, the holy monastery of Ikosifinissa and the archaeological site of Philippi.
Η γύρω περιοχή μαγεύει και ενθουσιάζει τον επισκέπτη. Κοντά βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης με το Μουσείο του, το Σπήλαιο της Αλιστράτης και το Φαράγγι του ποταμού Αγγίτη, η Ι. Μ. Παναγίας Εικοσιφοίνισσας και ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων.

Sports facilities and events were developed like the students athletic championships and other various activities.
Αθλητικές εγκαταστάσεις  και  δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί όπως η Μαθητειάδα, και διάφορες άλλες
.
A village with a rich tradition and modern activities and events like sports, naturalistic, religious, food, wine etc.
Χωριό με πλούσια παράδοση αλλά και με σύγχρονες δραστηριότητες: αθλητικές, φυσιολατρικές, θρησκευτικές και άλλες.
I don’t know how, but the whole scenery imposed on me a different attitude, other than that I had before I came in. In other words I felt that I was in a very special place.
Δεν ξέρω πώς, αλλά το όλο σκηνικό μου επέβαλε μια διαφορετική στάση από εκείνη που είχα πριν έρθω. Με άλλα λόγια ένιωσα ότι ήμουν σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
After I saw the monument and the house of Constantinos Caramanlis, I felt the presence of the spirit and the energy of a democracy fighter and great leader. A strong, mystical force transformed me from an indifferent and curious tourist into a pilgrim.
Μετά που είδα το μνημείο και το σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αισθάνθηκα την παρουσία του πνεύματος και της ενέργειας , του μαχητή αυτού της δημοκρατίας και μεγάλου ηγέτη. Μια ισχυρή, μυστικιστική δύναμη με μεταμόρφωσε από ένα αδιάφορο και περίεργο τουρίστα σε ένα προσκυνητή.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video