ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Rethymno, Crete - Greece

Greece travel secrets
Rethymno, Crete - Part II'
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Ρέθυμνο - Κρήτη - Μέρος ΙI'
Rethymno in Crete, Greece is a region peppered with historic sites, beauty and natural wonders.
Το Ρέθυμνο στην Κρήτη είναι μια περιοχή γεμάτη με ιστορικές τοποθεσίες, ομορφιά και θαύματα της φύσης.
Although it is the third largest town in Crete, Rethimnon never feels like a city as Chania and Heraklion do.
Αν και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κρήτη, το Ρέθυμνο δεν φαντάζει ποτέ σαν πόλη όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο.

Rethymno is a wild beauty. Endless images of mountain roads, passing fields of wildflowers and tiny, traditional hamlets cradled by olive groves.
Το Ρέθυμνο είναι μια άγρια ομορφιά. Ατελείωτες εικόνες από ορεινούς δρόμους, περνώντας πεδία αγριολούλουδων και μικροσκοπικά παραδοσιακά χωριουδάκια γεμάτα ελαιώνες.

Throughout Crete, there are statues, busts and monuments, which they remind of the national struggles of the Cretan people for freedom.
Σε όλη την Κρήτη υπάρχουν αγάλματα, προτομές και μνημεία, που θυμίζουν τους εθνικούς αγώνες του Κρητικού λαού για ελευθερία.
Between yesterday and today Rethymno lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, το Ρέθυμνο ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
A place of reference, the Unknown Soldier monument in the city center square. 
Σημείο αναφοράς, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην κεντρική πλατεία της πόλης.
It keeps the elements inherited by its history (from antiquity up to now), preserving at the same time the characteristics of a modern city.
Διατηρεί τα στοιχεία που κληρονόμησε η ιστορία της (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα), διατηρώντας ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης πόλης.
It has a provincial air; it's a very romantic place that moves slowly, and the most important it preserves much of its old appearance.
Έχει ένα επαρχιακό αέρα. Ένα πολύ ρομαντικό μέρος που κινείται αργά και το πιο σημαντικό διατηρεί μεγάλο μέρος της παλιάς εμφάνισής του.
This region as a whole is rich with ancient history, most notably through the Minoan civilization centered at Kydonia east of Rethymno.
Η περιοχή ως σύνολο είναι πλούσια με την αρχαία ιστορία, κυρίως μέσω του Μινωικού πολιτισμού που επικεντρώνεται στην Κυδωνία ανατολικά του Ρεθύμνου.
It is a bustle of atmosphere-soaked, cobbled lanes, laden with shops, restaurants and bars and flanked by a wide, sandy beach.
Υπάρχει μια ζωντανή ατμόσφαιρα, λιθόστρωτες λωρίδες, φορτωμένες με καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ, πλαισιωμένες από μια μεγάλη αμμώδη παραλία.
Kostas Mountakis (1826-1991) is considered one of the greatest songwriters and performers of the Cretan song.
Ο Κώστας Μουντάκης (1826-1991) θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του κρητικού τραγουδιού.

Remarkable testimonies do not exist until 1204, when the Venetians bought the entire Byzantine conquerors of Byzantium from the Franks for 10,000 silver markings.
Αξιόλογες μαρτυρίες δεν υπάρχουν μέχρι το 1204, οπότε οι Ενετοί αγόρασαν από τους Φράγκους κατακτητές του Βυζαντίου ολόκληρη την Κρήτη έναντι 10.000 αργυρών μάρκων.
A Wine Festival is held there annually at the beginning of July. Another festival, in memory of the destruction of the Arkadi Monastery, is held on 7–8 November.
Ένα φεστιβάλ κρασιού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου. Ένα άλλο φεστιβάλ, στη μνήμη της καταστροφής της Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιείται στις 7-8 Νοεμβρίου.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, enjoy a tour of Rethymnon with a carefree walk in the old Venetian harbor.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνουν την περιήγηση στο Ρέθυμνο με μια ξένοιαστη βόλτα στο παλιό Ενετικό λιμάνι.
The impressive landscape of Rethymno is recognized by the amazing gorges, the magical scenery and the splendid beaches.
Το εντυπωσιακό τοπίο του Ρεθύμνου αναγνωρίζεται από τα εκπληκτικά φαράγγια, τα μαγευτικά τοπία και τις υπέροχες παραλίες.

Venetian Lotzia, a beautiful building of 6th century which now houses the Public Library, is located in the old town.
Το Ενετικό Lotzia, ένα όμορφο κτίριο του 6ου αιώνα που στεγάζει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, βρίσκεται στην παλιά πόλη.
The city's main income is from tourism. Agriculture is also notable, especially for olive oil and other Mediterranean products.
Το κύριο εισόδημα της πόλης προέρχεται από τον τουρισμό. Η γεωργία είναι επίσης αξιοσημείωτη, ειδικά για το ελαιόλαδο και άλλα μεσογειακά προϊόντα.
An elegant monument with beautiful greenery around it, in front of the sea front.
Ένα καλαίσθητο μνημείο πλαισιωμένο με ωραίο πράσινο μπροστά στο παραλιακό μέτωπο.
The bust of Kalirois Siganos - Parren (1859 - 1940), founder of the Greek Lyceum, a pioneer for women's rights.
Η προτομή της Καλλιρόης Σιγανού - Πάρρεν (1859 - 1940), ιδρύτρια του Λυκείου
Ελληνίδων, πρωτοπόρος στον αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας.
Young warm human presence graceful and shine.
Νεαρές, ζεστές ανθρώπινες παρουσίες γεμάτες χάρη και λάμψη.
In the shade of lofty Mt Psiloritis, Crete’s highest peak. 
Στη σκιά του ψηλού βουνού Ψηλορείτη, την υψηλότερη κορυφή της Κρήτης.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides discovering even more of the hidden beauty that this place has to offer.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, ανακαλύπτουν ακόμη περισσότερη κρυμμένη ομορφιά, της πόλης.
The Venetians expelled the Genoveses  and settled on the island. Then period of Venetian rule begins in 1204 and it ends in 1669. 
Οι Ενετοί εξεδίωξαν τους Γενουάτες και εγκαταστάθηκαν στο νησί. Η περίοδος της Ενετοκρατίας αρχίζει το 1204 και φτάνει μέχρι το 1669.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides, resting for a while at the stairs of the Fortress which dominates the city and makes Rethymno very charming.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου ξεκουράζονται για λίγο στα σκαλοπάτια του Φρουρίου που κυριαρχεί στην πόλη και καθιστά το Ρέθυμνο πολύ γοητευτικό.
In 1538 Barbarosa, admiral of the Ottoman fleet and a corsair of the coast of Algeria (Barbara) attacked the island. After that, the Venetians decided to build some fortifications.
Το 1538 ο Μπαρμπαρόσα ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου και κουρσάρος των ακτών της Αλγερίας (Μπαρμπαριάς), επιτέθηκε στο νησί. Οι Ενετοί αποφάσισαν να κατασκευάσουν ορισμένα οχυρωματικά έργα.

Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis on the top of the Fortress hill, for really sublime views over Rethymno, including sea vistas.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, σκαρφαλώνουν στο λόφο, του Φρουρίου, για πραγματικά υπέροχη θέα πάνω από το Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των παραλίων της θάλασσας.
The town was captured by the Ottomans in 1646 during the Cretan War (1645–69) and they ruled it for almost three centuries.
Η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1646 κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου (1645-69) και την κυβέρνησαν για σχεδόν τρεις αιώνες.
Road in the Old Town of Rethymnon, with houses from the Venetian period. 
Δρόμος στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου, με σπίτια από την ενετική περίοδο.
Today's old town is almost entirely built by the Republic of Venice. It is one of the best-preserved old towns in Crete.
Η σημερινή παλιά πόλη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τη Δημοκρατία της Βενετίας. Είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες παλιές πόλεις της Κρήτης.


Time to relax and enjoy Cretan food and drinks for Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides at the well known taverna and restaurant "Avli"!
Ώρα για ξεκούραση και απόλαυση κριτικής κουζίνας και ποτών για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, στη γνωστή ταβέρνα της πόλης "Αυλή"!
Avli restaurant in Rethymno. Only a few restaurants offer the choice of different styles and decor in one place.
Εστιατόριο Αυλή στο Ρέθυμνο. Λίγα εστιατόρια προσφέρουν την επιλογή διαφορετικών στυλ και ντεκόρ στο ίδιο μέρος.

Rethymno is one of the most beautiful and picturesque spots in Crete located between the White Mountains and Mount Psiloritis. It offers countless attractions for all tastes.
Το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά μέρη της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στα Λευκά Όρη και το Ψηλορείτη. Προσφέρει αμέτρητα αξιοθέατα για όλα τα γούστα.
The town still maintains its old aristocratic appearance, with its buildings dating from the 16th century, arched doorways, stone staircases, Byzantine and Hellenic-Roman remains, the small Venetian harbour and narrow streets.
Η πόλη εξακολουθεί να διατηρεί την παλιά αριστοκρατική της εμφάνιση, με κτίρια του 16ου αιώνα, τοξωτές πόρτες, πέτρινες σκάλες, βυζαντινά και ελληνορωμαϊκά ερείπια, το μικρό ενετικό λιμάνι και τα στενά δρομάκια.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides, strolling and generally enjoy the enormous amount of pleasure, Rethymno can offers them!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδη, περπατώντας και απολαμβάνοντας την ωραία ατμόσφαιρα, που προσφέρει το Ρέθυμνο.
Discover the past of the city through a wonderful tour of the historic center. 
Ανακαλύψτε το παρελθόν της πόλης μέσα από μια υπέροχη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο.
Lose yourself in the alleys with the old houses. Admire the ornate vestiges and the Venetian coats that adorn them.
Χαθείτε στα σοκάκια με τα παλιά σπίτια. Θαυμάστε τα περίτεχνα θυρώματα και τα βενετσιάνικα οικόσημα που τα κοσμούν.
The famous Makris Stenos (Nikiforos Phokas), which leads from the Municipal Garden to Fortezza, is one of the most beautiful streets of Rethymnon full of Venetian houses and stone fountains.
Το περίφημο Μακρύ Στενό (Νικηφόρου Φωκά), που οδηγεί από τον Δημοτικό Κήπο στη Φορτέτσα, είναι ένα από τα ωραιότερα σοκάκια του Ρεθύμνου γεμάτο βενετσιάνικα σπίτια και πέτρινες κρήνες.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides, looking happy in a nice shopping atmosphere having in mind the shopping opportunities.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου φαίνονται χαρούμενες από την όμορφη ατμόσφαιρα και τις μεγάλες ευκαιρίες για ψώνια.

Rethymno provides you with an advantageous pivotal point on the island, allowing you to range across the center of Crete! Το Ρέθυμνο προσφέρει ένα πλεονεκτικό σημείο εκκίνησης στο νησί, επιτρέποντάς σας να διασχίσετε το κέντρο της Κρήτης!
Lygia Malioti and Popi Nicolaides, at the historic center of the city with a number of shops and commercial activity.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα εμπορικά καταστήματα και την εμπορική κίνηση.

Numerous shops for souvenirs (with many local products), trendy fashion or imaginative jewellery... the old and the modern combine to make a colourful and buzzing town.
Πολυάριθμα καταστήματα για αναμνηστικά (με πολλά τοπικά προϊόντα), μοντέρνα μόδα ή φανταστικά κοσμήματα... το παλιό και το μοντέρνο συνδυάζονται για να κάνουν μια πολύχρωμη και ζωντανή πόλη.
If you want to discover Rethymno, you'll have to visit the Old part of the city and to leisurely stroll around shopping streets.
Αν θέλετε να ανακαλύψετε το Ρέθυμνο, θα πρέπει να επισκεφθείτε το παλιό τμήμα της πόλης και να περπατήσετε χαλαρά στους εμπορικούς δρόμους.
It is an area of the city that invites you to walk in order to enjoy their commerce, its architecture and atmosphere that permeates the streets.
Είναι μια περιοχή της πόλης που σας προσκαλεί να περπατήσετε, για να απολαύσετε τα ψώνια, την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα που διαπερνά τους δρόμους.

Any street of the old town you decide to walk around, will be worth, either by its commerce, by the architecture or for a simple stroll, says Gregoris Maliotis.
Κάθε δρόμος της παλιάς πόλης αξίζει, είτε για τα ψώνια, είτε για την αρχιτεκτονική είτε για μια απλή βόλτα, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης.

Cretan cuisine: authentic flavours accompanied by raki (Traditional local drink).
Κρητική κουζίνα: αυθεντικές γεύσεις με συνοδεία παραδοσιακή, τοπική ρακή.
Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, enjoy Cretan cuisine recipes with fresh local ingredients. The whole gastronomy of Crete on your plate at "Samaria" Restaurant!
Φοίβος & Πόπη Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, απολαμβάνουν την κρητική κουζίνα με ολόφρεσκα ντόπια υλικά. Ολόκληρη η γαστρονομία της Κρήτης στο πιάτο σας, στο εστιατόριο "Σαμαριά"!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video