ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Garden of Heroes, Mesolongi town - Greece

The Garden of Heroes in Mesolongi    -    Ο Κήπος των Ηρώων στο Μεσολόγγι
The gorgeous town of Mesolongi is known as the site of a dramatic siege during the Greek War of Independence.
Η όμορφη πόλη του Μεσολογγίου είναι γνωστή ως ο τόπος, της δραματικής πολιορκίας κατά τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας.

Από το Μεσολόγγι κατάγονταν, μεταξύ άλλων, πέντε πρωθυπουργοί, Σπυρίδων Τρικούπης, Χαρίλαος Τρικούπης, Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Ζηνόβιος-Ζαφείριος Βάλβης, Δημήτριος Βάλβης, καθώς και οι λογοτέχνες Κωστής Παλαμάς, Μιλτιάδης Μαλακάσης και Αντώνης Τραυλαντώνης.
Originating from Mesolongi were five prime ministers, Spyros Trikoupis, Charilaos Trikoupis, Epaminondas Deligeorgis, Zenovios-Zafirios Valvis, Dimitrios Valvis, as well as the writers Kostis Palamas, Miltiadis Mallakasis and Antonis Travlandonis.

Due to the heroic stance of the population and the subsequent massacre of its inhabitants by the Turkish-Egyptian forces, the town of Mesolongi received the honorary title of Hiera Polis (the Sacred City), unique among other Greek cities.
Λόγω της ηρωικής στάσης του πληθυσμού και της επακόλουθης σφαγής των κατοίκων του από τις τουρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις, το Μεσολόγγι πήρε τον τιμητικό τίτλο, της Ιεράς Πόλης, μοναδικής μεταξύ των άλλων ελληνικών πόλεων.

Its inhabitants successfully resisted a siege by Ottoman forces in 1822. The second siege took place in 1823 and the third siege started on 15 April 1825.
Οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στις επιθέσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1822 (Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου) και το 1823 (Δεύτερη πολιορκία). Η τρίτη επίθεση ξεκίνησε στις 15 Απριλίου του 1825.

After a year of relentless enemy attacks and facing starvation, the people of Mesolongi decided to leave the beleaguered city in the "Exodus of its Guards" (The Sortie) on the night of 10 April 1826.
Μετά από ένα χρόνο συνεχών εχθρικών επιθέσεων και λιμοκτονίας, ο λαός του Μεσολογγίου αποφάσισε, να εγκαταλείψει την πολιορκούμενη πόλη, με την «Έξοδο των Φρουρών της» τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1826.

Gregoris Maliotis in the historical town of Mesolongi which is known for its important role in the Greek Revolution of 1821 and particularly for the brave resistance of the people against the sieges of the Ottoman Turks.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, που είναι γνωστή για το σημαντικό της ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ιδιαίτερα για τη γενναία αντίσταση του λαού ενάντια στις πολιορκίες των Οθωμανών Τούρκων.

The chapel of Agia Paraskevula, at the point where the decision of the Exodus was taken on the evening of April 10, 1826.
Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευούλας, στο σημείο όπου λήφθηκε η απόφαση της Εξόδου το βράδυ της 10ης Απριλίου 1826.

This is where the decision of the Exodus was written by Bishop Joseph, along with his town prominent citizens and generals.
Εδώ γράφτηκε η απόφαση της Εξόδου από τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ μαζί με τους προεστούς και στρατηγούς.

The exodus of Mesolongi, apart from the number of its victims, has positively influenced the evolution of the Greek liberation war. It had also a high impact on the growth of philhellenism and sympathy to the Greek struggle for freedom, in European countries.
Η έξοδος του Μεσολογγίου, αν εξαιρέσει κανείς τον αριθμό των θυμάτων της, επέδρασε θετικά στην εξέλιξη του ελληνικού απελευθερωτικού πολέμου. Είχε επίσης ως αποτέλεσμα την εκδήλωση φιλελληνικών συναισθημάτων και συμπάθειας από ευρωπαϊκές χώρες.

Lygia & Gregoris Maliotis at the entrance of the Garden of Heroes in Mesolongi, which is dedicated to all the political and military figures that have their place along the long history of this town.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην είσοδο του Κήπου των Ηρώων, που είναι αφιερωμένος σε όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες, που έχουν τη θέση τους στη μακρά ιστορία αυτής της πόλης.

Since November 2008 the column with the text of the historic decision of the Free Besieged for their heroic Exodus to Freedom, adorns the entrance of the Hero’s Garden in Mesolongi.
Από το Νοέμβριο 2008 η στήλη με το κείμενο της ιστορικής απόφασης των Ελεύθερων Πολιορκημένων για την ηρωική τους Έξοδο στην Ελευθερία κοσμεί την είσοδο του Κήπου των Ηρώων στο Μεσολόγγι.

Today, the Entrance Gate, the Gate of Exodus (a stone archway where Ottoman forces massacred Greeks trying to escape on 10 April 1826), remains intact and so does part of the fortification of the Free Besieged which was rebuilt by King Otto.
Σήμερα, η Πύλη Εισόδου, η Πύλη της Εξόδου (μια πέτρινη αψίδα όπου οι Οθωμανικές δυνάμεις σφαγίασαν τους Έλληνες, που προσπάθησαν, να ξεφύγουν στις 10 Απριλίου 1826), παραμένει άθικτη, όπως και το μέρος της οχύρωσης των Ελεύθερων Πολιορκημένων που ξαναχτίστηκε από τον Βασιλιά Όθωνα.

The leaders who fought during the resistance of Mesolongi remind that: Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people...
Οι ηγέτες που πολέμησαν κατά τη διάρκεια της αντίστασης στο Μεσολόγγι υπενθυμίζουν ότι: Οι πραγματικοί ηγέτες πρέπει, να είναι έτοιμοι, να τα θυσιάσουν όλα, για την ελευθερία του λαού τους...

The Garden of Heroes is an important area which is located inside the city wall, which was used as a cemetery during the years of the siege (1822-1826).
Ο Κήπος των Ηρώων είναι μια σημαντική περιοχή, που βρίσκεται μέσα στο τείχος της πόλης, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο κατά τα χρόνια της πολιορκίας (1822-1826).

Phivos Nicolaides at the Garden of Heroes, which is the equivalent of the Elysian Fields in ancient times of Greece.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στον Κήπο των Ηρώων, που είναι το ισοδύναμο των Ηλυσίων Πεδίων, της αρχαίας Ελλάδας.

Distinguishing monument is the Tomb of Heroes, a central monument, inaugurated in 1838 and in which were placed the relics of the fighters.
Διακεκριμένο μνημείο είναι ο Τάφος των Ηρώων, ένα κεντρικό μνημείο που εγκαινιάστηκε το 1838 και στο οποίο τοποθετήθηκαν τα λείψανα των μαχητών.
In 1858, the kings of Othon and Amalia, after helping to plant and modify the area, donated the marble lion that was placed on the top of the Tomb.
Το 1858, οι βασιλείς Όθων και Αμαλία, αφού βοήθησαν για την δεντροφύτευση και διαμόρφωση του χώρου, δώρισαν το μαρμάρινο λιοντάρι που τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος του Τύμβου.

General George Kitsios. His sister was the famous Ms. Vasiliki last husband of Ali Pasha. In the Revolution of 1821 he was the leader of the Epirotes and fought in the siege of Messolongi. He participated in the Exodus.
Στρατηγός Γεώργιος Κίτσιος. Αδελφή του ήταν η περίφημη Κυρά Βασιλική τελευταία σύζυγος του Αλή Πασά. Στην Επανάσταση του 1821 ήταν αρχηγός των Ηπειρωτών και πολέμησε στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Συμμετείχε στην έξοδο της φρουράς.

In memory of the chief in command of the Messolongi people, Thanasis Razi-Kotsika, precursor, of the defense and the exodus of Messolongi at the head of which he was killed.
Εις μνήμην του γενικού αρχηγού των Μεσολογγιτών, Θανάση Ραζη-Κότσικα, πρωτεργάτου, της αμύνης και της Eξόδου του Μεσολογγίου επί κεφαλής, της οποίας έπεσεν.

The famous British poet and philhellene Lord Byron, who supported the Greek struggle for independence, died in Mesolongi in 1824. He is commemorated by a cenotaph, containing his heart, and a statue.
Ο διάσημος Βρετανός ποιητής και φιλέλληνας Λόρδος Βύρωνας, ο οποίος υποστήριξε τον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία, πέθανε στο Μεσολόγγι το 1824. Τιμάται με ένα κενοτάφιο, που περιέχει την καρδιά του και ενός αγάλματος.

Gregoris Maliotis in front of Lord Byron's statue. The British nobleman who had given his life for the Greek freedom. Byron’s embalmed body was returned to England, but his heart was kept and is buried beneath the statue.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο άγαλμα του Λόρδου Βύρωνα. Ενός βρετανικού ευγενή που έδωσε τη ζωή του για την Ελληνική ελευθερία. Το βαλσαμωμένο σώμα του Βύρωνα επέστρεψε στην Αγγλία, αλλά η καρδιά του κρατήθηκε και θάφτηκε κάτω από το άγαλμα.

The tomb of Markos Botsaris A beautiful sculpture named "Daughter of Greece". The monuments of the Garden are historical and artistic works of great importance that remain unchanged over the time.
Ο τάφος του Μάρκου Μπότσαρη με ένα ωραίο γλυπτό με τίτλο "Η Κόρη της Ελλάδας". Τα μνημεία του Κήπου αποτελούν ιστορικά και καλλιτεχνικά έργα μεγάλης σημασίας, που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο.

The city walls and the gate remain impressive and in the Garden of Heroes many well-known and unknown heroes have been buried who fought on Heroic Exit.
Τα τείχη και η πύλη της πόλης παραμένουν επιβλητικά και στον Κήπο των Ηρώων έχουν θαφτεί πολλοί γνωστοί και άγνωστοι ήρωες που πολέμησαν στην Ηρωική Έξοδο.

The idea of creating a garden dedicated to the memory of the Messolongi Fighters belongs to the first governor of Greece, Ioannis Kapodistrias.
Η ιδέα της δημιουργίας κήπου αφιερωμένου στη μνήμη των Αγωνιστών Μεσολογγίου ανήκει στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.

Genetal Demos - Tselios, known as Demotselios (1785 - 1854), was a Greek fighter of 1821 and a chieftain of Central Greece. He also contributed to the defense of Messolongi.
Ο Δήμος Τσέλιος, γνωστότερος ως Δημοτσέλιος (1785 - 1854), ήταν Έλληνας αγωνιστής του 1821 και οπλαρχηγός της Στερεάς Ελλάδας. Συνέβαλε, επίσης, στην άμυνα του Μεσολογγίου.

The Memorial of Stamos Staikos, and Demosthenes S. Staikos, Major General, originated from a family of politicians and fighters of 1821.
Το Μνημείο του Στάμου Στάικου και Δημοσθένη Σ. Στάικου, υποστράτηγου, κατάγονταν από οικογένεια πολιτικών και αγωνιστών του 1821. 

Theodoros Grivas Memorial, known as Theodorakis Grivas (1797 - 24 October 1862), was a Greek fighter of 1821, a general and a politician.
Το Μνημείο του Θεόδωρου Γρίβα, γνωστός και ως Θεοδωράκης Γρίβας (1797-1862) ήταν Έλληνας αγωνιστής του 1821, στρατηγός και πολιτικός.

Gregoris Maliotis touring the Garden where there are 70 monuments of Greeks and Filellinon as well as many crosses of Mesolongi people.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης περιδιαβάζει τον Κήπο όπου βρίσκονται 70 μνημεία Ελλήνων και Φιλελλήνων καθώς και πάρα πολλοί σταυροί πεσόντων Μεσολογγιτών.

The Garden of Heroes is a national reference symbol to remind to all of us the obligation to the principles and values for freedom and democracy.
Ο Κήπος των Ηρώων είναι ένα εθνικό σύμβολο αναφοράς, για να υπενθυμίζει σε όλους μας την υποχρέωση για τις αρχές και τις αξίες για ελευθερία και δημοκρατία.

In memory to the people from Mesolongi who fought and died with pride in the Greek War of Independence.
Εις μνήμην των Ηρώων του Μεσολογγίου που πολέμησαν και πέθαναν με υπερηφάνεια στον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας.
The largest part of this garden is dedicated to the fighters of the Greek War of Independence, who fought for the freedom of Mesolongi.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κήπου είναι αφιερωμένο στους μαχητές του Ελληνικού Αγώνα Ανεξαρτησίας, που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του Μεσολογγίου.

The Memorial of Gustas Adolf Sass (1793-1826) from Finland, who died for the Greek liberty in Mesolongi town on April 7th, 1826.
Το Μνημείο για τον Φινλανδό Γκούστας Άντολφ Σας (1792-1826) που έπεσεν υπέρ της Ελληνικής ελευθερίας, εν Μεσολογγίω τη 7η Απριλίου, 1826.
The monument to honour those French fighters who gave their all while fighting for Greek freedom.
Το μνημείο για να τιμήσει τους Γάλλους μαχητές που τα έδωσαν όλα πολεμώντας για την Ελληνική ελευθερία.

A monument to the Germans who have died defending freedom in Greece.
Το μνημείο για τους Γερμανούς που πέθαναν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της Ελλάδας.
Memorial dedicated to the Americans fighters for freedom of Greece.
Το μνημείο αφιερωμένο στους Αμερικανούς μαχητές για την ελληνική ελευθερία.
Memorial for Petros Dovas, chieftain, fell in the Messolongi Exodus on April 10, 1826
Μνημείο του για τον Πέτρο Ντόβα, οπλαρχηγό, που έπεσε στην έξοδο του Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου, 1826.
Panayiotis "Notis" Botsaris (1756 - 1841) was a Greek fighter of the Revolution of 1821, he was a warlord of the Souli Confederacy. He took part in the Mesolongi Exodus.
Ο Παναγιώτης «Νότης» Μπότσαρης (1756 - 1841) ήταν Έλληνας αγωνιστής της επανάστασης του 1821, πολέμαρχος της Σουλιώτικης Συμπολιτείας. Έλαβε μέρος στην Έξοδο του Μεσολογγίου.

Georgios Karaiskakis, born Georgios Karaiskos (1782 – 1827), was a famous Greek military commander and a leader of the Greek War of Independence of 1821.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ή Καραΐσκος (1782 – 1827) ήταν γνωστός Έλληνας επαναστάτης, αρχικά υπήρξε κλέφτης και στη συνέχεια, σπουδαίος αρματολός και στρατηγός της Επανάστασης του 1821.
Ο Χρήστος Καψάλης (1751-1826) ήταν Έλληνας προύχοντας και πολεμιστής του Μεσολογγίου. Διέθεσε την περιουσία του για τον αγώνα. Το σπίτι του ήταν αποθήκη πυρίτιδας και πυρομαχικών.
Christos Kapsalis (1751-1826) was a Greek prominent citizen and a warrior of Messolongi. He offered his fortune for the revolution. His house was a gunpowder and ammunition warehouse.
Christos Kapsalis, who was unable to take part in the Exodus, blew up the silicon basin warehouse, leading to the death a lot of people, but also a large number Turkish invaders.Ο Ο Χρήστος Καψάλης μη μπορώντας, να πάρει μέρος στην έξοδο, ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη του προμαχώνα, οδηγώντας στον θάνατο πολλούς, αλλά και μεγάλο αριθμό Τούρκων εισβολέων.
Both the historical site itself and the surrounding area are planted with towering palm trees, pine trees and eucalyptus, while its interior is almost entirely covered by lawns, cobbled streets and wooden benches.
Τόσο ο ιστορικός χώρος, όσο και η γύρω περιοχή, είναι φυτεμένος με πανύψηλους φοίνικες, πεύκα και ευκαλύπτους, ενώ το εσωτερικό του καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από γκαζόν, λιθόστρωτα δρομάκια και ξύλινα παγκάκια.
Spyromilios (1800–1880) or Spyros Milios was a Greek revolutioner, general and politician. In August 1825 he was fighting in the Third Siege of Missolonghi, at the head of a group of 250 armed Himariotes.
Ο Σπυρίμιλος (1800-1880) ή ο Σπύρος Μήλιος (Σπύρος Μήλιος) ήταν Έλληνας επαναστάτης, στρατηγός και πολιτικός. Τον Αύγουστο του 1825 πολεμά στην τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου, επικεφαλής μιας ομάδας 250 οπλισμένων Χιμαριωτών.

Gregoris Maliotis is touched by this unique park which is among the most notable Heroes Memorial of Modern Greece, dedicated to the Struggle for Freedom.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης είναι συγκινημένος από το μοναδικό αυτό πάρκο, ένα από τα αξιολογότερα ηρώα της Νεότερης Ελλάδας, αφιερωμένο στον Αγώνα για την Ελευθερία.
Dimitrios Themelis, from Patmos. He fought and was killed in Messolongi on March 26, 1826.
Δημήτριος Θέμελης, από την Πάτμο. Αγωνίστηκε και σκοτώθηκε στο Μεσολόγγι στις 26.3.1826.

Are all these heroes who helped the country to achieve its freedom and gradually all the others to establish a modern Greek state.
Είναι όλοι αυτοί οι ήρωες που βοήθησαν τη χώρα να επιτύχει την ελευθερία της και σταδιακά, όλοι οι άλλοι, να ιδρύσουν ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος.
Every year on Palm Sunday, the Exodus of Messolonghi is celebrated with the presence of Greeks and foreigners who come to pay a tribute to all those brave men.
Κάθε χρόνο την Κυριακή των Βαΐων γιορτάζεται η Έξοδος του Μεσολογγίου με την παρουσία Ελλήνων και ξένων που έρχονται να αποτίσουν φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους γενναίους.
The siege and the subsequent exodus were one of the most stirring events of the Greek Revolution (1821–1830) and in fact the besieging forces were so overwhelming that there was no doubt about the result of the struggle. This event inspired Dionysios Solomos, the national poet of Greece, to compose "The Free Besieged", which refers to the struggle of the defenders.
Η πολιορκία και η επακόλουθη έξοδος ήταν ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1830) και στην πραγματικότητα οι πολιορκητικές δυνάμεις ήταν τόσο συντριπτικές, που δεν υπήρχε αμφιβολία για το αποτέλεσμα του αγώνα. Το γεγονός αυτό ενέπνευσε τον Διονύσιο Σολωμό, τον εθνικό ποιητή της Ελλάδας, να γράψει το ποίημα του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», το οποίο αναφέρεται στον αγώνα των υπερασπιστών.
The Garden of Heroes delivers the importance of the struggle for freedom and democracy for which we should be always aware and alert.
Ο Κήπος των Ηρώων προβάλλει τη σημασία του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία, για την οποία θα πρέπει να είμαστε πάντα ενήμεροι και σε εγρήγορση.
After such a magnificent tour a coffee break is needed for Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides.
Μετά από μια τέτοια μαγευτική περιδιάβαση, χρειάζεται ένα διάλειμμα με καφεδάκι για την Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη και την Πόπη & Φοίβο Νικολαΐδη.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video