ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Nafpaktos - Greece

Nafpaktos: A jewel town 
Ναύπακτος: Μια πόλη κόσμημα
Nafpaktos, known as Lepanto during part of its history, is a town in West Greece, situated on a bay on the north coast of the Gulf of Corinth.
Η Ναύπακτος, γνωστή ως Λεπάντο κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, είναι μια πόλη στη Δυτική Ελλάδα, που βρίσκεται στον κόλπο της βόρειας ακτής, του κόλπου της Κορίνθου.
As a strategically crucial possession controlling access to the Gulf of Corinth, Nafpaktos changed hands many times during the Crusades and the Ottoman–Venetian Wars.
Λόγω της καίριας στρατηγικής της θέσης, που ελέγχει την πρόσβαση στον Κόλπο της Κορίνθου, η Ναύπακτος άλλαξε χέρια πολλές φορές κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών και των Οθωμανικών-Ενετικών Πολέμων.
This is confirmed by its perfect fortification, which starts from the port, continues with three successive walls and ends up in the castle.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την άρτια οχύρωσή της, η οποία ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζεται με τρία αλλεπάλληλα τείχη και καταλήγει στο κάστρο.
Nafpaktos is a beautiful city, built amphitheatrically on a pine filled hillside. It has 19,000 permanent residents and it is the second largest city of the Aetolia-Acarnania prefecture.
Η Ναύπακτος είναι μια όμορφη πόλη, χτισμένη αμφιθεατρικά σε πλαγιά με πεύκα. Έχει 19.000 μόνιμους κατοίκους και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
The well-preserved castle overlooking the hillside with the pine forest behind the city. The Venetian harbor.
Το καλοδιατηρημένο κάστρο που δεσπόζει στο λόφο με το πευκοδάσος πίσω από την πόλη.
The Venetians used to call its top “the triple tiara of Lepanto”. Stand there to marvel at the imposing view of the town and the port, dominated by the cable Rio-Antirrio bridge on the horizon.
Οι Βενετοί αποκαλούσαν την κορυφή ως «την τριπλή τιάρα του Λεπάντου». Η θέα από εκεί της πόλης και του λιμανιού, που κυριαρχείται από την καλωδιακή γέφυρα Ρίο- Αντίριο στον ορίζοντα είναι εντυπωσιακή.
Built on the top of the hill the castle has some of the largest and most well-preserved fortifications in Greece. The view from up there is breathtaking.
Χτισμένο στην κορυφή του λόφου, το κάστρο διαθέτει μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο καλά διατηρημένες οχυρώσεις στην Ελλάδα. Η θέα από ψηλά είναι μαγευτική.
The big and beautiful Church of Saint Paraskevi near the old port.
Η μεγάλη και ωραία εκκλησία της Αγίας Παρασκευής κοντά στο παλιό λιμάνι.
The statue of Archbishop Damaskinos who was Archbishop of Athens during World War II and was Regent for King George II and Prime Minister of Greece in 1946.
Το άγαλμα του Δαμασκηνού ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και Αντιβασιλέας για τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ και πρωθυπουργός της Ελλάδα το 1946.
Damaskinos, archbishop of Athens original name George Papandreou was born in Dhorvitsia 1891-1949, a village in Nafpaktia.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, γεννήθηκε στο χωριό Δορβιτσιά Ναυπακτίας, (1891-1949). Υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική και πολιτική προσωπικότητα, της νεότερης Ελλάδας.
Nafpaktos is a surprisingly beautiful place more like a hidden gem. A place with historical interest, and natural beauty.
Η Ναύπακτος είναι εκπληκτικά όμορφη, περισσότερο σαν ένα κρυφό κόσμημα. Ένας τόπος με ιστορικό ενδιαφέρον και φυσική ομορφιά.
With an intense Medieval character, Nafpaktos charms visitors with the small Venetian port, the relaxing beaches and the green surroundings.
Με έντονο μεσαιωνικό χαρακτήρα, η Ναύπακτος γοητεύει τους επισκέπτες με το μικρό ενετικό λιμάνι, τις χαλαρωτικές παραλίες και το καταπράσινο περιβάλλον.
The port is the most picturesque spot of the town. A long clean beach starts from the port and extends for long.
Το λιμάνι είναι το πιο γραφικό σημείο της πόλης. Μια μακριά καθαρή παραλία ξεκινά από το λιμάνι και εκτείνεται για μεγάλη έκταση.
Although it is not famous to foreign tourists, Nafpaktos is among the most picturesque places in mainland Greece. In the photo Lygia & Gregoris Maliotis.
Αν και δεν είναι γνωστή στους ξένους τουρίστες, η Ναύπακτος είναι από τα πιο γραφικά μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στη φωτογραφία η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης.
The port and castle provide the main attraction for the town, both with well-kept Venetian vestiges.
Το λιμάνι και το κάστρο αποτελούν τα κύρια αξιοθέατα για την πόλη, με καλά διατηρημένα ενετικά ερείπια.
Nafpaktos and Galaxidi are justly considered to be amongst the most scenic and romantic destinations of the Greek hinterland. In the photo Popi & Phivos Nicolaides.
Η Ναύπακτος και το Γαλαξίδι θεωρούνται δίκαια μεταξύ των πιο γραφικών και ρομαντικών προορισμών της ελληνικής ενδοχώρας. Στη φωτογραφία η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης.
Excepting a brief period of Venetian control in 1687–1699, Lepanto remained under Ottoman control until Greek independence in 1829.
Εκτός από μια σύντομη περίοδο βενετσιάνικου ελέγχου 1687-1699, το Λεπάντο παρέμεινε υπό τον οθωμανικό έλεγχο μέχρι την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1829.
A walk in its narrow paths and the old harbout is a unique experience for Lygia Malioti and Popi Nicolaides.
Μια βόλτα στα στενά μονοπάτια και στο παλιό λιμάνι είναι μια μοναδική εμπειρία για τη Λυγία και την Πόπη Νικολαΐδου.
All the streets lead to the port, the smallest and, maybe, most beautiful in the Mediterranean Sea!
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο λιμάνι, το μικρότερο και, ίσως, το πιο όμορφο στη Μεσόγειο Θάλασσα!
It was under Venetian control in the 15th century, and came to be known by the Venetian form of its name, Lepanto. It fell to the Ottoman Empire in 1499.
Διετέλεσε υπό Ενετικό έλεγχο τον 15ο αιώνα και έγινε γνωστή με το βενετικό της όνομα, Λεπάντο. Έπεσε στα χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1499.
The ancient name Naupaktos means "boatyard" (from ναύς naus "ship" and πήγ- pêg- "to fix, fasten"). It was later Latinized as Naupactus.
Το αρχαίο όνομα Ναύπακτος σημαίνει "ναυτικό σκάφος" (από το πλοίο "ναυς" και πύργος - "να φτιάξει, να στερεωθεί").

The statue of Anemogiannis in Nafpaktos Greece: The statue of Giorgos Anemogiannis is found on the western rampart near the port of Nafpaktos. Giorgos Anemogiannis (1796-1821) was born in Paxi island and took part in the deliberation of Nafpaktos from the Turks, during the Greek War of Independence. Το άγαλμα του Ανεμογιάννη στη Ναύπακτο Ελλάδα: Το άγαλμα του Γιώργου Ανεμογιάννη βρίσκεται σήμερα στη δυτική αψίδα κοντά στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Ο Γιώργος Ανεμογιάννης (1796-1821) γεννήθηκε στα νησιά των Παξών και συμμετείχε στην απελευθέρωση, της Ναυπάκτου από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Αγώνα για την Ανεξαρτησία.
Giorgos Anemogiannis from Paxos island (1798 - Nafpaktos 1821), also known as Giorgis by Paxos) - hero and martyr of the Greek Revolution of 1821, one of the first firefighter of the Greek fleet.
Ο Γιώργος Ανεμογιάννης από τους Παξούς (1798 – Ναύπακτος 1821), γνωστός και ως Γιώργης από τούς Παξούς) - ήρωας και μάρτυρας της Ελληνικής επανάστασης του 1821, Ένας από τους πρώτους πυρπολητές του ελληνικού στόλου.
Nafpaktos is known for the famous sea battle, during which the Turkish fleet was destroyed by the Holy League (October 1571). Miguel de Cervantes, the author of "Don Quixote", took part in this battle and as a result lost his left hand.
Η Ναύπακτος είναι γνωστή για την περίφημη ναυμαχία, όπου ο τουρκικός στόλος καταστράφηκε από την Ιερής Συμμαχία (Οκτώβριος 1571), στην οποία πήρε μέρος και έχασε το αριστερό του χέρι, ο συγγραφέας, του «Δον Κιχώτη», Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. 

The statue of the famous Spanish writer in the harbour. Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) was a writer who is widely regarded as the greatest writer in the Spanish language and one of the world's pre-eminent novelists. His novel Don Quixote has been translated into more languages than any other book except the Bible.
Το άγαλμα του διάσημου Ισπανού συγγραφέα ορθώνεται στο λιμάνι. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες (1547 - 1616) ήταν συγγραφέας. Θεωρείται ευρέως ως ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην ισπανική γλώσσα και ένας από τους κορυφαίους μυθιστοριογράφους του κόσμου. Το μυθιστόρημα του Δον Κιχώτης έχει μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο εκτός από τη Βίβλο.
It’s a meeting point for the locals and this is where you will enjoy a coffee in the shade of the plane trees with a view of the sea surrounded by the Venetian walls of the Castle.
Είναι ένα σημείο συνάντησης για τους ντόπιους. Εδώ θα απολαύσετε έναν καφέ στη σκιά των πλατάνων με θέα στη θάλασσα, που περιβάλλεται από τα ενετικά τείχη του Κάστρου.
The Venetian harbour of Nafpaktos, amongst the most beautiful and picturesque harbours of the country; you will love it at first sight.
Το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, ανάμεσα στα πιο όμορφα και γραφικά λιμάνια της χώρας, θα το αγαπήσετε με την πρώτη ματιά.

The bust of Dimitrios Papacharalambous: The great benefactor of Nafpaktos city not far away from the port. He was born is Homori of Naftaktia.
Η προτομή του Δημήτριου Παπαχαραλάμπους: Ο μεγάλος ευεργέτης της Ναυπάκτου όχι μακριά από το λιμάνι. Γεννήθηκε Χόμορη Ναυπακτίας.
Dimitrios Papacharalambous (1886-1961): "I did what I could" for my country...
Δημήτριος Παπαχαραλάμπους (1886-1961): "Έκανα ότι μπόρεσα" για την πατρίδα. 

«ΕΚΑΝΑ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΣΑ»
«Για σε Πατρίδα μόχθησα
σκληρά μακρυά στα ξένα
κι’ όσα με ιδρώτα απόκτησα
τα χάρισα σε Σένα».
The library is housed in a neoclassical building that was built in 1955 by the benefactor of the city Dimitrios Papacharalambos. It is one of the most organized public libraries of the country.
Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο που χτίστηκε το 1955 από τον ευεργέτη της πόλης Δημήτριο Παπαχαραλάμπους. Είναι μία από τις πιο οργανωμένες δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας.


It is a picturesque city with neighbourhoods to match, full of warm, welcoming inhabitants and it lies in a historic region.
Είναι μια γραφική πόλη με γειτονιές που ταιριάζουν, γεμάτες ζεστούς φιλόξενους κατοίκους και βρίσκεται σε μια ιστορική περιοχή.
Time stops in Nafpaktos. What has passed and what is still exists, it merges as a colourful tapestry of images you cannot draw your eyes away from!
Ο χρόνος σταματά στη Ναύπακτο. Αυτό που έχει περάσει και αυτό που εξακολουθεί να υπάρχει, συγχωνεύεται ως ένα πολύχρωμο φόντο από εικόνες, που δεν μπορείτε, να τραβήξετε τα μάτια σας από πάνω τους!
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides strolling around the cobbled streets with the naval houses and the well-preserved mansions.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, κάνουν τον περίπατο τους στα λιθόστρωτα δρομάκια με τα σπίτια των ναυτικών και τα καλά διατηρημένα αρχοντικά.
Embraced by the picturesque port, the beautiful castle and houses, Nafpaktos retains its original appearance creating nostalgic feelings and great admiration.
Αγκαλιασμένο από το γραφικό λιμάνι, το όμορφο κάστρο και τα σπίτια, η Ναύπακτος διατηρεί την αρχική της εμφάνιση δημιουργώντας νοσταλγικά συναισθήματα και μεγάλο θαυμασμό.
Today, it is a cosmopolitan town with many places of interest for the young crowds which are concentrated inside the old town.
Σήμερα, είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη με πολλά σημεία ενδιαφέροντος για τα νεαρά πλήθη που συγκεντρώνονται μέσα στην παλιά πόλη.
Born in Nafpaktos, Georgios Athanasiadis–Novas ( 1893 – 1987) was a Greek poet, lawyer and politician who served as Prime Minister for one month in 1965. He was first elected to the Greek Parliament in 1926.
Γεννημένος στη Ναύπακτο, ο Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας (1893-1987) ήταν ποιητής, δικηγόρος και πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός για ένα μήνα το 1965. Αρχικά εξελέγη στο ελληνικό κοινοβούλιο το 1926.
Its idyllic beaches face the Corinthian gulf; its mountain attractiveness encompasses Nafpaktia; its rich history is reflected on two fabulous monuments, the Venetian castle and the Venetian port.
Οι ειδυλλιακές παραλίες της βρίσκονται στον Κορινθιακό κόλπο. Η ορεινή της έλξη περιλαμβάνει τη Ναυπακτία. Η πλούσια ιστορία της αντικατοπτρίζεται σε δύο υπέροχα μνημεία, το βενετσιάνικο κάστρο και το ενετικό λιμάνι.
A seaside town with two beaches of Psani and Grimbos, with crystal clear waters. 
Παραλιακή πόλη με δύο παραλίες την Ψανή και Γρίμποβο με κρυστάλλινα νερά.
Bougainvilleas climb on the stone walls and flowers fill the neighbourhoods with welcoming colours and aromas.
Οι Βουκενβίλιες ανεβαίνουν στους πέτρινους τοίχους και τα λουλούδια γεμίζουν τις γειτονιές με φιλόξενα χρώματα και αρώματα.
What makes Nafpaktos so unique is that it combines the sea with the mountain and that it’s an all year round destination.
Αυτό που κάνει τη Ναύπακτο τόσο μοναδική, είναι ότι, συνδυάζει θάλασσα με βουνό και ότι είναι ένας προορισμός όλο το χρόνο.
The first things that strike visitors in Nafpaktos are its comfortable shaded roads, its traditional buildings, and its people of all ages enjoying the sun in open air restaurants and cafés, often by the sea.
Τα πρώτα πράγματα που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες στη Ναύπακτο είναι οι άνετοι σκιασμένοι δρόμοι, τα παραδοσιακά κτίρια και οι άνθρωποι όλων των ηλικιών που απολαμβάνουν τον ήλιο σε υπαίθρια εστιατόρια και καφέ, συχνά δίπλα στη θάλασσα.
It is one of a few cities in Greece that has survived for centuries of turbulent history, imprinted forever on its monuments. The traditional houses in the city center and its cobblestone cobblestone streets are gorgeous!
Είναι μία από τις λίγες πόλεις της Ελλάδας που έχει επιβιώσει για αιώνες ταραγμένης ιστορίας, που αποτυπώνεται για πάντα στα μνημεία της. Τα παραδοσιακά σπίτια στο κέντρο της πόλης και τα πλακόστρωτα καλντερίμια της είναι πανέμορφα!
The romantic charm of Nafpaktos is given. You can easily fall in love with this town or fall in love in this town!
Η ρομαντική γοητεία της Ναυπάκτου είναι δεδομένη. Μπορείτε εύκολα να ερωτευτείτε με αυτήν την πόλη ή να ερωτευτείτε σε αυτήν την πόλη!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video