ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Delphi - Greece

The archaeological site of Delphi 
Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών
The archaeological site of Delphi is a Panhellenic sanctuary with an international fame.
Its remnants represent some of the foremost events of art and architecture.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών αποτελεί ένα πανελλήνιο ιερό με διεθνή ακτινοβολία. Τα κατάλοιπα του αντιπροσωπεύουν μερικές από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ελληνικής αρχιτεκτονικής και τέχνης.

The sanctuary, which combines in a unique manner the natural and historical environment, is related to numerous, key events of Greek history that have an impact on the progress of civilization.
Το δελφικό ιερό, το οποίο συνδυάζει με τρόπο μοναδικό το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, συνδέεται με πολυάριθμα, καθοριστικής σημασίας γεγονότα της ελληνικής ιστορίας που έχουν αντίκτυπο στην πορεία του πολιτισμού.

This extensive mountainside archaeological complex contains the remains of the sanctuaries of Apollo and Athena Pronaia. The Tholos at the sanctuary of Athena Pronoia (Athena of forethought) is a circular building and is located approximately 800 m from the main ruins at Delphi
Αυτό το εκτεταμένο αρχαιολογικό συγκρότημα στον ορεινό όγκο περιλαμβάνει τα ερείπια των ιερών του Απόλλωνα και της Αθηνάς Προναίας. Η Θόλος στο ιερό της Αθηνάς Προναίας είναι ένα κυκλικό κτίριο που βρίσκεται περίπου 800 μ. από τα κύρια ερείπια των Δελφών.

Blending harmoniously with the superb landscape and charged with sacred meaning, Delphi in the 6th century B.C. was indeed the religious center and symbol of unity of the ancient Greek world.
Συνδυάζοντας αρμονικά με το θαυμάσιο τοπίο και φορτωμένο με ιερή έννοια, οι Δελφοί τον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν κυριολεκτικά το θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

A place with a rich intangible heritage, Delphi was the center of the world (omphalos) in the eyes of the ancient Greeks.
Ένας τόπος με πλούσια άυλη κληρονομιά, οι Δελφοί ήταν το κέντρο του κόσμου (ομφαλός) στα μάτια των αρχαίων Ελλήνων. 

The pan-Hellenic sanctuary of Delphi, where the oracle of Apollo spoke, was the site of the omphalos, the 'navel of the world'. Lygia & Gregoris Maliotis in the mythological center of the world or universe!
Το πανελλήνιο ιερό των Δελφών, όπου μιλούσε το μαντείο του Απόλλωνα, ήταν ο «ομφαλός του κόσμου». Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο μυθολογικό κέντρο του κόσμου ή του σύμπαντος!

According to mythology, it is here that the two eagles sent out by Zeus from the ends of the universe to find the navel of the world met. The sanctuary of Delphi, set within a most spectacular landscape, was for many centuries the cultural and religious center and symbol of unity for the Hellenic world.
Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να βρουν το κέντρο του κόσμου. Για πολλούς αιώνες αποτελούσαν το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού.

Delphi, situated in a magnificent natural setting which is still intact, is an outstanding architectural ensemble and an example of a great Pan-Hellenic sanctuary.
Οι Δελφοί, βρίσκονται σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον που είναι ακόμα άθικτο. Είναι ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σύνολο και ένα δείγμα ενός μεγάλου πανελλήνιου ιερού.

Delphi, a unique monument and a priceless legacy bequeathed by the ancient Greek world to following generations. Popi & Phivos Nicolaides in the navel of world, as represented by the stone monument known as the Omphalos of Delphi!
Δελφοί, ένα μοναδικό μνημείο και μια ανεκτίμητη κληρονομιά, που κληροδότησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στις επόμενες γενιές. Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο κέντρο του κόσμου, όπως αντιπροσωπεύεται από το πέτρινο μνημείο, που είναι γνωστό ως Ομφαλός των Δελφών!

Delphi, formerly also called Pytho, is famous as the ancient sanctuary that grew rich as the seat of Pythia, the oracle which was consulted about important decisions throughout the ancient classical world.
Οι Δελφοί που προηγουμένως ήταν γνωστοί ως Πυθώ, είναι γνωστοί ως αρχαίο ιερό, που αναπτύχθηκε ως έδρα της Πυθίας, το μαντείο το οποίο συμβούλευε για σημαντικές αποφάσεις όλο τον αρχαίο κλασικό κόσμο.

It is recognised by UNESCO as a World Heritage Site in having had a phenomenal influence in the ancient world, as evidenced by the rich monuments built there by most of the important ancient Greek city-states, demonstrating their fundamental Hellenic unity.
Αναγνωρίζεται από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είχε μια μεγάλη επιρροή στον αρχαίο κόσμο, όπως αποδεικνύεται από τα πλούσια μνημεία, που χτίστηκαν εκεί ως προσφορά από τις περισσότερες από τις σημαντικές αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη, αποδεικνύοντας τη θεμελιώδη ελληνική τους ενότητα.

The archaeological site of Delhi has been inscribed upon the World Heritage List of the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of UNESCO on the 11th December 1987.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών εγγράφηκε την 11η Δεκεμβρίου 1987 στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Σύμβασης για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Popi Nicolaides in Delphi, a town on Mount Parnassos in the south of mainland Greece. It's the site of the 4th-century-B.C. Temple of Apollo, once home to a legendary oracle.
Η Πόπη Νικολαΐδου στους Δελφούς, μια πόλη στον Παρνασσό στα νότια της ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι ο χώρος του ιερού του Απόλλωνα (4ος αι. π.Χ.) που κάποτε υπήρξε ένα θρυλικό μαντείο.

The layout of Delphi is a unique artistic achievement. Mt. Parnassus is a veritable masterpiece and is where a series of monuments were built whose modular elements – terraces, temples, treasuries, etc. – combine to form a strong expression of the physical and moral values of a site which may be described as magical.
Η διάταξη των Δελφών είναι ένα μοναδικό καλλιτεχνικό επίτευγμα. Ο Παρνασσός είναι ένα αληθινό αριστούργημα και είναι το μέρος όπου χτίστηκαν μια σειρά από μνημεία, τα στοιχεία των οποίων είναι διαμορφωμένα - οι ταράτσες, οι ναοί, τα θησαυροφυλάκια κ.λπ. - συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ισχυρή έκφραση των φυσικών και ηθικών αξιών ενός τόπου που μπορεί να περιγραφεί ως μαγικός.

The site still preserves the authenticity of the landscape. Modern visitors arriving along the Holy Road can perceive the same feeling as the person who visited the area in the antiquity.
Η περιοχή διατηρεί ακόμα την αυθεντικότητα του τοπίου. Οι σημερινοί επισκέπτες που φτάνουν κατά μήκος της Αγίας Οδού, μπορούν, να νιώσουν το ίδιο συναίσθημα με αυτούς που επισκέπτονταν την περιοχή κατά την αρχαιότητα.

Apollo's sanctuary was built here by Cretans who arrived at Kirra, the port of Delphi, accompanied by the god in the form of a dolphin.
Ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα και το δικό του ιερό ιδρύθηκε από Κρήτες που έφθασαν στην Κίρρα, το επίνειο των Δελφών, με τη συνοδεία του θεού, μεταμορφωμένου σε δελφίνι.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides in Delphi which lies between two towering rocks of Mt. Parnassus, known as the Phaidriades Rocks, in Central Greece.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στους Δελφούς, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πανύψηλους βράχους του Παρνασσού, γνωστοί ως Φαιδριάδες, στην Κεντρική Ελλάδα.

Delphi bears a unique testimony to the religion and civilization of ancient Greece. Its fame and prestige spread throughout the whole of the then known world, from which pilgrims came to the site to receive an oracle from the Pythia, the priestess of Apollo.
Οι Δελφοί φέρουν μοναδική μαρτυρία για τη θρησκεία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Η φήμη και το κύρος τους εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο, από τον οποίο οι προσκυνητές πήγαιναν, για να πάρουν χρησμό από την Πυθία, την ιέρεια του Απόλλωνα.

Delphi had an immense impact throughout the ancient world, as can be ascertained by the various offerings of kings, dynasts, city-states and historical figures, who deemed that sending a valuable gift to the sanctuary, would ensure the favour of the god.
Οι Δελφοί είχαν τεράστιο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο, όπως μπορεί, να διαπιστωθεί από τις διάφορες προσφορές των βασιλέων, των δυνατών, των πόλεων και των ιστορικών μορφών, οι οποίοι θεωρούσαν απαραίτητη την αποστολή ενός πολύτιμου δώρου στο ιερό, του θεού.

The best preserved monument at the archaeological site of Delphi testifies to the intellectual and cultural acme of Apollo’s sanctuary.
Το σωζόμενο μνημείο των Δελφών αποτελεί απόδειξη της πνευματική και πολιτιστικής ακμής του ιερού του Απόλλωνος.

Inscription on the OUNESCO List confirms the outstanding universal value of a cultural or natural property which deserves protection for the benefit of all humanity.
Η εγγραφή στον Κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ επιβεβαιώνει την εξέχουσα οικουμενική αξία μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού, τα οποία χρήζουν προστασίας προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

The tripod of Plateans, this was the sole common votive by all the Greeks at the Delphic sanctuary following their victory over the Persinas in the battle of Platea in 479 B.C. Dedicated to Apollo a gold tripod supported on bronze column 7.5 m. tall in the form of a tree-bodied serpent.
Ο Τρίποδας των Πλαταιών πρόκειται για το μοναδικό κοινό ανάθημα όλων των Ελλήνων στο δελφικό ιερό μετά τη νίκη τους επί των Περσών στη μάχη των Πλαταιών, το 479 π.Χ. Ένας χρυσός τρίποδας που τον στήριζε ένας χάλκινος κίονας ύψους 7.5 μ. με τη μορφή τρισώματου φιδιού.

According to the ancients, the Temple of Apollo was where the Omphalos was located, that is, the navel of the universe, the center of the earth. Delphi is consequently directly and tangibly associated with a belief of manifest universal significance.
Σύμφωνα με τους αρχαίους, ο Ναός του Απόλλωνα ήταν ο τόπος όπου βρισκόταν ο ομφαλός του σύμπαντος, το κέντρο της γης. Συνεπώς, οι Δελφοί συνδέονται άμεσα και απτά με μια πεποίθηση με προφανή παγκόσμια σημασία.

The edifice with the partially restored colonnade visible today is dated to the 4th century B.C. it is the third temple built at the same place.
Το οικοδόμημα που σώζεται σήμερα με τη μερικώς αναστηλωμένη κιονοστοιχία χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά ναό που κτίστηκε στην ίδια θέση.

According to the privailing theory, the famous sacred oracle operated inside the temple. This location was possibly chosen due to the sacred chasm emitting vapours, these were inhaled by the Pythia, who entered a state of delirium uttering inarticulate cries, which were then turned into equivcal oracles by the priests.
Το περίφημο μαντείο, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, λειτουργούσε στο εσωτερικό του ναού. Η θέση αυτή είχε πιθανώς επιλεγεί λόγω του χάσματος γης επί του οποίου θεωρείται ότι είχε οικοδομηθεί ο ναός. Από το χάσμα αυτό αναδύονταν οι αναθυμιάσεις τις οποίες εισέπνεε η Πυθία, πριν περιέλθει σε κατάσταση έκστασης και αρχίσει, να εκστομίζει άναρθρες κραυγές. Στη συνέχεια το ιερατείο απέδιδε ως χρησμούς πάντοτε διφορούμενα, τα λόγια της Πυθίας.

Lygia & Gregoris Maliotis in front of the Temple of Delphi, the ruins of which date from the 4th century BC, and are of a peripteral Doric building.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στα ερείπια του ναού των Δελφών, που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και είναι δωρικού τύπου κτίσμα.

Inscribed on the walls of the pronaos (the porch before the temple’s cella), were the renowned maxims of the Seven Sages (Know thyself) and (Nothing in excess) as well as the enigmatic Delphic symbol “E”.
Στον πρόναο ήταν χαραγμένα τα περίφημα ρητά των Επτά Σοφών «Μηδέν Άγαν» και «Γνώθι σ’ αυτόν» και το αινιγματικό δελφικό γράμμα «Ε», που μέχρι σήμερα κανένας δεν γνωρίζει το μυστικό του νόημα.

Popi Nicolaides in the Pan-Hellenic sanctuary of Apollo. The Olympian god of music, light, knowledge and harmony occupied the most important and prominent position in the Delphic Sanctuary.
Η Πόπη Νικολαΐδου στο πανελλήνιο ιερό του Απόλλωνα. Ο Ολύμπιος θεός της μουσικής, του φωτός, της γνώσης και της αρμονίας, κατείχε τη σπουδαιότερη και πλέον προβεβλημένη θέση στο ιερό των Δελφών.


The Delphic oracle exerted considerable influence throughout the Greek world, and it was consulted before all major undertakings including wars and the founding of colonies.
Το Δελφικό μαντείο ασκούσε σημαντική επιρροή σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και το συμβουλευόντουσαν πριν από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων και της ίδρυσης αποικιών.

Lygia & Gregoris Maliotis with the Apollo Temple in the background. Between the sixth and fourth centuries BC, the Delphic oracle, which was regarded as the most trustworthy, was at its peak.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο το ιερό του Απόλλωνα. Η περίοδος από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ. συμπίπτει με τη μεγάλη ακμή του δελφικού μαντείου.

The Delphic oracle, over which four sacred wars were fought, is one of the focal points of Greek political history.
Το Δελφικό μαντείο, πάνω στο οποίο πολέμησαν τέσσερις ιεροί πόλεμοι, είναι ένα από τα κεντρικά σημεία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

The sanctuary was the center of the Amphictyonic League, an association of twelve tribes of Thessaly and the Sterea (south-central Greece), with religious and later political significance.
Με το ιερό συνδέεται ο θεσμός της Αμφικτυονίας, της ομοσπονδίας από δώδεκα φυλές της Θεσσαλίας και της Στερεάς, που αποτελούσε αρχικά θρησκευτική ένωση, ενώ αργότερα απέκτησε και πολιτική σημασία.

The Amphictyonic League controlled the operation and finances of the sanctuary, as it designated its priests and other officials chosen from among the inhabitants of Delphi.
Η δελφική Αμφικτυονία είχε τον έλεγχο της περιουσίας και λειτουργίας του ιερού, αφού όριζε τους ιερείς και τους άλλους αξιωματούχους, εκλέγοντάς τους πάντα από κατοίκους των Δελφών.

From the entrance of the site, continuing up the slope almost to the temple itself, are a large number of votive statues, and numerous so-called treasuries. 
Από την είσοδο του χώρου, συνεχίζοντας μέχρι την πλαγιά σχεδόν στον ίδιο το ναό, υπάρχει μεγάλος αριθμός αναθηματικών αγαλμάτων και πολλά λεγόμενα θησαυροφυλάκια.

The most impressive is the now-restored Athenian Treasury, built to commemorate their victory at the Battle of Marathon in 490 BC.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ο ανακαινισμένος Αθηναϊκός Θησαυρός, που χτίστηκε για να τιμήσει τη νίκη των Αθηναίων στη Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.


The treasures of small, tumultuous buildings housed tributes in memory of warlike victories and trenches such as the Treasury of the Siphnians, the Treasury of the Athenians, the Treasures of the Corinthians, the Megarees and the Boeotians.
Οι θησαυροί μικρά ναόμορφα οικοδομήματα, στέγαζαν αφιερώματα πόλεων σε ανάμνηση πολεμικών νικών και ανδραγαθημάτων όπως ο Θησαυρός των Σιφνίων, ο Θησαυρός των Αθηναίων, οι Θησαυροί των Κορινθίων, των Μεγαρέων και των Βοιωτών.
Cities, rulers and ordinary individuals alike consulted the oracle, expressing their gratitude with great gifts and spreading its fame around the world.
Πόλεις, ηγεμόνες και απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευθούν το θεό και εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους με λαμπρά αναθήματα, που σταδιακά κατέκλυσαν το ιερό.

The time to consult Pythia for an oracle during the year is determined from astronomical and geological grounds but [clarification needed] the hydrocarbon vapours emitted from the chasm.
Ο χρόνος για συμβουλές από την πυθία για ένα χρησμό κατά τη διάρκεια του έτους καθοριζόταν από αστρονομικούς και γεωλογικούς λόγους, αλλά, οι διευκρινίσεις απαιτούσαν τους ατμούς υδρογονανθράκων που εκπέμπονταν από το φυσικό χάσμα στην περιοχή.

People came from all over Greece and beyond to have their questions about the future answered by the Pythia, the priestess of Apollo. And her answers, usually cryptic, could determine the course of everything from when a farmer planted his seedlings, to when an empire declared war.
Άνθρωποι έρχονταν από όλη την Ελλάδα και πέραν από την Ελλάδα, για να απαντήσουν τα ερωτήματά τους για το μέλλον από την Πυθία, την ιέρεια του Απόλλωνα. Και οι απαντήσεις της, συνήθως διφορούμενες, θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία των πραγμάτων, από ένα απλό γεγονός, έως πότε μια αυτοκρατορία θα κήρυσσε πόλεμο.
Purposely, the oracle had a double interpretation, so that it would not be considered wrong if the outcome of the events was not what it predicted.
Επίτηδες, ο χρησμός είχε διττή ερμηνεία, έτσι ώστε να μην θεωρείται λάθος, εάν το αποτέλεσμα των γεγονότων δεν ήταν αυτό που προέβλεπε.Χαρακτηριστικός είναι ο χρησμός «Ήξεις αφίξεις ού θνήξεις εν πολέμω», με τη διφορούμενη έννοια που έδωσε η Πυθία σε στρατιώτη που τη ρώτησε αν θα επιστρέψει σώος από τον πόλεμο. Ανάλογα με το πού θα βάλει κανείς το κόμμα, η ερμηνεία θα είναι διαφορετική. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση θα έχουμε: «Ήξεις αφήξεις, ού θνήξεις εν πολέμω» (θα πας θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο). Στη δεύτερη περίπτωση: «Ήξεις αφήξεις ού, θνήξεις εν πολέμω» (θα πας δεν θα γυρίσεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο).
Somewhere around here once sat Pythia, the high priestess of the Temple of Apollo at Delphi, who was delivering oracles...
Κάπου, εδώ τριγύρω, καθότανε κάποτε η Πυθία, η ιέρεια του Ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς και έδινε χρησμούς…
The Delphic Oracle was the most prestigious and authoritative oracle among the Greeks, and Pythia, was without doubt the most powerful woman of the classical world!
Οι Δελφοί ήταν το πιο έγκυρο μαντείο μεταξύ των Ελλήνων και η Πυθία ήταν χωρίς αμφιβολία η πιο ισχυρή γυναίκα του κλασσικού κόσμου!
The ancient theatre at Delphi was built further up the hill from the Temple of Apollo giving spectators a view of the entire sanctuary and the valley below.
Το αρχαίο θέατρο στους Δελφούς χτίστηκε πιο πάνω από το ναό του Απόλλωνα, δίνοντας στους θεατές μια άποψη ολόκληρου του ιερού και της κοιλάδας κάτω.
Gregoris Maliotis at the theater which it was originally built in the 4th century BC but was remodeled on several occasions.
Ο Γρηγόρης στο Θέατρο, το οποίο αρχικά, χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. αλλά αναδιαμορφώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα.
The Delphic theater hosted the musical and dramatic contests of the Pythian Games and other religious festivals.
Στο θέατρο των Δελφών διεξάγονταν οι μουσικοί και δραματικοί αγώνες που τελούνταν κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Πυθίων ή και άλλων θρησκευτικών εορτών. 
The deep amphitheatrical cavea (Kilon) of the theater had a seating capacity of 5000.
Το βαθύ αμφιθεατρικό κοίλον του θεάτρου διέθετε χωρητικότητα 5000 θεατών. 
It was divided into two sections by a transverse corridor (diazoma), comprising altogether 35 rows of seats. Opposite to the cavea and the orchestra stood the skene (stage) flanked by two wings, the parakenia.
Αποτελούνταν από 35 σειρές εδωλίων, διαιρούμενο σε δύο ζώνες από έναν οριζόντιο διάδρομο, το διάζωμα. Απέναντι από το κοίλον και την ορχήστρα υψωνόταν η σκηνή πλαισιωμένη από τις πτέρυγες των παρασκηνίων.
Popi Nicolaides going up to visit the mountain-top stadium at Delphi, far above the temples/theater below.
Πόπη Νικολαΐδου, προχωρεί και ανεβαίνει προς το Στάδιο ψηλά στο βουνό στους Δελφούς, πολύ πάνω από τους ναούς και το θέατρο κάτω.
The Stadium of Delphi hosted the athletic contests of the Pythian religious festival. Pythian Games, the second most important games in Greece after the Olympics, which were held every four years.
Το Στάδιο των Δελφών φιλοξενούσε τους αθλητικούς (γυμνικούς) αγώνες που διεξάγονταν στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής των Πυθίων. Τα Πύθια, τους δεύτερους σε σημασία πανελλήνιους αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς, που τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια.

The starting point and the finishing post of the track were marked by a row of stone slabs with square holes. It is estimated that 17 or 18 runners could compete in a race.
Τα σημεία αφετηρίας και τέρματος του στίβου ορίζονται από μια σειρά λίθινων πλίνθων με τετράγωνες οπές. Υπολογίζεται ότι μπορούσαν να αγωνιστούν ταυτόχρονα 17 ή 18 δρομείς.
The stadium was originally built in the 5th century BC but was altered in later centuries. The last major remodeling took place in the 2nd century AD when the stone seating was built and (arched) entrance.
Αρχικά χτίστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. αλλά άλλαξε αργότερα. Η τελευταία σημαντική αναδιαμόρφωση πραγματοποιήθηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. όταν χτίστηκαν οι πέτρινες κερκίδες και η (τοξωτή) είσοδος.
The monumental arched entrance at the east side of the Stadium, in front of the starting point of the racetrack, is unique in Greece.
Η αψιδωτή μνημειακή είσοδος στην ανατολική πλευρά του Σταδίου, μπροστά από την αφετηρία του στίβου, το καθιστά μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. 
Gregoris Malitos at the Stadium of Delphi which it could seat 6500 spectators. The track was 177 meters long and 25.5 meters wide.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο Στάδιο των Δελφών, το οποίο χωρούσε 6500 θεατές. Το μήκος ήταν 177 μέτρα και 25,5 μέτρα πλάτος.
It was shut down during the persecution of pagans in the late Roman Empire by Theodosius I in 381 AD.
Το Μαντείο έκλεισε κατά τη διάρκεια της δίωξης των ειδωλολατρών στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Θεοδοσίου Α' το 381 μ.Χ. Τους επόμενους αιώνες η πόλη παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε οριστικά.
Speculative illustration of ancient Delphi!
Εικονική απεικόνιση των αρχαίων Δελφών!
Other known oracles was of Dodoni and Olympia, dedicated to Zeus. 
Άλλα γνωστά μαντεία τότε ήταν της Δωδώνης και της Ολυμπίας, αφιερωμένα στον Δία. Στη μεν Δωδώνη της Ηπείρου ο χρησμός δινόταν με το θρόισμα των φύλλων της ιερής βαλανιδιάς, στη δε Ολυμπία με την παρατήρηση των καιγομένων σφαγίων της θυσίας. Στο Μαντείο των Δελφών τον χρησμό τον έδινε ο ίδιος ο θεός Απόλλων, μέσω των ιερέων και των ιερειών μέσα στο ιερό.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video