ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Lisbon city - Portugal

Lisbon Commerce Square or Palace Yard
Η Πλατεία Εμπορίου ή Βασιλική Αυλή, της Λισαβόνας
It has been described as "Odysseus Town", also "City of Great Navigators - Explorers" and "Princess of the Ocean".
Έχει χαρακτηριστεί «Πόλη του Οδυσσέα», επίσης «Πόλη των μεγάλων Θαλασσοπόρων - Εξερευνητών», ως και «Πριγκίπισσα του Ωκεανού».

The Commerce Square is located near the Tagus River is still commonly known as Palace Yard, because it was the location of the Royal Ribeira Palace until it was destroyed by the great 1755 earthquake.
Η Πλατεία Εμπορίου βρίσκεται κοντά στον ποταμό Τάγο. Εξακολουθεί να είναι κοινώς γνωστή ως Βασιλική Αυλή, επειδή εδώ βρισκόταν το Βασιλικό Παλάτι, μέχρι που καταστράφηκε από τον μεγάλο σεισμό το 1755.

Lygia & Gregoris Maliotis at the Commerce Square which has been classified as a National Monument of Portugal since 1910. 
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην Πλατεία Εμπορίου, που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Μνημείο της Πορτογαλίας από το 1910.
After the earthquake, the square was completely remodeled as part of the rebuilding of the Downtown.
Μετά το σεισμό, η Πλατεία ανακατασκευάστηκε πλήρως στο πλαίσιο της ανακατασκευής της Κάτω Πόλης.

In the center of the square the statue of King José A’, inaugurated in 1775. The king on his horse is symbolically crushing snakes on his path.
Στο κέντρο της Πλατείας, το άγαλμα του βασιλιά Τζοσέ Α’, που εγκαινιάστηκε το 1775. Ο βασιλιάς έφιππος σκοτώνει συμβολικά φίδια στο διάβα του.

This bronze statue, the first monumental statue dedicated to a king in Lisbon, was designed by Portugal's foremost sculptor of the time.
Αυτό το χάλκινο άγαλμα, το πρώτο μνημειώδες άγαλμα αφιερωμένο σε έναν βασιλιά στη Λισαβόνα, σχεδιάστηκε από τον καλύτερο Πορτογάλο γλύπτη της εποχής.

The Rua Augusta Arch is a stone, triumphal arch-like, historical building and visitor attraction in Lisbon, Portugal, on the Praça do Comércio.
Η Αψίδα της οδού Αυγούστα είναι ένα πέτρινο, θριαμβικό αρχιτεκτονικό, ιστορικό κτήριο και έλξη επισκεπτών στην Πλατεία Εμπορίου.

It was built to commemorate the city's reconstruction after the 1755 earthquake. The Latin inscription “Virtvtibvs Maiorvm” (the greatest virtues), celebrates the great values of Portuguese patriotism.
Η λατινική επιγραφή "Virtvtibvs Maiorvm" (οι μεγαλύτερες αρετές), τιμούν τις μεγάλες αξίες του πορτογαλικού πατριωτισμού. Κατασκευάστηκε για να τιμήσει την ανακατασκευή της πόλης μετά τον σεισμό του 1755.

It has six columns and is adorned with statues of various historical figures. Originally designed as a bell tower, the building was ultimately transformed into an elaborate arch after more than a century.
Αρχικά σχεδιασμένο ως καμπαναριό, το κτίριο τελικά μεταμορφώθηκε σε περίτεχνη καμάρα μετά από περισσότερο από έναν αιώνα. Έχει έξι κίονες και είναι διακοσμημένη με αγάλματα διαφόρων ιστορικών προσώπων.

In the original project the arch was supposed to be a bell tower. The construction of the arch started in 1862 and it was completed in 1873.
Στο αρχικό έργο προοριζόταν για καμπαναριό. Η κατασκευή της αψίδας άρχισε το 1862 και ολοκληρώθηκε το 1873.
The allegory of Glory, which is dressed in veil stands on a throne and holds two crowns. Valor is personified by an amazon.
Η αλληγορία της Δόξας, η οποία είναι ντυμένη με πέπλο, στέκεται σε θρόνο και κρατάει δύο στέμματα. Η Αξία είναι προσωποποιημένη από μια αμαζόνα.

On June 10, the day of Portugal, the plaza is full of military and residents who celebrate the day.
Στις 10 Ιουνίου, την ημέρα της Πορτογαλίας, η πλατεία είναι γεμάτη από στρατιωτικούς και κατοίκους που γιορτάζουν την ημέρα.

This vast waterfront square, also known as Terreiro do Paço or "the palace's square," is where the royal palace stood for over two centuries until 1755, when it was destroyed by the Great Earthquake.
Αυτή η τεράστια προκυμαία, γνωστή και ως "πλατεία του παλατιού", όπου βρισκόταν το παλάτι του βασιλιά, για πάνω από δύο αιώνες μέχρι το 1755, όταν καταστράφηκε από τον μεγάλο σεισμό.

With the discovery of the so-called New World, the construction of huge sailboats and the steep increase in trade, Lisbon became one of the richest capitals in Europe.
Με την ανακάλυψη του λεγόμενου Νέου Κόσμου, τη ναυπήγηση τεράστιων ιστιοφόρων και την απότομη αύξηση του εμπορίου, η Λισαβόνα κατέστη μία από τις πλουσιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

The Commerce Square surrounded by traditionally painted yellow government offices.
Η Πλατεία Εμπορίου περιτριγυρισμένη από παραδοσιακά κυβερνητικά κτίρια, βαμμένα κίτρινα.

The space with sculptural decorations is filled with the coat of arms of Portugal. The allegorical group at the top represents Glory rewarding Valor and Genius.
Ο χώρος με τις γλυπτικές διακοσμήσεις είναι γεμάτος με το οικόσημο της Πορτογαλίας. Η αλληγορική ομάδα στην κορυφή, αντιπροσωπεύει τη δόξα που επιβραβεύει την αξία και τη μεγαλοφυία.

Popi & Phivos Nicolaides in Lisbon, a legendary city with over 20 centuries of history.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαίδης στη Λισαβόνα, μια θρυλική πόλη με 20 αιώνων ιστορία.

On 1 February 1908, the square was the scene of the assassination of Carlos I, the penultimate King of Portugal.
Την 1η Φεβρουαρίου 1908, η πλατεία ήταν η σκηνή της δολοφονίας του Κάρολου Α’, του προτελευταίου βασιλιά της Πορτογαλίας.

The wealth of Portugal was channeled through this plaza and port. It served as not only a transportation hub but also as a hub for commercial businesses, having two main directions of travel, west and south.
Ο πλούτος της Πορτογαλίας διοχετεύθηκε μέσω αυτής της πλατείας και του λιμανιού. Χρησίμευε όχι μόνο ως κόμβος μεταφοράς, αλλά και ως κόμβος για εμπορικές επιχειρήσεις, έχοντας δύο κύριες κατευθύνσεις ταξιδιού, δυτικά και νότια.

The plaza is home to the oldest café in the city, Martinho da Arcada (established 1782). It also houses the monumental Pousada Hotel.
Στην πλατεία βρίσκεται το παλιότερο καφέ της πόλης, το Μαρτίνχο ντα Αρκάδα (που ιδρύθηκε το 1782). Στεγάζει επίσης το μνημειώδες ξενοδοχείο Πουσάτα.

Another aspect of the city's legendary Café Martinho da Arcada full of people as always.
Ακόμη μια άποψη ενός από τα πιο θρυλικά καφέ, της πόλης, το Μαρτίνχο ντα Αρκάδα, πάντα πλήρες.

Its renovated palaces, magnificent churches and an impressive castle mirror the city's rich cultural heritage.
Τα αναπαλαιωμένα παλάτια, οι υπέροχες εκκλησίες και τα εντυπωσιακά κάστρα, είναι ο καθρέφτης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Because of its central location, Lisbon became the capital city of the new Portuguese territory in 1255.
Ένεκα της κεντρικής της θέση, η Λισαβόνα έγινε πρωτεύουσα της νέας πορτογαλικής επικράτειας το 1255.


Culture and architecture distinguish this capital city.
Πολιτισμός και αρχιτεκτονική ξεχωρίζουν αυτή την πρωτεύουσα.

After the destructive earthquake on 1755, most of the city center was flattened. Most of the classical buildings of the city are mainly built in the 18th century.
Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1755, το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης ισοπεδώθηκε. Τα περισσότερα κλασικά κτίρια της πόλης κτίστηκαν κυρίως τον 18ο αιώνα.

Opening towards Augusta Street, which links the square with the other traditional Lisbon square, the Rossio.
Με άνοιγμα προς την οδό Αυγούστα, που συνδέει την πλατεία με την άλλη παραδοσιακή πλατεία της Λισαβόνας, τη Ρόσσιο.

It is impossible not to walk through the majestic Triumphal Arch of Rua Augusta; this impressive arch represents the monumental entrance to the city of Lisbon;
Είναι αδύνατο να μην περπατήσετε μέσα από τη μαγευτική θριαμβική Αψίδα της οδού Αυγούστα. Αυτή η εντυπωσιακή Αψίδα αντιπροσωπεύει τη μνημειακή είσοδο της πόλης της Λισαβόνας.

It’s a safe and friendly city, relatively small but with so much to see. It’s old. It’s modern. It is, without doubt, always surprising.
Είναι μια ασφαλής και φιλική πόλη, σχετικά μικρή αλλά με τόσα πολλά να δείτε. Είναι παλιά. Είναι μοντέρνα. Είναι, χωρίς αμφιβολία, πάντα εκπληκτική.

It connects Commerce Square to Rua Augusta, one of the main shopping streets that takes straight to the heart of the old town.
Συνδέει την πλατεία Εμπορίου με την οδό Αυγούστα, έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους, που οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά της παλιάς πόλης.

Lisbon is a city that makes you want to go exploring, to discover whatever might appear in every neighbourhood, on every street.
Η Λισαβόνα είναι μια πόλη, που σας κάνει, να θέλετε, να εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε ό, τι παρουσιάζεται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video