ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Mt. Athos cruise - Greece

Agio Oros the Holy Mountain of Greece
Άγιο Όρος Χαλκιδική

A sightseeing tour of the Monasteries of the Holy Mountain of Athos by the sea! 
Μια περιήγηση στα Μοναστήρια του Αγίου Όρους από τη θάλασσα! 

The cruise departs from Ouranoupolis, which is located just before the border with Mount Athos, where one can only access by boat through the sea.
Η κρουαζιέρα αναχωρεί από την Ουρανούπολη, η οποία βρίσκεται λίγο πριν τα σύνορα με το Άγιον Όρος, όπου μπορεί κανείς, να προσεγγίσει μόνο με πλοίο μέσω της θάλασσας.

Mount Athos, which overlooks the peninsula, is a huge conical mountain with a height of 2.033 meters.
Το Άγιον Όρος, το οποίο έχει θέα στη χερσόνησο, είναι ένα τεράστιο κωνικό βουνό ύψους 2.033 μέτρων.


Unique beaches and wild beauty of green, mountain, ravines and steep cliffs.
Μοναδικές παραλίες, άγρια ομορφιά από πράσινο, βουνό, χαράδρες και απότομους βράχους.
Mt. Athos barren peak seems to be spearing the heaven and its verdant green slopes with the trees, create a sense of unique natural beauty in this enchanting area.
Η άγονη κορυφή του βουνού Άθως, φαίνεται να πετάει τον ουρανό. Οι καταπράσινες πλαγιές του με τα δέντρα, δημιουργούν μια αίσθηση μοναδικής φυσικής ομορφιάς σε αυτή τη μαγευτική περιοχή.

It is the only area in Greece, which is entirely dedicated to prayer and the worship of God. That’s why it is called Agio Oros (Holy Mountain).
Είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα, η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Γι 'αυτό ονομάζεται Άγιο Όρος.

Gregoris Maliotis ready to view the unique beauties of Mount Athos by the sea!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμος να δει τις μοναδικές ομορφιές του Αγίου Όρους από τη θάλασσα!

Starting from Ouranoupolis, Gregoris Maliotis, Phivos Kyriakides, Popi Nicolaides, Chryso Kyriakides, Lygia Malioti, for the cruise to the southwest side of Athos peninsula.
Ξεκινώντας από την Ουρανούπολη, Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Κυριακίδης, Πόπη Νικολαΐδου, Χρύσω Κυριακίδου, Λυγία Μαλιώτη για την κρουαζιέρα προς τη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου του Άθω.

The peninsula of Athos or Agio Oros is the easternmost of the three peninsulas of Halkidiki.
Η χερσόνησος του Άθω ή του Αγίου Όρους είναι η ανατολική από τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής.

The natural landscapes of the peninsula are wonderful, the picturesque hills, the verdant green forests, the steep cliffs and the abundance of running waters.
Τα φυσικά τοπία της χερσονήσου είναι θαυμάσια, οι γραφικοί λόφοι, τα καταπράσινα δάση, οι απόκρημνοι βράχοι και η αφθονία των τρεχούμενων υδάτων.
Mount Athos is an "Autonomous Monastic State" within Greece, (unique in the world), on the Athos peninsula of Halkidiki, Macedonia, which is considered the center of Orthodox monasticism.
Το Άγιο Όρος είναι μια «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» εντός της Ελλάδας, (μοναδική στο κόσμο), στην χερσόνησο του Άθω, της Χαλκιδικής στη Μακεδονία, που θεωρείται κέντρο του Ορθόδοξου μοναχισμού.

Mount Athos is an autonomous part of the Greek state, subject to the Ministry of Foreign Affairs and religiously under the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople.
Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτόνομο τμήμα του Ελληνικού κράτους, που υπάγεται πολιτικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και θρησκευτικά στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.

It is divided into twenty territories. Each area consists of a dominant monastery and various other monastic settlements around it (skeletons, cells, huts, seats, retreats).
Έχει εδαφικά διαιρεθεί σε είκοσι αυτοδιοικούμενες περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μία αυτόνομη μονή και διάφορους άλλους μοναστικούς οικισμούς γύρω από αυτήν (σκήτες, κελιά, καλύβες, καθίσματα, ερημητήρια, ησυχαστήρια).

All the monasteries are "Communions", that is, communion, prayer, shelter, feeding and working among the monks.
Όλες οι μονές είναι «Κοινόβια», υπάρχει δηλαδή, κοινή λειτουργία, προσευχή, στέγη, σίτιση και εργασία μεταξύ των μοναχών.

The administrative rule is in the hands of the 20 monasteries and it is practiced by the two superior bodies, the Holy Community and the Holly Administration.
Ο διοικητικός κανόνας βρίσκεται στα χέρια των 20 μοναστηριών και ασκείται από τα δύο ανώτερα σώματα, την Ιερά Κοινότητα και την Ιερά Επιστασία.

The head of each monastery is the Abbot who is elected by the brotherhood of the monastery for life.
Υπεύθυνος της κάθε μονής είναι ο Ηγούμενος που εκλέγεται από την αδελφότητα της μονής ισόβια.

In this monastic state, the so-called rule of “avato“, i.e. the prohibition of entry for women is in effect. This prohibition also applies to all the female animals. Also the entry is forbidden to persons under 18 years old.
Σε αυτή τη μοναστική κατάσταση, ισχύει ο λεγόμενος κανόνας του «άβατο», δηλαδή η απαγόρευση εισόδου στις γυναίκες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για όλα τα θηλυκά ζώα. Επίσης, η είσοδος απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών.

The historic monasteries, the monastic cells perched in steep rocks, the towers, the domes, and the bell towers, create a chilling atmosphere, characteristic of the State of Agio Oros.
Τα ιστορικά μοναστήρια, τα μοναστικά κελιά σκαρφαλωμένα σε απόκρημνα βράχια, οι πύργοι, οι τρούλοι και τα καμπαναριά, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα κατάνυξης, χαρακτηριστική της πολιτείας του Αγίου Όρους.

The unique architectural style of the monasteries, with its castle-like arrangement of the buildings, the impressive towers, the admirable bell towers, the carved wood or marble chancel screens, as well as the wonderful decor of excellent murals, and holy icons, make Agio Oros a living museum of art and history.
Το μοναδικό αρχιτεκτονικό στυλ των μοναστηριών, με την κτισμένη σε κάστρο διάταξη των κτηρίων, τους εντυπωσιακούς πύργους, τα θαυμάσια καμπαναριά, τα ξυλόγλυπτα ξύλινα ή μαρμάρινα παράθυρα, καθώς και το θαυμάσιο ντεκόρ εξαιρετικών τοιχογραφιών και ιερών εικόνων, κάνουν το Άγιο Όρος ζωντανό μουσείο τέχνης και ιστορίας.

Without any doubt, Agio Oros is the greatest living museum of art, ethnology and ecclesiastical history.
Χωρίς αμφιβολία, ο Άγιο Όρος είναι το μεγαλύτερο ζωντανό μουσείο τέχνης, εθνολογίας και εκκλησιαστικής ιστορίας.

The Docheiariou monastery was founded in the 10th century, and is dedicated to the memory of the Archangels Michael and Gabriel.
Η Μονή Δοχειαρίου ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.


The monastery ranks tenth in the hierarchy of the Athonite monasteries. 
Το μοναστήρι κατατάσσεται στην δέκατη θέση στην ιεραρχία των αγιορείτικων μοναστηριών.
The library holds 545 manuscripts, 62 of which are on parchment, and more than 5,000 printed books.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει 545 χειρόγραφα, 62 από τα οποία είναι σε περγαμηνή και πάνω από 5.000 τυπωμένα βιβλία.

Xenophontos monastery stands by the sea, on the western shore of the Athos peninsula. It was built in the tenth or eleventh century.
Η μονή Ξενοφώντος βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, στη δυτική όχθη της χερσονήσου του Άθω. Χτίστηκε τον δέκατο ή ενδέκατο αιώνα.

The main church was built just prior to the Greek Revolution of 1821 and is in the neo-classical style. It is perhaps the largest on Mt Athos.
Η κύρια εκκλησία χτίστηκε λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και βρίσκεται στο νεοκλασικό στυλ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στο Άγιο Όρος.

The monastery has 11 chapels inside and 6 outside. The library contains c. 300 manuscripts and 4,000 printed books.
Το μοναστήρι διαθέτει 11 παρεκκλήσια μέσα και 6 εξωτερικά. Η βιβλιοθήκη περιέχει c. 300 χειρόγραφα και 4.000 τυπωμένα βιβλία.

Saint Panteleimon Monastery known as Russian, is one of the twenty Eastern Orthodox monasteries in Mount Athos, located on the southwestern side of the peninsula in Northern Greece.
H Μονή Αγίου Παντελεήμονα είναι ένα από τα είκοσι ανατολικά ορθόδοξα μοναστήρια του Αγίου Όρους, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου της Βόρειας Ελλάδας.

It is often referred to as "Russian Monastery" and does have historical and liturgical ties to the Russian Orthodox Church.
Συχνά αναφέρεται ως «Ρωσικό Μοναστήρι» και έχει ιστορικούς και λειτουργικούς δεσμούς με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

The monastery was founded in the 11th century. It has been inhabited by mainly Russian monks in certain periods of its history.
Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα. Υπάρχουν κυρίως Ρώσοι μοναχοί σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας του.

Xeropotamou monastery is an Eastern Orthodox monastery at the monastic state of Mount Athos in Greece, in the middle side of peninsula.
Η Μονή Ξηροποτάμου είναι μονή της Ανατολικής Ορθόδοξης του Αγίου Όρους στη μέση της χερσονήσου.

It was founded in the 10th century. The monastery ranks eighth in the hierarchy of the Athonite monasteries.
Ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Το μοναστήρι κατατάσσεται στην όγδοη θέση στην ιεραρχία των αγιορείτικων μοναστηριών.

Simonopetra Monastery ranks thirteenth in the hierarchy of the Athonite monasteries.
Η Μονή Σιμωνόπετρας κατατάσσεται στη 13η θέση στην ιεραρχία των αγιορείτικων μοναστηριών.

The monastery was founded during the 13th century. It is built on top of a single huge rock, practically hanging from a cliff 330 metres over the sea.
Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα μοναδικό τεράστιο βράχο, που πρακτικά κρέμεται από ένα βράχο 330 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

Osiou Gregoriou monastery is built by the sea, on the southeastern side of the peninsula.
Η Μονή Οσίου Γρηγορίου είναι κτισμένη δίπλα στη θάλασσα, στη νοτιοανατολική πλευρά της χερσονήσου.

Gregoriou Monastery is very much a pilgrim friendly monastery with a strong pastoral sense.
Η Μονή Γρηγορίου είναι ένα μοναδικό μοναστήρι, φιλικό προς τους προσκυνητές με ισχυρή ποιμενική αίσθηση.
It is ranked seventeenth in the hierarchical order of the twenty monasteries located on the Mount Athos peninsula.
Βρίσκεται στην έβδομη θέση στην ιεραρχική τάξη των είκοσι μοναστηριών που βρίσκονται στη χερσόνησο του Αγίου Όρους.
Gregoriou Monastery is reputed to be one of the most well-organized and strict coenobitic monasteries on the Mount Athos peninsula.
Η Μονή Γρηγορίου είναι φημισμένη ως ένα από τα πιο καλά οργανωμένα και αυστηρά μοναστήρια της χερσονήσου του Αγίου Όρους.
The monastery holds 279 manuscripts, of which 11 are on parchment, and it has approximately 6,000 printed books. Gregoris Maliotis and in the background the Gregoriou Monastery.
Το μοναστήρι έχει 279 χειρόγραφα, από τα οποία τα 11 είναι σε περγαμηνή και έχει περίπου 6.000 τυπωμένα βιβλία. Ο Γρηγόρης Μαλιώτης και στο βάθος η Μονή Γρηγορίου.
Dionysiou Monastery was founded in the 14th century. It was built in Byzantine style.
Η Μονή Διονυσίου ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Χτίστηκε σε βυζαντινό στυλ.
The monastery ranks fifth in the hierarchy of the Athonite monasteries. It is one of the twenty self-governing monasteries in Athos, and it was dedicated to John the Baptist.
Το μοναστήρι βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην ιεραρχία των αγιορείτικων μοναστηριών. Είναι ένα από τα είκοσι αυτοδιοικούμενα μοναστήρια του Άθω και ήταν αφιερωμένο στον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

The library of the monastery housed 804 manuscripts, and more than 4,000 printed books. The oldest manuscripts came from the 11th century.
Στη βιβλιοθήκη της Μονής φυλάγονται 804 χειρόγραφα και περισσότερα από 4.000 τυπωμένα βιβλία. Τα παλαιότερα χειρόγραφα προέρχονταν από τον 11ο αιώνα.
We admire the miracle of nature that is untouched by the human hand. 
Θαυμάζουμε το θαύμα της φύσης, που είναι ανέγγιχτη από το ανθρώπινο χέρι.
Agiou Pavlou monastery ranks fourteenth in the hierarchy of the Athonite monasteries. 
Το μοναστήρι του Αγίου Παύλου κατατάσσεται στην 14η θέση στην ιεραρχία των αγιορείτικων μοναστηριών.
A majestic place, and a magnificent cruise side by side with the dolphins!
Ένα μαγευτικό μέρος και μια θαυμάσια κρουαζιέρα με παρέα τα δελφίνια!
An interesting and pleasant cruise tour by Holy Mountain Athos accompanied by screaming seagulls.
Μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη περιήγηση δίπλα από τα Μοναστήρια του Αγίου Όρους με τη συνοδεία φωνακλάδων γλάρων.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video