ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Cascais - Portugal

Cascais is the finest resort town of the Lisbon region

Η Κασκάι είναι η ωραιότερη πόλη θέρετρο της περιοχής της Λισαβόνας

Cascais is a coastal resort town in Portugal, just west of Lisbon. It’s known for its sandy beaches and busy marina.
Η Κασκάι είναι παραλιακή πόλη θέρετρο στην Πορτογαλία, δυτικά της Λισαβόνας. Είναι γνωστή για τις αμμώδεις παραλίες και την πολυσύχναστη μαρίνα της.

Cascais is a delightful Portuguese fishing town, and is the Lisbon’s most popular holiday destination.
Η Κασκάι είναι μια όμορφη πορτογαλική πόλη ψαράδων και είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών της Λισαβόνας.

The old town is home to the medieval Nossa Senhora da Luz Fort and the Citadel Palace, a former royal retreat.
Η παλιά πόλη φιλοξενεί το μεσαιωνικό Φρούριο Nossa Senhora da Luz και το Ανάκτορο Citadel, ένα πρώην βασιλικό καταφύγιο.

Cascais is an elegant fusion of decorative 19th-century architecture, traditional Portuguese charm and outstanding tourist facilities, which together creates a magnificent holiday destination.
Η Κασκάι είναι μια κομψή συγχώνευση διακοσμητικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, παραδοσιακή πορτογαλική γοητεία και εξαιρετικές τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί, δημιουργούν έναν μαγευτικό προορισμό διακοπών.

The Portuguese Riviera is the affluent coastal region to the west of Lisbon, Portugal, centered on the coastal cities of Cascais, Estoril, and Sintra.
Η πορτογαλική Ριβιέρα είναι η πλούσια παράκτια περιοχή δυτικά της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία, με επίκεντρο τις παραλιακές πόλεις Κασκάι, Εστορίλ και Σίντρα.

There are two distinct coastlines; to the east are calm, family friendly beaches, while to the north are the wild and rugged surfing beaches.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές ακτές. Ανατολικά είναι ήρεμες παραλίες, ενώ στα βόρεια είναι οι άγριες και τραχιές παραλίες για σέρφιγκ.

The towns of the Portuguese Riviera continue to host the Portuguese elite and be a vacation destination for international tourists, like Lygia & Gregoris Maliotis.
Οι πόλεις της Πορτογαλικής Ριβιέρας συνεχίζουν, να φιλοξενούν την πορτογαλική ελίτ και να αποτελούν προορισμό διακοπών για διεθνείς τουρίστες, όπως η Λυγία & Γρηγόρης Μααλιώτης.

Cascais is the finest resort town of the Lisbon region. 
Η Κασκάι είναι η ωραιότερη πόλη θέρετρο της περιοχής της Λισαβόνας.

There is a lot to see and do in Cascais, and the beaches of the region are simply fantastic.
Υπάρχουν πολλά που μπορείτε, να δείτε και να κάνετε στην Κασκάι. Οι παραλίες της περιοχής είναι απλά φανταστικές.

    Popi Nicolaides in Cascais resort that still retains its fishing and royal heritage. 
Η Πόπη Νικολαΐδου στο θέρετρο Κασκάι, που διατηρεί την αλιεία και τη βασιλική του κληρονομιά.
There is a sophisticated and prosperous ambience about Cascais, and the appearance the town is not afflicted by ugly apartment or skyrise hotels.
Υπάρχει μια εκλεπτυσμένη και ευημερούσα ατμόσφαιρα στην Κασκάι και η εικόνα, της πόλης δεν έχει επηρεαστεί από άσχημα χτίσματα διαμερισμάτων ή ξενοδοχείων.

The coastline to the east of Cascais is lined with great beaches, including Carcavelos and Sao Pedro beaches.
Η ακτογραμμή στα ανατολικά της Κασκάι είναι γεμάτη με υπέροχες παραλίες, όπως οι παραλίες του Καρκαβέλος και του Σάο Πέτρο.

Gregoris Maliotis at the beaches which are a favourite to the residents of Lisbon, who flock to them during the long, hot summer months.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στις παραλίες που είναι ένα από τις αγαπημένες για τους κατοίκους της Λισαβόνας, οι οποίοι συρρέουν σ’ αυτές κατά τη διάρκεια των μακρών, καυτών καλοκαιρινών μηνών.

The toponymy "Cascais" appears to derive from plural derivation of cascal (monte de cascas) which signified a "mountain of shells", referring to the abundant volume of marine mollusks in the sea waters.
Η τοπωνυμία "Κασκάις" φαίνεται να προέρχεται από τον πληθυντικός του κασκάλ, που σημαίνει ένα «βουνό κοχύλια», με αναφορά στον άφθονο όγκο θαλάσσιων μαλακίων που υπάρχει.

The town is situated on a beautiful coastline, and during the summer it is a bustling resort, with a buzzing atmosphere.
Η πόλη βρίσκεται σε μια όμορφη ακτή, και το καλοκαίρι είναι ένα πολυσύχναστο θέρετρο, με μια ζωντανή ατμόσφαιρα.

Popi & Phivos Nicolaides at the great beaches of Cascais. A great place to relax and enjoy the seaside.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαίδης στις υπέροχες παραλίες, της Κασκάι. Ένα ωραίο μέρος για ξεκούραση και απόλαυση της παραλίας.

Cascais known as the Town of Kings and Fishermen.
Η Κασκάι είναι γνωστή ως πόλη των βασιλιάδων και των ψαράδων.

Unlike many other Mediterranean beach resorts, which suddenly sprung up with the advent of mass tourism, Cascais has been established as a holiday destination since the early 19th century.
Σε αντίθεση με πολλά άλλα παραλιακά θέρετρα της Μεσογείου, τα οποία ξεπήδησαν ξαφνικά με την έλευση του μαζικού τουρισμού, η Κασκάι έχει καθιερωθεί ως προορισμός διακοπών από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Historically, Cascais was a minor fishing village, until King Luís I (1838 - 1889) choose it as his royal summer retreat.
Ιστορικά, η Κασκάι ήταν ένα μικρό ψαροχώρι, μέχρι που ο βασιλιάς Λούης Ι’ (1838 - 1889) το επέλεξε ως το βασιλικό καλοκαιρινό καταφύγιο του.
In the 1870s, King Luis I' (statue above) of Portugal and the Portuguese royal family made the seaside town their residence every September.
Τη δεκαετία του 1870, ο βασιλιάς Λουίς Ι΄(άνω άγαλμα) της Πορτογαλίας και η πορτογαλική βασιλική οικογένεια έκαναν τη θερινή τους κατοικία κάθε Σεπτέμβριο, στην παραθαλάσσια πόλη.

Trailing the Portuguese nobility were the high society of Portugal, who in turn constructed lavish villas, ornate mansions and exquisite gardens.
Ακολουθώντας την πορτογαλική αριστοκρατία, η υψηλή κοινωνία της Πορτογαλίας με τη σειρά της έχτισε πλούσιες βίλες, περίτεχνα αρχοντικά και εξαίσιους κήπους.

The decampment of the Portuguese nobility from Lisbon to Cascais during the summer months encouraged the 19th-century high-society of Europe to flock to Cascais as well.
Η παρουσία της πορτογαλικής αριστοκρατίας από τη Λισαβόνα στην Κασκάι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ενθάρρυνε την υψηλή κοινωνία του 19ου αιώνα στην Ευρώπη να συρρέει στην Κασκάις.

The royal family attracted members of the Portuguese nobility, who established a summer community here.
Η βασιλική οικογένεια προσέλκυσε μέλη της πορτογαλικής αριστοκρατίας, που ίδρυσαν εκεί μια καλοκαιρινή κοινότητα.

Cascais is known for the many members of royalty who have lived here, including King Edward VIII of the United Kingdom, King Juan Carlos I of Spain, and King Umberto II of Italy.
Η Κασκάι είναι γνωστή για τα πολλά βασιλικά μέλη που έχουν ζήσει εδώ, όπως ο βασιλιάς Έντουαρτ VIII΄του Ηνωμένου Βασιλείου, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος I΄της Ισπανίας και ο βασιλιάς Ουμπέρτο II΄της Ιταλίας.

The two extremes of people who lived in the town gave rise to Cascais’ popular nickname of "The Town of Kings and Fishermen".
Οι δύο αντίθετες ομάδες ανθρώπων που ζούσαν στην πόλη έδωσαν το δημοφιλές ψευδώνυμο στην Κασκάι, «Η πόλη των βασιλιάδων και των ψαράδων».

This inflow of money and political power funded the construction throughout the town of grand residences, lavish entertainment venues and fine parks.
Αυτή η εισροή χρημάτων και πολιτικής εξουσίας χρηματοδότησε την κατασκευή σε όλη την πόλη μεγάλων κατοικιών, πολυτελών χώρων διασκέδασης και εκλεπτυσμένων πάρκων.

This trend of the high-society has continued through to the present day, with many of Lisbon’s rich and famous living within the vicinity of Cascais, providing the region with a prosperous and sophisticated atmosphere.
Αυτή η τάση της υψηλής κοινωνίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με πολλούς πλούσιους και διάσημους της Λισαβόνας, να ζουν στην περιοχή της Κασκάι, παρέχοντας στην περιοχή μια ευημερούσα και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα.

A large marina with 650 berths was opened in 1999 and has since held many sailing events.
Μια μεγάλη μαρίνα με 650 κουκέτες άνοιξε το 1999 και έκτοτε πραγματοποίησε πολλές εκδηλώσεις ιστιοπλοΐας.

Overlooking the fishing harbour of Cascais. Popi Nicolaides looks more than happy to be here.
Με θέα στο αλιευτικό λιμάνι της Κασκάι. Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη που βρίσκεται εδώ.

A fantastic holiday destination as it provides beautiful beaches, enjoyable day trips and wonderful tourist facilities.
Ένας φανταστικός προορισμός διακοπών, καθώς προσφέρει όμορφες παραλίες, απολαυστικές ημερήσιες εκδρομές και υπέροχες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Lygia & Gregoris Maliotis enjoy the the amazing beache and the magnificent sea views over the Atrlantic Ocean.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την καταπληκτική παραλία και την υπέροχη θέα του Ατλαντικού Ωκεανού.


Clube Naval de Cascais. The Nautical club of Cascais.
Ο Ναυτικός Σύλλογος της Κασκάι.


Lygia Maliotis and Popi Nicolaides at the pretty Praia da Rainha beach.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου στην όμορφη παραλία, της Ραΐνχα.

Nowadays, it is a popular vacation spot for both Portuguese and foreign tourists.
Σήμερα, είναι ένα δημοφιλές μέρος διακοπών τόσο για τους Πορτογάλους όσο και για τους ξένους τουρίστες.

The sea temperature of Cascais is always chilly, even in the summer when the water temperature only reaches 21C.
Η θερμοκρασία της θάλασσας της Κασκάι είναι πάντοτε ψυχρή, ακόμη και το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία του νερού φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου.
There’s truly no better way to explore a place than on two wheels, and Cascais makes it easy thanks to its ocean-front bike path. 
Δεν υπάρχει πραγματικά καλύτερος τρόπος, για να εξερευνήσετε ένα μέρος από ό,τι σε δύο τροχούς και η Κασκάι το καθιστά εύκολο χάρη στον ποδηλατόδρομο δίπλα στον ωκεανό.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides enjoy the promenade walk along the coastline
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν τον περίπατο τους κατά μήκος της ακτογραμμής.
Along the waterfront is the fishing harbour, the exclusive marina and the recently restored fort, which also contains an upmarket artisan hub.
Κατά μήκος της προκυμαίας βρίσκεται το αλιευτικό λιμάνι, η αποκλειστική μαρίνα και το πρόσφατα ανακαινισμένο φρούριο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα πολυτελές κέντρο τέχνης.
The Citadel of Cascais is a set of fortifications built between the 15th and 17th centuries to defend the Cascais coastline.
Η Ακρόπολη της Κασκάι είναι ένα σύνολο οχυρώσεων που χτίστηκαν μεταξύ του 15ου και του 17ου αιώνα για να προστατέψουν την ακτή Κασκάι.
The amazing building of Municipality of Cascais, Portugal, on the Portuguese Riviera.
Το πανέμορφο κτίριο του Δήμου της Κασκάι στην Πορτογαλική Ριβιέρα.
Both Cascais and Sintra consistently rank among the richest municipalities in Portugal and Europe.
Τόσο η Κασκάι όσο και η Σίντρα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλουσιότερων δήμων της Πορτογαλίας και της Ευρώπης.
Cascais is a municipality in the Lisbon District of Portugal, located on the Portuguese Riviera. 
Η Κασκάι είναι ένας δήμος στην περιφέρεια της Λισαβόνας της Πορτογαλίας, που βρίσκεται στην πορτογαλική Ριβιέρα.
The municipality is one of the wealthiest in both Portugal and the Iberian Peninsula.
Ο δήμος είναι ένας από τους πλουσιότερους στην Πορτογαλία και στην Ιβηρική Χερσόνησο.
Lygia & Gregoris Maliotis enjoy their time in the old city center which has many historic buildins.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την επίσκεψη τους στο παλιό κέντρο της πόλης, το οποίο έχει πολλά ιστορικά κτίρια.
The town center in Cascais simply oozes with beauty and charm. 
Το κέντρο της πόλης Κασκάι απλώς ξεχειλίζει από ομορφιά και γοητεία.
At the heart of Cascais is the pretty Old Town, which has retained its traditional Portuguese character.
Στην καρδιά της Κασκάι είναι η όμορφη παλιά πόλη, η οποία έχει διατηρήσει τον παραδοσιακό πορτογαλικό της χαρακτήρα.
Historic buildings, interesting museums and a pretty town center. 
Ιστορικά κτίρια, ενδιαφέροντα μουσεία και ένα όμορφο κέντρο της πόλης.
Besides the natural beauties, Lygia & Gregoris Maliotis enjoy the history and the culture of the region.
Πέραν από τις φυσικές ομορφιές, η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την ιστορία και τον πολιτισμό, της περιοχής.

Some of the grand 19th century buildings of Cascais.
Μερικά από τα μεγάλα κτήρια του 19ου αιώνα της Κασκάι.
Cascais offers a variety of historic monuments, grand houses and interesting museums.
Η Κασκάι προσφέρει μια ποικιλία από ιστορικά μνημεία, μεγαλοπρεπείς οικίες και ενδιαφέροντα μουσεία.
Portugal has long been popular for its beaches, historic sites and golf courses, and tourism has broken records in the past few years.
Η Πορτογαλία είναι από καιρό δημοφιλής για τις παραλίες της, τα ιστορικά αξιοθέατα και τα γήπεδα γκολφ. Ο τουρισμός έχει σπάσει ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.
Relaxing in the Park.       -      Χαλάρωση στο Πάρκο.
The region is internationally known as a luxury destination for its history as a home of the wealthy, the famous, and European royalty.
Η περιοχή είναι διεθνώς γνωστή ως πολυτελής προορισμός για πλούσιους, διασημότητες και Ευρωπαίων αριστοκρατών.
Cristiano Ronaldo the famous Portuguese footballer, one of the top players in the world who was born and raised in the Portuguese island of Madeira.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντo, ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο πορτογαλικό νησί της Μαδέρας.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video