ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Στα "βράχια" πάλι λόγω ΣτΕ η Αφάντου!!!


"Κολλάει" πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αξιοποίηση του Γκολφω Αφάντου, καθώς με την υπ’ αρίθμ. 26/2015 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), που υποβλήθηκε, αφού βρέθηκαν 31,6 στρέμματα παραλίας με διαφορετικό χαρακτήρα. 
Το ΣτΕ απέρριψε το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, ενώ η νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει υποβάλει ακόμη νέο προς έγκριση. 
Το ΣτΕ αποφάσισε συγκεκριμένα να απόσχει από την επεξεργασία του σχεδίου, καθώς σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε τον Δεκέμβριο το ΤΑΙΠΕΔ, διαπιστώθηκε ένα λάθος και συνεπώς πρέπει να τροποποιηθεί και να επανυποβληθεί.
Το ΕΣΧΑΔΑ καλύπτει έκταση 1.615 στρεμμάτων και έχει χωριστεί σε δύο τμήματα, το «Βόρειο Αφάντου ή γκολφ Αφάντου», έκτασης 1.359 στρ., και «Νότιο Αφάντου», 255,7 στρεμμάτων. Τα δύο τμήματα παραχωρήθηκαν τον Ιούλιο του 2014: το πρώτο στην εταιρεία M.A. Angeliades Inc. έναντι 26,9 εκατ. ευρώ και το δεύτερο στην Aegean Sun Investments έναντι 15,2 εκατ. ευρώ. 
Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στην έκταση, που προορίζεται προς αξιοποίηση από την δεύτερη εταιρεία. 
Στη γνωμοδότηση του ΣτΕ, που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η «δημοκρατική», αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, το ακίνητο, στο οποίο αφορά η επιχειρούμενη με το παρόν σχέδιο έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης, έχει έκταση 1.615.417 τ.μ. και βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού στην παραλία Αφάντου στην περιφέρεια της πρώην Κοινότητας Καλλιθέας και του πρώην Δήμου Αφάντου (ήδη στην περιφέρεια του Δήμου Ρόδου). Το ακίνητο αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτότυπο χάρτη σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ με την 34360/576/2014 πράξη του. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του υπό επεξεργασία σχεδίου, με το οποίο καθορίζονται ο χωρικός προορισμός του ακινήτου, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, το ανωτέρω ακίνητο αποτελείται από 2 τμήματα επιφανείας 1.359.654 τ.μ. και 255.763 τ.μ. («Βόρειο Αφάντου ή Γκόλφ Αφάντου» και «Νότιο Αφάντου», αντιστοίχως). Στο πρώτο τμήμα (Βόρειο Αφάντου) αποτυπώνονται τα γήπεδα υπό στοιχεία Γ1 έως Γ7 και καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. Ειδικότερα, καθορίζονται α) ζώνη Ι επιφανείας 931.377 τ.μ. ως περιοχή τουρισμού-αναψυχής, β) ζώνη ΙΙ επιφανείας 142.286 τ.μ. ως περιοχή παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, γ) ζώνη ΙΙΙ επιφανείας 66.051 τ.μ. ως περιοχή προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, δ) ζώνη IV εμβαδού 10.540 τ.μ. ως περιοχή προστασίας υγροτόπου και εκβολής ρέματος και ε) ζώνη V εμβαδού 209.400 τ.μ. ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικού χώρου. 
Το δεύτερο τμήμα του ακινήτου (Νότιο Αφάντου) περιλαμβάνει τη ζώνη Ι εμβαδού 196.099 τ.μ. ως περιοχή τουρισμού-αναψυχής και τη ζώνη ΙΙ επιφανείας 59.664 τ.μ. ως περιοχή παραθεριστικού-τουριστικού χωριού. Το σχέδιο προτείνεται κατ’ επίκληση, πλην άλλων, της εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο από 16.6.2014 πρακτικό του. Όπως προκύπτει από το εν λόγω πρακτικό το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας εισηγήθηκε την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ του προαναφερθέντος ακινήτου με τη συνολική επιφάνεια, αλλά και τις επιφάνειες των ζωνών και των περιοχών, όπως αυτές έχουν στο παρόν σχέδιο. 
Μετά, όμως, την αποστολή του σχεδίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία, εκδόθηκαν το 18597/5.12.2014 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, με θέμα «Τροποποιήσεις στο σχέδιο π.δ. Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία “Αφάντου Ρόδου” στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου», καθώς και το 177226/24.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ προς το ΤΑΙΠΕΔ. 
Τα ανωτέρω έγγραφα απεστάλησαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πρώτο δε από αυτά, δηλαδή στο έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, εκτίθεται, μεταξύ άλλων, ότι έγινε επανέλεγχος των κτηματικών μερίδων στο τμήμα Βορείου Αφάντου και επανεξέταση στο Νότιο Αφάντου, ότι κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε μερική ασυμβατότητα ως προς την χάραξη της οριογραμμής παραλίας σε τμήμα του ακινήτου του Βορείου Αφάντου που έγινε το 2005 με τα τότε κτηματολογικά στοιχεία, ότι η ασυμβατότητα αφορά πέντε κτηματολογικές μερίδες που μεταβιβάστηκαν με την απόφαση ΔΕΑΑ 202/5.3.2012 (ΦΕΚ 656/Β) στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα, ότι οι ιδιοκτησίες δικαιούνται κατ’ αρχήν ανάπτυξης, πλην εμπίπτουν στη ζώνη παραλίας όπως αυτή καθορίστηκε το 2005 και ότι οι πέντε αυτές κτηματικές μερίδες έχουν επιφάνεια 31.660 τ.μ., ενώ, σύμφωνα με το οικείο ΕΣΧΑΔΑ, οι μερίδες αυτές εντάσσονται στη Ζώνη I της περιοχής Βορείου Αφάντου, στην οποία επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής με μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,2. 
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι, κατόπιν τούτων, κρίνεται επιβεβλημένη η εξαίρεση των κτηματικών αυτών μερίδων από το όριο του ΕΣΧΑΔΑ και συνακόλουθα η τροποποίηση του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που έχει διαβιβαστεί προς επεξεργασία στο ΣτΕ καθώς και η αντικατάσταση του χάρτη κλίμακας 1:5.000 του άρθρου 1 του σχεδίου π.δ. με νέο χάρτη, στον οποίο να απεικονίζονται οι αναγκαίες αλλαγές, και η εκ νέου θεώρησή του από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να διαβιβασθεί στο ΣτΕ μαζί με τις υπόλοιπες τροποποιήσεις του σχεδίου. Με το ίδιο έγγραφο ζητείται η εισαγωγή των αναγκαίων τροποποιήσεων του σχεδίου π.δ. στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η επ’ αυτών εισήγηση του Συμβουλίου. Εξάλλου, στο προαναφερθέν έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ εκτίθεται ότι οι παραπάνω μεταβολές δεν επιφέρουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΕΣΧΑΔΑ. 
Ως προς το τελευταίο αυτό ζήτημα εκδόθηκε στη συνέχεια το 177226/24.12.2014 έγγραφο του Διευθυντή της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ, στο οποίο εκτίθεται ότι η αφαίρεση από τη συνολική έκταση του δημοσίου ακινήτου των πέντε κτηματολογικών μερίδων που προέκυψε ότι εμπίπτουν στη ζώνη παραλίας και η συνακόλουθη μείωση της συνολικής επιφάνειας από 1.359.654 m2 σε 1.327.994 m2 δεν μεταβάλλει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΕΣΧΑΔΑ και η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται καμία διαφοροποίηση στην περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου. Με τα δεδομένα όμως που παρατίθενται στην προηγούμενη παρατήρηση, εφόσον, κατά τα εκτιθέμενα στο 18597/5.12.2014 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει να διατυπωθεί η εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου προκειμένου να τροποποιηθεί εν μέρει το σχέδιο π.δ. από τους Υπουργούς που προτείνουν την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ και να αντικατασταθεί και θεωρηθεί ο σχετικός χάρτης, το Τμήμα κρίνει ότι το σχέδιο δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας, αλλά πρέπει να επανυποβληθεί με τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις διατάξεις του σχεδίου και να αντικατασταθεί ο χάρτης που το συνοδεύει. Κατόπιν τούτου, το Τμήμα πρέπει να απόσχει από την επεξεργασία του σχεδίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στη Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να προβεί στον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας του ακινήτου και των ζωνών αυτού και στην τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται για την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ». 
Πηγή:www.dimokratiki.gr


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video