ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

"Φρέσκο χρήμα" με προγράμματα του ΕΣΠΑ και για Τουρισμό


"Φρέσκο χρήμα" θα δοθεί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα μέσω των τεσσάρων νέων προγράμματων ΕΣΠΑ που ξεκινούν στις αρχές Νοεμβρίου, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθούν.
Τις τέσσερις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, τις πρώτες του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (επιχειρηματικής επανεκκίνησης), για τις οποίες έγινε χθες η προδημοσίευση ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης. 
Τα προγράμματα αφορούν:
- Tην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεννημένων πριν από το 1991. Δικαιούχοι είναι άνεργοι -εγγεγραμμένοι στα μητρώα- αλλά και εργαζόμενοι χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,5 εκατ. στον πρώτο κύκλο και 32,5 εκατ. ευρώ στον δεύτερο κύκλο. 
Η επιδότηση θα φθάνει στο 100% για έργα αξίας από 5.000 ως 25.000 ευρώ. Προβλέπεται να ενισχυθούν περί τους 2.200 πτυχιούχους. 
- Την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ με 60.000 ανώτατο όριο επένδυσης και επιδότηση 100%. 
Θα προκηρυχθεί σε δύο γύρους.
- Την αναβάθμιση επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε νέες αγορές με έμφαση στην εξωστρέφεια, στους 8 τομείς του ΕΠΑΝεΚ (Διατροφή, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά- Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και Υγεία) προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, 52 εκατ. ευρώ στον πρώτο κύκλο και 78 εκατ. ευρώ στον β! Κύκλο. Θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 40% επενδύσεις από 15.000 ως 200.000 ευρώ με ρήτρα προσαύξησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μετά την πιστοποίηση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
- Την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20 εκατ. ευρώ στον πρώτο κύκλο και τα υπόλοιπα στον β! Κύκλο. 
Επιχορηγούνται σε ποσοστό 40% επενδύσεις από 15.000 ευρώ ως 150.000 ευρώ με ρήτρα προσαύξησης 10 ποσοστιαίων μονάδων αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι πάντως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προκαταβάλλουν τα αναγκαία κεφάλαια για τις επενδύσεις, οι οποίες πληρώνονται από το ΕΣΠΑ αφού πιστοποιηθούν. 
Βέβαια υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής ως το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή. 
Αναλυτικά τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι: 
 -Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αφορά στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 και είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι προϋπολογισμού από 5 έως 25 χιλιάδες ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Στόχος η προσέλκυση 2.200 πτυχιούχων και 500 νέων θέσεων εργασίας. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού. 
 -Νεοφυή επιχειρηματικότητα με ίδιο προφίλ δυνητικών ωφελουμένων με την προηγούμενη. Θα υπάρξουν αντίστοιχα δύο κύκλοι του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 60.000 ευρώ με 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης.  
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία: -είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής μεργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει: Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης) Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα). Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ): -Αγροδιατροφή -Ενέργεια -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Περιβάλλον - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) -Υγεία - Φάρμακα -Υλικά - Κατασκευές  
-Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς, δηλαδή: διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40%, που προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή στο 50% εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό. Πρόκειται για μία ρύθμιση που στοχεύει στο να δώσει κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προσδοκάται ότι θα ενισχυθούν 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις και θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας.  
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ1, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: -Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), -Υλικά / Κατασκευές, -Εφοδιαστική Αλυσίδα, -Ενέργεια, -Περιβάλλον, -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, -Υγεία Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: -ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών, -η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ, -ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design, -η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α, -η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα, -οι αμοιβές τρίτων. Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.  
-Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση θα προκηρυχθεί σε δύο κύκλους, 20 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 30 εκατομμύρια στο δεύτερο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να ξεκινά από 15.000 και να φθάνει έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 40% και με ρήτρα προσαύξησης 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση 600 με 700 τουριστικών υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία τουλάχιστον 500 νέων θέσεων εργασίας ειδικά από αυτή τη Δράση. Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.  
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: -ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, -οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος, -οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ), -οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, -η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, -οι αμοιβές τρίτων. Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video