ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Omodos Village - Cyprus

Beauties of Cyprus
One of the most beautiful villages in Cyprus it nestles in the southern foothills of the Troodos Mountains.
Ένα από τα ωραιότερα χωριά της Κύπρου φωλιάζει στις νότιες πλαγιές του όρους Τροόδους.

At an altitude of 900 meters, Omodos is in the center of the famous wine making region of the country.
Σε υψόμετρο 900 μέτρων, το Όμοδος βρίσκεται στο κέντρο της γνωστής περιοχής παραγωγής κρασιού της Κύπρου.

Located in the Lemesos (Limassol) district, the pretty, wine producing village of Omodos sits in the beautiful area of ‘Krassohoria’ (wine-making villages).
Το όμορφο χωριό Όμοδος, το οποίο είναι γνωστό για την παραγωγή κρασιού, βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού. Εντάσσεται στην πανέμορφη περιοχή των «Κρασοχωριών».

Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides relaxing by the natural beauty of the landscape and the tranquility of the area.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και η Πόπη Νικολαΐδου χαλαρώνουν από τη φυσική ομορφιά του τόπου και την ηρεμία του χώρου.

It is built near the west bank of the Cha-potami river. The village is surrounded by tall mountaintops, the tallest of which are "Afames" (1153 m.) and "Kremmos of Laona" (Laona's Cliff, 1092 m.).
Το Όμοδος είναι κτισμένο κοντά στη δυτική όχθη του ποταμού Χα ποτάμι. Περιβάλλεται από ψηλές βουνοκορφές, οι ψηλότερες από τις οποίες είναι ο Αφάμης (1153 μ.) και ο Κρεμμός της Λαόνας (1092 μ.).

Popi Nicolaides and Lygia Malioti both love grapes because this popular and delicious fruit is packed with a lot of important nutrients.
Στην Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη, αρέσουν τα σταφύλια, γιατί, αυτό το δημοφιλές και νόστιμο φρούτο είναι γεμάτο με πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Omodos, built at the slope of the mountain, between a verdant carpet of vines, surrounded by mountains.
Το Όμοδος, κτισμένο στην πλαγιά του βουνού, ανάμεσα σε ένα καταπράσινο χαλί από αμπελώνες.

Lygia Malioti says that grapes are one of the most popular fruits in the world because of its taste.
Η Λυγία Μαλιώτη λέει ότι τα σταφύλια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα στον κόσμο λόγω της γεύσης τους.

Omodos is one of the most traditional and charming villages on the island.
Το Όμοδος είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά και γραφικά χωριά του νησιού.
Grigoris Maliotis in the large plaza of the village, unique in its graphic quality and size, in front of the majestic monastery of the Holy Cross.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στη μεγάλη πλατεία του χωριού, μοναδική σε γραφικότητα και έκταση, μπροστά στο μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού.
The village has existed since the Frankish period and is marked as ‘Homodos’, and ‘Homoclos’ on old maps, with its name originating from the Greek word for street - ‘odos’.
Το χωριό υπάρχει από την Περίοδο της Φραγκοκρατίας και αναγραφόταν σε παλιούς χάρτες ως «Χόμοδος», και «Χόμοκλος», με το όνομά του να προέρχεται από την ελληνική λέξη «Οδός».

The known mediaeval winepress, is evidence to the fact that production of traditional wine took place in Omodos since ancient times.
Η γνωστή μεσαιωνική συλλογή κρασιού, αποδεικνύει ότι η παραγωγή παραδοσιακού κρασιού γινόταν στο Όμοδος από την αρχαιότητα.

Lygia Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides strolling in the square which is the only one of its kind in Cyprus.
Η Λυγία Μαλιώτη, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης περιδιαβάζοντας την πλατεία του χωριού, η οποία είναι η μοναδική στο είδος της στην Κύπρο.

The ornament and true pride & joy of Omodos is the Monastery of the Holy and Life-giving Cross, built at the heart of the community. 
Το στολίδι και το πραγματικό καμάρι του Ομόδους είναι το Μοναστήρι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που είναι κτισμένο στην καρδιά της κοινότητας. 
The Monastery of the Holy Cross is one of the oldest and most historic monasteries of the island.
Το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού είναι από τα παλαιότερα και πιο ιστορικά μοναστήρια του νησιού.

Popi & Phivos Nicolaides and Lygia Malioti, in front of the starue of Abbot Dositheos, outside the Holy Cross Monastery.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία Μαλιώτη μπροστά στο μνημείο, του ηγούμενου Δοσίθεου, έξω από το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού.

Popi Nicolaides and Lygia Malioti exploring the monastery of Timios Stavros (Holy Cross), with its old icons and impressive woodcarvings.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη εξερευνούν το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού με τις παλιές εικόνες και τα εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα.

The village is built around the Monastery of the Holy Cross which, according to records, dates back to the arrival of Saint Helena in Cyprus (A.D.337).
Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από τη Μονή του Τιμίου Σταυρού, η οποία, σύμφωνα με τα αρχεία, χρονολογείται από την άφιξη της Αγίας Ελένης στην Κύπρο (337 μ.Χ.).

The Monastery is home to a piece of the Holy Rope with which Christ’s hands were tied to the Cross.
Η Μονή φιλοξενεί ένα κομμάτι από το Άγιο Σχοινί με το οποίο έδεσαν τα χέρια του Χριστού στον Σταυρό.

The monastic building houses: A museum with Byzantine Icons, a Museum of Folk Art, and the National Liberation Uprising Museum (E.O.K.A 1955-59).
Τα μοναστικά κτίρια φιλοξενούν:-Μουσείο με Βυζαντινές Εικόνες, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και το Μουσείο Εθνικής Απελευθέρωσης (Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59).


No visit to the picturesque wine-producing village of Omodos is complete without stopping at the Timiou Stavrou (Holy Cross) Monastery, which is considered of great historical and ecclesiastical importance, and the oldest one on the island.
Καμία επίσκεψη στο γραφικό χωριό Ομόδους δεν ολοκληρώνεται χωρίς την επίσκεψη στη Μονή Τιμίου Σταυρού, ένα μοναστήρι μεγάλης ιστορικής και εκκλησιαστικής σημασίας και το παλαιότερο μοναδικό στο νησί.

The Monastery's architecture is characteristic. It is a huge, two-levels complex in the shape of (the Greek letter) Π.
Η αρχιτεκτονική του Μοναστηριού είναι χαρακτηριστική. Είναι ένα τεράστιο διώροφο κτιριακό συγκρότημα σε σχήμα Π.

Omodos, is one of the most picturesque villages of Cyprus. A nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Το Όμοδος είναι από τα πιο γραφικά χωριά της Κύπρου. Ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.
Within the Church valuable relics are kept such as fragments of saintly bones and the skull of Saint Philip.
Μέσα στην Εκκλησία σώζονται πολύτιμα λείψανα όπως θραύσματα αγίων οστών και κρανίο του Αγίου Φιλίππου.

In the center of the Monastery an imposing Church stands having a gilded icon stand inside, dating back to 1817.
Στο κέντρο της Μονής ορθώνεται μια επιβλητική εκκλησία με μια επιχρυσωμένη στοά με εικονίδια, που χρονολογείται από το 1817.


Outside the Holy Temple of the Holy Cross, Gregory Maliotis pleads with reverence and lights a candle.
Έξω από τον ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού, ο Γρηγόρης Μαλίωτης προσκυνά με ευλάβεια και ανάβει ένα κεράκι.

Every September 14, the village holds one of the biggest religious fairs on the island, dedicated to the Holy Cross.
Στις 14 Σεπτεμβρίου το χωριό διοργανώνει ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά πανηγύρια στο νησί, αφιερωμένο στον Τίμιο Σταυρό.

The 1812 church’s bell, which is preserved until today, is the first bell that rang in Cyprus during the years of Turkish enslavement.
Το καμπαναριό της εκκλησίας του 1812, που διατηρείται μέχρι σήμερα, είναι το πρώτο που χτύπησε στην Κύπρο τα χρόνια της τουρκικής υποδούλωσης.

In front of the Monastery there is a colourful, cobblestoned square surrounded by coffee houses, tavernas and shops.
Μπροστά από τη Μονή υπάρχει μια πολύχρωμη πλακόστρωτη πλατεία, που περιβάλλεται από καφενεία, ταβέρνες και καταστήματα.

The village has withstood the test of time. The village is definitely a place to take your camera.
Το χωριό έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Σίγουρα είναι ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες.

There is also a museum a centre for the preservation of narrow-knit lacing, and an Icon Museum.
Υπάρχει επίσης ένα μουσείο ένα κέντρο για τη διατήρηση της χειροποίητης δαντέλας κι ένα Μουσείο Εικόνων.

Refurbished traditional homes and Guest houses, offer a unique living experience of village life.
Ανακαινισμένα παραδοσιακά σπίτια και ξενώνες, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στη ζωή του χωριού.

Lygia Malioti particularly attracted by the villages narrow alleys and wood crafted verandas overlooking the streets.
Η Λυγία Μαλιώτη προσελκύεται ιδιαίτερα από τα στενά σοκάκια του χωριού και τις ξύλινες βεράντες με θέα στους δρόμους.

The village still preserves many of its old characteristics. Enjoying a taste of the tradition and inheritance of this unique -in beauty -village.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά. Απολαμβάνοντας την παραδοσιακή κληρονομιά αυτού του μοναδικού σε ομορφιά χωριού.

     The square is also the scene of many other events during the summer and Easter.
Η πλατεία είναι επίσης η σκηνή όπου διαδραματίζονται πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του Πάσχα.

Popi Nicolaides, Lygia & Grigoris Maliotis walking through the beautiful square, where vendors gather to sell their wares.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης περπατούν στην όμορφη πλατεία όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι πωλητές για να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους.
Famous for its wine, Zivania spirit, handmade narrow-knit lacing and ‘arkatena’ bread, its quaint environs are perfect for agrotourism.
Διάσημο για το κρασί του, τη ζιβανία, τη χειροποίητη δαντέλα και τα «αρκατένα» του ψωμιά, το χωριό αυτό με τα ήσυχα περίχωρα είναι ιδανικό για αγροτουρισμό.

The inhabitants of Omodos, apart from growing vines and producing excellent wine and "zivania" (traditional alcoholic beverage), also handle the making of "soutzoukos" (must-stick with almonds), "palouze" (must jelly), "kkiofterka" (dried must jelly in rhomboid pieces), and "koulourka" (rusks).
Οι κάτοικοι του Ομόδους εκτός από την καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή εκλεκτού κρασιού και ζιβανίας, επιδίδονται και στην κατασκευή σουτζιούκου, παλουζέ, κκιοφτερκών και κουλλουριών.

Grigoris Maliotis confirms that the smell of ben is amzing! The "arkatena koulourka" (crunchy rusks with yeast) of Omodos are also well known and sought after throughout Cyprus. Also, genuine and of excellent taste sweets are made out of local fruits.
Ο Γρηγόρης πιστοποιεί την υπέροχη μυρωδιά του κουλουριού. Τα αρκατένα κουλλούρκα του Ομόδους είναι επίσης πασίγνωστα και περιζήτητα σε όλη την Κύπρο. Επίσης παρασκευάζονται γνήσια και εξαιρετικής νοστιμάδας γλυκά από φρούτα της περιοχής.

The village's houses themselves present some interest as far as folkloric architecture is concerned. Some of them now are cozy shops!
Τα σπίτια του χωριού συγκεντρώνουν αρκετό ενδιαφέρον από πλευράς λαϊκής αρχιτεκτονικής. Μερικά από αυτά έχουν μετατραπεί σε όμορφα μαγαζάκια.

Modena, the charming cute female dog poses for a picture!
H γοητευτική και χαριτωμένη σκυλίτσα Μοδένα ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία!
A real relaxation for Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides away from the stress of everyday urban life.
Πραγματική χαλάρωση για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου μακριά από το άγχος της καθημερινής ζωής της πόλης.

With particularly charming architecture, preserving to a large extent its traditional character.
Με ιδιαίτερα όμορφη αρχιτεκτονική, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.
Lygia & Grigoris Maliotis, enjoying the beauties of the village, the tradition and the spectacular landscape!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν τις ομορφιές του χωριού, την παράδοση και το υπέροχο τοπίο!

Omodos is -perhaps- one of the few villages that keeps unadulterated its old beauty and its absolutely Cypriot character.
Το Όμοδος είναι - ίσως - ένα από τα λίγα χωριά που διατηρούν αναλλοίωτη την παλιά ομορφιά του και τον απόλυτα κυπριακό του χαρακτήρα.

Lygia & Grigoris Maliotis, Fotos Tsigkis, Toni Antoniou and Popi Nicolaides meeting friends in Omodos.
Συνάντηση φίλων στο Όμοδος, Λυγίας & Γρηγόρη Μαλιώτη, Φώτου Τσίγκη, Τόνη Αντωνίου και Πόπης Νικολαΐδου.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video