ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Skalholt Cathedral - Iceland

Skalholt church, the old seat of the Icelandic bishops. 
Η εκκλησία Σκάλχολτ, η παλιά έδρα των Ισλανδών επισκόπων.
The first bishopric was founded here in 1056, with the first bishop, Ísleifur, taking the seat.
Η πρώτη επισκοπή ιδρύθηκε εδώ το 1056, ενώ, ο πρώτος επίσκοπος ορίστηκε ο Ίσλεϊφουρ, που πήρε την έδρα.

The first Cathedral was built in the 12th century, and altogether there have been 10 churches here built of wood, some of them burnt down, others were destroyed by bad weather etc.
Ο πρώτος καθεδρικός ναός χτίστηκε τον 12ο αιώνα και συνολικά χτίστηκαν δέκα εκκλησίες εδώ από ξύλο, μερικές από τις οποίες κάηκαν, άλλες καταστράφηκαν από κακοκαιρία κ.λπ.

The popular tourist route called as a "Golden Circle", covering about 300 kilometres, includes Skalholt Cathedral.
Η δημοφιλής τουριστική διαδρομή, που ονομάζεται "Χρυσός Κύκλος", καλύπτει 300 περίπου χιλιόμετρα, συμπεριλαμβάνει και τον Καθεδρικό Ναό του Σκάλχολτ.
From then on it became the center of learning, culture and worldly power in Iceland.
Από τότε, έγινε το κέντρο της μάθησης, του πολιτισμού και της κοσμικής εξουσίας στην Ισλανδία.

From 1056 to 1785 Skalholt was one of two episcopal seats in Iceland, and an important cultural and political center. The other one being Holar in the North.
Από το 1056 έως το 1785 το Σκάλχολτ ήταν μια από τις δύο επισκοπικές έδρες στην Ισλανδία και ένα σημαντικό πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο. Η άλλη έδρα βρισκόταν στο βορρά.
Iceland’s first official school was founded there, Skalholtsskoli, the roots of the current Reykjavik Gymnasium in Reykjavik.
Το πρώτο επίσημο σχολείο, της Ισλανδίας ιδρύθηκε εδώ και είναι οι ρίζες του σημερινού Γυμνασίου Ρέικιαβικ στο Ρέικιαβικ.
In the Middle Ages, Skalholt featured a monastery (in Catholic times) along with its cathedral and school, dormitories and a smithy, as well as extensive farming being done.
Στον Μεσαίωνα, στο Σκάλχολτ υπήρχε ένα μοναστήρι (κατά τους καθολικούς χρόνους) μαζί με τον καθεδρικό ναό, το σχολείο, κοιτώνες, οικοτροφείο και μια κτηνοτροφική μονάδα, καθώς και εκτεταμένη καλλιέργεια.
 Thirty-two Catholic bishops sat here until the Reformation to Lutheranism in 1540. 
Τριάντα δύο Καθολικοί επίσκοποι ορίστηκαν εδώ μέχρι τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, του λουθηρανισμού το 1540.
The Reformation was not done peacefully and the last Catholic bishop and his two sons were beheaded here in 1550.
Η θρησκευτική μεταρρύθμιση δεν έγινε ειρηνικά και ο τελευταίος καθολικός επίσκοπος και οι δύο γιοι του αποκεφαλίστηκαν εδώ το 1550.
After this tragic event, 13 Lutheran bishops sat here until 1801 when the seat was moved to Reykjavík.
Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός 13 Λουθηριανοί επίσκοποι κάθισαν εδώ μέχρι το 1801, όταν η έδρα μεταφέρθηκε στο Ρέικιαβικ.
A sarcophagus was found in 1954 during the excavation for the foundations of the church, containing the remains of a bishop, who died in 1211. The sarcophagus is on display in the church crypt.
Μια σαρκοφάγος βρέθηκε το 1954 κατά τη διάρκεια ανασκαφών στα θεμέλια, της εκκλησίας, που περιείχαν τα λείψανα, του επισκόπου, ο οποίος πέθανε το 1211. Η σαρκοφάγος εκτίθεται στην κρύπτη, της εκκλησίας.
Officially this was the place for culture and learning for seven hundred years in Iceland.
Oυσιαστικά, εδώ ήταν ο χώρος πολιτισμού και μάθησης για επτακόσια χρόνια στην Ισλανδία.
It was the center of ecclesiastic power in Iceland for almost 700 years.
Ήταν το κέντρο της εκκλησιαστικής εξουσίας στην Ισλανδία για σχεδόν 700 χρόνια.
On display inside the Cathedral is The Bible published in 1584. This Bible is the first edition of the Icelandic Bible and one of the few remaining copies still in its original bindings, so it is a great treasure.
Στον καθεδρικό ναό εκτίθεται η Βίβλος, που εκδόθηκε το 1584. Αυτή η Βίβλος είναι η πρώτη έκδοση της Ισλανδικής Αγίας Γραφής και ένα από τα λίγα εναπομείναντα αντίγραφα, γι 'αυτό είναι ένας μεγάλος θησαυρός.
The episcopal seat Skálholt in South-Iceland, which is one of Iceland's most historic places and for the locals a holy place.
Η επισκοπική έδρα στο Σκάλχολτ στη Νότια Ισλανδία, είναι ένα από τα πιο ιστορικά μέρη της Ισλανδίας και για τους ντόπιους, αποτελεί ένα ιερό μέρος.
The amazing landscape as it is seen from the Cathedral.
Το καταπληκτικό τοπίο, της γύρω περιοχής, όπως φαίνεται από τον Καθεδρικό Ναό.
This center of Christianity, culture and education enjoyed great prosperity lasting 700 years from the mid-11th century until the end of the 18th.
Αυτό το κέντρο του Χριστιανισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης γνώρισε μεγάλη ευημερία διαρκείας 700 ετών από τα μέσα του 11ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα.


In ancient times Skalholt was the wealthiest, most populated and most influential settlement in Iceland.
Στα παλιά χρόνια το Σκάλχολτ ήταν ο πλουσιότερος, πιο πυκνοκατοικημένος και πιο σημαίνων οικισμός στην Ισλανδία.

Over a period of 100 years, it became "fashionable" for bishops to buy foreign tombstones.
Σε μια περίοδο 100 ετών, είχε γίνει τότε "της μόδας" για τους επισκόπους, να αγοράζουν ξένες επιτύμβιες πλάκες.

The oldest one of these tombstones is from 1697 and the most recent one from 1796.
Οι παλαιότερες από αυτές τις επιτύμβιες ταφόπλακες είναι από το 1697 και οι πρόσφατες από το 1796.
There is a small museum on the second floor of the church displaying books which were printed in the 18th century, among them the 1st book printed in our language.
Υπάρχει ένα μικρό μουσείο στον δεύτερο όροφο της εκκλησίας που παρουσιάζει βιβλία που τυπώθηκαν τον 18ο αιώνα, μεταξύ των οποίων το πρώτο βιβλίο που εκτυπώθηκε στα Ισλανδικά.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video