ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Amer Fort, Jaipur, Rajasthan - India

Το φρούριο Αμέρ κοντά στο Τζαϊπούρ - Ινδία
Nostalgic Amer Fort, near Jaipur in Rajasthan, is one of the most well-known and most-visited forts in India.
Το νοσταλγικό φρούριο Αμέρ κοντά στο Τζαϊπούρ είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο επισκεπτόμενα φρούρια στην Ινδία.
Amer Fort and palace is situated on a forested hill that leads juts into Maota Lake near the town of Amer, about 11 kilometers from Jaipur city, the capital of Rajasthan.
Το Φρούριο και παλάτι Αμέρ βρίσκεται σε ένα δασωμένο λόφο, που οδηγεί στη λίμνη Μαότα κοντά στην πόλη Αμέρ, 11 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη Τζαϊπούρ, την πρωτεύουσα του Ρατζαστάν.
Amer was once the capital of princely Jaipur state, and the fort the residence of its Rajput rulers.
Το Αμέρ ήταν κάποτε η πρωτεύουσα του πριγκιπάτου του Τζαϊπούρ Jaipur και το οχυρό η κατοικία των ηγεμόνων του Rajput.
Located high on a hill, it is the principal tourist attraction in Jaipur. The town of Amer was originally built by Meenas, and later it was ruled by Raja Man Singh I.
Βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, είναι το κύριο τουριστικό αξιοθέατο στο Τζαϊπούρ. Η πόλη Αμέρ ήταν χτίστηκε αρχικά από τη φυλή των Μιένας, και αργότερα κυβερνήθηκε από τον Raja Man Singh I.
Αυτό που το κάνει ακόμη πιο δελεαστικό για τους τουρίστες, είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να ανηφορίσουν προς την κορυφή με τη βοήθεια ελεφάντων, οι οποίοι είναι διακοσμημένοι με παραδοσιακά ζωγραφισμένα σχέδια!
What makes it even more enticing for tourists is that they have the ability to climb to the top with the help of elephants, who are decorated with traditionally painted designs!
Maharaja Man Singh I, commenced its construction in 1592 on the remains of an 11th-century fort.
Ο Μαχαραγιάς Μαν Σινκχ Ι, ξεκίνησε την κατασκευή του το 1592 στα ερείπια ενός φρουρίου του 11ου αιώνα.
With its large ramparts and series of gates and cobbled paths, the fort overlooks Maota Lake, which is the main source of water for the Amer Palace.
Με τους μεγάλους ανοιχτούς χώρους και τις σειρές πύργων και καλντερίμια, το φρούριο βλέπει τη λίμνη Μαότα, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή νερού για το παλάτι.
Both Lygia Malioti & Popi Nicolaides agree that: Much of what determines whether you’ll enjoy your adventure in India will be how open minded you are to the culture and country.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου συμφωνούν ότι: Ηομορφιά της περιπέτειας του ταξιδιού στη μακρινή Ινδία, θα εξαρτηθεί από το πόσο ανοιχτοί είστε στη χώρα και στην κουλτούρα της.
Its architecture is a noteworthy fusion of Rajput (Hindu) and Mughal (Islamic) styles.
Η αρχιτεκτονική του είναι μια αξιοσημείωτη συγχώνευση των μορφών Rajput (Hindu) και Mughal (ισλαμική).
Successive rulers added to Amer Fort before moving the capital to Jaipur in 1727. 
Διαδοχικοί κυβερνήτες πρόσθεσαν κτίσματα στο Φρούριο Αμέρ πριν μετακινήσουν την πρωτεύουσα στο Τζαϊπούρ το 1727.
At its entrance lies the primary courtyard, known as Jaleb Chowk. It's here that the king's soldiers assembled and paraded themselves around.
Στην είσοδό του βρίσκεται η κύρια αυλή. Είναι εδώ που οι στρατιώτες του βασιλιά συντάσσονταν και έκαναν παρέλαση.


Made out of sandstone and marble, Amer Fort consists of a series of four courtyards, palaces, halls, and gardens.
Κατασκευασμένο από ψαμμίτη και μάρμαρο, το Φρούριο Αμέρ αποτελείται από μια σειρά από τέσσερις αυλές, παλάτια, αίθουσες και κήπους.
It has two buildings separated by an expansive ornamental garden. It's here that you'll marvel over the fort's most exquisite part -- the Diwan-e-Khas (Hall of Private Audiences).
Έχει δύο κτίρια που χωρίζονται από έναν εκτεταμένο διακοσμητικό κήπο. Είναι εδώ που θα θαυμάσετε το πιο εκλεκτό κομμάτι του οχυρού – την ιδιωτική αίθουσα ακρόασης.
Lygia Malioti & Popi Nicolaides enjoy an elephant ride. In ancient times, the elephant was considered as Royal Safari for Kings. Therefore on an elephant ride one can feel like a Maharaja!
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν τη διαδρομή με ελέφαντα. Στην αρχαιότητα, ο ελέφαντας θεωρείτο Σαφάρι για βασιλιάδες. Ως εκ τούτου, σε μια βόλτα με ελέφαντα, μπορεί κανείς, να αισθανθεί σαν Μαχαραγιάς!
Sun Gate and Moon Gate lead into this courtyard. Amer Fort is known for its artistic style elements.
Η Πύλη του Ήλιου και η Πύλη της Σελήνης οδηγούν σε αυτή την αυλή. Το Φρούριο Αμέρ είναι γνωστό για τα καλλιτεχνικά στοιχεία που διαθέτει.
The third courtyard, accessed through the ornate mosaic Ganesh Pol, is where the king's private quarters were located.
Η τρίτη αυλή, με πρόσβαση στο περίτεχνο ψηφιδωτό Ganesh Pol, είναι όπου βρίσκονται τα ιδιωτικά βασιλικά διαμερίσματα.
Its walls are covered in intricate mirror work, using glass imported from Belgium. Hence, it's also called Sheesh Mahal (Hall of Mirrors).
Οι τοίχοι του καλύπτονται από πολύπλοκες εργασίες με καθρέφτη, χρησιμοποιώντας γυαλί από το Βέλγιο. Ως εκ τούτου, ονομάζεται επίσης αίθουσα καθρεφτών.
One of the oldest parts of the fort, it was completed in 1599. It has many rooms around it where the king kept each of his wives.
Ένα από τα παλαιότερα μέρη του φρουρίου, ολοκληρώθηκε το 1599. Έχει πολλά δωμάτια γύρω από αυτό, όπου ο βασιλιάς διατηρούσε το χαρέμι του.
India is a mystical land of seductive images. In the picture two hard-working women.
Η Ινδία είναι μια χώρα γεμάτη μυστικισμό και γοητευτικές εικόνες. Στη φωτογραφία δυο σκληρά εργαζόμενες γυναίκες.
Head inside the fort, up the stately staircase from Jaleb Chowk courtyard, and you'll reach the second courtyard that houses the Diwan-e-Aam (Hall of Public Audience) with its many pillars.
Προχωρώντας μέσα στο φρούριο, μέχρι την κύρια σκάλα από την αυλή Jaleb Chowk, και θα φτάσετε στη δεύτερη αυλή που στεγάζει την αίθουσα του κοινού με τους πολλούς πυλώνες της.
At its center is a pavilion where the queens used to meet. The courtyard's exit leads down to the town of Amer.
Στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ένα περίπτερο όπου συναντιόντουσαν οι βασίλισσες. Η έξοδος της αυλής οδηγεί στην πόλη Αμέρ.
A snake charmer on duty. The paraphernalia is a little and simple, just a common flute and a covered knitted basket, with unusual content.
Ο γητευτής των φιδιών σε ώρα εργασίας.Τα σύνεργα του μεροκάματου λίγα και απλά, ίσα μια κοινή φλογέρα κι ένα σκεπαστό πλεκτό καλαθάκι, με ασυνήθιστο όμως περιεχόμενο.
Always with the smile on the lips, despite the poverty and the difficulties... The more original a discovery, the more obvious it seems afterward…
Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, παρά τη φτώχεια και τις δυσκολίες... Όσο πιο γνήσια είναι μια ανακάλυψη, τόσο πιο προφανής φαίνεται αργότερα…
A smiling face is a beautiful face. A smile is the best makeup any girl can wear.
Ένα χαμογελαστό πρόσωπο είναι ένα όμορφο πρόσωπο. Ένα χαμόγελο είναι το καλύτερο μακιγιάζ που μπορεί να φορέσει κάθε κορίτσι.
India is a spiritual destination. Is a country of tradition and contrasts. India is among the most colourful nations of the world.
Η Ινδία είναι η χώρα των παραδόσεων και των αντιθέσεων. Είναι γεμάτη χρώματα. Μια από τις πιο 'πολύχρωμες' χώρες στον κόσμο.
The fort was declared a UNESCO World Heritage site in 2013, as part of a group of six hill forts in Rajasthan.
Το φρούριο ανακηρύχθηκε χώρος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 2013, ως μέρος μιας ομάδας έξι οχυρών λόφων στο Ρατζαστάν.
India's history goes back to 3,200 BC when Hinduism was first founded. A Hindu man with a long, white beard sitting cross-legged on the wall.
Η ιστορία της Ινδίας πάει πίσω στο 3200 π.Χ. όταν εμφανίστηκε ο Ινδουϊσμός. Ένας Ινδουϊστής με μια μακρά, άσπρη γενειάδα κάθεται σταυροπόδι στο τοιχάκι.
Lygia Malioti & Popi Nicolaides are impressed by the rich history of a fascinating world with its mystical culture and old civilization.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένες από τον συναρπαστικό κόσμο με τη μυστικιστική του κουλτούρα και τον παλιό πολιτισμό του.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video