ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Taj Mahal, Agra - India

The memorial of love 

Μνημείο αγάπης και έρωτα, Τατζ Μαχάλ στην πόλη Άκρα, της Ινδίας

The city of Agra in northern India, once the capital of the empire of the great Mughals during the 16th and early 18th centuries, is located in the state of Uttar Pradesh.
Η πόλη Άκρα στη Βόρεια Ινδία, που κάποτε υπήρξε η αυτοκρατορική πρωτεύουσα των Μογγόλων κατά τον 16ο αιώνα και αρχές του 18ου αιώνα, βρίσκεται στην πολιτεία της Ούτταρ Πρατές.

It was built by the fifth Mughal emperor, Shah Jahan in the memory of his beloved wife, Queen Mumtaz Mahal, a Persian princess after her death. Mumtaz Mahal, whose name means 'Chosen One of the Palace', died in 1631 after giving birth to their 14th child. The name "Taj Mahal" was derived from the name of Mumtaz Mahal and means "Crown Palace".
Το μνημείο κτίστηκε από τον Μογγόλο αυτοκράτορα Σχαχ Τζαχάν τον πέμπτο στη μνήμη της αγαπημένης του συζύγου, βασίλισσας Μουμτάζ Μαχάλ, Περσίδας πριγκίπισσας, για να φιλοξενήσει τον τάφο της μετά τον θάνατό της. Το όνομα Μουμτάζ Μαχάλ που σημαίνει ‘εκλεκτή του παλατιού’, πέθανε το 1631 κατά τη διάρκεια της γέννας του 14ου παιδιού τους. Το όνομα Τατζ Μαχάλ προήλθε από το όνομα της αυτοκράτειρας και σημαίνει «Παλάτι του Στέμματος».

Tourists from all over the world visit Agra to adore the city’s monuments including the unique beauty of the Taj Mahal, India’s most famous architectural building.
Τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την Άκρα για να θαυμάσουν τα υπέροχα μνημεία της πόλης, που συμπεριλαμβάνουν το μοναδικής ομορφιάς Τατζ Μαχάλ, το πιο σπουδαίο και παγκοσμίως γνωστό αρχιτεκτονικό κτίσμα της Ινδίας.

The Taj Mahal a combination of Indo-Islamic and Persian architecture is one of the world’s most beautiful structures and is regarded as one of the eight wonders of the world.
Το Τατζ Μαχάλ επηρεασμένο από την Ινδο-Ισλαμική και Περσική αρχιτεκτονική είναι μια από τις ομορφότερες κατασκευές στον κόσμο και θεωρείται ως ένα από τα οκτώ θαύματα της ανθρωπότητας.

The Persian architect was also a mathematician and an astronomer. Expert and skilful craftsmen were also employed. Popi Nicolaides & Lygia Malioti posing for a commemorative photo
Ο Πέρσης αρχιτέκτονας ήταν επίσης μαθηματικός και αστρονόμος και συνεργάστηκε με έμπειρους και ταλαντούχους σχεδιαστές. Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη σε μια αναμνηστική φωτογραφία.
The construction of the tomb began in 1632. More than 20,000 workers for 22 years worked to complete the whole complex. It was a very ambitious and expensive project at a cost of millions rupees.
Η κατασκευή του απόλυτα συμμετρικού μνημείου άρχισε το 1632. Περισσότεροι από 20.000 εργάτες εργάστηκαν για 22 χρόνια για να ολοκληρώσουν το συγκρότημα. Ήταν ένα φιλόδοξο και μεγαλόπνοο έργο που κόστισε αρκετά εκατομμύρια ρούπια.

Lygia Malioti enjoys the whole trip as India is a spiritual country full of tradition and contrasts.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει ολόκληρο το ταξίδι, καθώς η Ινδία είναι μια πνευματική χώρα γεμάτη παράδοση και αντιθέσεις.

Τhe waters of the ornamental pool reflect the silhouette of the Taj Mahal. The elegant trees of the Taj garden are either that of cypress (signifying death) or fruit trees (signifying life).
Στα νερά της υπέροχης λίμνης αντανακλάται το Τατζ Μαχάλ. Τα κομψά κυπαρίσσια του κήπου υποδηλώνουν το θάνατο και τα καρποφόρα δέντρα τη ζωή.

The main building material such as white marbles of top quality, red stone, yellow and black marble, were brought in from all over India and central Asia. A fleet of 1000 elephants transported these materials to the site. Some precious stones, gold and silver were sent by various kings abroad and other prominent officials of the empire.
Τα κυριότερα υλικά κατασκευής όπως το υψηλής ποιότητας άσπρο μάρμαρο, κόκκινη πέτρα, κίτρινο και μαύρο μάρμαρο και άλλα πολύτιμα υλικά μεταφέρθηκαν από όλες τις γωνιές της Ινδίας και της κεντρικής Ασίας. Ένας στόλος από 1000 ελέφαντες μετέφερε το υλικό στο χώρο του εργοταξίου. Πολύτιμες πέτρες, χρυσός και ασήμι στάλθηκαν επίσης από διάφορα άλλα βασίλεια και υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της αυτοκρατορίας.

Popi Nicolaides recalls an Indian poet who describes the monument as rising above the banks of the river “like a solitary tear suspended on the cheek of time” ("A teardrop of love, frozen in marble on the cheek of Eternity").
Η Πόπη Νικολαΐδου θυμάται τον Ινδό ποιητή, που περιγράφει το μνημείο ως αναδυόμενο πάνω από τις όχθες του ποταμού «όπως ένα δάκρυ, που αφέθηκε στο μάγουλο του χρόνου» (‘Ένα δάκρυ αγάπης, που πάγωσε στο μάρμαρο, στο μάγουλο της Αιωνιότητας’).
Situated near the banks of the River Yamuna, mausoleum was built entirely of white marble and is looks like a jewel on a raised platform surrounded by four tall minarets.
Τοποθετημένο στη μια πλευρά του ποταμού Γιαμούνα το μαυσωλείο κτίστηκε ολόκληρο από πανάκριβο άσπρο μάρμαρο και μοιάζει σαν ένα κόσμημα τοποθετημένο σε μια εξέδρα, πλαισιωμένο από τέσσερις πανύψηλους μιναρέδες με κλίση προς τα έξω, έτσι ώστε αν συντριβούν από σεισμό, να μην πέσουν στο κυρίως κτίριο.

Lygia Malioti says that: Taj Mahal as one of the wonders of the world is famous as the epitome of love carved on the living stone.
Η Λυγία Μαλιώτη λέει ότι: Το Τατζ Μαχάλ ως ένα από τα θαύματα του κόσμου, είναι διάσημο ως η επιτομή της αγάπης, που χαράχθηκε στη ζωντανή πέτρα.
Behind the tomb is the river and therefore an open area leaving the background to the sky with its magic colours that, through their reflection, change the view of the Taj.
Πίσω ακριβώς από το κτίριο είναι ο ποταμός και άρα η θέα είναι ελεύθερη με τον ουρανό να το πλαισιώνει. Αυτή η μοναδική προνομιακή θέση, του δίνει τη δυνατότητα να φαίνεται σαν μαγικός ζωγραφικός πίνακας με διαφορετικές αντανακλάσεις του φωτός, δίνοντας έτσι διαφορετική αίσθηση κάθε φορά.

The mausoleum is a part of a vast complex comprising of a main gateway, an elegant garden, a mosque, a guest house, and several other buildings.
Το μεγαλοπρεπές μνημείο είναι ένα εκτενές κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από την κυρία είσοδο με τους διαδρόμους, τον κομψό κήπο, ένα τέμενος, το κτίριο των ξένων και άλλα κτίρια, που στο σύνολο τους εντυπωσιάζουν.

Lygia Malioti impressed by Taj Mahal, says that: “No words can express the beauty of this magnificent monument, with its aesthetic perfection and the ingenious, harmonious architecture”.
Η Λυγία Μαλιώτη μετά που αντίκρισε το Τατζ Μαχάλ, λέει: Δεν υπάρχουν λέξεις, που να μπορούν να εκφράσουν την ομορφιά αυτού του μεγαλοπρεπούς μνημείου, με την αισθητική του τελειότητα και την ιδιοφυή, αρμονική αρχιτεκτονική του.

The monument’s entire architectural concept reflects the beauty of a woman (the empress). For example the rectangular base of Taj is in itself symbolic of the different sides from which to view a beautiful woman.
Ολόκληρη η αρχιτεκτονική σύλληψη του έργου και η θεματολογία αντανακλά την ομορφιά της γυναίκας (στην περίπτωση της αυτοκράτειρας). Για παράδειγμα η οχτάγωνη βάση που είναι τοποθετημένο το μνημείο, από μόνο του συμβολίζει τις οχτώ διαφορετικές πλευρές που μπορείς να δεις μια όμορφη γυναίκα.

«While looking and admiring the immeasurable beauty of every single part of the monument complex ("the epitome of love"), I thought of the reason behind this construction, and my visit was immediately turned into an adornment», says Popi Nicolaides.
«Κοιτάζοντας και θαυμάζοντας την ανυπολόγιστη ομορφιά κάθε μέρους του συγκροτήματος του μνημείου ("η επιτομή της αγάπης"), σκέφτηκα τον λόγο πίσω από αυτή την κατασκευή και η επίσκεψή μου μετατράπηκε αμέσως σε στολίδι», λέει η Πόπη Νικολαΐδου.

As some experts put it, Taj Mahal is India’s tribute to the grace of womanhood, the Venus de Milo of the East. It is considered as a glorious symbol of eternal love.
Όπως το θέτουν ορισμένοι ειδικοί, το Τατζ Μαχάλ είναι η συμβολή της Ινδίας στη γυναίκα, στην Αφροδίτη της Μήλου της Ανατολής. Έτσι, το μνημείο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα ένδοξο σύμβολο της αιώνιας αγάπης.

Popi Nicolaides with the background of the large garden which contains four reflecting pools divided in four sections. The allegorical nature of the garden with the four canals clearly symbolizes the four rivers of Paradise mentioned in the Holy Qur'an.
Η Πόπη Νικολαΐδου με φόντο τον κήπο και τις τέσσερις λίμνες του, χωρισμένες σε τέσσερα μέρη. H αλληγορία που υπάρχει στη διάταξη του κήπου με τα τέσσερα κανάλια νερού, συμβολίζει τους τέσσερις ποταμούς του Παραδείσου, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ιερό Κοράνι.
The main gate is like a veil to a woman’s face which should be lifted gently on the wedding night. Αs one stands inside the main gate of Taj, his eyes are directed to an arch which looks like a frame of the Taj.
Η Μεγάλη Πύλη η οποία είναι και η κύρια είσοδος μοιάζει με πέπλο που φορά μια γυναίκα και το οποίο αφαιρείται ευγενικά, για να φανεί το πρόσωπό της. Η Πύλη συμβολίζει την είσοδο στον κήπο του Παραδείσου. Καθώς κάποιος στέκεται στην κύρια είσοδο τα μάτια του κατευθύνονται στην αψίδα, η οποία πλαισιώνει το μνημείο και το κάνει να φαίνεται σαν να είναι σε κάδρο.

Travelling in India can be a surprising experience for a first time traveller like Lygia Malioti.
Ο ταξιδιώτης που επισκέπτεται την Ινδία για πρώτη φορά, όπως η Λυγία Μαλιώτη, ζει ευχάριστες εμπειρίες.

  The beautiful mosque, is one of two structures that flank the magnificent Taj Mahal.
Το όμορφο τζαμί είναι μια από τις δύο δομές που πλαισιώνουν το μαγευτικό Τατζ Μαχάλ.
The country's beauties, the unforgettable monuments such as Taj Mahal, the fortresses, Maharaja's palaces, culture, ancient civilization, colors, contrasts and the world of India give unforgettable memories to the traveler.
Οι ομορφιές της χώρας, τα ανεπανάληπτα μνημεία όπως το Τατζ Μαχάλ, τα φρούρια, τα παλάτια των Μαχαραγιάδων, η κουλτούρα, ο αρχαίος πολιτισμός, τα χρώματα, οι αντιθέσεις και ο κόσμος της Ινδίας χαράζουν αξέχαστες μνήμες στον ταξιδιώτη.

As the number four is considered the holiest number in Islam, all the arrangements of Taj garden are based on four and or its multiples. So, the garden is divided into four parts, with two marble canals studded with fountains crossing in the center. No doubt the usage of number four was applied for building four minarets and four gates as well.
Καθώς το τέσσερα θεωρείται ιερός αριθμός στο Ισλάμ, οι σχεδιασμοί του κήπου βασίζονται στο τέσσερα ή τα πολλαπλάσια του. Έτσι, o κήπος διαιρείται σε τέσσερα μέρη, με δυο μαρμάρινα κανάλια και βρύσες να διασταυρώνονται το κέντρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό λήφθηκε υπόψη και για τους τέσσερις μιναρέδες και τις τέσσερις πύλες που υπάρχουν.

The Persian style of Taj gardens, were designed with emphasis on flowers, fruit and birds. These gardens were based on geometric arrangements of nature.
Η Περσικού τύπου κήποι του Τζαζ σχεδιάστηκαν με έμφαση στα λουλούδια, τα φρούτα και τα πουλιά και βασίζονται στη γεωμετρική διαρρύθμιση του χώρου.

Excellent calligraphic inscriptions display in the geometric friezes on the white marble. Most of the text is short verses from the Qur'an emphasizing eschatological themes, particularly the Day of Judgment.
Υπάρχουν χαραγμένες στο άσπρο μάρμαρο με γεωμετρικά σχήματα καλλιγραφίες. Τα κείμενα των καλλιγραφιών είναι παρμένα από εδάφια του Κορανίου και αναφέρονται σε εσχατολογικά θέματα ιδιαίτερα για την Ημέρα της Κρίσεως.

It is a universally admired masterpiece of the world's heritage. In 1983, the Taj Mahal became a UNESCO World Heritage Site.
Είναι ένα παγκοσμίως θαυμαστό αριστούργημα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Το 1983 το Τατζ Μαχάλ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ με τα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

India is a diverse experience. The mystique of India, its history, religions, forts, palaces, fabulous historical monuments, such as the Taj Mahal, exquisite art and culture, attract visitors from all over the world.
Η Ινδία είναι μια διαφορετική εμπειρία. Ο μυστικισμός, της Ινδίας, η ιστορία της, οι θρησκείες, τα οχυρά, τα παλάτια, τα υπέροχα ιστορικά μνημεία, όπως το Ταζ Μαχάλ, η εξαιρετική τέχνη και ο πολιτισμός, προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video