ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Warsaw - Poland

Warsaw the capital of Poland

Βαρσοβία Πρωτεύουσα της Πολωνίας

Warsaw is the capital and largest city of Poland. The metropolis stands on the Vistula River and its population is officially estimated at 1.765 million residents within a greater metropolitan area of 3.1 million residents.
Η Βαρσοβία είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας. Η μητρόπολη βρίσκεται στον ποταμό Βιστούλα και ο πληθυσμός της εκτιμάται επισήμως σε 1.765 εκατομμύρια κατοίκους σε μια μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή 3,1 εκατομμυρίων κατοίκων.
Mariella Mallioti enjoys the beauties of the city its architecture, history, culture and much more.
Η Μαριέλλα Μαλιώτη απολαμβάνει τις ομορφιές της πόλης, την αρχιτεκτονική, την ιστορία, τον πολιτισμό της και πολλά άλλα.
Warsaw is a global city, a major international tourist destination, and a significant cultural, political and economic hub.
Η Βαρσοβία είναι μια παγκόσμια πόλη, ένας σημαντικός διεθνής τουριστικός προορισμός και ένας σημαντικός πολιτιστικός, πολιτικός και οικονομικός κόμβος.
Lygia Maliotis says that, Warsaw – the capital of Poland is an amazing city full of contrasts, question marks and surprises. It will excite and inspire you.
Η Βαρσοβία - η πρωτεύουσα της Πολωνίας, λέει η Λυγία Μαλιώτη είναι μια καταπληκτική πόλη, γεμάτη αντιθέσεις, ερωτηματικά και εκπλήξεις. Θα σας ενθουσιάσει και θα σας εμπνεύσει.
Together with Frankfurt, London and Paris, Warsaw is also one of the cities with the highest number of skyscrapers in the European Union.
Μαζί με τη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο και το Παρίσι, η Βαρσοβία είναι επίσης μια από τις πόλεις με τον μεγαλύτερο αριθμό ουρανοξυστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
The Palace of Culture and Science (1949) built by the Soviets is the tallest building in Poland, the eighth-tallest building in the European Union and one of the tallest on the European continent. It is 237 meters.
Το παλάτι του πολιτισμού και της επιστήμης(1949) που χτίστηκε από τους Σοβιετικούς, είναι το ψηλότερο κτήριο στην Πολωνία, το όγδοο ψηλότερο κτήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από τα ψηλότερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Έχει ύψος 237 μέτρα.
The statue of Prince Józef Poniatowski in front of the Presidential Palace.
Το άγαλμα του πρίγκιπα Józef Poniatowski μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο.
The Presidential Palace in Warsaw, is the elegant classicist latest version of a building that has stood on the since 1643.
Το Προεδρικό Μέγαρο στη Βαρσοβία είναι η κομψή κλασική νεώτερη έκδοση ενός κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή από το 1643.
The houses of the Old Town Market Square have been rebuilt in the splendour of their 15th-century style. 
Τα σπίτια της Πλατείας της Παλιάς Πόλης έχουν ξαναχτιστεί με τη μεγαλοπρέπεια του στυλ του 15ου αιώνα.
Once described as the 'Paris of the North', Warsaw was believed to be one of the most beautiful cities in the world until World War II.
Κάποτε περιγραφόταν ως το «Παρίσι του Βορρά» και θεωρείτο ως μια από τις πιο όμορφες πόλεις στον κόσμο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Some of the most iconic statues in Warsaw. Maria Sktodowska (Curie), King Zygmunt ΙΙΙ,
Nicolaus Copernicus, Pope John Paul II.
Μερικά από τα ξεχωριστά αγάλματα στη Βαρσοβία. Μαρία Κιουρί, Βασιλιάς Ζυγκμούντ ΙΙΙ, Νικόλαος Κοπέρνικος, Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’.
Lygia Malioti in front of Warsaw Uprising Monument dedicated to the Warsaw Uprising of 1944. It was unveiled in 1989.
Η Λυγία Μαλιώτη μπροστά από το Μνημείο της Επανάστασης, αφιερωμένο στην εξέγερση της Βαρσοβίας το 1944. Αποκαλύφθηκε το 1989.

The city’s modern architecture is generally regarded as undistinguished.
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική της πόλης θεωρείται γενικά ως αδιαμφισβήτητη.
Warsaw is notable among Europe’s capital cities not for its size, its age, or its beauty but for its indestructibility.
Η Βαρσοβία είναι αξιοσημείωτη ανάμεσα στις πρωτεύουσες της Ευρώπης όχι λόγω του μεγέθους της, της ηλικίας της ή της ομορφιάς της, αλλά λόγω της ανθεκτικότητας της.
A fascinating collection of neighbourhoods and landmarks. Excellent museums interpret its complex story.
Μια συναρπαστική συλλογή γειτονιών και ορόσημων. Εξαιρετικά μουσεία ερμηνεύουν την πολύπλοκη ιστορία της.
Warsaw is different. Rather than being centered on an old market square, the capital is spread across a broad area with diverse architecture.
Η Βαρσοβία είναι διαφορετική. Αντί να επικεντρώνεται σε μια παλιά πλατεία της αγοράς, η πρωτεύουσα εκτείνεται σε μια ευρεία περιοχή με διαφορετική αρχιτεκτονική.
Historical buildings blend in harmoniously with modern architecture, and the city surprises us by revealing its second face…
Ιστορικά κτίρια συνδυάζονται αρμονικά με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και η πόλη μας εκπλήσσει αποκαλύπτοντας το δεύτερο πρόσωπο...
Warsaw gained the title of Phoenix City because of its extensive history and complete reconstruction after World War II, which had left over 85% of its buildings in ruins.
Η Βαρσοβία κέρδισε τον τίτλο της πόλης Φοίνικας λόγω της εκτεταμένης ιστορίας της και της πλήρους ανασυγκρότησης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είχε αφήσει πάνω από το 85% των κτιρίων του σε ερείπια.
Warsaw is one of Europe's most dynamic metropolitan cities. It was also ranked as one of the most livable cities in Central and Eastern Europe.
Η Βαρσοβία είναι μία από τις πιο δυναμικές μητροπολιτικές πόλεις της Ευρώπης. Κατατάχθηκε επίσης ως μια από τις πιο ζωντανές πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Tazienki Park: "Baths Park" or "Royal Baths"; also rendered "Royal Baths Park" is the largest park in Warsaw, Poland, occupying 76 hectares of the city center.
Το πάρκο Tazienki «Πάρκο λουτρών» επίσης αποκαλούμενο «Βασιλικά Λουτρά», είναι το μεγαλύτερο πάρκο στη Βαρσοβία της Πολωνίας και καταλαμβάνει 76 εκτάρια από το κέντρο της πόλης.
Poland’s finest pianist and composer, Frederic Chopin grew up in the city. 
Ο καλύτερος πιανίστας και συνθέτης της Πολωνίας, ο Φρέντερικ Σιοπέν μεγάλωσε στην πόλη.
Numerous historical monuments adorn Warsaw, some of which have been the object of political conflict.
Πολυάριθμα ιστορικά μνημεία κοσμούν τη Βαρσοβία, μερικά από τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής σύγκρουσης.
Warsaw possesses a wide variety of architectural monuments. In the Old Town, which was designated by UNESCO as a World Heritage site in 1980, the Gothic St. John’s Cathedral and the red-brick fortifications remain from the medieval period.
Η Βαρσοβία διαθέτει μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών μνημείων. Στην παλιά πόλη, η οποία χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως περιοχή παγκόσμιας κληρονομιάς το 1980, ο καθεδρικός ναός του Γοτθικού Αγίου Ιωάννη και οι οχυρώσεις από κόκκινο τούβλο παραμένουν από τη μεσαιωνική περίοδο.
Warsaw is a city full of astonishing contrasts and it never ceases to amaze with its magnitude of dimensions and themes, which are there to be discovered, absorbed and understood. In the picture Mariella Malioti.
Η Βαρσοβία είναι μια πόλη γεμάτη εκπληκτικές αντιθέσεις και ποτέ δεν παύει να εκπλήσσει με το μέγεθος των διαστάσεων και των θεμάτων, τα οποία πρέπει να ανακαλυφθούν, να απορροφηθούν και να κατανοηθούν. Στη φωτογραφία η Μαριέλλα Μαλιώτη.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video