ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Environmental Centre ARCTUROS, Nymfeon Village - Greece

Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Νυμφαίο - Φλώρινα
ARCTUROS is a non- profit, non- governmental, environmental organization (NGO) founded in 1992, focusing on the protection of wildlife fauna and natural habitat, in Greece and abroad.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μία μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 κι έχει ως στόχο την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Brown Bear Information Centre is located at the historically significant building of Nikios School at the picturesque Greek village, Nimfeo.
Το Κέντρο Ενημέρωσης για την καφέ Αρκούδα βρίσκεται στο ιστορικό κτίριο της Νικείου Σχολής στο γραφικό χωριό Νυμφαίο.
Greek Environmental Centre ARCTUROS, is an ecological organization which is active in the area, and focuses its efforts on saving the brown bear and its habitats.
Το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ είναι μια ελληνική οικολογική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στην περιοχή και επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διάσωση της καφέ αρκούδας και των οικοτόπων της.
The foundation of ARCTUROS was driven by constant need to solve the problem of bear and wolf imprisonment; a common occurrence at the time.
Αφορμή της ίδρυσής του ήταν η ανάγκη εύρεσης άμεσης λύσης στο τότε διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της αιχμαλωσίας αρκούδων αλλά και λύκων.

The story of ARCTUROS goes back a thousand years… According to astronomy Arcturus is a star in the constellation Bootes. It lies in an almost direct line with the tail of the constellation Ursa Major and is one of the brightest stars in the sky.
Η ιστορία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ξεκινάει χιλιάδες χρόνια πριν… Σύμφωνα με την Αστρονομία, ο Αρκτούρος είναι αστέρι, που ανήκει στον αστερισμό του Βοώτη και βρίσκεται στην προέκταση της ουράς του αστερισμού της Άρκτου. Πρόκειται για ένα από τα φωτεινότερα αστέρια στον ουράνιο θόλο.

Since its foundation in 1992 Arcturos has been actively working for the conservation of the Brown Bear and its habitat in Greece and in the Balkans.
Από την ίδρυσή της το 1992, η Arcturos εργάζεται ενεργά για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας και του οικοτόπου της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Popi Nicolaides at the Environmental Centre ARCTUROS is informed about the development of the brown bear, its geographical distribution, its biology, ecology.
Η Πόπη Νικολαΐδου ενημερώνεται για την ανάπτυξη της καφέ αρκούδας, τη γεωγραφική της κατανομή, τη βιολογία, την οικολογία της κ.ά.
Arcturos accomplished the elimination of the phenomenon of the dancing bear in Greece, and today continues working for the obliteration of illegal captivity in the wider region of the Balkans.
Ο Αρκτούρος ολοκλήρωσε την εξάλειψη του φαινομένου της χορεύουσας αρκούδας στην Ελλάδα και σήμερα συνεχίζει να εργάζεται για την εξάλειψη της παράνομης αιχμαλωσίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Lygia Malioti reads from the board about the danger elimination of its species as well as about ways of tackling them.
Η Λυγία Μαλιώτη διαβάζει στον πίνακα για τον κίνδυνο –εξάλειψης- του είδους της, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
The brown bear is one of the most omnivorous animals in the world and has been recorded consuming the greatest variety of foods of any bear.
Η καφέ αρκούδα είναι ένα από τα πιο παμφάγα ζώα στον κόσμο που έχει καταγραφεί, καταναλώνοντας τη μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων από κάθε άλλο είδος αρκούδας.
The brown bear (Ursus arctos) is a bear that is found across much of northern Eurasia and North America. In North America, the populations of brown bears are often called grizzly bears.
Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) είναι μια αρκούδα που βρίσκεται σε όλη τη βόρεια Ευρασία και τη Βόρεια Αμερική. Στη Βόρεια Αμερική, οι πληθυσμοί των καφέ αρκούδων συχνά ονομάζονται αρκούδες grizzly.
Our volunteer guide Evangelia explains to us that: Bears make their dens in hollow trees or logs, under the root mass of a tree, in rock crevices, or even high in a tree in warmer climates.
Η εθελόντρια ξεναγός μας Ευαγγελία μας εξηγεί ότι: Οι αρκούδες σχηματίζουν τα κρησφύγετά τους σε κοίλα δέντρα ή κούτσουρα, κάτω από τη ρίζα μάζας ενός δέντρου, σε ρωγμές ροκ, ή ακόμα και ψηλά σε ένα δέντρο σε θερμότερα κλίματα.

Hibernation can last from five to eight months. Most bears hibernate, but bears in warmer areas, like Kodiak Island off Kenai Fjords National Park, may remain active throughout winter.
Η χειμέρια νάρκη μπορεί να διαρκέσει από πέντε έως οκτώ μήνες. Οι περισσότερες αρκούδες αδρανοποιούνται, αλλά φέρουν σε θερμότερες περιοχές, όπως το νησί Kodiak από το Εθνικό Πάρκο Kenai Fjords, μπορεί να παραμείνουν ενεργές καθ 'όλη τη διάρκεια του χειμώνα.
The brown bear (Ursus arctos) appeared 35 million years ago. It lived almost throughout Europe up to the 15th C., but after the 19th C. its population was reduced dramatically.
Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos), εμφανίστηκε πριν από 35 εκαομμύρια χρόνια και μέχρι το 15ο αιώνα ζούσε σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, όμως από το 19ο αιώνα και εξής ο πληθυσμός της μειώθηκε δραματικά.

The bear behind the names of villages and towns in Greece and of course in all many other parts of the world.
Η αρκούδα πίσω από ονόματα χωριών και πόλεων στην Ελλάδα, αλλά, φυσικά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
Usually bear has a lifespan of “20 to 30 years in the wild”.
Συνήθως, οι αρκούδες έχουν διάρκεια ζωής «20 έως 30 χρόνια στο φυσικό τους περιβάλλον».
Less than 1,5 km from the village Nymfeo a famous Bear Sanctuary was build organized and operated by the non-profit organization “Arcturos”.
Λιγότερο από 1,5 χλμ. από το χωριό Νυμφαίο χτίστηκε, οργανώθηκε και συντηρείται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αρκτούρος» ένα διάσημο καταφύγιο αρκούδας.

Ex-captive bears live in a 5 acres fenced area imitating a natural habitat.
Οι πρώην αιχμάλωτες αρκούδες ζουν σε μια περιφραγμένη περιοχή των πέντε στρεμμάτων σε αντιγραφή ενός φυσικού βιότοπου.
In the small wooden pavilion of the Center there is a group of volunteers which organizes the visitors into groups and direct them to the Shelter with for a guiding tour.
Στο μικρό ξύλινο περίπτερο του Κέντρου υπάρχει μια ομάδα εθελοντών που οργανώνει τους επισκέπτες σε ομάδες και τις κατευθύνει στο Καταφύγιο για μια περιήγηση.
Popi Nicolaides on her way to the bear Shelter, another magical wildlife, as it was created by the Arcturus Environmental Center.
Η Πόπη Νικολαΐδου στο δρόμο για το Καταφύγιο των αρκούδων, ένας άλλος μαγικός κόσμος, αυτός της άγριας φύσης, όπως τον δημιούργησε το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου.
The Brown Bear Shelter hosts former captive or seriously injured bears that cannot be reintegrated into their natural habitat.
Το Καταφύγιο της καφέ Αρκούδας φιλοξενεί πρώην αιχμάλωτες ή σοβαρά τραυματισμένες αρκούδες που δεν μπορούν να επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides going to meet the bears that live in the Arcturos environmental reserve, the only one of its kind in Greece.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, πηγαίνουν, να συναντήσουν τις αρκούδες, που ζουν στο περιβαλλοντικό καταφύγιο «Αρκτρούρος», το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα.
In the fantastic natural beauty of the forest, Chryso Kyriakides on the stone walkway to visit the shelter.
Στη φανταστική φυσική ομορφιά του δάσους, η Χρύσω Κυριακίδου στο πέτρινο μονοπάτι, για να επισκεφθεί το καταφύγιο.
Located in a specially fenced area of 50 acres of beech forest at an altitude of 1,350 meters.
Βρίσκεται σε μία ειδικά περιφραγμένη έκταση 50 στρεμμάτων φυσικού δάσους οξιάς σε υψόμετρο 1.350μ.
Today a few bears that were either former dancing bears, captive bears from zoos or orphaned cubs that have since come of age, are sheltered in the Arcturos Bear Sanctuary at Nimfeo.
Σήμερα, μερικές αρκούδες που τις έβαζαν, να χορεύουν ή από ζωολογικούς κήπους ή ορφανά που έχουν γεράσει, προστατεύονται στο καταφύγιο των αρκούδων, Αρκτούρος στο Νυμφαίο.
Typically bears would be taught to dance by placing them onto platforms of metal above large piles of burning logs. As the metal became hot the bears would be forced onto their hind legs by the use of the pole and nose ring and would then begin lifting each paw in turn to relieve them from the heat.
Συνήθως οι αρκούδες διδάσκονται, να χορεύουν, τοποθετώντας τες πάνω σε καυτές μεταλλικές πλατφόρμες. Καθώς το μέταλλο γίνεται καυτό, οι αρκούδες θα εξαναγκαστούν να σταθούν στα πίσω πόδια τους με τη χρήση του δακτυλίου της μύτης και θα αρχίσουν τότε, να σηκώνουν τα πόδια τους με τη σειρά, για να ανακουφιστούν από το κάψιμο.
As the process continued a drum or other music was played which, over a number of weeks and months, the bear came to associate with the pain in its feet. Subsequently whenever the bear heard the drum or music it would begin to “dance”.
Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, παίζεται τότε τύμπανο ή άλλη μουσική η οποία, μέσα σε μερικές εβδομάδες και μήνες, η αρκούδα θα συσχετίσει με τον πόνο στα πόδια της. Στη συνέχεια κάθε φορά που η αρκούδα ακούει το τύμπανο ή τη μουσική θα αρχίσει να «χορεύει».
Former circus bears that couldn’t adjust to their natural habitat, and bears that were living in inhumane conditions, were finally given a refuge in 1993.
Οι πρώην αρκούδες του τσίρκου που δεν μπορούσαν, να προσαρμοστούν στο φυσικό τους περιβάλλον και οι αρκούδες που ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες, τελικά βρήκαν καταφύγιο το 1993.
A volunteer, excellent tour guide from the nonprofit Arcturos explained to us all about these bears.
Ένας εθελοντής, εξαίρετος ξεναγός της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Αρκτούρος, μας ενημέρωσε για τις αρκούδες αυτές.

Over the centuries, the bear, like many other species, has been heavily abused.
Στους αιώνες που πέρασαν, η αρκούδα, όπως και πολλά άλλα είδη, έτυχε μεγάλης κακομεταχείρισης.
The bears in the Shelter are neutered because they are unable to raise their young.
Οι αρκούδες μέσα στο καταφύγιο είναι στειρωμένες, καθώς δεν γνωρίζουν πώς να μεγαλώσουν τα μικρά τους, για να τα διδάξουν, πώς να επιβιώσουν μόνα τους.
The bear that died here at the age of 47 years, holds the Guinness World Record for oldest bear.
Η αρκούδα που πέθανε εδώ στην ηλικία των 47 ετών, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για την μακροβιότερη αρκούδα.
It goes without saying that the volunteer contribution to the success of ARCTUROS Foundation is outstanding.
Είναι αυτονόητο ότι η συμβολή των εθελοντών στην επιτυχία του Ιδρύματος ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι εξαιρετική.
The excellent work that the Environmental Center staff offers is beyond any expectation.
Το εξαιρετικό έργο που προσφέρει το προσωπικό του Περιβαλλοντικού Κέντρου είναι πέρα από κάθε προσδοκία.
Thanks to the help of dozens of volunteers, ARCTUROS takes action to protect and manage wildlife and the natural environment. In the picture visitors with a Greek volunteer.
Χάρη στη βοήθεια δεκάδων εθελοντών, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πραγματοποιεί δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας ζωής, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Στη φωτογραφία, επισκέπτες με μια εθελόντρια.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video