ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Nymfeo Village, Macedonia - Greece

Nymfeo village is a sight for sore eyes
Το χωριό Νυμφαίο είναι χάρμα οφθαλμών
A Macedonian village located in a stunning natural landscape on the ridge of Mt Vernon (also known as Vitsi), it is like a setting from a fairy tale.
Ένα Μακεδονικό χωριό που βρίσκεται σε ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο στην κορυφογραμμή του βουνού Βέρνο (ή Βίτσι), βγαλμένο σαν από παραμύθι.
Chryso & Phivos Kyriakides, Popi Nicolaides, Lygia Malioti, Nitsa & Zacharias Zachariadis, Gregoris Maliotis, members and friends of the "Cyprus Institute of Greek Culture" visit the unique village of Nymfeo.
Χρύσω & Φοίβος Κυριακίδου, Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη, Νίτσα & Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, Γρηγόρης Μαλιώτης, μέλοι και φίλοι από το "Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού" της Κύπρου, επισκέπτονται το ξεχωριστό χωριό Νυμφαίο.
One of the most important traditional settlements of Greece lies on the heel of the mountain Vitsi, at an altitude of 1350 meters.
Στην κορυφή του βουνού Βίτσι, σε υψόμετρο 1350 μ. βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας.
By 1970 Nymfeο was a neglected village, almost unknown. Today, it is considered one of the most beautiful in Europe!
Μέχρι το 1970 το Νυμφαίο ήταν ένα χωριό παραμελημένο, σχεδόν άγνωστο. Σήμερα, θεωρείται ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπης!
The preserved traditional settlement of Nymfeo, in Florina Prefecture, stands at a breathtaking alpine landscape.
Ο διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός του Νυμφαίου, στο Νομό Φλώρινας, βρίσκεται σε ένα πανέμορφο αλπικό τοπίο που κόβει την ανάσα.
Among the most impressive buildings is Nikios School built in 1928 with the huge clock.
Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών κτιρίων με το τεράστιο ρολόι είναι η Νίκειος Σχολή που χτίστηκε το 1928.
The old school of the village, the Nikios School, donated by Ioannis Zan Nikos (1875-1930), it is now a Conference center of Aristotle University of Thessaloniki.
Το παλιό σχολείο του χωριού, η Νίκειος Σχολή, δωρεά του Νυμφαιώτη Ιωάννη Ζαν Νίκου (1875-1930), αποτελεί πλέον Συνεδριακό κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
   The bust of Ioannis Zan Nicos (1875-1930), the village’s great supporter and donator.
Η προτομή του Ιωάννη Ζαν Νίκου (1875-1930) μέγα υποστηρικτή και ευεργέτη του χωριού.
Environmental Centre ARCTUROS, is a Greek ecological organization which is active in the area, and focuses its efforts on saving the brown bear and its habitats.
Το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ είναι μια ελληνική οικολογική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στην περιοχή και επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διάσωση της καφέ αρκούδας και των οικοτόπων της.
Nymfeo is a year round charming destination as it combines remarkable natural beauty, a distinctive glorious past, unique traditional guesthouses and numerous cafes and restaurants.
Το Νυμφαίο είναι ένας γοητευτικός προορισμός όλο το χρόνο, καθώς συνδυάζει αξιοσημείωτη φυσική ομορφιά, ξεχωριστό ένδοξο παρελθόν, μοναδικούς παραδοσιακούς ξενώνες και πολυάριθμα καφέ και εστιατόρια.
Tribune monument to honor those who made the ultimate sacrifice for the for the freedom of the country.
Μνημείο για να τιμήσει εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της χώρας.
An aristocratic, restored traditional settlement (protected by the culture ministry) it is one of the best winter holiday destinations in Greece.
Ένας αριστοκρατικός, αναπαλαιωμένος παραδοσιακός οικισμός (προστατευόμενος από το υπουργείο Πολιτισμού) είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς χειμερινών διακοπών στην Ελλάδα.
 
It has been singled out as one of the ten most picturesque villages of Europe, according to UNESCO.
Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα δέκα πιο γραφικά χωριά της Ευρώπης, σύμφωνα με την UNESCO.
The arched wooden bridge that joins two of the village's impressive mansions is a typical image.
Το τοξωτό ξύλινο γεφυράκι που ενώνει δύο από εντυπωσιακά αρχοντικά του χωριού, αποτελεί μια χαρακτηριστική εικόνα.
Chryso & Phivos Kyriakides, Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, Phivos Nicolaides ready to discover the hidden gems of Nymfeo.
Χρύσω & Φοίβος Κυριακίδης, Πόπη Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης, έτοιμοι να ανακαλύψουν τα κρυμμένα στολίδια του Νυμφαίου.
A fascinating village with stone built houses and cobblestone paths, surrounded by a breathtaking beech forest.
Ένα συναρπαστικό χωριό με πετρόκτιστα σπίτια και πλακόστρωτα μονοπάτια, που περιβάλλεται από ένα καταπληκτικό δάσος οξιάς.
The old kafenia (traditional coffee shops), have been converted to intimate bistros. 
Τα παλιά, παραδοσιακά καφενεία έχουν μετατραπεί σε αξιόπιστα μπιστρό.
Gregoris Maliotis in Nymfeo, enjoys the whole atmosphere. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο Νυμφαίο, απολαμβάνει την όλη ατμόσφαιρα.
The Vlach village of Nymfeo was reborn after many years and now offers special tourist infrastructure in a beautiful natural and architectural rich cultural heritage landscape.
Το αρχοντικό βλαχοχώρι Νυμφαίο αναγεννήθηκε μετά από πολλά χρόνια και προσφέρει πλέον ιδιαίτερες τουριστικές υποδομές σε ένα πανέμορφο φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Surrounded by beech forests and lush nature, Nympheo today is fortunate to be a major tourist attraction.
Περικυκλωμένο από δάση οξιάς και καταπράσινη φύση, το Νυμφαίο σήμερα έχει την τύχη, να αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης τουρισμού.
The 150 year old stone mansions and paved streets are unique in Greece. All houses follow the traditional architectural style.
Τα πετρόχτιστα πέτρινα αρχοντικά του και τα πλακόστρωτα δρομάκια, είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Όλα τα σπίτια έχουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Lygia Malioti in Nymfeo, the place where tradition meets nature. 
Η Λυγία Μαλιώτη στο Νυμφαίο, ένα τόπο όπου η παράδοση σμίγει με τη φύση.
The village of Nymfeo has been characterized since 1978 as a "preserved traditional settlement", in order to preserve its architectural integrity.
Το χωριό Νυμφαίο έχει χαρακτηριστεί από το 1978 ως «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός», με σκοπό να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία.
Having fun with the enthusiastic dog named “Mourgos” (moody in Greek)! 
Διασκεδάζοντας με τον ενθουσιώδη σκύλο, που ακούει στο όνομα «Μούργος»!
The picturesque Greek village Nymfeo became known for the beautiful architecture and the peaceful forests that surround it.
Το γραφικό ελληνικό χωριό Νυμφαίο έγινε γνωστό για την όμορφη αρχιτεκτονική και τα ήσυχα δάση που το περιβάλλουν.
Gregoris Maliotis in front of a big traditional door. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά από μια μεγάλη παραδοσιακή πόρτα.
In the village, people move only on foot, by bicycle or on a horseback since cars are not allowed. Only local residents are allowed to enter by car in order to reach their homes.
Στο χωριό, οι άνθρωποι κινούνται μόνο με τα πόδια, με ποδήλατο ή με άλογο, αφού τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπονται. Μόνο οι κάτοικοι επιτρέπεται, να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για να πηγαίνουν στα σπίτια τους.
The oldest name of the village was Niveasta, a name of Vlach origin, with three interpretations: a) "Nymph" because of the beauty of the village, b) "ni vista", probably because it was not easily visible and (c) "snow-covered" or "where the snow stays" (nives sta). The name Nymfeo was adopted in 1928.
Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Νιβεάστα, όνομα βλάχικης προέλευσης, με τρεις ερμηνείες: α) «Νύμφη» λόγω της ομορφιάς του χωριού, β) «αθέατη» (ni vista), πιθανώς, διότι βρισκόταν σε σημείο όπου δεν γινόταν εύκολα ορατό και γ) «χιονάτη» ή «εκεί όπου μένει το χιόνι» (nives sta). Η ονομασία Νυμφαίο υιοθετήθηκε το 1928.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides enjoy a pretty walk through the paved streets and admire the picturesque landscape.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν μια όμορφη βόλτα στους πλακόστρωτους δρόμους και θαυμάζουν το γραφικό τοπίο.
Around 1630, the village became a center of silverware, known all over Macedonia for the next three centuries.
Περί το 1630, το χωριό έγινε κέντρο αργυροχοΐας, γνωστού σε όλη τη Μακεδονία για τους επόμενους τρεις αιώνες.
Nymfeo, or Neveska as its founders called it, was once one of the richest and most prosperous Vlach villages in Macedonia.
Το Νυμφαίο ή η Νεβέσκα, όπως το ονόμασαν οι ιδρυτές του, ήταν κάποτε ένα από τα πλουσιότερα και πιο ευημερούσα χωριά της Βλαχίας στη Μακεδονία.
The village's great cultural heritage and unique natural environment were the foundations on which its traditional stone houses were built or restored.
Η σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον ήταν τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκαν ή αναστηλώθηκαν τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια του.
Εngraved text on marble slab. - Xαραγμένο κείμενο στην μαρμάρινη πλάκα.

We stole the bride - Κλέψαμε τη νύφη 

We hid her high here - Την κρύψαμε εδώ ψηλά 

Where we built the village - Όπου χτίσαμε το χωριό 

We called it Nifi - Που ονομάσαμε νύφη

Niveasta in the Vlachs - Νιβέαστα στα βλάχικα

And then Nymfeon - Και έπειτα Νυμφαίον

Lygia & Gregors Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, in the enchanting village of Nymfeo which is one of the most important preserved traditional settlements in the Greece.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στο μαγευτικό χωριό Νυμφαίο, ένας από τους σημαντικότερους διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video